Solkraft: Hur solkraftverk fungerar & hur du kan nyttja det!

I denna artikel går vi igenom begreppet solkraft: solkraftverk i Sverige, vad det är, hur det fungerar, och hur du kan börja använda solkraft!

 


Solceller solkraft

Vad är solkraft?

Solkraft är ett samlingsbegrepp för kommersiell produktion av el med hjälp av solenergi. Till skillnad från solel, vilket den el som privatpersoner producerar med hjälp av solceller kallas, inkluderar alltså solkraft försäljning av solenergi från elbolag till slutkund.

Vad är solkraftverk?

Solkraftverk är ett samlingsord för de anläggningar som tillverkar el med hjälp av solkraft. I dagsläget finns det huvudsakligen två typer av solkraftverk; solcellsparker och termiska solkraftverk. Den vanligaste typen av solkraftverk är solcellsparker, som består av många sammansatta solpaneler.

Testa Hemsols solcellskalkyl!

Solkraft i Sverige

Eftersom Sverige har begränsad med solenergi på vintern går det inte att försörja oss med svensk solkraft året om. Den solkraft som vi nyttjar i Sverige kommer därför huvudsakligen från sydeuropeiska länder såsom Spanien, Italien och Portugal.

Solkraftverk i Sverige

I slutet på år 2020 fanns det totalt 22 st nätanslutna solkraftverk med en total effekt på minst 1 MW (1 000 kW). Den sammanlagda effekten för dessa solkraftverk hamnade på 54 MW, vilket ger ett snitt på ungefär 2,5 MW per anläggning.

En stor del av dessa solkraftverk använder själva majoriteten av elen de producerar med solceller eller säljer vidare den till en avtalad storkund.

Vad har solkraft för miljöpåverkan?

Solkraft är en grön och förnyelsebar energikälla då solens strålar inte är något som kommer att ta slut (åtminstone på ett par miljarder år framåt). Ett aktivt solkraftverk ger i regel inte upphov till några koldioxidutsläpp alls vid drift. Däremot bidrar produktionen av solpanelerna till en del utsläpp.

Den största faktorn som avgör miljöpåverkan är var och hur solpanelerna produceras. Till exempel tillverkas en stor del av världens solpaneler i Kina och Tyskland med hjälp av kolkraft.

I olika livscykelanalyser om solceller har det redovisats en utsläppsnivå mellan 20 – 60 g koldioxidekvivalenter per producerad kilowattimme. Detta är betydligt lägre än många fossila bränslen (ca 500 – 1 000 g CO2e/kWh), men mer än kärnkraft, vattenkraft och vindkraft (ca 5 – 15 g CO2e/kWh).

Du hittar mer statistik kring miljöpåverkan och solenergi i vår artikel om miljöpåverkan av solkraft.

Hur gör jag för att skaffa elavtal med solkraft?

För att köpa el som härstammar från solkraft ska du teckna ett elavtal med ett elbolag som erbjuder solkraft. Det är dock väldigt sällsynt med garantier att det alltid är elektricitet från solkraft som strömmar via ditt eluttag. De flesta svenska elbolag erbjuder istället en mix av olika förnyelsebara kraftslag såsom solkraft, vattenkraft och vindkraft.

Vissa elbolag lovar i sina elavtal för solel dock att köpa in lika mycket solel som du förbrukar, så ditt val kan göra skillnad.

Ursprungsgarantier visar att elen kommer från ett solkraftverk

Det elbolag du har avtal med ansvarar för att den solel du köper kan härledas till ett solkraftverk. Detta görs enligt ett system för ursprungsgarantier, vilket kontrolleras av Energimyndigheten.

De två vanligaste typerna av solkraftverk

Solcellsparker: stora samlingar med solpaneler

Den vanligaste typen av solkraft består är en så kallad solcellspark, vilket är en stor samling av sammankopplade solpaneler. Solparker använder direkt och indirekt strålning från solen för att skapa elektrisk ström direkt i solpanelerna.

Eftersom både direkt och indirekt strålning kan nyttjas producerar en solcellspark elektricitet även när det är mulet.

Termiska solkraftverk: speglar för koncentration av solenergi

Termisk solkraft använder sig av linser eller speglar för att rikta en större mängd solenergi till en mindre koncentrerad yta. Det koncentrerade ljuset används sedan för att värma upp och förånga ett medium (t.ex. vatten). Den förångade gasen driver sedan en turbin vilket i sin tur genererar elektricitet.

Till skillnad från solpaneler fungerar termisk solkraft endast bra vid direkt solljus, och därför placeras de i regel på platser med väldigt lite molnighet (såsom en öken).

Vanliga frågor

Kan man få elcertifikat för solel från solkraft?

Elcertifikat delas ut till förnybar elproduktion, och därmed även solkraft. Ett elcertifikat delas ut per MW producerad el och kan säljas till kvotpliktiga köpare på en fri marknad. Elcertifikat för solel låg under 2021 på 2,1 kronor/styck.

Har solkraftverk rätt till ersättning för nätnytta?

Elproducenter som överför el till ett koncessionspliktigt nät har rätt till ersättning för nätnytta från elnätsföretaget. Både solkraftverk och mindre solcellsanläggningar har därför rätt att få ersättning för nätnytta.