Mikroproduktion av el: Regler & krav för mikroproducenter 2024

Som mikroproducent av solel kan du ta del av flera förmåner såsom bidrag och att du slipper betala skatt. I den här artikeln går vi igenom de skatteregler som är aktuella för solceller, samt vilka gränser som är applicerbara för mikroproducenter.

 


Solceller mikroproducent el

Sammanfattande fakta om mikroproduktion

 • Mikroproduktion av el görs av småskaliga elproducenter.
 • En mikroproduktionsanläggning har en maxeffekt på 43,5 kW.
 • Mikroproducenter av grön el har rätt att få skattereduktion för såld el.

Vad är en mikroproducent av el?

En mikroproducent är en småskalig elproducent, som i regel producerar förnyelsebar elektricitet från solen eller vinden. Det finns dock ingen enhällig definition för vad en mikroproducent är, i och med att Skatteverket och ellagen definierar mikroproducent på olika sätt.

Vad är mikroproduktion av el?

Mikroproduktion av el är småskalig elproduktion. Mikroproduktion av el sker vanligtvis med vindkraft eller solkraft. Enligt Ellagen ska en mikroproduktionsanläggning ha en maxeffekt på 43,5 kilowatt.

Fördelar med mikroproduktion av el

I Sverige får man som mikroproducent av solel åtnjuta flera fördelar som ägare av större anläggningar inte kan nyttja. Förmånerna som mikroproducenter får ta del av är:

 1. Skattereduktion för såld solel: 60 öre per såld kWh.
 2. Gratis mätarbyte: Byte till mätare som mäter in- och utmatning.
 3. Förmånligare elhandelsavtal: Bättre elpriser för såld el.
 4. Ingen inmatningsavgift: Inga avgifter för inmatning av el.

1. Skattereduktion på såld solel

Som mikroproducent har du rätt till en skattereduktion 60 öre per kWh för den solel du säljer till elnätet. Du får max ta ut skattereduktion för 30 000 kWh per år eller för så mycket kWh du köpt in från elnätet. Läs mer om reglerna kring reduktionen på vår sida om skattereduktion för solel.

2. Gratis mätarbyte för mikroproducenter med solceller

Att byta elmätare till en som registrerar både inmatad och utmatad el är gratis som mikroproducent. Mätarbytet hanteras kostnadsfritt av ditt elnätsföretag och sker efter att du har installerat dina solceller. Väntetiden för att byta elmätare för solceller ligger runt 1 – 2 veckor.

3. Förmånligare elhandelsavtal

Du får i regel mer betalt för den överskottsel som du matar tillbaka till elnätet när du är en mikroproducent. De flesta elhandelsbolag kräver dock att du både köper och säljer el för att få ett förmånligare pris. Därför är det viktigt att jämföra både inköpspris och säljpris när du väljer elavtal för solceller.

4. Ingen inmatningsavgift

Du slipper den extra avgift som nätägare tar ut för möjligheten att kunna mata in elektricitet på elnätet om du klassas som mikroproducent enligt ellagen. Om du inte är mikroproducent kan elnätsföretaget ta ut en avgift på 0,1 – 0,3 öre per inmatad kWh.

Ellagen reglerar endast elnätsföretagens rätt att ta ut inmatningsavgifter, men de flesta elhandelsbolag följer samma principer. Därför kan du exempelvis kan du behöva betala en dyrare månads- eller årsavgift för inmatningsabonnemang. om du inte är mikroproducent.

Notera! Det är få elnätsföretag och elbolag som tar ut dessa avgifter om du har en liten produktionsanläggning (under 43,5 kW) och är nettoproducent.

Krav för att bli mikroproducent

I Ellagen (1997:857) diskuteras de villkor som är aktuella för mindre produktionsanläggningar. Följande krav måste uppfyllas för att vara mikroproducent enligt ellagen:

 1. Ditt säkringsabonnemang får högst ha en effekt på 63 ampere.
 2. Din anläggningseffekt får högst var 43,5 kilowatt.

Notera! Att köpa in mer el än vad som säljs på årsbasis var tidigare ett krav för att klassas som mikroproducent enligt ellagen. Detta krav togs bort i och med uppdateringen av ellagen den 1 juli 2022.

Testa Hemsols solcellskalkyl!

Vad händer om jag inte uppfyller kraven för att bli mikroproducent?

Om du inte uppfyller kraven för mikroproducenter enligt ellagen har ditt elnätsföretag rätt att ta ut en avgift för inmatningen av el. Det kan handla om både en förhöjd årsavgift och en avgift per inmatad kWh.

En del elnätsföretag har dock valt att i vissa fall bortse från avgifterna även om du med småskalig elproduktion inte uppfyller alla krav. Exempelvis om du råkar producera mer el än du köper under ett år kan de välja att inte ta ut avgifter för inmatning.

Skatteverkets krav för mikroproduktion påverkar skattereduktionen för solceller

Privatpersoner som installerar solceller har i regel rätt till en skattereduktion på 60 öre per såld kWh. Skattereduktionen innebär att det dras av pengar från din inkomstskatt, och kräver således att du har en deklarerad inkomst.

För att vara kvalificerad för skattereduktionen gäller nedanstående regler:

 • El in och ut ska slussas och mätas i samma anslutningspunkt.
 • Huvudsäkringen i anslutningspunkten får inte överstiga 100 Ampere.
 • Du får max skattereduktion för det antal kWh du köpt från elnätet.
 • Du kan inte få skattereduktion för mer än 30 000 kWh per år.

Det går alltså att få skattereduktionen för solceller även om du inte uppfyller alla ellagens krav för mikroproduktion. I nästan alla fall är det däremot mer lönsamt att uppfylla ellagens begränsningar för att erhålla ett mer fördelaktigt avtal för din elförsäljning och undvika extra avgifter.

Vanliga frågor

Varför är gränsen på huvudsäkring 63 A?

Huvudsäkringen anger hur mycket effekt ett elsystem klarar av att ta ut ifrån eller mata in på elnätet. Hur stor anläggningseffekt en 63 A säkring klarar av härleds av 230 V x 3 faser x 63 A = 43 470 Wp (ca 43,5 kWp). En större huvudsäkring än så är väldigt ovanligt för vanliga hushåll.

Hur vet man i förhand om man är nettokonsument?

Beslutet kring huruvida du är nettokonsument baserar elhandelsbolaget och nätägaren på om det sannolikt eller inte att du kommer producera mer elektricitet än du konsumerar. En tumregel är att en solcellsanläggning producerar ca 800 – 1 100 kWh per installerad kWp och år.

Vad händer om produktionen överstiger konsumtionen?

Om det visar sig att du inte är nettokonsument (du producerar mer än du förbrukar på ett kalenderår) får du:

 • Ingen skattereduktion på 60 öre/kWh på det överskjutande beloppet.
 • I regel byta elhandelsavtal till ett mindre förmånligt avtal.

Kan man efterfaktureras för mätarbytet?

Av de elnätsbolag vi har pratat med är det inget företag som uppgett att de efterfakturerar någon kostnad för mätarbytet om det visat sig att man matat in mer el än man tagit ut från elnätet.

Vilka skatter ska man betala som mikroproducent av solel?

Som mikroproducent av solel behöver du sällan betala skatt för producerad eller såld solel. Du bör dock deklarera dina inkomster från att sälja solel som intäkter från bostaden. Intäkter som överstiger 40 000 kronor/år beskattas med 30 procent.

Vill du läsa mer om skatter som påverkar solcellsägare kan du kolla in vår artikel om skatt på solel.

Vilka inkomster ger mikroproduktion av solel?

Vid mikroproduktion av solel får du inkomster från försäljning av överskottsel. Inkomsterna kommer främst från:

Får en mikroproducent med solceller elcertifikat och ursprungsgarantier?

När du som mikroproducent med solceller säljer överskottsel har du även rätt att tilldelas elcertifikat och ursprungsgarantier. Du får ett elcertifikat och en ursprungsgaranti per 1000 kWh såld solel.

Det är idag tyvärr inte lönsamt för mikroproducenter att handla med ursprungsgarantier och elcertifikat eftersom priset är så lågt. Energimyndigheten har även lagt in en årsavgift för hanteringen av förmedlingen, vilket gör det olönsamt att handla med både ursprungsgarantier och elcertifikat för solceller.