Optimal placering av solceller: Både väderstreck och lutning

Många vet att lutningen och väderstrecket solceller placeras i påverkar dess effektivitet. Men hur stor påverkan har det egentligen? Allt det och mycket mer förklarar HemSol på den här sidan!

 


Sammanfattande fakta om solcellers väderstreck och lutning

  • Solceller kan placeras i sydlig, västlig eller östlig riktning.
  • Solceller kan monteras med en lutning på mellan 10–60 grader.
  • Solcellers elproduktion är som störst i sydlig riktning med en lutning på 30–40 grader.

Vad är bästa placeringen för solceller?

Den bästa placeringen för solceller är i söderläge med en vinkel på 30–45 grader. Utöver vinkel och läge är det även viktigt att solcellerna placeras på en yta med minimal skuggning.

Vilket är det bästa väderstrecket för solceller?

Solceller producerar mest solel om de monteras i söderläge, men sydväst och sydöst fungerar också bra. Monteras solpaneler åt öst eller väst producerar de 10 – 20 % mindre solel i jämförelse med solpaneler som i riktning rakt åt söder.

För att demonstrera hur elproduktionen varierar beroende på väderstreck har vi lagt ihop grafen nedan. Grafen visar den dagliga elproduktionen för 10 kW solceller i syd-, öst-, och västläge.

Graf som visar solcellers dagliga elproduktion beroende på i vilket väderstreck de monterats

Solceller kan även placeras i öst- och västläge

Solceller kan placeras i öst för högre elproduktion under morgonen, och i väst för ökad produktion av solel under kvällen. Fördelen med solceller i västlig och östlig riktning är att de producerar solel i en jämnare takt under dagen. Det leder till en ökad egenanvändning för solcellsanläggningen.

Räkna vad produktionen blir för ditt taks lutning och väderstreck

Använd vår investeringskalkyl för att beräkna hur olika väderstreck, takytor och lutningar slår på investeringens lönsamhet. I kalkylens sista steg kan du även enkelt begära in och jämföra upp till 4 offerter från duktiga installatörer i ditt område.

Testa Hemsols solcellskalkyl!

Solpaneler monteras nästan aldrig i norrläge

Solpaneler installeras i princip aldrig på ytor som vetter mot norr. Anledningen är att exponeringen mot solljus blir så pass låg i norrläge att det inte blir lönsamt att installera solceller där. Solpaneler monterade åt norr producerar ofta mindre än hälften än paneler riktade åt syd.

En del kan välja att installera solpaneler i norrläge av estetiska skäl, men det är ytterst sällsynt på grund av den låga lönsamheten.

Solpaneler på marken är ett alternativ till solceller på tak mot norr

Om ditt tak vetter mot norr kan det istället vara rekommenderat att installera solpaneler på marken. Med en sådan installation kan du fritt välja riktning och lutning på panelerna. Har du ledig tomtyta i anslutning till huset finns det goda möjligheter att installera solpaneler på marken.

Optimal taklutning för solceller i Sverige

Den optimala taklutningen för solceller varierar beroende på var du bor någonstans. I södra Sverige är den ca 30 grader, och för norra Sverige är det närmare 45 grader. Skillnaden i solelproduktion är endast ca 10 – 20 % för lutningar mellan 10 och 60 graders taklutning.

Graf som visar solcellers elproduktion per dag beroende på vilken lutning solceller monteras i

Solpaneler vinklas upp för platta tak

Om man har ett platt tak (eller en taklutning under 6°) vinklar man normalt upp solcellerna ca 15 grader. Anledningen är att solpanelerna träffas av en större mängd solinstrålning om de monteras något vinklade jämfört med om de ligger platt.

För att solpanelerna inte skall skugga varandra krävs det att de monteras med ett visst mellanrum när detta görs.

Eftersom uppvinklade solpaneler avviker från fasadens form behöver man i vissa fall ansöka om bygglov för solpaneler på platt tak.

Hur påverkar vinkel och riktning solpanelens verkningsgrad?

I bilden nedan kan du avläsa hur stor del verkningsgraden solceller förväntas uppnå beroende på vilken lutning och väderstreck de monterats i. Placering av solceller i söderläge med en vinkel på 40 grader ger störst möjlighet för en solpanel att uppnå sin angivna verkningsgrad.

 

Tabell över lutning och väderstrecks påverkan på solcellers elproduktion

 

Solinstrålningsdatan är hämtat från Europakommissionens databas SARAH för Sveriges demografiska mittpunkt (Hjortkvarn utanför Örebro). Det är den punkt som Sveriges befolkning i genomsnitt har kortast avstånd till från sina hem (fågelvägen).

Ett annat viktigt antagande är att dessa vinklar och lutningar gäller för optimal årsproduktion. Optimal vinkel och lutning ändrar sig nämligen beroende på årstid. I ett scenario där solpanelerna regelbundet kan justeras (till exempel på ett stativ) gäller andra värden för optimal produktion av solel.

Hur påverkar lutning och riktning solcellernas produktion per månad?

Solcellernas riktning påverkar i liten grad elproduktionen per månad. Givetvis ger sydlig riktning på solcellerna ger varje månad högst elproduktion. Skillnaden mellan östlig och västlig riktning är dock minimal.

Lutningen påverkar elproduktionen på så vis att helt platta solceller har en något högre elproduktion under juni månad när solen står som högst. Solceller monterade med en lutning på 90 grader har å andra sidan en högre produktion under vintermånaderna när solen ligger lågt.

I grafen nedan kan ni se hur olika riktning och lutning påverkar elproduktionen per månad för 1 kW solceller i Hjortkvarn. I grafen kan ni se att även om solcellernas produktion per månad kan vara större vid olika lutningar ger solceller i söderläge med lutning 40 grader en större årlig elproduktion.

Graf som visar solcellers månatliga elproduktion beroende på vilken lutning och riktning solpaneler monteras i

Data för elproduktion har tagits fram med hjälp av PVGIS interaktiva verktyg. Vid framtagningen har databas PVGIS-SARAH använts.

Vanliga frågor

Vad är azimut för solceller?

Azimut för solceller är detsamma som riktning, alltså anger det i vilket väderstreck solcellerna installeras mot. När azimut används i beräkningar och solcellskalkyler anges söderläge som 0 grader, väst 90 grader och öst som – 90 grader.

Hur ska bostadsrättsföreningar tänka kring placering av solceller?

Beroende på hur en bostadsrättsförening vill dimensionera sina solceller kan det finnas olika optimala lösningar för lutning och riktning på panelerna. Det är exempelvis vanligt att brf:er installerar solceller i både öst och väst läge för att maximera elproduktionen under morgon och kväll.

Vill du veta mer om hur man ska tänka vid dimensionering av solceller till brf kan du läsa vår guide till solceller för bostadsrättsföreningar.

Kan lutning och riktning påverka solpanelernas märkeffekt?

Lutningen och riktningen förändrar inte solpanelens märkeffekt, men det kommer påverka hur mycket av märkeffekten som kan uppnås. En solcellsanläggning på 11 kW förväntas i optimala förhållanden producera runt 9 950 kWh per år.

Ändras dock förhållandena från söderläge till västläge kan den årliga elproduktionen minska till runt 7 500 kWh, även om märkeffekten är den samma.