Solceller På Marken: Pris & Info för Markställning med Solceller

Att installera solceller på marken är ett alternativ om det av någon anledning inte går att montera solceller på taket samt vid bygge av solcellspark. HemSol går nedan igenom hur det går till att installera markmonterade solceller, hur du ska välja mellan metallställning och markmontage i trä samt estimerade priser för både solceller och montageställningar.

 


Solceller montera själv på marken

Sammanfattande fakta om solceller på marken

 • Solceller kan installeras på marken med markställning.
 • Priset för solceller på markställning ligger på 12 500–13 900 kr per installerad kW inklusive avdrag.
 • Solceller på marken kräver i normalfallet inget bygglov.
 • Om solceller ska monteras på jordbruksmark krävs en prövning mot miljöbalken.
 • Både privatpersoner och företag får installera solceller på marken.

Går det att installera solceller på marken?

Ja, det går att installera solceller på marken, men det kräver både annorlunda montage och elarbete jämfört med solceller på taket. Det kräver bla. markställningar och kabeldragning utomhus. Solceller på markställning används normalt i solcellsparker men kan även användas vid villainstallationer.

Pris för solpaneler och markställning

Ett paket med solceller på marken kostar mellan 12 500–13 900 kr per installerad kW inklusive avdrag. Jämfört med en takinstallation får ni räkna med en prisökning på ca 16 % för markmonterade solpaneler, om ni köper en färdig markställning i metall.

Du hittar mer information om prisbilden för solceller per installerad kW på vår sida om pris på solpaneler.

Grönt avdrag gäller även för solceller på marken

När du installerar solceller på marken har du även rätt att använda grönt avdrag på 20 % av material- och arbetskostnader. Grönt avdrag fungerar som ROT-avdraget och dras av direkt på fakturan. Du får max ta ut 50 000 kr i grönt avdrag per person och år.

Notera! Om du får endast använda grönt avdrag på materialkostnaderna om de faktureras av samma företag som gör installationen. Alltså får du inte använda grönt avdrag på material som du köper in på egen hand.

Faktorer som påverkar kostnaden för solceller på marken

 1. Avstånd för kabelförläggning (från solcellsanläggning till elskåp).
 2. Antalet solpaneler som ska installeras på markställningen.
 3. Typen av ställning som används för montaget.
 4. Markförhållandena där solpanelerna installeras.

1. Längden på kabeldragning från anläggning med solceller till hus

Placeras solcellerna på marken långt ifrån huset där solelen ska användas uppstår en extra kostnad för kabelförläggning. Anlitar du ett företag kostar kabelförläggningen ca 400 – 500 kr per meter. Du kan dock hålla ner kostnaderna om du själv gräver diket för kabeln.

Notera att förläggning av elkabel är ett elinstallationsarbete som enligt Elsäkerhetsverket ska utföras av ett elinstallationsföretag. Att hjälpa till och gräva diket medan elinstallationsföretaget hanterar själva kabelförläggningen för solcellerna är dock helt tillåtet.

2. Antalet solpaneler som ska installeras på markställningen

Ju fler solpaneler du installerar desto högre blir kostnaden för både solpaneler och markställning. Du kan dock räkna med att priset per kW minskar något om du installerar en anläggning på mer än 20 kW i och med att kostnader för t.ex. projektering slås ut på större antal.

3. Typen av markställning som används för montage

När solpaneler installeras på marken finns det olika markställningar till olika pris att välja mellan. Markställningar i metall från fabrik är vanligtvis det billigaste alternativet. Har du tillgång till billigt virke kan du dock få ner priset på en träställning rejält.

Pris på markställning till solpaneler

För att få en jämförbar kostnad har vi räknat kostnaden per kW solceller, vilket motsvarar 3 solpaneler á 1,7 kvadratmeter.

Tabell 1: Prisuppskattning för olika markställningar till solceller.
Typ av ställningPris per kW (ca 3 paneler)
Stålställning med pålar2 850 kr
Stålställning med pålar och extra fäste3 950 kr
Stålställning på fot11 500 kr
Träställning med plintar4 000 kr
Ballastsystem1 800 kr

4. Markförhållandena var solpanelerna ska installeras

Priset för att installera solceller på markställning påverkas av markförhållandena på installationsplatsen. Är marken hård och stenig kan det uppstå problem vid installation av markstativ i stål, eftersom de borras ner åtminstone 45–60 cm. Det leder i sin tur till ökade kostnader.

Krävs bygglov för solceller på marken?

Solceller på marken kräver vanligtvis inget bygglov. Däremot kan det behövas diverse tillstånd för anläggningen. Solceller för mark kan exempelvis behöva dispens från strandskydd, dispens från biotopskydd och tillstånd för åtgärder nära väg.

Vid undantagsfall kan ställningen för solpaneler kräva bygglov. Detta gäller främst om ställningen är så hög att den kan användas som skärmtak. År 2021 bedömde Mark- och miljööverdomstolen att en ställning till solpaneler med lägsta höjd på 3 meter räknades som en byggnad och därmed krävde bygglov.

Vill du vara helt säker på vad som gäller kan du kontakta kommunens byggnadsinspektion för att se om dina solceller kräver bygglov eller andra tillstånd.

Så monteras solceller på marken

 1. Solpanelerna monteras på ett montagesystem.
 2. Beroende på anläggningsstorlek monteras solpanelerna i rader.
 3. För att panelerna inte ska skugga varandra lämnas utrymme mellan raderna.
 4. Montagesystemet fästs i marken för att inte kunna blåsa iväg.
 5. Det grävs ett dike där kablage från solcellerna går in till din elcentral.

En mer övergripande guide över installationsprocessen hittar du på sidan om att installera solceller.

För- och nackdelar med solceller på marken

Nedan går vi igenom både för- och nackdelarna med solceller som installeras på marken.

Fördelar med solceller på marken

 1. Du kan välja lutning och riktning på solpanelerna.
 2. Du kan undvika skuggning.
 3. Solpanelerna påverkar inte husets utseende.

1. Valbar lutning och riktning för solceller

Med en markbaserad solcellsanläggning får du välja vilken riktning och lutning panelerna installeras i. På så vis kan du därför installera solcellerna i optimalt väderstreck och lutning. Optimal lutning för solceller i Sverige är 35 – 45 grader i sydlig riktning.

2. Lätt att undvik skugga av solpaneler

Genom att skaffa solceller på marken kan du investera i solceller även om ditt tak är skuggat av närliggande träd och/eller byggnader. Eftersom att du har mer valfrihet kring panelernas placering är det också enkelt att undvika lägga solpanelerna i skugga.

3. Påverkar inte husets utseende

Om du inte gillar utseendet av solceller på hustaket, eller bor i ett område där det krävs bygglov för solceller, kan solceller på marken vara en bra lösning. De påverkar nämligen inte husets utseende överhuvudtaget.

Nackdelar med solceller på marken

 1. Risken för stöld är högre vid markmontage.
 2. Totalkostnaden är ofta högre än för solceller på tak.
 3. Det kräver gott om plats på tomten.
 4. Det kräver rätt typ av solpanel.
 5. Försäkringsbolaget kan ha extra krav på markinstallerade solceller.

1. Risken för stöld är högre vid markmontage

Med en markanläggning ökar stöldrisken på solpanelerna eftersom att de blir enklare att komma åt. I Sverige finns det flera exempel på stölder av solpaneler från markanläggningar.

2. Totalkostnaden är ofta högre än för solceller på tak

På grund av att det krävs extra montagematerial (i form av markstativ för solceller) vid en markbaserad solcellsanläggning ökar installationskostnaden.

Detta kompenseras däremot till viss del av att du slipper hyra och rigga byggställning. Läs mer om hur kostnaden är fördelad vid en solcellsinstallation på vår sida om kostnaden för solceller.

3. Kräver gott om plats på tomten

En solcellsanläggning på taket är inte i vägen i och med att ytan sällan nyttjas. Med solceller på marken är det däremot bra om du har gott om plats, eftersom de täcker en förhållandevis stor area.

4. Kräver tåliga solpaneler av hög kvalitet

De fungerar inte att använda billiga solpaneler av lägre kvalitet för en markbaserad solcellsanläggning eftersom dessa sannolikt inte klarar vindlasterna de kommer utsättas för. Beroende på hur stativ ser ut kan stora krafter påverka solcellerna vid storm.

Om panelerna inte klarar av vindlasterna kan det uppstå mikrosprickor (vilket försämras dess effektivitet) eller att solpanelerna till och med knäcks. För mer information om kvalitét och egenskaper på olika panelmodeller, besök vår sida om solpaneler.

5. Försäkringsbolaget kan ha extra höga krav på markinstallerade solceller

Ditt försäkringsbolag kan ha extra höga krav på en solcellsanläggning installerad på marken på grund av att den är mer utsatt för slitage. Det kan exempelvis finnas krav på att solcellerna ska vara inhägnade och ha något typ av skydd från kvistar från närliggande träd.

Kolla därför på förhand med ditt försäkringsbolag innan installation så att du vet vad som gäller för din anläggning.

Testa Hemsols solcellskalkyl!

I vår artikel om hur mycket solceller producerar hittar du mer djupgående information om förväntad elproduktion för solceller.

Vilken markställning används till solceller?

När du monterar solceller på marken kan du antingen använda färdiga markställningar från fabrik i galvat stål eller en platsbyggd markställning i trä. Markstativ från fabrik är vanligtvis dyrare, medan ställningar i trä kan byggas på egen hand och är vanligtvis billigare.

Markställning till solceller i stål

Markställningar i stål fästs vanligtvis i marken med markskruvar eller stavar. Alternativt kan man använda tunga vikter för att hålla montagesystemet på plats. På stativen i stål läggs sedan skenor i vilka solpanelerna fästs.

Fördelen med stålställningar från fabrik är att de är utformade och testade för att klara av de vind- och snölaster solpaneler kan utsättas för.

Markställning till solceller i trä

Vill man inte använda stålställningar kan man bygga en ställning i trä. Träställningar fästes i marken med antingen markskruvar eller betongplintar. När man använder en träställning fäster man solpanelerna med skenor eller genom att fästa panelerna direkt i träkonstruktionen med skruvar.

Notera! När man bygger en platsbyggd lösning är det viktigt att göra beräkningar för hållbarheten mot vind- och snölaster, samt att följa paneltillverkarnas anvisningar för infästning. Försäkringsbolaget kan även kräva en snö- och vindlastberäkning för godkännande.

Solceller på åkermark i kombination med lantbruk

Solceller kan monteras på åkermark i kombination med odling eller betesmark. Har du betesdjur kan de beta fritt på ytorna kring solpanelerna på marken. Solceller som installeras på aktiv odlingsmark kallas agrivoltaiskt system, och monteras normalt vertikalt för att ta upp så lite yta som möjligt.

Du hittar mer utförlig information om hur jordbruk och solceller kan kombineras på vår sida om solceller på lantbruk.

Solceller på stora markområden blir solcellsparker

Normalt brukar man benämna solceller på marken som solcellsparker när den installerade effekten överstiger 43,5 kW, eftersom detta inte längre räknas som mikroproduktion. Markområden som används till solcellsparker bör vara fria från skugga i sydläge och ha relativt kort avstånd till elnätet.

Du hittar mer information om hur solparker är uppbyggda på vår sida om solcellsparker.

Arrendera mark till solcellspark

Äger du mark som inte används idag har du möjlighet att arrendera ut marken till ett energiföretag för byggnad av en solcellspark. Du kan då få ca 6 000 – 12 00 kronor per hektar och år i arrende. För att marken ska passa för arrende behövs åtminstone 10 hektar skuggfri mark som är lätt att påla.

För att arrangera din mark för en solcellspark kan du antingen kontakta ett direkt kontakta ett energiföretag. Alternativt kontaktar du våra solcellsrådgivare per mail eller telefon så kan HemSol hjälpa dig hitta ett energiföretag i ditt närområde!

Vanliga frågor

Kan man installera solceller på marken själv?

Du får bygga ihop montageställningen för en markbaserad anläggning, men du får inte utföra elarbete såsom kabeldragning. För att garantier och försäkringar skall gälla är det viktigt att du följer tillverkarens instruktioner samt gör en snö- och vindlastberäkning.

Vill du veta mer om vad du får göra själv och inte vid en solcellsinstallation kan du läsa vår artikel om att installera solceller själv.

Kan jag bygga markställning en själv?

Om du har kunskapen att bygga en markställning kan du göra detta själv och på så sätt minska installationskostnaden. Du kan fråga din installatör om hjälp med beräkningar för snö- och vindlaster samt vilka krav det finns för fästen till solpanelerna.

Vad är bäst av solceller på mark och på tak?

Vad som är bäst beror på dina förutsättningar, men generellt sett är solceller på taket bäst. Investeringskostnaden för solceller på marken är högre än för solceller på taket.

Däremot kan markanläggningar ibland monteras till bättre produktionsförutsättningar, vilket kan kompromissa för den ökade installationskostnaden.

När är solceller på marken en bra idé?

Solceller på marken är en bra lösning om du har gott om plats på tomten och det inte passar bra på ditt tak på grund av ex. skuggning.