Integritetspolicy på HemSol

Här kan du läsa om hur HemSol inhämtar, hanterar och skyddar dina personuppgifter.

Här kan du läsa om hur HemSol inhämtar, hanterar och skyddar dina personuppgifter.

Din personliga integritet är mycket viktig för oss och hantering av dina uppgifter ska därför ske på ett säkert sätt. Denna integritetspolicy förklarar hur HemSol samlar in och använder dina personuppgifter när du använder HemSols tjänst (härefter benämnt som “Tjänsten”).

Integritetspolicyn beskriver även dina rättigheter samt hur du gör för att göra dessa rättigheter gällande. För att förstå hur vi behandlar dina personuppgifter rekommenderar vi att du läser denna Integritetspolicy innan du använder Tjänsten.

Vi förbehåller oss rätten att ändra och uppdatera vår Dataskyddspolicy. Den senaste versionen finns alltid på vår hemsida.

 

Viktiga begrepp

En personuppgift är en uppgift som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan härledas till en enskild levande fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, personnummer och telefonnummer.

Med behandling av personuppgifter menas en handling eller en kombination av handlingar som vidtas relaterat till personuppgifter. Exempel på behandling av personuppgifter är inhämtning, registrering, lagring, överföring och bearbetning.

 

Vem är personuppgiftsansvarig?

HemSol är personuppgiftsansvarig och kontaktas enligt följande:

HemSol AB

Org nr: 559196-6675

Adress: Norra Agnegatan 38, 112 29, Stockholm

Tel: 08-121 325 99

E-post: kontakt@hemsol.se

 

Vilka personuppgifter samlar vi in?

HemSol behandlar enbart personuppgifter som är nödvändiga för att kunna fullgöra vår verksamhet. Den rättsliga grunden för vår behandling är det givna samtycket och senare; avtalsrelationen mellan parter i form av förmedlingsuppdrag. Dessa uppgifter inkluderar:

Uppgifter som du själv ger till HemSol när du använder Tjänsten.

Uppgifter som vi samlar in om dig för att Tjänsten ska uppfylla sitt syfte.

För att underlätta användningen av Tjänsten samlar vi även annan information i form av teknisk data. Denna data inkluderar, men är inte uteslutande, URL, IP-adress, Device-ID, användningshistorik, typ av webbläsare, språk och operativsystem. Detta gör vi för att målet att förbättra och vidareutveckla Tjänsten samt för att säkerställa bästa möjliga användarupplevelse.

Behandling av uppgifter – Tjänsten

Syfte

 • Tillhandahålla HemSols tjänst

Hur behandlingen sker

 • Registrering av offertförfrågan
 • Validering av personuppgifter
 • Analys av uppgifter i offertförfrågan i kombination med teknisk data
 • Överföring av offertförfrågan till HemSols samarbetspartners enligt respektive parts grundkrav på offertens egenskaper
 • Kontakt via e-post, telefon, SMS och brev
 • Inspelning av telefonsamtal
 • Hantering av personuppgifter i ett Customer Relationship Management-system

Personuppgifter som behandlas

 • Namn
 • Kontaktuppgifter
 • Organisationsnummer för enskild firma
 • Demografiska uppgifter
 • Köp- och användardata (t ex klick och besökshistorik)
 • Objektet i offertförfrågans egenskaper och geografi
 • IP-adress
 • Övriga uppgifter som på användarens egna initiativ lämnas

Laglig grund för behandling

Personuppgifterna behövs för fullgörande av avtal. Inspelning av samtal görs för att uppfylla rättsliga förpliktelser samt för att kvalitetssäkra tjänsten och undvika missförstånd som kan uppkomma vid användning av Tjänsten.

 

Din rättighet att motsätta dig behandling 

Tjänsten är beroende av behandling av ovan nämnda personuppgifter. Om du vill motsätta dig denna typ av behandling och inhämtning har vi tyvärr inte möjlighet att erbjuda Tjänsten.

Behandling av uppgifter – Marknadsföring

Syfte

 • Marknadsföra HemSols Tjänst

Hur behandlingen sker

 • Segmentering
 • E-postutskick
 • SMS-utskick
 • Direktadresserade brev
 • Analys av marknadsföring
 • Skapande av “liknande målgrupper” i digitala marknadsföringskanaler

Personuppgifter som behandlas

 • Namn
 • Födelsedatum
 • Kontaktuppgifter
 • Adressuppgifter

Laglig grund för behandling

För att bättre kundupplevelse vill vi anpassa våra budskap efter mottagaren. Därför finns det berättigat intresse att använda dessa personuppgifter för att marknadsföra våra tjänster. Behandlingen är baserad på en intresseavvägning där vi bedömer att behandlingen inte kränker din integritet på ett betydande sätt.

 

Din rättighet att motsätta dig behandling

Din integritet är mycket viktigt för oss och därför kommer vi inte att behandla dina personuppgifter i marknadsföringssyfte om du inte längre vill. För att få dina uppgifter borttagna kan du kontakta oss på HemSol.

Automatiserade matchningar

Automatiserade matchningar avser beslut som fattas baserat på behandling av dina personuppgifter. Vi använder automatiserade matchningar när du använder Tjänsten. Det betyder att information som vi samlat in eller som du själv ger till oss används för att automatiskt matcha dig som användare med företag anslutna till Tjänsten. För att säkerställa en god kundupplevelse och en givande affärsförbindelser matchas företagens kundpreferenser mot exempelvis var arbetet ska utföras, omfattningen på arbetet och tidshorisont. Om du har invändning mot ett automatisk matchning ber vi dig kontakta oss.

 

Vilka parter delar vi uppgifterna med?

Eftersom vi är mycket måna om din integritet så vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt. Det gäller även när de överförs till eller delas med utvalda tredje parter enligt nedan.

Dina uppgifter delas med relevanta solcellsleverantörer som är ansluta till Tjänsten. Vi matchar vissa personuppgifter med företagens grundkrav och skickar din offertförfrågan om du uppfyller kraven. Detta innefattar även dotterbolag och underleverantörer eller på annat sätt enligt avtal godkända samarbetspartners till företag som brukar Tjänsten. De företag som tar emot offertförfrågan är personuppgiftsansvariga för sin egen behandling av dina personuppgifter.

Dina uppgifter delas med myndigheter som på egen begäran vill ta del av uppgifterna. Det kan vara t ex Polisen eller Skatteverket eller andra myndigheter som vars begäran vi enligt lag måste bifalla. Dina uppgifter kan komma att delas med potentiell köpare av vår verksamhet. I det fall HemSol väljer att avyttra väsentlig del av verksamheten eller tillgångar, kan förfogande av dina personuppgifter och tillhörande ansvar tillfalla köparen. Innan en sådan överlämning görs kommer HemSol säkerställa att lämpliga sekretessåtagande finns avtalade om.

 

Var behandlas dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. I undantagsfall kan dina personuppgifter dock överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES genom våra leverantörer och underleverantörer. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar dina personuppgifter för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, exempelvis för att uppfylla krav på bokföring och regulatoriska krav, sparar vi endast personuppgifterna så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för behandlingen eller i enlighet med överordnad lagstiftning.

 

Vad är dina rättigheter?

Rätt att begära ut en kopia av dina uppgifter om du vill veta vilken information vi har samlat in och sparat. Det brukar kallas för registerutdrag.

Rätt till rättelse, vilket innebär att du har rätt att få felaktiga uppgifter uppdaterade.

Rätt att bli raderad. Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter när uppgifterna inte är längre är nödvändiga för de ändamål de blev insamlade för. Ett exempel är om invänder mot någon av de fall där vi anser att det finns berättigat intresse som laglig grund för behandlingen och ditt skäl för invändningen väger tyngre än våra berättigade intresse.

Rätt till begränsning av behandling. Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om du anser att de personuppgifter vi lagrat om dig är felaktiga.

Rätt att invända mot behandling av personuppgifter som grundar sig i ett berättigat intresse. I dessa fall görs en intresseavvägning mellan våra och att dina uppgifter inte ska behandlas av integritetsskäl. Om en invändning görs får vi inte längre behandla dina uppgifter tills vi kan påvisa skäl som väger tyngre än dina intressen och rättigheter.

Rätt till dataportabilitet innebär att du har rätt att få uppgifter som har fullgörande av avtal som laglig grund överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Förutsättningen är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske enligt en automatiserat process.

Rätt att lämna klagomål innebär att du kan kontakta oss med klagomål gällande behandlingen av dina personuppgifter. Om vi mot förmodan inte tillsammans kan hitta en tillfredsställande lösning kan du vända dig till Datainspektionen, vilket är tillsynsmyndigheten för behandling av personuppgifter i Sverige. Du kan hitta deras kontaktuppgifter på www.datainspektionen.se.

Cookie policy

Genom att använda vår webbplats godkänner du att vi använder cookies, givet att du inte deaktiverat dessa i din webbläsare.

En cookie är en textfil som sparas ned till din enhet så att webbsidan kan komma ihåg din enhet. Denna cookie innehåller inga personuppgifter. Det finns olika typer av cookies, permanenta och temporära. Permanenta cookies lagras under en längre period, medan sessionscookies är temporärt placerade på din enhet och används bara under den tid du surfar på sidan vid ett enskilt tillfälle (under en session) och försvinner därefter.

 

Hur använder HemSol cookies?

Vi använder cookies för att göra våra webbplatser mer användarvänliga. Cookies kan bland annat innehålla användarinställning och information om hur din enhet har interagerat med vår webbplats. När du använder våra webbplatser kan även tredje part (såsom Facebook eller Google) placera cookies i din webbläsare. Cookies från tredje part används bland annat för att mäta trafik, förbättra sidan funktionalitet och anpassa marknadsföring.

 

Hur blockerar jag cookies?

Besökare kan ställa in sin webbläsare till att blockera cookies. Om så görs kan vi däremot inte garantera en god användarupplevelse och att webbplatsen fungerar som avsett. Hur du blockerar cookies skiljer sig beroende på din webbläsaren. Om du exempelvis använder Google Chrome söker du enklast via Google: “Chrome block cookies” och följer därefter instruktionerna.