Bygglov för solceller 2024: När behövs bygglov för solpanel?

Sedan de förenklade bygglovsreglerna trädde i kraft den 1:a augusti 2018 har det blivit enklare att installera solpaneler utan bygglov. I denna artikel går vi igenom reglerna, undantagen, handläggningstider samt pris på bygglov för solceller.

 


Sammanfattande fakta om bygglov för solceller

 • Solceller på tak kräver normalt inget bygglov.
 • Solceller på marken kräver i regel inget bygglov.
 • Soltak kräver inte bygglov om taket inte avsevärt ändrar utseende.
 • Solceller som monterad i annan lutning än taket kräver bygglov.
 • Bygglov krävs för solceller som monteras på detaljplanerat område.
 • Kulturhistoriska byggnader kräver bygglov för solceller.

Behöver man bygglov för solceller?

Vid installation av vanliga solceller på tak behövs vanligtvis inte bygglov. Bygglov kan krävas på detaljplanerade områden eller där det finns områdesbestämmelser. Inom detaljplanerade områden finns undantag för lovplikt om solpanelerna monteras utanpå huset och följer byggnadens form.

Illustration på solceller på mark och tak som inte kräver bygglov, samt solceller på platt tak som kräver bygglov

Notera! Solceller kräver inget bygglov om byggnaden eller området varken omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser. Detta även om byggnaden ligger inom riksintresseområde eller område som är särskilt värdefullt.

Krav för att montera solpaneler utan bygglov

För att solceller inom ett detaljplanerat område ska vara bygglovsbefriade krävs det att de uppfyller nedan listade krav. Även om kraven inte uppfylls behöver det inte betyda att bygglov krävs, men att en prövning ska göras av kommunens byggnadsnämnd.

 1. Solpanelerna monteras utanpå tak och vägg.
 2. Solpanelerna är monterade i samma lutning som tak och vägg.
 3. Huset är inte klassat som historiskt eller miljömässigt värdefullt.
 4. Huset finns utanför område av riksintresse för totalförsvaret.
 5. Detaljplanen tillåter installation av solceller utan bygglov.

1.   Solpanelerna monteras utanpå en byggnad

För att solcellsanläggningen ska vara bygglovsbefriad ska solpanelerna monteras utanpå antingen tak eller fasad. Detta undantag gäller alltså inte solceller som är integrerade i tak eller fasad. Integrerade lösningar är dock undantagna lovplikt om de inte ändrar husets utseende markant.

2.   Solpanelen följer byggnadens form

Solpaneler som följer byggnadens form är undantagna från lovplikt. Paneler som vinklas upp från takets form, till exempel solpaneler som monteras på platta tak, omfattas inte av undantaget för lovplikt.

Det betyder dock inte att vinklade solpaneler alltid kräver bygglov, utan att de endast behöver prövas av kommunen. Så länge solpanelen inte avsevärt påverkar husets utseende krävs vanligtvis inget bygglov (vilket avgörs av kommunen).

3.   Byggnaden är inte klassad som särskilt värdefull

Om byggnaden klassats som särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt gäller inte undantaget från bygglov. Detta gäller även om området där byggnaden finns är klassat särskilt värdefullt.

Om du vill installera solceller på ett hus som är särskilt värdefullt bör ärendet prövas av kommunen. Om solpanelerna enligt bedömningen inte påverkar byggnadens utseende avsevärt så krävs inget bygglov.

4.   Byggnaden är inte inom område av riksintresse för totalförsvaret

Solpaneler är inte bygglovsbefriade om de ligger inom ett detaljplanerat område som även är inom eller i anslutning till område av riksintresse för försvarsmakten. Anledningen till detta är att solceller kan ge störningar på totalförsvarets elektriska komponenter.

Detta betyder dock inte att bygglov alltid krävs med att kommunen behöver göra en bedömning av ärendet.

5.   Områdets detaljplan kräver inte bygglov för solceller

I vissa detaljplaner kan det ingå färdiga bestämmelser kring krav på bygglov för solceller. Om detaljplanen för området har lovplikt för solfångare och solpaneler gäller detta för alla installationer.

Testa Hemsols solcellskalkyl!

Vanligtvis bygglovsfritt för solceller på marken

Solceller på marken kräver inget bygglov så länge de installeras utanför ett detaljplanerat område. Däremot krävs bygglov för transformatorstationer och teknikbodar i anslutning till solceller på marken. Solcellsanläggningar på ställningar som är högre än 3 meter kan även kräva bygglov.

Mark- och miljööverdomstolen dömde i ett fall från 2021 att solpaneler som installerats på en hög markställning krävde bygglov. Ställningen i fallet hade en lägsta höjd på 3 meter och ansågs därför utgöra ett utrymme var människor kan vistas. Av den orsaken räknades ställningen som en byggnad och bygglov krävdes.

Om du ska installera solpaneler på marken i ett detaljplanerat område rekommenderar vi att du kontaktar din kommun för vägledning.

Solcellsparker kräver inte bygglov men anmälan till Länsstyrelsen

Solcellsparker kräver idag inget bygglov så länge de finns utanför detaljplanerat område. Det kräver dock en anmälan till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen kontrollerar bland annat så att skyddade områden, artskydd samt fornlämningar inte påverkas av solcellsparken, genom ett 12:6-samråd.

Lantbruk med solceller på jordbruksmark kräver speciella tillstånd

Lantbruksföretag som vill installera solceller på jordbruksmark behöver inte ansöka om bygglov, så länge marken är utanför detaljplanerat område. Anläggningen behöver dock anmälas till Länsstyrelsen för att genomgå ett 12:6-samråd.

Om solcellerna ska installeras på jordbruksmark som i och med detta inte längre används till jordbruk krävs en anmälan om detta. Om marken var anläggningen installeras fortfarande kan användas till exempelvis betesmark krävs ingen anmälan. Läs mer om reglerna för lantbruk på vår sida om lantbruk och solceller.

Krävs bygglov för integrerade solceller på taket?

Tak- och fasadintegrerade solceller kräver inget bygglov så länge de inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Lovplikt kan dock gälla om du exempelvis byter ut ett rött tegeltak till ett svart plåttak med integrerade solceller. Detta gäller både inom och utanför detaljplanerat område.

Notera! Undantaget för integrerade lösningar som inte ändrar byggnadens karaktär väsentligt gäller endast för en- och tvåbostadshus.

Bostadsrättsföreningar med integrerade solceller har skilda undantag

Byggnadsintegrerade solceller som installeras på t.ex. bostadsrättshus, flerbostadshus och kontorsbyggnader kräver bygglov. Undantag kan fås om byggnaden ligger utanför kulturhistorisk värdefull miljö och solcellerna placeras så att de vetter mot kringbyggd gård. Samt om detaljplanen inte kräver lovplikt.

Vi rekommenderar företag och bostadsrättsföreningar med solceller som ska integreras i fasad eller tak att kontakta kommunens byggnadsnämnd för anpassad rådgivning kring bygglov.

Krav om bygganmälan på solceller

Även om solceller inte alltid kräver bygglov för installation kan det finnas krav om anmälan till kommunen. Krav om anmälan gäller främst om solcellerna påverkar bärande konstruktion eller byggnadens brandskydd.

Krav om bygganmälan gäller sällan helt vanliga solcellsinstallationer. Det kan dock gälla exempelvis vid installation av solcellstak som ändrar på den bärande konstruktionen. Eller om anläggningen t.ex. skulle kräva förändring av utrymningsvägarnas utformning.

Om det finns anmälningsplikt måste anmälan lämnas in till kommunen innan arbetet kan påbörjas. En vanlig anmälan har en handläggningstid på 4 veckor, medan en komplex anmälan kan ta 8 veckor. Byggnadsnämnden ger dig ett startbesked när du får påbörja installationen.

Krav om anmälan för företag som ska installera solceller

Företag som ska installera solceller på kontor- och industribyggnader har i de flesta fall anmälningsplikt. Vi rekommenderar att ni tidigt tar kontakt med kommunen för att utreda lovplikt och anmälningsplikt om ni ska installera solceller som företag.

Ingen tydlig rättspraxis om bygglov från Boverket

Huruvida din solcellsanläggning följer byggnadens form eller om den påverkar konstruktionen är subjektivt. Boverket menar att det inte finns någon etablerad rättslig praxis för solenergianläggningar, och beskriver detta som problematiskt.

Bygglov beviljas av en handläggare som arbetar för din kommuns byggnadsnämnd. Men när det kommer till solcells- samt solfångarinstallationer finns ingen rättslig praxis, bara vägledande rekommendationer.

Endast en dom från mark- och miljödomstolen (MMD) existerar idag som vägledning. Rättsfallet gällde om en solfångare på en friggebod var lovpliktig eller inte.

Domstolen beslutade att solfångaren inte var lovpliktig (dvs. att den ej krävde bygglov), trots att den installerats uppåtvinklad gentemot det platta taket. Det faktum att anläggningen inte påverkar byggnadens yttre utseende var av mycket stor vikt, menar Boverket.

Vanliga frågor

Vad kostar bygglov för solceller?

Skulle du behöva bygglov för dina solceller ligger handläggningspriserna mellan 1 600 – 10 000 kronor. Större kommuner som Stockholm och Göteborg har dyrare priser på 5 000 – 9 000 kr medan mindre kommuner ligger runt 1 600 kr.

En del kommuner, exempelvis Linköping, handlägger bygglov för solpaneler kostnadsfritt.

Hur lång tid tar det att få bygglov för solceller?

Efter inlämnad ansökan om bygglov har kommunen en 10 veckors handläggningstid. Handläggningstiden kan, om ärendet är komplicerat, förlängas med 10 veckor. Kommunen ger dig ett startbesked när du får påbörja installationen av solceller.

Notera! Även om handläggningstiden har ett max på 10 veckor behöver det inte ta så lång tid. Det går vanligtvis mycket snabbare att få igenom en bygglovsansökan.

Kräver solpaneler på vägg bygglov?

Nej, vanliga solpaneler som monteras i samma vinkel som väggen kräver normalt inget bygglov. Om solpanelerna vinklas eller installeras i ett område som kräver bygglov kan dock lovplikt gälla. Fasadintegrerade solpaneler har lovplikt om de väsentligt ändrar husets utseende.

Vill du veta mer om hur det går till att installera väggmonterade paneler kan du läsa vår artikel om solpaneler på vägg.

Kan man få hjälp att ansöka om bygglov?

Erfarna installatörer är behjälpliga i hela anskaffningsprocessen. Därför kan du i många fall få hjälp av din installatör att ansöka om bygglov när du ska köpa solceller.

Kan jag påbörja en installation av solceller utan bygglov?

Det är möjligt att påbörja ett solcellsprojekt utan bygglov. Däremot kan du bli ålagd att återställa taket eller fasad till tidigare skick om din ansökan avslås. Vi rekommenderar därför att du kollar med din kommun innan påbörjad installation av solceller.

När slopades bygglovet för solceller?

Bygglovet för solceller slopades den 1:a augusti 2018 i och med att de förenklade reglerna infördes. Under 2021 ligger ännu en revidering av reglerna hos regeringen, dock förväntas inga större förändringar kring lovplikten för solceller om den införs.