Skatt på solenergi: Alla skatteregler för solceller & solel 2024

Ska du installera solceller på taket finns det några skatteregler att hålla koll på. I den här artikeln går vi igenom skatt som kan gälla för solenergi: energiskatt, kapitalskatt, moms och skatteavdrag.

 


Solceller skatt solenergi

Gäller skatt på solenergi?

Mikroproducenter behöver vanligtvis inte betala skatt på sin solenergi. Alla intäkter från små solcellsanläggningar deklareras för inkomstskatt, men intäkter under 40 000 kr/år är skattebefriade. Stora anläggningar på över 500 kW behöver dock betala t.ex. energiskatt och moms.

Sammanfattning av skatteregler för solceller:

 • Kapitalskatt: Kapitalskatt (30 %) på inkomster över 40 000 kronor/år.
 • Energiskatt: Tillämpas om installerad toppeffekt överstiger 500 kW.
 • Moms: Om elförsäljning överstiger 80 000 kr/år appliceras 25 % moms.
 • Skattereduktion: Rätt till skattereduktion på 60 öre/kWh såld solel.

Om något känns oklart kan du läsa mer om respektive skatteregel nedan. Känns grunderna oklara kan du läsa mer om solceller.

Energiskatt gäller sällan mikroproducenter med solceller

Full eller reducerad energiskatt gäller för solceller endast när den installerade toppeffekten på anläggningen överstiger 500 kW. Mikroproducenter har vanligtvis en toppeffekt långt under 500 kW (närmare 3–25 kW) och är därför sällan skyldiga att betala energiskatt.

Energiskatt betalas per kilowattimme och ligger år 2021 på 35,6 öre/kWh exkl. moms, alternativt 44,5 öre/kWh inkl. moms. Som privatperson betalar du energiskatt på den el du köper från ditt elhandelsbolag. Som mikroproducent av solel betalar du vanligtvis inte energiskatt.

Reglerna för energiskatt på producerad solel från solpaneler:

 • Ingen energiskatt: Solel från anläggningar på under 500 kW
 • Full energiskatt: Solel från anläggningar på över 500 kW
 • I specialfall kan anläggningar över 500 kW få reducerad energiskatt.

Tabell med olika nivåer av skatt på solceller och solel.

OBS! Om du har flera anläggningar som är geografiskt och tekniskt sammanhängande räknas deras gemensamma toppeffekt. Om du framställer el från flera källor (t.ex. solpaneler och vindkraft) räknas den sammanlagda effekten.

Kapitalskatt på inkomster från solceller

När du säljer solel som mikroproducent beskattas inkomsterna med kapitalskatt, med en skattesats på 30 %. Inkomsterna deklareras som intäkter från privatbostad, och har därför ett schablonavdrag på 40 000 kr/år. Du betalar därför sällan inkomstskatt som mikroproducent.

Angående kapitalskatt på inkomster från solceller bör du hålla koll på att:

 • Du ska deklarera den inkomst du får från försäljning av överskottsel och den ersättning du får för nätnytta. Du behöver även deklarera för försäljning av elcertifikat och ursprungsgarantier, men endast vid försäljning inte vid utdelning.
 • Du ska deklarera dina inkomster även om de är under 40 000 kronor per år.
 • Inkomster från solceller buntas ihop med andra intäkter från privatbostaden, t.ex. hyresintäkter. Om dessa tillsammans överstiger 40 000 kronor kan du behöva betala kapitalskatt.
 • Skatteverket får vanligtvis in kontrolluppgifter från ditt elhandelsbolag och elnätsföretag för såld överskottsel och ersättning för nätnytta. Du behöver därför endast kontrollera att allt är korrekt i deklarationen.

Testa Hemsols solcellskalkyl!

Behöver jag momsregistrera mig för att sälja el från solceller?

Du behöver inte momsregistrera dig för att sälja solel så länge försäljningen ligger under 80 000 kronor exkl. moms per år. Överstiger din försäljning 80 000 kronor per år bör du registrera dig för moms och applicera 25 % moms på försäljningen.

Momsregistrering för solceller är troligtvis inte nödvändigt om solpanelerna i första hand används för elproduktion för egen förbrukning. Säljer du din el för spotpris (ca. 80 öre/kWh) och får ersättning för nätnytta (ca. 5 öre/kWh) behöver du sälja över 94 000 kWh solel per år för att bli momspliktig. Vilket motsvarar en solcellsanläggning på 100 kW (runt 450 kvm).

Kom ihåg! Om du säljer andra varor och/eller tjänster slås intäkterna samman med försäljningen av solel. Din totala försäljning bör alltså ligga under 80 000 kronor för att inte vara momspliktig.

Specialfall: Moms på solceller till bostadsrättsförening

Bostadsrättsföreningar med solceller hamnar i ett specialfall vad gäller moms. Normalt är verksamheten momsbefriad men med solceller appliceras moms på solel som säljs till det allmänna elnätet och till hushållen. Solel som används till fastighetens allmänna drift är momsfri.

Eftersom delar av solcellernas elproduktion används i momspliktig verksamhet har bostadsrättsföreningen rätt till avdrag för ingående moms. Avdrag för ingående moms får göras på så stor del av anläggningen som används till momspliktig verksamhet.

Du kan lära dig mer om vad som gäller för BRF:er på vår sida “solceller bostadsförening”.

Skatteavdrag och solceller

Med solceller på taket kan du dra nytta av tre olika skatteavdrag; avdrag för grön teknik, skattereduktion för såld solel och avdrag vid husförsäljning.

 1. Solcellsstöd får som avdrag för grön teknik
 2. Skattereduktion för såld solel
 3. Skatteavdrag vid husförsäljning

1.   Solcellsstöd: Avdrag för grön teknik

När du installerar solceller kan du använda avdraget för grön teknik. För solceller ligger avdraget på 20 procent av kostnaden för material och arbetskostnad.

Installerar du solcellsbatterier eller laddningspunkt för elfordon ligger avdraget på 50 procent. Avdraget görs direkt på fakturan och du kan få max på 50 000 kronor i avdrag.

OBS! Avdrag för grön teknik kan endast användas av privatpersoner. Idag finns det tyvärr inget solcellsstöd tillgängligt för företag.

2.   Skattereduktion för såld solel

När du säljer din överskottsel har du rätt till en skattereduktion för solel. Idag ligger skattereduktionen på 60 öre per såld kWh. Ditt elhandelsbolag lämnar in kontrolluppgifter till Skatteverket för såld el och du får automatiskt skattereduktionen varje år.

Skattereduktion för solel är tillgänglig för både privatpersoner och företag som är mikroproducenter.

OBS! Du kan endast få skattereduktion för så många kilowattimmar el du själv tagit ut från det allmänna elnätet eller max 30 000 kWh, beroende på vilken maxgräns som nås först.

3.   Skatteavdrag vid husförsäljning

När du installerar nya solceller räknas det som en grundförbättring av fastigheten. Om du sedan säljer din privatbostad får du därför göra avdrag för arbets- och materialkostnaderna. Har du fått investeringsbidrag eller använt ett skatteavdrag vid installationen får du inte göra avdrag för den delen av investeringen.

Vanliga frågor

Behöver jag betala skatt på egenproducerad el?

Om din solcellsanläggning har en installerad toppeffekt under 500 kW behöver du inte betala skatt på egenproducerad solel. Inkomsterna som kommer från att sälja egenproducerad el räknas som intäkter från privatbostaden och ska deklareras årligen.

Du behöver dock sällan betala kapitalskatt (30 %) på inkomsterna från såld solel eftersom endast intäkter som överstiger 40 000 kronor/år beskattas.

Behöver jag F-skatt för solceller?

När du säljer el från dina solceller räknas det inte som ersättning för arbete, du behöver därför inte ansöka om F-skatt för dina solceller.

Hur deklarerar man inkomster från solceller?

Du deklarerar dina inkomster från solcellerna (försäljning av överskottsel, ersättning för nätnytta och försäljning av elcertifikat och ursprungsgarantier) som intäkter från privatbostaden. Vanligtvis skickar ditt elhandelsbolag och/eller elnätsföretag in kontrolluppgifter till Skatteverket och du kontrollerar att de är korrekta i deklarationen.

Vad är solskatt?

Solskatt är det samma som energiskatt. Energiskatt betalas av elproducenter som tillhandahåller en solcellsanläggning med installerad toppeffekt på 500 kW eller mer. Energiskatten ligger år 2021 på 44,5 öre per kWh inkl. moms.

Hur beskattas solel?

När du köper in solel som hushållsel från ditt elhandelsbolag betalar du energiskatt, precis som för andra energikällor. Elproducenter med solcellsanläggningar större än 500 kW betalar från och med juli 2021 full energiskatt på den solel de producerar.

Tidigare har det funnits ett avdrag på energiskatten för solenergi för elproducenter. I och med höjningen av effektgränsen från 255 kW till 500 kW dock slopades avdragen på energiskatten för solenergi.

Sälja el som företag: Vilka skatteregler gäller?

När du säljer el som företag appliceras moms på försäljningen och redovisas i momsdeklarationen. Företag får även göra avdrag för ingående moms vid köp och underhåll av solcellerna om de monteras på en näringsfastighet. Att sälja el som företag ger även rätt till skattereduktionen på 60 öre per såld kWh el.

Vilken skatt appliceras för solceller på jordbruksfastighet?

Solceller som köpts av ett momspliktigt jordbruksföretag applicerar samma regler som vanliga företag. Alltså appliceras moms på försäljningen av el och inkomsterna redovisas som försäljning. Om solceller på jordbruksfastigheten även levererar solel till en privatbostad redovisas detta som eget uttag.

Om du har en privat jordbruksfastighet med solceller på taket gäller samma skatteregler som för mikroproduktion från privatbostad. Du kan läsa mer om villkor och regler för lantbruk i vår artikel om solceller på jordbruksfastighet.