Växelriktare till solceller

 • Komplett guide för att välja växelriktare 2024
 • Allt du behöver veta om växelriktare till solceller
 • Få 4 offerter på solpaneler med växelriktare via Hemsol

Eller

Jämför 4 offerter på solceller med växelriktare

Vad söker du prisförslag för?

Privatbostad
Bostadsrättsförening
Företag

Genom att påbörjar offertjämförelsen godkänner du att dina uppgifter delas med upp till 4 solcellsinstallatörer, samt våra användarvillkor och integritetspolicy

Sammanfattning av vad som bör beaktas vid val av växelriktare

 • En lämplig växelriktare väljs ofta i samråd med en solcellsinstallatör.
 • Solpanelers placering påverkar vilken typ av växelriktare som är lämplig.
 • En hybridväxelriktare behövs i regel för att kunna lagra solel.
 • För villor är 3-fas växelriktare utan transformator oftast bäst.
 • Alla växelriktare är inte lämpliga att placera utomhus.
 • Garantitiden för växelriktare varierar mellan ungefär 5–25 år.
 • En växelriktare bör vara anpassad till svensk standard SS-EN50549-1.
 • Tillgången på olika växelriktare hos installatörer är ofta begränsad.
 • En växelriktares effekt ska i regel motsvara 80–90 % av solcellsanläggningens effekt.

Solcellsinstallatörer ger i regel förslag på val av växelriktare

En solcellsinstallatör ger i regel förslag på modell av växelriktare redan i offerten till en solcellsanläggning. Förslaget baseras ofta på de växelriktare solcellsinstallatören för tillfället har i lager eller de märken på växelriktare solcellsinstallatören regelbundet arbetar med.

Vid ett första förslag på växelriktare har en solcellsinstallatör dock ofta inte tillgång till all relevant information om solcellsanläggningen. Att besitta grundläggande kunskaper om växelriktare är därför värdefullt eftersom det ökar sannolikheten att komma fram till ett optimalt val av växelriktare.

Tillvägagångssätt för att välja växelriktare till solceller

Hemsol föreslår följande tillvägagångssätt för att välja växelriktare:

 1. Välj typ av växelriktare. För solcellsanläggningar till bostäder står valet av olika typer av växelriktare i regel mellan strängväxelriktare, strängväxelriktare med optimerare och hybridväxelriktare. I vissa fall kan även mikroväxelriktare övervägas.
 2. Välj växelriktarens effekt. I normala fall bör en växelriktares effekt ofta motsvara 80–90 % av solcellsanläggningens effekt. Finns det planer att inom några år utvidga en solcellsanläggning är det i regel bra att dimensionera växelriktarens effekt efter den framtida solcellsanläggningens effekt.
 3. Välj modell (fabrikat) på växelriktare. Några viktiga faktorer vid val av modell (fabrikat) på växelriktare är pris, garantitid samt tillgänglighet hos potentiella solcellsinstallatörer. Ska en växelriktare placeras utomhus ska den också vara anpassad för utomhusbruk.
Tillvägagångssätt vid val av växelriktare: välj typ av växelriktare, välj effekt, välj fabrikat.
Bild 1. Sammanfattning av tillvägagångssätt vid val av växelriktare till solceller.

Faktorer som påverkar vilken typ av växelriktare som bör väljas

Vilken typ av växelriktare som bör väljas till solceller beror på:

 • om solcellsanläggningens solpaneler är placerade i olika väderstreck. Anläggningar med solpaneler i flera väderstreck kan behöva optimerare eller en växelriktare med flera MPPT:er.
 • huruvida solcellsanläggningen ska förses med optimerare. Vissa fabrikat på optimerare, såsom Huaweis och SolarEgdes optimerare är till exempel endast kompatibla med växelriktare av samma fabrikat.
 • om egenproducerad solel ska kunna lagras i ett batteri. För att kunna lagra solel behövs antingen en hybridväxelriktare eller att ett solcellsbatteri förses med en växelriktare och laddregulator. Vid uppförande av en ny solcellsanläggning är en hybridväxelriktare att föredra.
 • hur fastighetens elförbrukare (laster) ser ut. Det vanligaste är att välja en 3-fas växelriktare utan transformator. Orsaker därtill är att det svenska elnätet har ett så kallat trefassystem för spänning och att transformatorlös teknik är billigare och mer kompakt än teknik med transformatorer.

Om solcellsanläggningens solpaneler är placerade i olika väderstreck

Är solpanelerna i en solcellsanläggning placerade mot ett väderstreck och har samma lutning fungerar en strängväxelriktare med en optimerare (MPPT) oftast bra. Eftersom samtliga solpaneler får ungefär lika stor solinstrålning blir behovet av att optimera varje enskild solpanels elproduktion litet.

Är solpanelerna i en solcellsanläggning placerade i två olika väderstreck, till exempel i östlig och västlig riktning, bör en strängväxelriktare ha två MPPT:er. Detta är oftast inte ett problem eftersom merparten av de strängväxelriktare som säljs är utrustade med två MPPT:er.

Är solpanelerna i en solcellsanläggning placerade i fler än två väderstreck, har olika lutning eller utsätts för olika grad av skuggning kan dock växelriktare med (effekt)optimerare övervägas.

Huruvida solcellsanläggningen ska förses med effektoptimerare

Valet av växelriktare och effektoptimerare kan inte alltid göras oberoende av varandra. Orsaken är att alla effektoptimerare inte är kompatibla med alla växelriktare. Optimerare från Huawei och SolarEdges fungerar till exempel enbart med växelriktare från samma fabrikat.

Optimerare från Tigo är däremot kompatibla med de flesta fabrikat på växelriktare. Väljs Tigos optimerare har man således ett större urval av kompatibla växelriktare. Val av optimerare bestäms dock ofta beroende på om samtliga eller endast vissa solpaneler ska förses med optimerare.

Om egenproducerad solel ska kunna lagras i ett solcellsbatteri

För att kunna lagra egenproducerad solel i till exempel ett solcellsbatteri bör en växelriktare vara av hybridtyp (hybridväxelriktare). Det finns förvisso andra lösningar men dessa kräver att batteriet har en inbyggd laddregulator och växelriktare.

Enligt Hemsols uppskattningar kostar hybridväxelriktare dock cirka 5 000–12 000 kronor mer än strängväxelriktare med samma effekt. Huruvida det är lönsamt med solcellsbatterier beror vidare på faktorer som batterikostnad, elpris och andelen egenanvändning av producerad solel.

Hur fastighetens elförbrukare (laster) ser ut

För de flesta fastigheter är 3-fasiga växelriktare utan transformatorer det bästa valet. Beroende på hur en fastighets elförbrukare ser ut kan dock ibland växelriktare utan transformator eller med endast en fas (eller både 1-fas och utan transformator) övervägas.

Växelriktare med eller utan transformator

I jämförelse med växelriktare med transformatorer har transformatorlösa växelriktare (TL-växelriktare) ett flertal fördelar:

 • TL-växelriktare är lättare och mer kompakta.
 • TL-växelriktare har lägre energiförluster och genererar mindre värme.
 • TL-växelriktare är i regel billigare (givet samma effekt).

Tack vare ovanstående fördelar saknar merparten av de växelriktare för solceller som säljs idag transformatorer och det är i regel det bästa valet. För växelriktare med transformatorer är dock risken för elektriska stötar och överspänning lägre. Därtill är växelriktare med transformatorer också lämpliga för induktiva laster som till exempel elmotorer.

Växelriktare med 1 fas eller 3 faser

I regel bör en växelriktare med tre faser väljas. Skälet är att i Sverige används ett trefassystem för spänning från elnätet. En-fasväxelriktare passar främst för solcellsanläggningar med låg effekt (> 3 kW). Därtill är utbudet av 1-fasväxelriktare i regel begränsat till effekter upp till cirka 6–8 kW.

Nackdelen med en 1-fasväxelriktare är att endast de elförbrukare som är anslutna till den fasen växelriktaren (och solcellsanläggningen) är ansluten till kan använda den producerade solelen.

Faktorer som påverkar valet av en växelriktares effekt

Valet av hur hög effekt (kW) en växelriktare bör ha avgörs huvudsakligen av:

 • Sammanlagd märkeffekt hos de solpaneler som kopplas till växelriktaren.
 • Om solcellsanläggningens solpaneler är placerade i olika väderstreck.
 • Om det finns planer på att utöka en solcellsanläggning i framtiden.

Solcellsanläggningens dimension (solpanelernas sammanlagda märkeffekt)

En tumregel är att en växelriktares effekt i normala fall bör motsvara 80–90 % av den sammanlagda märkeffekten hos de solpaneler som kopplats till växelriktaren. Orsaken är att solinstrålningen i Sverige mestadels är på nivåer där den effekt solpaneler producerar klart understiger deras märkeffekt.

När solinstrålningen är mycket hög kan förvisso en växelriktare, vars effekt är lägre än solpanelernas sammanlagda märkeffekt, inte utnyttja hela den effekt som solpanelerna producerar. Mängden solenergi som under ett år därigenom går förlorad är dock i regel begränsad och bör vägas mot den merkostnad som en större växelriktare medför.

Vid dimensionering av växelriktare bör hänsyn även tas till att en växelriktares verkningsgrad blir högre ju närmare dess fulla kapacitet (maxeffekt) den arbetar. Att välja en växelriktare med alltför hög effekt medför därför inte enbart en större inköpskostnad utan också förluster till följd av att växelriktarens genomsnittliga verkningsgrad blir lägre.

Planer på utökning av en solcellsanläggning inom nära framtid

Finns det planer på att inom något eller några år utöka en solcellsanläggning kan det vara en bra ide att dimensionera växelriktare efter den framtida solcellsanläggningens effekt. Skälet är att växelriktarens inköpskostnad per kW blir lägre ju större växelriktaren är.

Ett annat skäl att redan från början dimensionera en växelriktare efter en framtida solcellsanläggnings effekt är undvika extra installationskostnader.

Faktorer som påverkar valet av modell (fabrikat) av växelriktare

Vid val av modell och/eller fabrikat på växelriktare bör följande faktorer beaktas:

 • Om växelriktaren placeras inomhus eller utomhus.
 • Växelriktarens garanti.
 • Växelriktarens verkningsgrad (effektivitet).
 • Växelriktarens pris.
 • Tillgänglighet av växelriktare hos tänkbara leverantörer.
 • Om växelriktaren är anpassad till svensk standard.
 • Omdömen och recensioner gällande växelriktaren.
 • Växelriktarens kompatibilitet med solpanelerna.
 • Hur mycket ljud växelriktaren avger.
 • Om växelriktaren belagts med försäljningsförbud.
 • Växelriktarens temperaturmässiga arbetsområde.
 • Växelriktarens storlek.

Växelriktarens placering – inomhus eller utomhus

Vid val av växelriktare behöver bestämmas om den ska placeras inomhus eller utomhus. I en växelriktares datablad ska det framgå om den är anpassad för bruk utomhus, inomhus eller både och. Växelriktare för utomhusbruk har i regel en högre kapslingsklass (IP-klass) än de som är avsedda för inomhusbruk.

Faktorer som kan behöva beaktas vid placering av växelriktare är till exempel skydd från direkt solljus, tillgång till utrymme och växelriktarens ljudnivå.

Växelriktarens garantitid

Växelriktare har i regel en garantitid på 5–12 år men flera tillverkare erbjuder att förlänga garantitiden till 20–25 år mot en extra kostnad. En garantiförlängning kan framförallt övervägas (om kostnaden är rimlig) om man inte tror sig ha råd att köpa en ny växelriktare ifall den skulle gå sönder.

Ett skäl som talar för att förlänga garantitiden för en växelriktare är att ha ungefär samma garantitid för växelriktaren som för solpanelerna. Tillverkare av solpaneler garanterar i regel att solpaneler som lägst har cirka 80 % av sin effekt kvar efter 25 år.

En del solpaneler omfattas dock endast av en effektgaranti och inte av en produktgaranti. Om en solpanel helt slutar att fungera kan det därför hända att effektgarantin inte gäller. Därtill räknar försäljare av tilläggsgarantier att deras intäkter ska överstiga kostnaderna vilket är ett generellt argument mot att teckna tilläggsförsäkringar.

Läs mer: effektgarantier för solpaneler.

Växelriktarens verkningsgrad (effektivitet)

Hemsol rekommenderar att välja en växelriktare med en verkningsgrad (Vägd Europeisk Verkningsgrad) på minst 96 %. Skillnader i verkningsgrad mellan växelriktare är i regel små och de flesta har en verkningsgrad på 96–98 %. Generellt ökar verkningsgraden något ju större effekt en växelriktare har.

Se även: vilken verkningsgrad har växelriktare?

Hur växelriktares verkningsgrad påverkar en solcellsanläggnings lönsamhet

Även om skillnaderna i verkningsgrad mellan växelriktare i regel är små betyder det inte att de är helt betydelselösa. En ökning med 0,5 procentenhets verkningsgrad för en 10 kW växelriktare ger enligt Hemsols beräkningar en besparing på cirka 2 000 kronor under växelriktarens livslängd.

Vid beräkningen har antagits att växelriktaren har en livslängd på 20 år samt att värdet per kWh producerad solel är 188 öre.

Växelriktarens pris

Beroende på modell kostar en växelriktare på 10 kW cirka 20 000–35 000 kronor. Ju högre effekt en växelriktare har, desto högre är i normala fall växelriktarens pris. I synnerhet för växelriktare under 6 kW, men även generellt, sjunker dock priset per kW ju högre effekt växelriktaren har (bild 2).

Det lönar sig att satsa på god kvalitet varför de växelriktarna med lägst pris sällan är det bästa valet på lång sikt. Orsaken är bland annat att en solcellsanläggning med en trasig växelriktare inte kan leverera någon ström. Därtill är växelriktaren också avgörande för en solcellsanläggnings säkerhet.

Det kan dock löna sig att jämföra priser på växelriktare hos olika försäljare. På grund av till exempel rabatter och lagerstatus kan det finnas betydande prisskillnader mellan olika försäljare för samma modell av växelriktare.

Punktdiagram över priser på ett urval av växelriktare (pris per kW).
Bild 2. Pris per kW för ett urval av växelriktare (maj 2023).

En solcellsinstallatör har i regel ett begränsat urval av växelriktare

Valet av växelriktare kan påverkas av vilka växelriktare som finns tillgängliga hos de solcellsinstallatörer som kan vara aktuella att anlita. De flesta solcellsinstallatörer arbetar mot ett begränsat antal tillverkare av växelriktare och erbjuder därför inte alla fabrikat av växelriktare.

Därtill kan valet av växelriktare ofta påverkas av att väntetiden på populära modeller av växelriktare kan vara lång.

Om växelriktaren är anpassad till svensk nätstandard

En bra fråga att ställa till en installatör är om växelriktaren uppfyller svensk nätstandard (standarden SS-EN50549-1 utg 1:2019). Orsaken är att det finns tillverkare av växelriktare som inte tillhandahåller växelriktare med svenska nätinställningar.

Om en växelriktare inte är anpassad till svenska nätinställningar finns en risk att elektriciteten inte håller tillräckligt god kvalitet. Därtill finns en risk att elnätsägaren inte godkänner växelriktaren.

Många växelriktare som ej uppfyller svensk nätstandard är dock förberedda så att en installatör enkelt kan ändra växelriktarens inställningar för att uppfylla SS-EN50549-1. Även om en växelriktare inte på förhand förbereds för SS-EN50549-1 kan en installatör med rätt utbildning ofta anpassa växelriktaren så att SS-EN50549-1 uppfylls.

Omdömen och recensioner gällande växelriktaren

Liksom för många andra produkter kan det vara en god idé att söka efter omdömen och recensioner på internet om olika modeller av växelriktare. Ett kritiskt förhållningssätt till recensenten är dock att rekommendera eftersom långt ifrån alla recensioner och omdömen kan betraktas som opartiska.

Växelriktarens kompatibilitet med solpanelerna

Solpanelernas tomgångsspänning (Voc) får inte överstiga en växelriktares högsta inspänning. Om solpanelernas tomgångsspänning överstiger växelriktarens högsta inspänning leder det till att växelriktaren förstörs. I detta fall gäller därtill inte växelriktarens garanti.

Ansvaret för att solpanelernas tomgångsspänning understiger växelriktarens högsta inspänning ligger på den som installerar en solcellsanläggning. Härvid måste beaktas att solpanelernas tomgångsspänning är högre ju lägre solpanelernas temperatur är. Det räcker således inte att dimensionera en växelriktare endast utifrån solpanelernas märkeffekt enligt STC.

Många växelriktare kräver också att de anslutna solpanelerna uppfyller standarden SS-EN IEC 61730-1 (Säkerhetsfordringar på solcellsmoduler). Oavsett detta bör solpaneler generellt uppfylla denna standard. Standarden är förvisso inte bindande men en tillverkare som inte följer standarden måste kunna visa att produkten är säker.

Hur mycket ljud växelriktaren avger

Ett vanligt värde på ljudnivå för en växelriktare är cirka 50 dB. Enligt Hörsellinjen motsvarar en ljudnivå på 50 dB ljudet av ett kraftigt regn eller ett lågmält samtal (1). Hur mycket och ofta en växelriktare låter varierar dock mellan olika fabrikat av växelriktare.

En växelriktare avger dock ljud i stort sett endast när den är i drift. När solinstrålningen mot solpanelerna är alltför låg stängs växelriktaren av. Problemet med ljud på natten bör därför vara begränsat. Eftersom olika personer har olika känslighet för ljud är det dock svårt att ge några generella rekommendationer om vilka ljudnivåer som kan anses acceptabla.

Växelriktare med försäljningsförbud

På Elsäkerhetsverkets hemsida finns en lista över växelriktare som belagts med försäljningsförbud. Ett tips är att titta på denna lista innan val av växelriktare görs. I januari 2023 var dock endast två växelriktare belagda med försäljningsförbud (GoodWe-GW8k-ET, 8 kW och GroWatt-8TL3-S, 8 kW) (2).

Orsaken till att dessa växelriktare belagts med försäljningsförbud är att de kan avge elektromagnetisk strålning som kan störa till exempel rundradio och signalspaning.

Försvarsmakten har gett Elsäkerhetsverket i uppgift att undersöka växelriktare som misstänks kunna orsaka störningar. Eftersom detta arbete pågår finns en risk att fler växelriktare kan beläggas med försäljningsförbud framöver.

Växelriktarens temperaturmässiga arbetsområde

De flesta växelriktare har ett temperaturmässigt arbetsområde på -25 till +60°C. Detta temperaturspann fungerar bra i större delen av Sverige. För solcellsanläggningar i Sveriges nordvästligaste områden kan dock övervägas att välja växelriktare som även fungerar i kallare temperaturer än -25°C.

Växelriktarens storlek

En 10 kW växelriktare är ungefär lika stor som en normalstor resväska (cirka 70x40x25 cm). Ur brandsäkerhetssynpunkt och för att fungera måste därtill cirka 10–50 cm lämnas fritt runt om en växelriktares sidor (undantaget baksidan som i regel monteras mot en vägg).

Storleken på växelriktare varierar dock en del mellan olika tillverkare av växelriktare. Growatt och Solis är exempel på fabrikat av växelriktare som har förhållandevis liten storlek i förhållande till växelriktarens effekt.

Artiklar relaterade till val av växelriktare

 

Vanliga frågor

Hur länge håller en växelriktare för solceller?

Traditionellt har ofta angetts att en växelriktare håller cirka 15 år. En nylig studie av Bern University of Applied Science i Schweiz uppskattar dock att 59 % av alla växelriktare inte kommer uppleva några energirelaterade problem under de första 18 åren i drift (3).

Oavsett om den verkliga livslängden för en växelriktare är 15 år eller kanske 20 år kan växelriktaren förväntas ha en kortare livslängd än de flesta solpaneler (25–30 år). De flesta växelriktare har en garanti på mellan 5–12 år. Vissa tillverkare/återförsäljare erbjuder dock möjligheten att förlänga garantitiden mot en avgift.

Läs mer: hur länge håller solceller?

Vilka fabrikat på växelriktare är vanliga i Sverige?

Exempel på vanliga fabrikat på växelriktare för solceller som säljs i Sverige är Fronius, SMA, Huawei, SolarEdge, Sungrow, Kostal och Growatt.

Kan det vara svårt att få tag på växelriktare?

Ja, det kan vara svårt att få tag på växelriktare och det gäller i synnerhet för populära modeller. En orsak är att växelriktare innehåller halvledare som är en bristvara. Intels vd, Pat Gelsinger, gav i maj 2022 prognosen att bristen på halvledare kommer att bestå under 2023 och in på år 2024 (4).

Enligt branschföreningen Svensk Solenergi kunde man i augusti 2022 räkna med åtminstone ett halvårs väntetid vid beställning av en solcellsanläggning (5). Väntetiden förklaras utöver långa väntetider för växelriktare och solpaneler också av brist på elektriker och solcellsmontörer.

Kan en solcellsanläggning ha fler än en växelriktare?

Ja, en solcellsanläggning kan ha fler än en växelriktare. En strängväxelriktare innehåller vanligtvis två optimerare (MPPTer). Väljs två växelriktare istället för en fördubblas därför antalet MPPTer i en solcellsanläggning vilket ibland kan leda till högre solelsproduktion.

Placeras till exempel en solcellsanläggnings solpaneler i grupper med stort avstånd ifrån varandra kan det också finnas skäl att ha fler än en växelriktare. Pris, tillgänglighet hos installatörer och lämpliga platser för placering av växelriktare är exempel på andra faktorer att beakta vid dimensionering av växelriktare.

Källhänvisningar

 1. Lyssna ljudsmart, Hörselskadades riksförbund (HRF), Under rubriken “Decibelskalan är logaritmisk”, https://horsellinjen.se/fakta-och-rad/horsel-och-horselskador/lyssna-ljudsmart/ (hämtad 2023-01-13)
 2. Solcellsutrustning som stör – Frågor och svar, Elsäkerhetsverket, under frågan “Vilka optimerare och växelriktare har ni undersökt” (hämtad 2023-01-20), https://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/din-elanlaggning/bygga-och-renovera/solcellsutrustning-som-stor-fragor-och-svar/
 3. Bucher, D., Wandel, J., Joss, D.,l, LIFE EXPECTANCY OF PV INVERTERS AND OPTIMIZERS IN RESIDENTIAL PV SYSTEMS, Bern University of Applied Science (september 2022), sida 4-5.
 4. Intel CEO now expects chip shortage to last into 2024, CNBC (april 2022), https://www.cnbc.com/2022/04/29/semiconductor-shortage-intel-ceo-says-chip-crunch-to-last-into-2024.html
 5. Långa väntetider för solceller, Svensk Solenergi (augusti 2022), https://svensksolenergi.se/langa-leveranstider/