10 Fördelar och Nackdelar med Solenergi

Flera olika studier visar att svenskar generellt sett är positivt inställda till solceller. Men hur bra är egentligen solceller och solenergi? I denna artikel gå vi igenom vilka för- och nackdelar som finns med solenergi.

 


Solceller solenergi fördelar nackdelar

Fördelar med solenergi

Det finns fem större fördelar med solenergi:

 1. Solenergi är en förnyelsebar och miljövänlig energikälla.
 2. En investering i solenergi är lönsam med kort återbetalningstid.
 3. Med egen solenergi blir du mindre känslig av elbolagens elpriser.
 4. Att installera solceller på taket ökar värdet på fastigheten.
 5. Solpaneler är tysta, underhållsfria och håller i över 30 år.

1. Energi från solceller är förnyelsebart och miljövänligt

Den kanske största fördelen med solenergi är att det är en förnyelsebar energikälla som inte ger upphov till några nämnvärda koldioxidutsläpp efter att solpanelerna monterats på taket. Dessutom kommer solenergi aldrig att ta slut (åtminstone på några miljarder år framöver).

Solelproduktion i Sverige uppskattas av Vattenfall släppa ut 28 g CO2-ekvivalenter per producerad kWh. I jämförelse med den nordiska (125 g CO2-ekv/kWh) och europeiska elmixen (337 g CO2-ekv/kWh) är det betydligt lägre.

Graf med statistik över koldioxidutsläpp i Gr Co2-ekvivalenter per kWh för solel, nordisk elmix och europeisk elmix

Utöver det produceras majoriteten av alla solceller av kisel, vilket är ett av jorden mest naturligt förekommande grundämnen. Du kan lära dig mer om livscykelanalyser för solenergi i vår artikel om solceller och miljöpåverkan.

2. Solceller är lönsamt & har kort återbetalningstid

Solceller är en grön investering både utifrån ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. En investering i solceller har normalt sett en återbetalningstid på 8 – 15 år. Samtidigt har solpaneler en livslängd på minst 30 år, vilket innebär att alla intäkter efter återbetalningstiden ger solceller ren vinst.

3. Solceller ökar värdet på ditt hus

Utöver att solcellernas elproduktion medför en lönsam investering höjer en solcellsanläggning även husets värde. Enligt en studie från 2019 av Axel Bolin ökar en svensk villa med solceller i snitt med ca 300 000 kronor, alternativt ca 40 000 kronor per installerad kWp.

Samtidigt ger solceller inte ett högre taxeringsvärde på bostaden, och installationen inklusive material är avdragsgill vid bostadsförsäljning. Mer om detta kan du läsa om i på vår sida om värdeökning på fastigheter vid solcellsinstallationer.

4. Solceller är tysta & underhållsfria

Till skillnad från i princip alla andra energislag krävs det i princip inget underhåll av solceller. I och med att det inte ingår några rörliga delar i solpaneler är det inte heller något som förbrukas vid användning, och det är därför sällan något som går sönder. Det enda underhåll av solcellerna man förväntas göra är att byta ut växelriktaren efter ca 10 – 20 år.

Av samma anledning orsakar solceller varken något ljud eller buller, vilket gör att det inte stör omgivningen.

5. Att producera egen el för dig mindre beroende av elbolag & elpriser

Med en solcellsanläggning producerar man sin egna energi, och blir således mindre beroende av elhandelsbolag. Att producera egen el innebär också en försäkran mot höjda elpriser i framtiden, då man både köper mindre el och säljer överskottsel.

Testa Hemsols solcellskalkyl!

Nackdelar med solenergi

I korthet finns följande fem nackdelar med solenergi:

 1. Det är svårt att utvinna solenergi på kvällar & under vintern.
 2. Det finns inget kostnadseffektivt sätt att lagra solenergi.
 3. Det krävs en hög engångskostnad när du investerar i solenergi.
 4. Solceller kräver mycket plats.
 5. Solpaneler påverkas av skugga och placering.

1.   Solceller har en ojämn årsproduktion och ger lite el under vintern

För att solceller ska generera solel krävs det solljus, vilket gör att all solel produceras mitt på dagen när solen skiner som starkast. Utöver dygnsvariationer skiljer sig även elproduktionen över året. Solceller på vintern (november – februari) producerar vanligtvis mindre än 10 % av den totala årsproduktionen. Detta gör det svårt att bli helt självförsörjande.

Läs mer: hur mycket producerar solceller?

2.   Det är dyrt att lagra solenergi

Eftersom solelproduktionen är ojämn under året finns det ett behov att lagra solenergi för att bli självförsörjande. Tyvärr är dagens energilagringsteknik inte tillräckligt utvecklad för att det ska bli lönsamt att installera solcellsbatterier. För att solenergi skall bli ett dominerande energislag i framtiden behöver för att lagra solenergi förbättras.

3.   Solceller kräver en hög engångskostnad utan solcellsbidrag

En betydande nackdel med solkraft är att solceller på villataket kräver en hög initial investeringskostnad. En normalstor solcellsanläggning på 10 kWp kostar cirka 125 000 kronor inklusive solcellsbidrag. Dagens solcellsbidrag är endast tillgängligt för privatpersoner vilket skapar en högre tröskel för t.ex. BRF att satsa på solceller.

Mer information hur mycket du förväntas betala för en solcellsanläggning hittar du i vår artikel om vad solceller kostar.

4.   Kräver mycket yta trots högeffektiva solpaneler

Även om solpaneler på taket inte är i vägen för någon tar kommersiella solcellsanläggingar väldigt mycket plats i jämförelse med andra energislag.

Ett vindkraftverk med en 2 MegaWatts-turbin producerar uppskattningsvis ca 6 000 000 kWh per år. För att producera samma mängd energi krävs det ca 20 000 solpaneler med 300 Watts effekt. Detta motsvarar en yta på ungefär sex fotbollsplaner fyllda med solceller.

Hur mycket solpaneler du behöver för ditt tak kan du läsa mer om i vår artikel om hur mycket yta solceller kräver.

5.   Solpaneler påverkas av skugga & placering

Två villor med solceller i samma område som installerat lika många solpaneler (samma effekt) kan producera olika mycket solel under ett år. Anledningen är att solpaneler påverkas av både skuggning och hur de monteras.

Solceller i skugga kan i vissa fall sluta producera el helt och hållet. Har du exempelvis ett träd i närheten av huset är det därför vanligt att man installerar solcells-optimerare för att motverka effekten.

För att en solpanel skall producera nära sin toppeffekt krävs det strålande sol och en montering i söderläge. Solpaneler monterade i nordlig riktning producerar väldigt lite solel, medans solceller i öst- och västlig riktning producerar något mindre än solceller i sydlig riktning.

Mer om optimal lutning och väderstreck hittar du i vår artikel om placering av solceller.

Vanliga frågor

Överväger fördelarna med solenergi och solpaneler nackdelarna?

Ja, enligt oss väger fördelarna med solenergi tyngre än nackdelarna. Detta gäller framförallt när man pratar om solpaneler till privatpersoner.

Varför ska man välja solceller?

De främsta anledningarna till att svenskar väljer solceller är följande:

 • Investeringen är lönsam.
 • Solenergi är miljövänligt.
 • Man blir mindre beroende av elnätet.

Vilket är det vanligaste motargumentet till solenergi?

Ett vanligt argument mot solenergi är att det inte är lika kostnadseffektivt såsom t.ex. vind- eller kärnkraft. Dessutom gör den ojämna produktionen och bristande energilagringstekniken att det är svårt att på makronivå driva hela samhällen med endast solenergi.

Har vi tillräckligt med sol i Sverige för att solenergi ska fungera?

Det är lätt att tro att vi har för lite sol här uppe i Sverige för att solenergi ska fungera, men så är inte fallet. Den genomsnittliga solinstrålningen i Sverige ligger på runt 1060 kWh/m2 per år, vilket är ungefär detsamma som i Tyskland.

I och med att Tyskland har mest installerade solceller per invånare i världen är solenergi i Sverige absolut ett fungerande alternativ.

Finns det fördelar med att köpa svenska solceller?

Det finns en del fördelar med att köpa svenska solceller. Den största fördelen med att köpa inhemska solceller är att miljöpåverkan vanligtvis är mindre än för solpaneler från Kina. Dessutom stödjer du den svenska tillverkningen genom att köpa svenska solceller.