Återbetalningstid för Solceller: Kalkyl & Beräkning (Feb, 2024)

För att underlätta ditt beslut om att investera i solceller har vi på HemSol samlat allt du behöver veta om dess återbetalningstid. Här hittar du bland annat generell återbetalningstid för solceller, hur du räknar på avbetalningstiden samt vilka faktorer som påverkar den.

 


Solceller återbetalningstid

Sammanfattande fakta om återbetalningstid för solceller

 • Solceller har i normalfall en återbetalningstid på 10–15 år.
 • Med riktigt bra förutsättningar kan återbetalningstiden för solceller vara 7–8 år.
 • Solcellsbatterier förlänger en solcellsanläggnings återbetalningstid.
 • Elpriset, inköpspris och elproduktion påverkar återbetalningstiden mest.

Vad har solceller för återbetalningstid?

En investering i solceller har vanligtvis en återbetalningstid på 10–15 år. En genomsnittsanläggning på 10,4 kW förväntas ha en återbetalningstid på 10 år utan diskontering. Med en diskonteringsränta på 5 % blir återbetalningstiden för 10,4 kW solceller cirka 13 år.

Vilken återbetalningstid har solceller med batterilagring?

En solcellsanläggning med batteri kan ha en återbetalningstid närmare 15 år och uppåt, beroende på batteriets pris. Solceller med batterilagring har en något längre återbetalningstid än solceller utan batteri. Det har att göra med att batteriet tillför fler kostnader än intäkter.

Enligt HemSols beräkningar har ett solcellsbatteri en återbetalningstid på 46 år i de fall batteriet används endast för att öka egenanvändningen av solel. Det bör tilläggas att ett batteri vanligtvis har en livslängd på cirka 10 år. Används batteriet även för att kapa effekttoppar och handla med el kan man minska återbetalningstiden för ett solcellsbatteri till runt 10 år.

Vilken återbetalningstid behövs för att solceller ska bli lönsamt?

För att en investering i solceller ska bli lönsam måste solcellernas återbetalningstid vara kortare än dess livslängd. De flesta solpaneler har idag en livslängd på åtminstone 25 år. Det innebär att panelerna hinner betala av sig inom deras livstid, så länge återbetalningstiden är kortare än 25 år.

Hur lönsamma solceller behöver vara för att du ska känna dig nöjd med investeringen är dock en annan fråga. För att bestämma vilken nivå du blir nöjd med behöver du sätta ett avkastningskrav mot vilket du kan jämföra solcellernas lönsamhet.

OBS! En investering i solceller med en återbetalningstid på 23 år är fortfarande lönsam, men det är en investering med låg avkastning.

Faktorer som påverkar återbetalningstiden för solceller

Det finns flera faktorer i en solcellsanläggning som påverkar återbetalningstiden, de främsta faktorerna är:

 • Priset på solceller: Ju högre pris/kW desto längre återbetalningstid.
 • Elproduktionen: Ju högre elproduktion desto kortare återbetalningstid.
 • Elpriset: Ju högre elpris desto kortare återbetalningstid.
 • Statliga stöd: Dagens skatteavdrag minskar återbetalningstiden.
 • Avkastningskrav: Ju högre krav desto längre återbetalningstid.

Så påverkar priset på solceller dess återbetalningstid

Ju högre priset på solceller är desto längre är återbetalningstiden. Med ett högre pris behöver solcellerna du köpt mer tid för att producera den el som krävs för att återbetala investeringen. Solceller med ett pris på 16 500 kronor/kW utan avdrag har en uppskattad återbetalningstid på 10–13 år.

Under våren 2022 har priset på solceller ökat på grund av både hög efterfrågan på solceller och komponentbrist på solcellsmarknaden. Priset per kW för solceller ligger idag på mellan 12 000–19 000 kronor (exklusive det gröna avdraget).

OBS! Vid beräkning av återbetalningstid för solceller beaktas även framtida utgifter. I normalfall räknar man med att behöva byta växelriktaren efter cirka 15 år. I beräkningarna på denna sida har vi därför inkluderat 20 000 kronor extra i priset för att beakta detta.

Elproduktionen påverkar inkomsterna från solceller och därtill återbetalningstiden

Ju mer solel en solcellsanläggning producerar, desto kortare blir dess återbetalningstid. Solcellers elproduktion påverkar vilka inkomster investeringen ger upphov till. Elproduktionen påverkar intäkterna från såld el samt besparingarna för använd solel.

Storleken på en solcellsanläggning, samt lutning och riktning på panelerna kommer att påverka hur mycket el solcellerna producerar per år. I normalfall producerar solceller runt 1000 kWh/år per installerad kW.

Höga elpriser ger kortare återbetalningstid för solceller

Ju högre elpriserna i samhället är, desto kortare blir återbetalningstiden för en investering i solceller. Med ett slutpris på 212,5 öre/kWh har 10,4 kW solceller en uppskattad återbetalningstid på 10–13 år. Höjs elpriset till 275 öre/kWh totalt uppskattas återbetalningstiden bli 8–9 år.

Utvecklingen av elpriset är den mest spekulativa delen i en kalkyl för solcellers återbetalningstid. Som grund kan man dock använda elpriset för fast avtal på 5 år i och med att det satts baserat på elbolagens estimeringar om framtida elpris.

När det gäller priset för såld el får du vanligtvis ersättning i form av spotpris och påslag från elbolaget, nätnytta från elnätsföretaget samt skattereduktion. Elpriset för såld el från solceller ligger på 171 öre/kWh vid en återbetalningstid på 10–13 år. För den korta återbetalningstiden på 8–9 år ligger priset på såld solel på 221 öre/kWh.

Statliga stöd förkortar återbetalningstiden för solceller

Det finns idag två statliga stöd tillgängliga som påverkar återbetalningstiden för solceller:

 1. Solcellsbidrag: Ger 19,40 procent avdrag på inköpspriset.
 2. Skattereduktion: Ger 60 öre per såld kWh solel.

1. Solcellsbidraget minskar inköpspriset för solceller med 19,40 procent

När du köper solceller kan du använda det nya solcellsbidraget kallat grönt avdrag. Med det gröna skatteavdraget får du dra av 19,40 procent av totalpriset. Solceller med 10,4 kW effekt uppskattas ha en återbetalningstid på 10–13 år med avdrag och 11–15 år utan avdrag.

Det finns idag inga officiella uttalanden om att det gröna avdraget ska försvinna. Det gröna avdraget, även kallat solcellsbidraget, är dock politiskt bundet och kan tas bort om det politiska stödet försvinner.

2. Säljer du el från solceller ha du rätt till skattereduktion

En del av inkomsten du får från att sälja solel består av skattereduktionen på 60 öre/kWh. Det innebär att skattereduktionen hjälper till att förkorta återbetalningstiden. Återbetalningstiden för 10,4 kW solceller uppskattas ligga på 10–13 år med skattereduktionen inräknad och 12–17 år utan.

Skattereduktionen på 60 öre tillämpas för varje såld kWh solel, men för maximalt för samma mängd kWh el du köper från elnätet på årsbasis. Det finns idag inga offentliga planer på att slopa skattereduktionen för solceller.

Inflation och avkastningskrav påverkar solcellers återbetalningstid

Vid beräkning av återbetalningstid för solceller kan man välja att beakta en alternativkostnad eller ett avkastningskrav. I normalfall används åtminstone 5 procent kalkylränta som krav för att säkra investeringen mot inflationen samt avkastning från alternativa investeringar.

Återbetalningstiden för 10,4 kW solceller uppskattas ligga på 13 år med en diskonteringsränta på 5 procent.

Höjer man avkastningskravet och använder en diskonteringsränta på 10 procent blir återbetalningstiden 30 år. Det gör att solceller är på gränsen till olönsamt vid en kalkylränta på 10 procent, eftersom solcellers livslängd förväntas vara mellan 30–40 år.

Så beräknar du återbetalningstiden för solceller

För att beräkna återbetalningstiden för solceller använder du din grundinvestering samt estimeringar för dina årliga inkomster och besparingar. Med dessa parametrar kan du enkelt beräkna återbetalningstiden genom att dividera det årliga kassaflödet med investeringen.

För att estimera parametrarna som behövs för att beräkna solcellers återbetalningstid behöver du samla in följande information:

 • Effekt på solcellsanläggningen du räknar på.
 • Estimerad årlig elproduktion.
 • Estimerad andel egenanvänd och såld solel.
 • Estimerat elpris för köpt el (spotpris, påslag och skatter).
 • Estimerat elpris för såld el (spotpris, påslag, nätnytta och ursprungsgarantier).
 • Pris på solcellsanläggningen plus kostnad för byte av växelriktare.
 • Årlig degradering av solpanelernas produktionseffekt.
 • Ditt avkastningskrav eller diskonteringsränta.

OBS! Vill du beakta degradering och diskonteringsränta i återbetalningstiden behöver du räkna ut kassaflödena för solceller under varje enskilt år. Subtrahera sedan de diskonterade kassaflödena från grundinvesteringen tills de diskonterade inkomsterna överstiger de diskonterade utgifterna.

Använd vår solcellskalkyl för att enkelt beräkna avbetalningstiden för solpaneler

Om du enkelt vill räkna ut avbetalningstiden för solpaneler på ditt tak kan du använda vår solcellskalkyl. Vill du använda specifika parametrar för till exempel elpris kan du ändra dessa i kalkylen i steg fyra under “Detaljerade antaganden”.

På resultatsidan får du tillgång till både återbetalningstid och avkastning samt fler detaljerade uppgifter om de solpaneler som har rum på ditt tak!

Testa Hemsols solcellskalkyl!

Vanliga frågor

Hur lång tid tar det innan solceller betalar sig?

I normalfall betalar solceller tillbaka sig på 10–15 år. Solcellsanläggningens effekt, inköpspris och utvecklingen av elpriset utvecklingen av elpriset påverkar antalet år för återbetalning. Solceller betalar tillbaka sig själva i en snabbare takt om dess elproduktion och elpriset är högt, samt om priset på solcellerna är lågt.

Hur påverkar solceller värdet på huset?

Enligt en undersökning från SLU har solceller påvisats kunna öka värdet på huset med i genomsnitt 14 procent. Att solceller ökar värdet på huset beaktas dock inte vid beräkning av återbetalningstiden. Det beror främst på att värdeökningen är osäker och svår att estimera. I verkligheten är alltså återbetalningstiden för solceller kortare eftersom vi inte räknat med att solceller ökar värdet på huset.

Är solcellers livslängd längre än återbetalningstiden?

Ja, solceller har idag en garantitid på 25–30 år, vilket är längre än återbetalningstiden. Efter garantitiden ska solcellerna dessutom kunna leverera åtminstone 80–90 procent av den elproduktion som utlovas vid driftsättning.

Även om garantitiden ligger på runt 30 år förväntas solceller ha en livslängd på uppemot 40 år.

Hur påverkar snötäckta solceller på vintern återbetalningstiden?

Solceller producerar cirka 5 procent av den årliga elproduktionen under november till januari. På grund av att elproduktionen för solceller på vintern är endast 5 procent påverkar den återbetalningstiden marginellt. Det gäller även om solpanelerna är snötäckta och inte alls producerar el under vintern.