Skattereduktion för solceller: Regler för 60-öringen år 2024

Sedan 2015 får privatpersoner och juridiska personer som producerar förnyelsebar solel i Sverige en skattereduktion på den solel som de säljer till elnätet. Här går vi på HemSol igenom allt ifrån krav och villkor till deklaration och underlag av skattereduktionen för solceller.

 


Solceller skattereduktion

Sammanfattande fakta om skattereduktion för solceller

  • Skattereduktionen berättigas till småskaliga producenter av grön el.
  • Skattereduktionen ligger på 60 öre per såld kWh el.
  • Du kan max få skattereduktion för 30 000 kWh per år alternativt för så många kWh el du köper under året.
  • För att ha rätt till skattereduktionen måste huvudsäkringen vara under 100A.
  • Det finns inget officiellt slutdatum för skattereduktionen idag.

Vad är skattereduktion för solceller?

Skattereduktionen för solceller är ett skatteavdrag som tilldelas de mikroproducenter som säljer förnyelsebar el till elnätet. För den solel som överförs från dina solceller till elnätet får du en skattereduktion på 60 öre per överförd kilowattimme. Du kan få max 18 000 kr i skattereduktion per år.

Graf över skattereduktionens andel av pris på såld solel
Skattereduktionen står för ca 50 % av försäljningspriset på såld solel.

Så fungerar skattereduktionen för solceller

Skattereduktionen dras av inkomstskatten för privatpersoner och är förtryckt i din årliga skattedeklaration. Förtryckningen baseras på kontrollinformation som lämnas in av ditt elnätsföretag och för att få skattereduktionen behöver du endast godkänna deklarationen.

OBS! Det är personen i hushållet som står på elnätsavtalet som får skattereduktionen förtryckt i skattedeklarationen. Detta eftersom elnätsföretaget lämnar informationen till Skatteverket. Detta gäller även om någon annan står som ägare till solcellerna. Vi rekommenderar att kontakta Skatteverket för att justera detta i efterhand, alternativt byta ägare av elnätsavtalet.

Vem har rätt till skattereduktionen på 60 öre/kWh?

Skattereduktionen på 60 öre är tillgänglig för mikroproducenter av förnybar el. Till förnybar el räknas bland annat solenergi, vindkraft, vågkraft och tidvattenkraft. Privatpersoner, näringsverksamheter, dödsbon och andra juridiska personer har rätt till reduktionen så länge de uppfyller kraven nedan.

Skatteverkets krav för att få skattereduktionen för solel

Skattereduktionen gäller både för privatpersoner och juridiska personer. För att få reduktionen behöver man uppfylla Skatteverkets krav för mikroproducenter:

  • Köpt och såld el slussas och mäts i samma anslutningspunkt/elmätare.
  • Huvudsäkringen för anslutningspunkten är max vara 100 Ampere.
  • Du får inte skattereduktion för fler kWh/år än du köpt från elnätet.
  • Du kan maximalt få skattereduktion för 30 000 kWh/år.

Vad händer om man inte uppfyller kraven?

Är din huvudsäkring större än 100 A, eller om köpt och såld som inte mäts och slussas genom samma anslutningspunkt, får du ingen skattereduktion. Om du matat in mer solel än du tagit ut har du fortfarande rätt till skattereduktion men endast för den del du tagit ut (köpt) från elnätet.

Om du exempelvis matar in 6 000 kWh årligen men bara tar ut 5 000 kWh får du skattereduktion för 5 000 kWh (inmatad mängd). Detsamma gäller om du matat in mer än 30 000 kWh per år, men det är väldigt sällsynt att en privat solcellsanläggning producerar så mycket överskottsel.

En enkel tumregel är att om du uppfyller de första två reglerna och din totala solelproduktion är mindre än din totala elförbrukning kommer du, oavsett egenanvändning, få skattereduktion för all el du säljer.

Hur deklarerar man i beskattningen för skattereduktionen på solel?

För att få skattereduktionen krävs ingen egen deklarering. Din nätägare rapporterar automatiskt till Skatteverket hur mycket elektricitet du har köpt och sålt till elnätet. Utifrån uppgifterna som Skatteverket tar emot beräknas sedan din skattereduktion, som sedan förtrycks i din deklaration.

Vill du veta mer om alla skatter på solceller samt hur de ska deklareras kan du läsa vår artikel om beskattning av solceller.

Företag med solceller som säljer el deklarerar själva för skattereduktionen

Företag och andra juridiska personer som säljer solel från solceller är tvungna att själva deklarera för skattereduktionen. Elnätsföretaget lämnar fortfarande en kontrolluppgift till Skatteverket, men företaget måste själv lägga in begäran om skattereduktionen under övrig upplysning i inkomstdeklarationen.

Att sälja el som enskild firma ger dig skattereduktionen förtryckt i skattedeklarationen. Under övriga upplysningar anger du då att anläggningen ingår i en näringsverksamhet.

Skattereduktionen utgör ca 50 % av priset för såld solel

När du säljer solel från solceller utgör skattereduktionen ca 50 % av det totala priset för såld solel.

Tabell 1: En sammanställning över de delar som priset för solel består av.
InkomstUppskattat värde per kWh
Spotpris10 - 150 öre (normalt runt 50 öre)
Elcertifikat0,2 öre
Ursprungsgaranti0,5 öre
Ersättning för nätnytta4,4 öre
Skattereduktion60 öre
Totalt129,9

Källor: Spotpriset är medelpriset för el under 2021 i alla områden och är taget från Energimarknadsbyrå statistik. Ersättning för nätnytta är beräknat baserat på medeltal från Sveriges 10 största elnätsföretag.

Vill du läsa mer om prisuppsättningen för solel hittar du en djupgående analys på vår sida om pris på att sälja solel.

Sälj din solel till det elbolag som erbjuder bäst betalt

När du säljer el från dina solceller erbjuder elbolagen vanligtvis spotpris för din el. En del elhandelsbolag kan ge dig ett påslag på 5 – 10 öre/kWh på den solel du säljer till dem. Det är därför viktigt att jämföra elavtal för solceller och sälja din solel till det elbolag som ger bäst betalt.

Pris på ursprungsgarantier och elcertifikat för solceller

Priset på ursprungsgarantier och elcertifikat är idag relativt lågt på 0,2 – 0,5 öre/kWh. Det är idag vanligtvis inte lönsamt för privatpersoner att handla med ursprungsgarantier och elcertifikat för solceller.

Sedan 2020 har Energimyndigheten även infört en årlig administreringsavgift på 200 kronor för kontot som behövs för att sälja elcertifikat. För privatpersoner gör detta att utgifterna blir högre än inkomsterna eftersom pris på ursprungsgarantier och elcertifikat är så lågt.

Pris på ersättning för nätnytta

När du matar in överskottsel från dina solceller bidrar du till att elnätsföretaget får minskade kostnader. Elnätsföretaget är därför skyldiga att betala dig ersättning för nätnytta. Den ersättning för nätnytta man får ligger vanligtvis runt 4,5 öre per kWh.

Testa Hemsols solcellskalkyl!

Vanliga frågor

Hur länge har man rätt till skattereduktionen för solel?

Det finns idag ingen planerad sluttid för skattereduktionen för solel utan den gäller tills vidare. Energimyndigheten utgår i sin rapport från 2021 att skattereduktionen ska finnas kvar fram till 2050. Ett sådant påstående är ingen säkerhet men kan ses som en hint om att den inte försvinner i första taget.

Vad gäller för skattereduktionen om det finns flera ägare av solcellsanläggningen?

Om ni är flera ägare av solcellsanläggningen och delar elnätsabonnemanget kan ni dela på skattereduktionen. I sådana fall delas antalet inmatade kWh el lika mellan alla delägare. Maxgränsen på 30 000 kWh gäller för anläggningens elproduktion och är densamma även om ni delar på reduktionen.

Hur beräknas underlaget för skattereduktion för förnybar el?

Underlaget för skattereduktionen beräknas baserat på din inmatning och dina uttag från elnätet. Inmatningen multipliceras med 60 öre per inmatad kWh. Uttagen el används som maxgräns för hur mycket kilowattimmar du får ut reduktion för.

Jag har solceller hemma och på sommarstugan, hur beräknas skattereduktionen?

Om solcellerna på privatbostaden och på sommarstugan båda är nätanslutna har du rätt till skattereduktionen för båda anläggningarnas överskottsel. Du kan dock max få ut reduktionen för 30 000 kWh per år per person.

Överskottselen från privatbostadens och sommarstugans solceller räknas alltså samman varje år om båda anläggningarna är nätanslutna.

Har bostadsrättsföreningar med solpaneler rätt till skattereduktion?

Bostadsrättsföreningar med solpaneler har som juridiska personer rätt att använda skattereduktionen. Reduktionen dras för föreningar av exempelvis fastighetsskatten. Bostadsrättsföreningar med solpaneler får skattereduktion för den solel som säljs vidare till det allmänna elnätet.

Kan lantbruk som är producent av solel använda skattereduktionen?

Lantbruk som producerar solel kan även använda skattereduktion för överskottsel. Beroende på om anläggningen ägs privat eller av företag så ges reduktionen på den privata skatten eller på företagets fastighetsskatt.

För lantbruksföretag som producerar solel gör skattereduktionen att såld el är mer värd än köpt el.

Vad är skillnaden mellan skattereduktion för solel och skatteavdrag för grön teknik?

Skattereduktion för solel är den reduktion på 60 öre/kWh som du får på såld solel. Skatteavdrag för grön teknik är å andra sidan det skatteavdrag du kan använda vid installation av solceller. Skatteavdrag för grön teknik ligger idag på 19,40 % av totalkostnaden för solceller.

Tyckte du artikeln var hjälpsam?

HemSol är ett litet företag. Hjälpa oss att kunna skriva fler utförliga artiklar genom att recensera oss.

Ditt omdöme gör stor skillnad!