Lönsamhet för solcellsbatterier: Återbetalningstid för batteri till solceller 2024

Många frågar sig om det är lönsamt att köpa ett batteri till sina solceller, men sällan hittar man ett väl motiverat svar. I denna artikel går HemSol igenom lönsamheten och återbetalningstiden för solcellsbatterier, samtidigt som vi ser över de grundläggande orsakerna till varför lönsamheten för batterier till solceller är svår att räkna ut.

 


Solceller solcellsbatteri lönsamhet

Är ett solcellsbatteri lönsamt?

Nej, det är i normalfall inte lönsamt att investera i ett solcellsbatteri 2024. Priset för ett solcellsbatteri är för högt för att investeringen ska vara ekonomiskt lönsam, trots de gröna avdraget på 48,5 %. Återbetalningstiden ligger idag på över 45 år när batteriet används för att öka användningen av solel.

I dagsläget är batterier främst ekonomiskt intressanta om du ofta har kostsamma strömavbrott, eller om du kan använda batterier för att kapa effekttoppar.

Lönsamheten för batterier förväntas öka inom de närmsta 10 åren

Även om solcellsbatterier idag inte är lönsamma kan detta ändras inom de närmaste 10 åren, beroende på hur elsystemet och elpriserna utvecklas. Du kan läsa mer om vad som behöver hända för att batterier ska bli lönsamma under rubriken Återbetalningstid för solcellsbatterier.

Notera! Solceller med batteri i paketpris kan av vissa solcellsinstallatörer erbjudas till väldigt lågt pris. I detta fall är investeringen lönsam i sig, men endast tack vare solcellerna. Utan batteriet är investeringen mer lönsam. Läs mer om detta längre ner i artikeln.

Varför är det inte lönsamt med batteri till solceller?

Det finns tre stora anledningar till varför det idag inte är lönsamt med ett batteri till solceller:

 1. Skattereduktion för solel gör det för lönsamt att sälja el.
 2. Priset på solcellsbatterier är för högt.
 3. Kapaciteten på lagringsbatterier till solceller är för liten.

Lönsamheten för ett solcellsbatteri påverkas idag främst av skattereduktionen, investeringskostnaden och batteriernas lagringskapacitet. På grund av dessa faktorer är det idag inte lönsamt med batterier till solceller.

1. Skattereduktion för solel gör det för lönsamt att sälja el

Grunden till att solcellsbatterier idag inte är lönsamma är skattereduktionen för såld solel. När du säljer solel får du, utöver priset på såld solel, 60 öre/kWh i skattereduktion, vilket gör att skillnaden i värdet på såld och köpt el blir runt 30 öre/kWh.

Det vill säga att du sparar in endast 30 öre/kWh om du använder solel istället för att sälja överskottet. Med en så liten skillnad i värde mellan köpt och såld el blir den årliga besparingen för låg för att solcellsbatteriet ska kunna återbetala sig själv under dess livslängd.

Läs mer om hur skattereduktionen fungerar på vår sida om skattereduktion för solel.

2. Priset på solcellsbatterier är för högt

Priset på solcellsbatterier är idag för högt för att det ska återbetala sig inom dess livslängd. Även om staten erbjuder ett stöd på 48,5 % blir återbetalningstiden för lång för att investeringen ska vara lönsam. För att solcellsbatterier ska bli lönsamma behöver priserna sjunka betydligt.

Du hittar mer information om priset och utvecklingen på sidan om pris på solcellsbatterier.

3. Kapaciteten på lagringsbatterier till solceller är för liten

Dagens solcellsbatterier för hemmabruk har en relativt låg lagringskapacitet på 5–15 kWh. Med denna lagringskapacitet kan man endast spara solel från dag till kväll, alternativt som mest några dagars normal elkonsumtion.

Möjligheten att säsongslagra el i solcellsbatterier hade eventuellt gjort dem mer lönsamma. Att säsongslagra el i batterier är dock inte ett ekonomiskt rimligt alternativ idag eftersom du behöver batterier för flera miljoner kronor för att täcka en normal villas årliga elbehov.

Återbetalningstid för solcellsbatterier

Återbetalningstiden för ett solcellsbatteri på 5 kWh ligger på 46–68 år om batteriet endast används för att öka användningen av solel. Beroende på årlig elförbrukning och elproduktion är besparingen cirka 300–435 kronor per år, vilket är för lågt för att återbetalas inom batteriets livslängd på 8–16 år.

Tabell 1: Olika återbetalningstider beroende på batteriets lagringskapacitet, årlig elförbrukning och årlig solelproduktion.
Årlig solelproduktion (kWh)Årlig elförbrukning (kWh)Solcellsbatteri lagringskapacitet (kWh)Återbetalningstid
15 00015 0001553
15 00015 0001048
15 00015 000546
10 00010 0001568
10 00010 0001057
10 00010 000553
5 0005 00015133
5 0005 0001095
5 0005 000568

Notera att återbetalningstiden är kalkylerad utan diskonteringsränta och beaktande för degradering av batteri, inkluderar vi detta blir kalkylen endast sämre. Beräkningarna är även baserade på antaganden av elförbrukning och egenanvändning som kan skilja sig från verkligheten.

Återbetalningstiden är uträknad med följande antaganden:

 • Elförbrukningen har samma spridning varje dag under hela året. Spridningen är baserad på estimerad elkonsumtion i en villa. Se figur nedan för spridning.
 • Elproduktionen har samma spridning för varje dag under varje månad. Spridningen per månad är baserad på data från PVGIS 5.2 för Stockholm. Se figur nedan för exempel på spridning.
 • Batteriet beräknas laddar i och ur en gång per dag.
 • Under de dagar elförbrukningen är mindre än direktanvändning av solel och batteriets kapacitet tillsammans, laddas batteriet endast med så mycket el som täcker det dagliga elbehovet.
 • I de fall när solelproduktionen är mindre än direktanvändning av solel och batteriets kapacitet tillsammans, laddas batteriet endast med så mycket solel som finns tillgängligt.
 • Besparingen per år för varje batteri har beräknats som värdet på egenanvänd el + såld solel. Från detta har sedan den årliga besparingen med endast solceller subtraheras för att solcellernas återbetalningstid inte ska påverka resultatet.
 • Värdet på såld el har räknats som 1,18 kronor/kWh och värdet på använd/såld el har räknats som 1,5 kronor/kWh.
 • Priset på solcellsbatterierna har räknats som ett medeltal av priserna på batterier från LG, BYD Box, Growatt, Huawei, Solax och Sungrow. Dyrare batterier som Ferroamp, Nilar och Sonnen har inte beaktats. Återbetalningstiden har räknats inklusive grönt avdrag.
 • Investeringskostnaden innefattar INTE extra kostnader för hybridväxelriktare som behövs till batteriet. Även om hybridväxelriktare är dyrare blir priset ungefär detsamma som för en vanlig växelriktare i och med att du kan använda 48,5 % avdrag istället för 19,40 %.

Grafer som visar spridningen av solceller elproduktion och hushållets elförbrukning i januari och juni

Faktorer som kommer sänka återbetalningstiden för solcellsbatterier i framtiden

Även om ett solcellsbatteri idag inte har en tillräckligt kort återbetalningstid för att vara lönsamt kommer detta att, med stor sannolikhet, ändras i framtiden. De faktorer som i framtiden kommer sänka återbetalningstiden är:

 1. Investeringskostnaden: sänkning av priset sänker återbetalningstiden.
 2. Skattereduktionen: utan denna blir återbetalningstiden kortare.
 3. Elpriset: får du mindre än spotpris för överskottsel ökar lönsamheten.
 4. Effektavgifter: kan batteriet minska effektavgifter ökar lönsamheten.
 5. Balansering av elnät: framtida inkomster som kan minska återbetalningstiden.

1. En sänkning av investeringskostnaden sänker återbetalningstiden

I och med att priserna sjunker ökar solcellsbatteriets lönsamhet. Med dagens batteripriser på 3 090–4 020 kr/kWh (inkl. grönt avdrag) ligger återbetalningstiden på över 46 år. För att kunna nå en rimlig återbetalningstid på 11–17 år behöver priserna sjunka till runt 1000 kr/kWh.

En prissänkning kan dock i kombination med andra faktorer leda till att solcellsbatterier inom kort blir lönsamma.

2. Försvinner skattereduktionen blir batteriet mer lönsamt

Skattereduktionen är den faktor som till största del påverkar återbetalningstiden för solcellsbatterier. Försvinner skattereduktionen blir det mindre lönsamt att sälja el och värdet av att använda så mycket solel som möjligt ökar. Utan skattereduktion ligger återbetalningstiden på 16 år och uppåt.

Solcellsbatterierna blir inte helt lönsamma även om skattereduktionen försvinner, men det tar oss nära en rimlig nivå för återbetalningstiden.

Tabell 2: Återbetalningstider för olika batterier när skattereduktionen tas bort.
Årlig solelproduktion (kWh)Årlig elförbrukning (kWh)Solcellsbatteri lagringskapacitet (kWh)Återbetalningstid (utan skattereduktion)Återbetalningstid (med skattereduktion)
15 00015 000151853
15 00015 000101748
15 00015 00051646
10 00010 000152468
10 00010 000102057
10 00010 00051853
5 0005 0001546133
5 0005 000103395
5 0005 00052468

Notera! Att skattereduktionen skulle försvinna är dock inte troligt. Även om det inte finns något slutdatum har Energimyndigheten antagit i sina framtidsscenarier att skattereduktionen för solceller ska finnas med fram till 2050. Det är dock inget som är säkert och som kan ändras snabbt beroende på regering.

3. Betalar elbolagen mindre än spotpris för solel ökar lönsamheten för batteri

När det kommer till elpriser kommer detta att påverka återbetalningstiden först om elbolag slutar betala spotpris för solel. Så länge du får samma spotpris för köpt och såld el ändrar förändringarna i elpris endast återbetalningstiden marginellt. Även en höjning av skatterna på köpt el skulle förkorta återbetalningstiden något.

Du hittar information om vad elbolagen betalar för såld solel på vår sida om elbolag som köper solel.

4. Betalar du effektavgifter kan batteriet minska kostnaderna och bli mer lönsamt

Inom kort kommer de flesta elnätsföretag troligen införa effektavgifter. Det betyder att du betalar en avgift per kW för den timme under månaden du tagit ut mest effekt. Ett solcellsbatteri kan då användas för att minska ditt effektuttag och därför minska din elnätsräkning.

Generellt sett kan du räkna att per månad minska ditt effektuttag med 1 kW för varje 5 kWh ditt solcellsbatteri har i lagringskapacitet. Detta utgår ifrån att du har längre ihållande effekttoppar.

Tabell 3: Månatlig besparing vid användning av solcellsbatteri.
Solcellsbatteri (kWh)Effektuttag minskas medEffektavgiftMånatlig besparing
5 kWh0,6 kW50 - 120 kr/kW30 - 72 kr
10 kWh1,2 kW51 - 120 kr/kW60 - 144 kr
15 kWh1,8 kW52 - 120 kr/kW90 - 216 kr

Vill du veta mer om hur det fungerar att använda ett solcellsbatteri för att kapa effekttoppar hittar du mer djupgående information på vår sida om att dimensionera solcellsbatterier för att kapa effekttoppar.

Återbetalningstid för solcellsbatteri med solceller och effektabonnemang

Tabell 4: Hur besparingen av effektavgifter ser ut då den läggs till på den besparing batteriet kan göra dig i och med ökad egenanvändning av solel.
Årlig solelproduktion (kWh)Årlig elförbrukning (kWh)Solcellsbatteri lagringskapacitet (kWh)Återbetalningstid (låg effektavgift)Återbetalningstid (hög effektavgift)
15 00015 0001537,6 år13,5 år
10 00010 0001025,6 år14,5 år
5 0005 000530,8 år17,4 år

5. Inkomster från att balansera elnätet möjliga i framtiden

I framtiden kan du förvänta dig möjligheten att sälja rättigheterna att ladda i och ur ditt solcellsbatteri till en aggregator. Du får då betalt för att du hjälper till att balansera elnätet vilket minskar kostnaderna för aktörer på elmarknaden.

Denna inkomst är idag omöjlig att uppskatta men är något som i framtiden kommer att påverka lönsamheten och återbetalningstiden för ett solcellsbatteri.

Är det lönsamt att investera i ett hembatteri för att köpa el på natten och sälja el på dagen?

Nej, det är idag inte ekonomiskt lönsamt att använda ett hembatteri för att köpa el billigt och sälja dyrt. Vinsterna är tyvärr för små trots att elpriserna är höga. Även under extremt goda förhållanden blir återbetalningstiden över 8 år, vilket är längre än batteriets livslängd.

I grafen nedan hittar du ett exempel på att köpa och sälja el med ett hembatteri. Grafen visar den potentiella dagliga vinsten under december 2021. Vi har utgått från följande antaganden:

 • Hembatteriet har en lagringskapacitet på 10 kWh som laddas i och ur till 100 procent varje dag.
 • Hembatteriet har en effekt på 5 kW vilket innebär att det kan laddas fullt på 2 timmar.
 • El köps under de två timmar på dygnet när elpriset är som lägst.
 • El säljs under de två timmar på dygnet när elpriset är som högst.
 • Priset på såld el innehåller timspotpris och ett påslag på 10 öre/kWh.

Priset på köpt el innehåller timspotpris + moms, energiskatt (44,5 öre), nätavgift (30,5 öre), fast påslag (2,5 öre) och påslag för elcertifikat (3,6 öre).

Graf över de potentiella vinster du kan göra med att sälja och köpa el med ett hembatteri till solceller

OBS! För att i verkligheten alltid pricka in högsta och lägsta elpris kräver det att batteriet och växelriktaren är kopplad till data över elpriser från Nordpool och kan styra i och ur laddning utifrån denna data. Alternativt att en egen lösning programmeras och ansluts till systemet. Det är även möjligt att manuellt ställa in dagligen vilka timmar el ska köpas eller säljas, detta kräver dock en del jobb från dig som solcellsägare. 

Den totala vinsten för december månad, då elpriserna varierade mer än vanligt, skulle enligt våra beräkningar ligga på 614 kronor utan skattereduktion och 800 kr med skattereduktion. Detta är dock ett extremfall, och i normalfall ligger vinsten på runt 192 kr/månad (utan skattereduktion/solceller) och 375 kr/mån (med skattereduktion/solceller).

Tabell 5: Återbetalningstiden beräknad med en årlig vinst på 2 325 kr (utan solceller) respektive 4 505 kr (med solceller). Återbetalningstiden har beräknats för ett 10 kWh batteri i fyra olika scenarion.
Scenario/typ av batteriPrisNär är batteriet återbetalt?
Billigt batteri utan bidrag eller solceller99 200 kr43 år
Dyrt batteri utan bidrag eller solceller127 500 kr55 år
Billigt batteri med bidrag och solceller51 088 kr (bidrag på 48,5 %)11 år
Dyrt batteri med bidrag och solceller65 663 kr (bidrag på 48,5 %)21 år

Notera att återbetalningstiden är uppskattad vinster beräknade utifrån historisk data över timspotpris under 2021. Ovan priser innefattar batteri, växelriktare och installation för att kunna jämföra återbetalningstiden med och utan solceller.

OBS! Inget avdrag grön teknik på solcellsbatteri utan solceller

Om du inte har solceller på taket har du inte rätt att använda avdraget för grön teknik på 48,5 % när du köper ett solcellsbatteri. Du har heller inte rätt till skattereduktionen på 60 öre per såld kWh.

Du får alltså betala fullt pris, utan avdrag för grön teknik, för batteri, växelriktare och installation. Dessutom har elen du säljer ett lägre värde utan skattereduktion.

Hur lång är återbetalningstiden för solceller inklusive batteri?

Återbetalningstiden för 10 kW solceller är t.ex. 10 år medan samma anläggning inkl. batteri har en återbetalningstid på runt 12 år. En del solcellsinstallatörer säljer solceller och batteri till ett paketpris. I de flesta fall kommer en sådan investering att vara lönsam men då tack vare solcellerna.

Får du dock solceller inklusive batteri till samma pris som en solcellsanläggning har förstås denna lösning en kortare återbetalningstid än endast solceller för samma pris. Se tabell nedan för mer information.

Tabell 6: Återbetalningstider för solceller med och utan batteri.
Solceller (kW)Batteri (kWh)PrisÅterbetalningstid
10-112 000 kr10 år
1010145 500 kr12 år
10-112 000 kr9,7 år
1010112 000 kr9,4 år
15-168 000 kr10 år
1010145 500 kr12 år

Återbetalningstiden har räknats utan diskonteringsränta och utan beaktande för degradering av solceller och batteri. Värdena återspeglar alltså inte verkligheten till fullo och bör endast användas för jämförelse.

Vanliga frågor

Är batterilagring lönsamt?

Att investera i batterilagring till en villa med nätanslutna solceller är inte ekonomiskt lönsamt. Speciellt om du endast räknar med vinster från att använda egen el istället för att köpa el och sälja överskottsel. Det kan dock vara lönsamt om du har stora kostnader vid elavbrott och många elavbrott per år.

Hur länge håller ett solcellsbatteri?

Ett solcellsbatteri håller enligt de flesta garantitider i 8–10 år, men det finns även dyrare batterier som utlovar en hållbarhet på upp till 27 år. Efter denna tid finns vanligtvis runt 60 % av lagringskapaciteten kvar.

Vad kostar ett solcellsbatteri?

Ett solcellsbatteri kostar från 6 100 kronor per lagringskapacitet i kWh och uppåt. Ett solcellsbatteri på 10 kWh ligger på runt 65 000 kronor utan grönt avdrag och 33 500 kronor inklusive grönt avdrag på 48,5 %. Du hittar mer prisuppgifter för batterier på vår sida om vad ett solcellsbatteri kostar.

Är det lönsamt att använda ett solcellsbatteri vid strömavbrott?

Bor du i ett område som ofta har strömavbrott kan det vara lönsamt att investera i solcellsbatteri med ödrift (som därmed klarar strömavbrott). Speciellt om strömavbrotten ger dig stora kostnader och inkomstbortfall. För att batteriet ska fungera under strömavbrott behöver både batteriet och växelriktaren ha funktion för ödrift.

Vill du läsa mer om vad som behövs för att ett batteri ska fungera under strömavbrott hittar du mer djupgående information på vår sida om solcellsbatterier med ödrift.

Vilket batteri är lönsamt att investera i?

Enligt vår research BYD Battery Box både prisvärt samt som det presterat bra i tester. Tack vare det låga priset och hållbarheten antas därför BYD Battery Box vara mest lönsamt att investera i.