kWp och kWh - vad betyder det?

Som mikroproducent av el är det många nya begrepp du ska lära dig. På den här sidan går vi igenom grundläggande kunskaper som är bra att ha koll på, som till exempel vad som menas med energiomvandlingar, och vad som är skillnaden mellan kWp och kWh.


Vad betyder kWp?

Kilowatt är detsamma som 1 000 watt och är en enhet för effekt. Förkortningen kWp står för kiloWattpeak och är den enhet som används när man mäter toppeffekten som en solpanel kan generera under särskilt gynnsamma förhållanden, som till exempel mitt på dagen en solig sommardag. Kort sagt – så mycket energi som solpanelen producerar när den fungerar som bäst. Toppeffekten mäts upp vid labbtester i enlighet med särskilda standardiserade rutiner, så kallade Standard Test Conditions (STC). STC innefattar bland annat att själva solpanelen är 25 grader varm, och att solinstrålningen är 1 000W/m2.

Antalet kWp som ditt solcellssystem kan uppnå beror dels på hur många paneler du får plats med, dels vilken verkningsgrad panelerna har. Ibland används även förkortningen kWt, vilket står för kilowatt topp eller kilowatt toppeffekt. Denna term har samma innebörd som kWp. I båda fallen handlar det om en teoretisk maxeffekt som uppmätts under ideala förhållanden. En panel som har effekten 300 W (watt), har alltså egentligen 300 Wp (wattpeak).

Ett exempel från verkligheten

Om vi antar att du har en anläggning bestående av 10 stycken 300 W-paneler så motsvarar det 10 x 300 W = 3 000 W, alltså 3 kWp. Ett vanligt solcellssystem brukar generera runt 800–1 100 kWh per installerad kWp och år. Detta innebär ditt system på 3 kWp normalt genererar 2 400–3 300 kWh per år. Är du intresserad av förutsättningarna för solelproduktion för just ditt tak kan du göra vår solcellskalkyl här.

Hur skiljer sig då kWp mot kWh?

När man mäter den totala mängden el som ett system producerar över tid används istället enheten kWh (kilowatt-hour), som är detsamma som det svenska begreppet kilowattimme. En kilowattimme innebär kort och gott en watts effekt under en timme.

Energiomvandlingar

Energiomvandling kallas den process där energi omvandlas från en form till en annan. Exempelvis när bränsle omvandlas till värme, eller när solstrålning omvandlas till elektricitet. Med dagens solcellssystem är det vanligtvis så att solpanelerna har en verkningsgrad på cirka 16–19 procent. Det innebär att knappt 20 % av solenergin som träffar dina solpaneler omvandlas till el.

Vill du få mer elektricitet från samma yta kan du satsa på de mer exklusiva solpanelerna på marknaden, där du kan komma upp i över 21 % verkningsgrad. Detta kan vara ett bra alternativ om du har ett mindre tak men vill få ut så mycket elektricitet som möjligt.

Det är dock värt att nämna att panelernas verkningsgrad sjunker om solpanelens temperatur stiger över 25°C. Man brukar tala om temperaturkoefficient, och för kiselbaserade solceller innebär en normal temperaturkoefficient att verkningsgraden minskar med 0,45 % för varje grad högre temperatur. Studier har visat att solpaneler i produktion ofta är minst 20°C varmare än utetemperaturen.

Pris per watt

När du ska investera i solceller bör du naturligtvis ta hänsyn till priset. Men för att göra en relevant jämförelse är det en bra idé att fokusera hur mycket el de kommer att generera i förhållande till priset. Detta gör du genom att jämföra pris per watt. Numera har det i princip blivit en branschstandard att ange pris per watt, eller PPW som det ibland förkortas. Måttet är framförallt användbart om du har mycket utrymme för paneler på taket.

Watt per kvadratmeter

Ett annat värde som kan vara bra att hålla koll på när du ska välja solpaneler, är antalet watt per kvadratmeter. Standardmåttet för solpaneler på hustak är ca 1,63 m², men det finns även paneler som är när närmare 2 m². Har du exempelvis ont om plats på taket och vill maximera sin produktion är det ett bra alternativ att jämföra watt per kvadratmeter.