Solenergi: Fakta om Solenergi & hur det används!

Intresset för solenergi har ökat de senaste åren på grund av stora tekniska framsteg och en ökad medvetenhet om miljöproblem och klimatförändringar. I denna artikel går vi igenom hur solenergi används, miljöpåverkan och tillgänglighet.

 


Solceller solenergi

Vad är solenergi?

Solenergi är den energi som utvinns med hjälp av solens strålar. När solenergi används för elproduktion (mha. solceller) kallas det solel, och när det används för att producera värme (mha. solfångare) kallas det solvärme. Vid kommersiellt bruk av solenergi för solel eller solvärme kallas det solkraft.

Solceller och solfångare installerade på en villa som använder solenergi för värme och el

5 Fakta om solenergi

  1. Solceller kan producera el även när det är molnigt
  2. Det finns tillräckligt med solenergi för att förse hela världen med el
  3. Endast ca 2 % av jordens el är solel
  4. Hur mycket solenergi vi får varierar
  5. Solens energi färdas länge för att nå jorden

1. Solenergi är en oändlig & förnyelsebar energikälla med låg miljöpåverkan

Till skillnad från fossila bränslen såsom kol och olja tar solenergi inte slut (åtminstone på ett par miljarder år till). Det gör att man kan utnyttja solens energi i all oändlighet. Detta gör även att miljöpåverkan av solenergi är låg jämfört med andra fossila bränslen.

2. Det finns tillräckligt med solenergi för att förse hela världen med el

I motsats till vad många tror räcker solens energi gott och väl för att tillgodose världens elbehov. Om vi lyckades utnyttja all solinstrålning som träffar jordens yta på ca 2 timmar skulle det generera tillräckligt med energi för att tillgodose hela jordens energibehov under ett helt år.

Du kan lära dig mer om solinstrålning runtom i världen i vår djupgående artikel om solenergi i världen.

3. Endast ca 2 % av jordens el är solel

Trots den stora potentialen härstammade endast ca 2 % av jordens elproduktion från solceller år 2018 (källa). I jämförelse med solel stod kol och pellets för ca 38 %, naturgas för 23 %, vattenkraft för 17 % och kärnkraft för 10 % (källa).

4. Hur mycket solenergi vi får varierar

I genomsnitt får Sverige ungefär 1 000 kWh solenergi per kvadratmeter och år (vilket kan jämföras med Tyskland & norra Frankrike!). Beroende på var man befinner sig i landet varierar det mellan ca 800 – 1 2 00 kWh. Mest solinstrålning har vi i södra Sverige och på Gotland, och minst har vi i Norrland.

Utöver geografisk variation skiljer mängden solenergi även ungefär 10 % mellan olika år.

5. Solens energi färdas länge för att nå jorden

Solenergin färdas strax under 150 miljarder kilometer innan den landar på jorden. Den totala restiden från att en solstråle lämnar solen till att den når jordklotet uppgår till strax över åtta minuter.

Testa Hemsols solcellskalkyl!

Vad används solenergi till?

Solenergi används för att producera el och värme. För att producera elektricitet med hjälp av solenergi används solceller som placeras antingen ovanpå byggnader eller på marken. Värme utvinns med hjälp av solfångare, vilket sedan används för att värma upp varmvatten eller byggnader.

Solenergi utvinns med hjälp av 3 tekniker

  1. Solceller: Omvandlar solinstrålning till solel.
  2. Solfångare: Omvandlar solens energi till värme.
  3. Termiska solkraftverk: Omvandlar solljus till el m.h.a. speglar.

1. Solceller omvandlar solinstrålning till solel

Med solceller omvandlas solinstrålning till solel. Solceller fungerar så att de skapar elektrisk spänning och likström när de träffas av solljus. Likströmmen omvandlas sedan till växelström av en växelriktare för att kunna användas i hushållet. El från solceller kan även lagras i batterier eller matas ut till elnätet.

2. Solfångare omvandlar solens energi till värme

Med solfångare omvandlas solljus till solvärme. Solfångare använder solens ljus för att värma upp en vätska, ofta vatten eller glykol, som sedan lagras i en ackumulatortank. Solfångare används för att värma upp varmvatten till huset eller poolen, eller för att värma upp bostaden.

3. Termiska solkraftverk använder speglar och omvandlar sol till el

Med termisk solkraft omvandlas solljus till solel. Termisk solkraft använder flera speglar som tillsammans riktar en större mängd solljus till en koncentrerad bägare med ett medium såsom t.ex. vatten. När solljuset träffar mediumet börjar det koka och driver i sin tur en turbin som genererar el.

Vill du lära dig mer om termisk solkraft i vår artikel “hur fungerar termisk solkraft”.

Vanliga frågor

Vilka användningsområden har solenergi?

Det finns huvudsakligen två användningsområden för solenergi; producera elektricitet (solel) och värme (solvärme). Utvinning av el och värme med hjälp av solenergi kan göras både i liten skala (t.ex. på ett villatak) och i storskalig utsträckning (t.ex. genom en solpark).

Vad menas med direkt solenergi?

Direkt solenergi är den solinstrålning som träffar jordens yta direkt från solen. Hit räknas till exempel inte indirekt solinstrålning (som reflekteras mot t.ex. träd och byggnader) eller diffus solinstrålning (som spridits ut genom att åka igenom moln, dimma, föroreningar, vattenånga etc).

Vilket är det bästa sättet att utvinna solenergi: solel eller solvärme?

I Sverige är det bästa sättet att utvinna solenergi med hjälp av solceller. Anledningen är att det både ger högst avkastning på pengarna, och dessutom är mest praktiskt. Termisk solenergi används framförallt i väldigt varma länder med lite molnighet, och solvärme används nästan bara vid off-grid lösningar.

Fördelar och nackdelar: Är solenergi en bra energikälla?

Ja, solenergi är en förnyelsebar energikälla som på senare tid har blivit mycket kostnadseffektiv, speciellt för privatpersoner. Med det sagt finns det både fördelar och nackdelar med solenergi.

Är solkraft förnybar?

Ja, solkraft är en förnybar energikälla. Eftersom solens energi kommer från dess solstrålar förbrukas eller förbränns det inget material eller släpps ut några avgaser när det utvinns solkraft. Till skillnad från många andra energislag såsom vindkraft hamnar solkraft också sällan i konflikt med naturlivet.

Hur mycket solenergi kan en solcell omvandla till el?

Verkningsgraden på en solcell visar hur mycket solenergi som kan omvandlas till el. De flesta solceller har idag en verkningsgrad på 18 – 23 procent. I vår artikel om effekt och verkningsgrad kan du lära dig mer om verkningsgraden på en solcell.