Elcertifikat

Om du ska börja producera din egen el kommer du förr eller senare att stöta på begreppet elcertifikat. I denna artikel förklarar vi vad elcertifikat är, varför det finns, och hur det påverkar dig som elproducent.

 


Elcertifikat

Vad är elcertifikat?

Sedan 2003 har vi ett elcertifikatsystem i Sverige. Det innebär att du som elproducent får elcertifikat av staten i utbyte mot produktion av miljövänlig el. Denna el kan du sedan sälja vidare till så kallade kvotpliktiga aktörer. För varje megawattimme (MWh), alltså detsamma som 1 000 kWh, förnybar el som du producerar har du rätt till ett elcertifikat. Dina certifikat säljs sedan på en öppen elcertifikatsmarknad.

Köpare av elcertifikat är de aktörer som har så kallad kvotplikt. Det handlar främst om elleverantörer, men berör även elintensiva företag som antingen använder egenproducerad el, eller köper el på den nordiska elbörsen. Hur stor andel elcertifikat som de kvotpliktiga aktörerna måste köpa årligen avgörs av en lagstadgad kvot. Kvotnivåerna är fastställda t.o.m. år 2045. Gällande kvot för år 2019 är 30,5%.

Elcertifikat främjar förnyelsebar energi

Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem vars syfte är att främja producenter av grön el. Det kan handla om olika förnybara energikällor som till exempel solenergi, vindkraft, vågkraft, geotermisk energi, visst biobränsle samt vattenkraft.

Borde du ansöka om elcertifikat?

Det korta svaret på frågan är ja. För att få elcertifikat behöver du skicka en ansökan till Energimyndigheten. Att ansöka är enkelt och kostnadsfritt, och handläggningstiden är i regel runt 6 veckor. En fördel med ansökningsprocessen är att du kan ansöka om både elcertifikat och ursprungsgarantier i en och samma enkät. Därutöver måste du ha ett Cesar-konto, det vill säga ett certifikatkonto i det svenska kontoföringssystemet för elcertifikat och ursprungsgarantier.

När din anläggning väl är godkänd för tilldelning av elcertifikat utfärdas certifikaten den 15:e varje månad, baserat på din elproduktion. De administrativa kostnaderna för hantering och försäljningen av elcertifikat och ursprungsgarantier är så låga att de är försumbara för privatpersoner.

Två typer av elcertifikat-tillstånd

För att få elcertifikat krävs att du kan mäta din elproduktion. Det vanligaste är att du endast erhåller elcertifikat och ursprungsgarantier för den överskottsel som du säljer till elnätet. För detta räcker den mätare som ingår och installeras gratis via ditt elnätsbolag vid en solcellsinstallation.

Vill du däremot få ersättning för elcertifikat och ursprungsgarantier för all den el som din anläggning producerar behöver du en speciell mätare. Som privatperson är det i regel inte lönsamt att köpa en sådan mätare, då kostnaden för mätaren i princip alltid är högre än de extra intäkter man får i certifikat och garantier. Därför rekommenderar vi dig som installerat, eller planerar att installera en anläggning på ditt hustak att ansöka om elcertifikat och ursprungsgarantier, men att skippa den extra mätaren.

Elcertifikat handlas på öppen marknad

Handeln av elcertifikat är marknadsbaserad vilket innebär att den styrs den av utbud och efterfrågan, det vill säga att priset bestäms mellan säljaren och köparen. På så sätt ger elcertifikaten en extra intäkt till den egna elproduktionen, utöver den vanliga elförsäljningen.

När det produceras lite miljövänlig energi minskar utbudet av elcertifikat. Då stiger även priset på certifikaten, och det blir mer lönsamt att producera grön el – vilket följaktligen kommer att stimulera producenterna att öka elproduktionen.

Vad kostar elcertifikat?

Eftersom handeln av elcertifikat styrs av utbud och efterfrågan varierar priset hela tiden, ungefär som aktiekursen på börsen. I dagsläget är priset relativt lågt, under juni 2019 låg snittpriset på ett elcertifikat på 46,56 kronor. Samma månad året innan var priset dock mer än tre gånger så högt.