Integritetspolicy & Användarvillkor på HemSol

Här kan du läsa om hur HemSol inhämtar, hanterar och skyddar dina personuppgifter samt om HemSols åtaganden och vilka villkor du som användare eller kund godkänner vid användning av webbplatsen och/eller tjänsten.

Här kan du läsa om hur HemSol inhämtar, hanterar och skyddar dina personuppgifter samt om HemSols åtaganden och vilka villkor du som användare eller kund godkänner vid användning av webbplatsen och/eller tjänsten.

Gå till: Hemsol.se Integritetspolicy

Gå till: Hemsol.se Användarvillkor

Integritetspolicy

Din personliga integritet är mycket viktig för oss och hantering av dina uppgifter ska därför ske på ett säkert sätt. Denna integritetspolicy förklarar hur HemSol samlar in och använder dina personuppgifter när du använder HemSols tjänst (härefter benämnt som “Tjänsten”).

Integritetspolicyn beskriver även dina rättigheter samt hur du gör för att göra dessa rättigheter gällande. För att förstå hur vi behandlar dina personuppgifter rekommenderar vi att du läser denna Integritetspolicy innan du använder Tjänsten.

Vi förbehåller oss rätten att ändra och uppdatera vår Dataskyddspolicy. Den senaste versionen finns alltid på vår hemsida.

Viktiga begrepp

En personuppgift är en uppgift som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan härledas till en enskild levande fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, personnummer och telefonnummer.

Med behandling av personuppgifter menas en handling eller en kombination av handlingar som vidtas relaterat till personuppgifter. Exempel på behandling av personuppgifter är inhämtning, registrering, lagring, överföring och bearbetning.

Vem är personuppgiftsansvarig?

HemSol är personuppgiftsansvarig och kontaktas enligt följande:

HemSol AB

Org nr: 559196-6675

Adress: Norra Agnegatan 38, 112 29, Stockholm

Tel: 08-121 325 99

E-post: kontakt@hemsol.se

Vilka personuppgifter samlar vi in?

HemSol behandlar enbart personuppgifter som är nödvändiga för att kunna fullgöra vår verksamhet. Den rättsliga grunden för vår behandling är det givna samtycket och senare; avtalsrelationen mellan parter i form av förmedlingsuppdrag. Dessa uppgifter inkluderar:

Uppgifter som du själv ger till HemSol när du använder Tjänsten.

Uppgifter som vi samlar in om dig för att Tjänsten ska uppfylla sitt syfte.

För att underlätta användningen av Tjänsten samlar vi även annan information i form av teknisk data. Denna data inkluderar, men är inte uteslutande, URL, IP-adress, Device-ID, användningshistorik, typ av webbläsare, språk och operativsystem. Detta gör vi för att målet att förbättra och vidareutveckla Tjänsten samt för att säkerställa bästa möjliga användarupplevelse.

Behandling av uppgifter – Tjänsten

Syfte

 • Tillhandahålla HemSols tjänst

Hur behandlingen sker

 • Registrering av offertförfrågan
 • Validering av personuppgifter
 • Analys av uppgifter i offertförfrågan i kombination med teknisk data
 • Överföring av offertförfrågan till HemSols samarbetspartners enligt respektive parts grundkrav på offertens egenskaper
 • Kontakt via e-post, telefon, SMS och brev
 • Inspelning av telefonsamtal
 • Hantering av personuppgifter i ett Customer Relationship Management-system

Personuppgifter som behandlas

 • Namn
 • Kontaktuppgifter
 • Organisationsnummer för enskild firma
 • Demografiska uppgifter
 • Köp- och användardata (t ex klick och besökshistorik)
 • Objektet i offertförfrågans egenskaper och geografi
 • IP-adress
 • Övriga uppgifter som på användarens egna initiativ lämnas

Laglig grund för behandling

Personuppgifterna behövs för fullgörande av avtal. Inspelning av samtal görs för att uppfylla rättsliga förpliktelser samt för att kvalitetssäkra tjänsten och undvika missförstånd som kan uppkomma vid användning av Tjänsten.

Din rättighet att motsätta dig behandling

Tjänsten är beroende av behandling av ovan nämnda personuppgifter. Om du vill motsätta dig denna typ av behandling och inhämtning har vi tyvärr inte möjlighet att erbjuda Tjänsten.

Behandling av uppgifter – Marknadsföring

Syfte

 • Marknadsföra HemSols Tjänst

Hur behandlingen sker

 • Segmentering
 • E-postutskick
 • SMS-utskick
 • Direktadresserade brev
 • Analys av marknadsföring
 • Skapande av “liknande målgrupper” i digitala marknadsföringskanaler
 • Uppladdning av s.k ’customer match’-list till exempelvis Meta och Google

Personuppgifter som behandlas

 • Namn
 • Kontaktuppgifter
 • Adressuppgifter
 • IP-adress

Laglig grund för behandling

För att bättre kundupplevelse vill vi anpassa våra budskap efter mottagaren. Därför finns det berättigat intresse att använda dessa personuppgifter för att marknadsföra våra tjänster. Behandlingen är baserad på en intresseavvägning där vi bedömer att behandlingen inte kränker din integritet på ett betydande sätt.

Din rättighet att motsätta dig behandling

Din integritet är mycket viktigt för oss och därför kommer vi inte att behandla dina personuppgifter i marknadsföringssyfte om du inte längre vill. För att få dina uppgifter borttagna kan du kontakta oss på HemSol.

Automatiserade matchningar

Automatiserade matchningar avser beslut som fattas baserat på behandling av dina personuppgifter. Vi använder automatiserade matchningar när du använder Tjänsten. Det betyder att information som vi samlat in eller som du själv ger till oss används för att automatiskt matcha dig som användare med företag anslutna till Tjänsten. För att säkerställa en god kundupplevelse och en givande affärsförbindelser matchas företagens kundpreferenser mot exempelvis var arbetet ska utföras, omfattningen på arbetet och tidshorisont. Om du har invändning mot ett automatisk matchning ber vi dig kontakta oss.

Vilka parter delar vi uppgifterna med?

Dina uppgifter delas med relevanta tjänsteleverantörer som är ansluta till Tjänsten. Vi matchar vissa personuppgifter med företagens grundkrav och skickar din offertförfrågan om du uppfyller kraven. Detta innefattar även dotterbolag och underleverantörer eller på annat sätt enligt avtal godkända samarbetspartners till företag som brukar Tjänsten. De företag som tar emot offertförfrågan är personuppgiftsansvariga för sin egen behandling av dina personuppgifter.

Dina uppgifter delas med myndigheter som på egen begäran vill ta del av uppgifterna. Det kan vara t ex Polisen eller Skatteverket eller andra myndigheter som vars begäran vi enligt lag måste bifalla. Dina uppgifter kan komma att delas med potentiell köpare av vår verksamhet. I det fall HemSol väljer att avyttra väsentlig del av verksamheten eller tillgångar, kan förfogande av dina personuppgifter och tillhörande ansvar tillfalla köparen. Innan en sådan överlämning görs kommer HemSol säkerställa att lämpliga sekretessåtagande finns avtalade om.

Vi samarbetar med marknadsföringsplattformar som Meta och Google för att förbättra vår annonsering. När du använder Tjänsten kan vi komma att dela dina personuppgifter med plattformarna för att undvika att visa dig repetitiva annonser. Om du besöker vår webbplats utan att använda Tjänsten kan vi också dela vissa uppgifter för att skräddarsy annonser baserat på ditt intresse. Dina personuppgifters hanteras sedan i enlighet med plattformarnas egna integritetspolicyer, vilket bland annat innebär att dina personuppgifter krypteras och går inte att begära ut från marknadsföringsplattformarna igen.

Tredjepartsansvar

Vi delar vissa uppgifter med tredje parter som har egna integritetspolicys. Även om vi väljer att samarbeta med betrodda parter, har HemSol ingen kontroll över och kan inte hållas ansvarig för hur dessa tredje parter använder, lagrar eller skyddar dina personuppgifter. Vi rekommenderar att du granskar deras policys för mer information.

Hur hålls dina personuppgifter säkra?

Eftersom vi är mycket måna om din integritet så vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt. Det gäller även när de överförs till eller delas med utvalda tredje parter enligt nedan.

Exempel på sådana åtgärder är:

 • Kryptering: Vi använder krypteringstekniker när data överförs, t.ex. SSL/TLS och vår databasleverantör uppfyller krav för SOC2 Type 2.
 • Intrångsdetekteringssystem: Vi har system som övervakar och varnar för potentiella hot och intrång.
 • Tvåfaktorsautentisering: Alla våra viktiga system kräver 2FA för åtkomst.
 • Tillgångskontroll: Begränsa åtkomst till personuppgifter endast till de anställda som behöver dem för att utföra sina arbetsuppgifter.

Var behandlas dina personuppgifter?

Vi strävar efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES. I undantagsfall kan dina personuppgifter dock överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar dina personuppgifter för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, exempelvis för att uppfylla krav på bokföring och regulatoriska krav, sparar vi endast personuppgifterna så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för behandlingen eller i enlighet med överordnad lagstiftning.

Vad är dina rättigheter?

Rätt att begära ut en kopia av dina uppgifter om du vill veta vilken information vi har samlat in och sparat. Det brukar kallas för registerutdrag.

Rätt till rättelse, vilket innebär att du har rätt att få felaktiga uppgifter uppdaterade.

Rätt att bli raderad. Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter när uppgifterna inte är längre är nödvändiga för de ändamål de blev insamlade för. Ett exempel är om invänder mot någon av de fall där vi anser att det finns berättigat intresse som laglig grund för behandlingen och ditt skäl för invändningen väger tyngre än våra berättigade intresse.

Rätt till begränsning av behandling. Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om du anser att de personuppgifter vi lagrat om dig är felaktiga.

Rätt att invända mot behandling av personuppgifter som grundar sig i ett berättigat intresse. I dessa fall görs en intresseavvägning mellan våra och att dina uppgifter inte ska behandlas av integritetsskäl. Om en invändning görs får vi inte längre behandla dina uppgifter tills vi kan påvisa skäl som väger tyngre än dina intressen och rättigheter.

Rätt till dataportabilitet innebär att du har rätt att få uppgifter som har fullgörande av avtal som laglig grund överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Förutsättningen är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske enligt en automatiserat process.

Rätt att lämna klagomål innebär att du kan kontakta oss med klagomål gällande behandlingen av dina personuppgifter. Om vi mot förmodan inte tillsammans kan hitta en tillfredsställande lösning kan du vända dig till Datainspektionen, vilket är tillsynsmyndigheten för behandling av personuppgifter i Sverige. Du kan hitta deras kontaktuppgifter på www.datainspektionen.se.

Cookie policy

Genom att använda vår webbplats godkänner du att vi använder cookies, givet att du inte deaktiverat dessa i din webbläsare.

En cookie är en textfil som sparas ned till din enhet så att webbsidan kan komma ihåg din enhet. Denna cookie innehåller inga personuppgifter. Det finns olika typer av cookies, permanenta och temporära. Permanenta cookies lagras under en längre period, medan sessionscookies är temporärt placerade på din enhet och används bara under den tid du surfar på sidan vid ett enskilt tillfälle (under en session) och försvinner därefter.

Hur använder HemSol cookies?

Vi använder cookies för att göra våra webbplatser mer användarvänliga. Cookies kan bland annat innehålla användarinställning och information om hur din enhet har interagerat med vår webbplats. När du använder våra webbplatser kan även tredje part (såsom Facebook eller Google) placera cookies i din webbläsare. Cookies från tredje part används bland annat för att mäta trafik, förbättra sidan funktionalitet och anpassa marknadsföring.

Hur blockerar jag cookies?

Besökare kan ställa in sin webbläsare till att blockera cookies. Om så görs kan vi däremot inte garantera en god användarupplevelse och att webbplatsen fungerar som avsett. Hur du blockerar cookies skiljer sig beroende på din webbläsaren. Om du exempelvis använder Google Chrome söker du enklast via Google: “Chrome block cookies” och följer därefter instruktionerna.

Allmänna villkor

Materialet på denna hemsida tillhandahålls och ägs av HemSol AB, org.nr 559196-6675, (härefter benämnt som HemSol).

Genom att besöka denna hemsida, lämnar du ditt samtycke till nedanstående villkor. Om du inte accepterar villkoren bör du inte använda dig av hemsidan samt avstå från att ladda ner information eller material från den.

HemSol tillåter att du besöker HemSols webbplatser eller skriver ut kopior av utdrag från dessa sidor enbart för ditt personliga bruk och inte för spridning om inte detta först skriftligen godkänts av bolaget. Användandet av denna hemsida och dess innehåll är tillåtet i privat, icke-kommersiellt syfte. Pressmeddelande och andra dokument som klassificeras som offentliga kan användas för offentlig kommunikation.

1. Så fungerar HemSol.se

HemSols tjänst finns på webbplatsen https://HemSol.se/ och är en webbaserad tjänst som hjälper privatpersoner (härefter benämnt som Användare) och tjänsteföretag (härefter benämnt som Kund/en/er) att hitta företag som utför installation av solenergianläggningar och annan relaterad utrustning. Som Användare är det alltid kostnadsfritt att använda HemSol och man förbinder sig aldrig till att välja något av de företag man kommer i kontakt med via tjänsten.

När Användare lägger in en förfrågan på HemSol så skickas den till matchande företag som ges möjlighet att besvara förfrågan. HemSol garanterar att enbart kontrollerade företag anslutna till HemSols tjänst får tillgång till förfrågan. När företaget tagit del av Användarens kontaktuppgifter är det upp till dessa två parter att gå vidare i sin upphandling.

2. Kontroll av företag och grundkrav

HemSol har anslutna företag som tillhandahåller tjänster inom ett stort antal områden indelat i olika kategorier. För att hjälpa Användare av HemSol att hitta trygga företag ställs det krav på samtliga företag som vill ansluta sig till tjänsten. HemSol genomför löpande kontroller av samtliga företag för att säkerställa att de är:

 • Godkända för F-skatt
 • Är skuldfria hos Kronofogden

3. Förfrågningar genom HemSol & skyldighet att följa svensk lag

På förfrågningar som publiceras via HemSol finns ingen ansvarig utgivare utsedd och varje Användare som väljer att göra en förfrågan på HemSol.se svarar själv straffrättsligt för innehållet av förfrågan. Innehållet får ej vara vilseledande och ska i övrigt vara förenligt med svensk lag och tillämpliga regler.

Användare och Kunder och ska uppträda professionellt och ansvarsfullt på HemSol.se, vilket bl.a. innebär att kränkande och/eller stötande inte får publiceras på HemSol.se. Missbruk av funktionerna på HemSol.se är absolut förbjudet, däribland att försöka bryta säkerhetsspärrar, sprida virus, använda andras inloggningsuppgifter eller på olika sätt störa eller förhindra andra Användare eller Kunders bruk av HemSol.se.

I de fall Användare eller Kunder företar handlingar i syfte att försämra HemSols tjänst, förstöra HemSols rykte eller missleda HemSol genom att t.ex. göra upprepade förfrågningar eller skapa förfrågningar med figurerade eller påhittade personuppgifter utan intresse att anlita ett företag har HemSol rätt att, förutom att stänga av Användaren eller Kunden, erhålla från Användaren eller Kunden ett skadestånd motsvarande ett prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller om skadan är större än så, det belopp som skadan beräknas till.

4. Ansvarsfrihet

HemSol är varken delaktig eller juridisk part i de affärsöverenskommelser som ingås mellan tjänstens Användare och Kunden. Det innebär att HemSol inte har något ansvar för eventuella tvister som kan uppstå mellan Användare och Kunden, t ex missförstånd i avtal, oenigheter gällande arbetet, skada, eller, men inte uteslutande, utebliven betalning.

Användare eller Kunden har ingen rätt att kräva HemSol på ersättning för ekonomisk eller annan skada, till följd av omständigheter som kan härledas till HemSol.se, exempelvis felaktiga uppgifter, bristfälligt utfört arbete eller avstängning från HemSol.

HemSol arbetar aktivt för att de uppgifter som publiceras på HemSol.se är korrekta men kan tyvärr inte garantera detta. Användare äger därför inte rätt att ställa ekonomiska krav på HemSol i de fall det förekommer material på HemSol.se som inte är korrekt.

5. Force majeure

Vi är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt dessa Allmänna Villkor om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet.

Befriande omständigheter är bland annat åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, brand, naturkatastrof, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel beslut om varningstexter, försäljningsförbud med mera eller en väsentlig onormal nedgång i marknaden.

6. Immateriella rättigheter

Samtliga immateriella rättigheter på HemSol.se inklusive allt innehåll ägs eller licensieras av HemSol eller associerat företag. Inget material på HemSol får användas utan HemSols medgivande. Användning av webbplatsen ger inte Användaren eller Kunden någon rätt eller licens att använda de immateriella rättigheterna utan HemSols medgivande.

HemSol äger rätt att nyttja texter, logos, bilder och annat material som publicerats av Kunden på HemSol.se. Äganderätten till dessa immateriella rättigheter består dock hos Kunden eller dess samarbetspartners. Vidare är HemSols databaser som sådan skyddad enligt upphovsrättslagen.

7. Sanktioner

HemSol äger rätt att, utan att ange skäl, stänga av Användare eller Kunder som bryter mot svensk lag eller som inte uppfyller dessa allmänna villkor. HemSol äger rätt att neka publicering eller avpublicera innehåll som upplevs stötande eller olämpligt i förhållande till HemSols verksamhet.

Det åligger HemSol att bedöma hur allvarlig en överträdelse är att anses. Vid mindre allvarliga överträdelser mot dessa regler utdelas en varning. Vid upprepade överträdelser eller vid överträdelser som som är att anses allvarlig kan Användaren eller Kunden stängas av med omedelbar verkan.

Om den information som Användaren publicerar på HemSol skulle leda till skadeståndsskyldighet för HemSol är Användaren skyldig att hålla HemSol skadeslös eller ersätta HemSol för den skada som uppkommit.

8. Ändringar

HemSol har rätt att utan förvarning ändra dessa allmänna villkor och göra gällande för Användare. Kundens fortsatta användande av tjänsten medför godkännande av ändrade villkor. Vid ändring av väsentliga betydelse ålägger sig HemSol att informera Kunden innan ändringarna görs gällande. Meddelande om ändring kan ske via e-post, telefon, SMS eller brev till av Kunden angiven till HemSol kontaktuppgift.

9. Tillämplig lag – tvist

Svensk lag ska tillämpas på dessa användarvillkor och tvister ska lösas i allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

10. Cookies

HemSol använder cookies när du besöker webbplatsen, eller någon annan webbplats kopplad till HemSol. Det medför att HemSol på besökarens dator kan lagra viss information i form av “cookies”, som ger HemSol möjligheten att anpassa webbsidorna efter besökarens preferenser.

Cookies identifierar dig inte personligen, däremot den enhet som används vid besöket. Cookien innehåller ingen information som kan skada din enhet. Du har rätt att välja bort cookies i din webbläsare, men det innebär att du inte kan använda HemSols webbplatser fullt ut.

HemSol använder cookies bland annat för att studera anonymiserad beteendedata och för att personalisera reklamkampanjer i andra kanaler, t.ex. social media och “displayannonsering”.

11. Medlemskap i HemSol Premium

Ett medlemskap i HemSol Premium registreras i samband med att du påbörjar en jämförelse av solcellsofferter via Hemsol tjänst. Syftet och dess villkor kan du läsa mer om i avsnittet ”HemSol Premium stadgar” längre ned i detta dokument.

12. Externa länkar

På HemSols webbplatser finns länkar till andra webbplatser. HemSol ansvarar inte för tillförlitligheten och funktion på dessa webbplatser, eller skada som orsakas Kunden eller Användaren till följd av denna länkning.

13. Dataskydd

Personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). För närmare information om hur HemSol hanterar och behandlar dina personuppgifter, se HemSols Personuppgiftspolicy.

14. Företagsuppgifter

HemSol AB

Org nr: 559196-6675

Adress: Norra Agnegatan 38, 112 29, Stockholm

Tel: 08-121 325 99

E-post: kontakt@Hemsol.se

HemSol Premium stadgar

Syftet med HemSol Premium är att dess medlemmar ska få tillgång till extra förmåner kopplat till den verksamhet Hemsol AB bedriver. Genom att bli medlem i HemSol Premium godkänner nedan angivna stadgar. Ytterligare information om medlemskapet går att få via kontakt@hemsol.se eller 08-121 325 99.

15. Information om HemSol Premium

Medlemskapet i HemSol Premium utfärdas endast till de som godkänt dess stadgar och som minst påbörjat en jämförelse av solcellsofferter genom webbsidan Hemsol.se eller relaterad portal.

Medlemskapet är kostnadsfritt.

16. Förmåner

HemSol Premium innebär en högre grad av service och rådgivning kring områden relaterat till bolagets verksamhet. Det innebär bland annat:

 • Nyhetsbrev med tips relaterat till solceller, upp till 1 gång per vecka.
 • Tillgång till personlig rådgivning relaterat till solceller via telefon och email.
 • Fortsatt hög servicenivå genom hela jämförelseprocessen. Något som ökar möjligheten till att opartiskt ta ett välgrund beslut kring din investering.
 • Ytterligare relaterad information kan skickas ut via brev, e-post, sms, meddelas över telefon eller via andra digitala kanaler som Hemsol AB har till sitt förfogande.

17. Integritet

Hemsol AB är personuppgiftsansvariga och gör allt i sin makt för att behandla dina personuppgifter på ett säkert sätt. Bolaget följer gällande dataskyddsregler och praxis. I vår integritetspolicy förklaras närmre vilka personuppgifter som behandlas, av vilken anledning och hur de skyddas.

Dina personuppgifter sparas så länge du har ett medlemskap i HemSol Premium.

18. Giltighetsperiod

Medlemskapet är giltigt tills vidare och sägs upp skriftligen via kontakt@hemsol.se eller muntligen över telefon på 08-121 325 99. En begäran om utträde har omedelbar verkan och du kan när som helst, utan kostnad, begära att bli borttagen från HemSol Premium.