Elmätare för solceller: Funktion & när du behöver byta elmätare

I den här artikeln beskriver Hemsol vad som i normala fall avses med uttrycket elmätare för solceller. Hemsol besvarar bland annat om en befintlig elmätare behöver bytas ut för att kunna sälja solel, hur ett byte går till och hur lång tid det tar. Vidare förklaras hur en smartmätare fungerar tillsammans med solceller.

 


Sammanfattande fakta om elmätare för solceller

 • En elmätare för solceller kan mäta både köpt och såld el.
 • En traditionell elmätare behöver bytas för att fungera med solceller.
 • Att byta till en elmätare som fungerar med solceller är i regel gratis.
 • En smart elmätare kan uppdateras för att fungera med solceller.
 • Att byta till en smart och uppdaterad elmätare tar oftast 2–4 veckor.
 • Vid byte till en elmätare för solceller krävs avtal för elförsäljning.
 • En smartmätare ger information i realtid om egen förbrukning av solel.
 • En smartmätare är nödvändig för lagring av solel i ett solcellsbatteri.

Vad avses med uttrycket elmätare för solceller?

Med uttrycket elmätare för solceller avses oftast en smart elmätare som kan skilja på den mängd el som matas ut (säljs) respektive tas in (köps) från elnätet. En sådan elmätare är den huvudelmätare som ett elnätsbolag använder för att bestämma hur mycket el en fastighet köper respektive säljer.

Schema över hur solel flödar igenom en elmätare för solceller.
Bild 1. Så fördelas och flödar el till och från en dubbelriktad elmätare för solceller.

Uttrycket elmätare för solceller kan också syfta på en så kallad smartmätare. En smartmätare är en elmätare som i realtid visualiserar en solcellsanläggnings produktion av solel samt den mängd solel som går till fastighetens elförbrukning.

En smartmätare används inte av ett elnätsbolag för att avgöra mängden såld respektive köpt el (som en huvudelmätare). Både en smart elmätare som kan skilja mellan köpt respektive såld el och en smartmätare används dock inte bara för just solceller. De används även som elmätare för till exempel vindkraftverk.

Behöver en elmätare bytas för att fungera med solceller?

För att kunna sälja solel måste en fastighets huvudelmätare bytas om elmätaren inte redan är en så kallad smart elmätare. Är en fastighets elmätare redan en smart elmätare behöver den inte bytas, men däremot programmeras om för att kunna sälja solel. Denna omprogrammering kan göras på distans.

Vad utmärker en smart elmätare som är kompatibel med solceller?

En smart elmätare, som bland annat är kompatibel med solceller, utmärks av att den är försedd med en HAN (Home Area Network) port. En elmätare med HAN-port gör till exempel det möjligt att få information i realtid om egen användning av producerad solel.

Hur ser HAN-porten ut hos smarta elmätare för solceller?

HAN-porten hos smarta elmätare för solceller kan se ut på två olika sätt. Enligt branschorganisationen Energiföretagens rekommendationer ska smarta elmätare vara utrustade med en HAN-port av typen RJ12 (se bild 2, till vänster) (1).

Innan branschorganisation Energiföretagen rekommenderade HAN-portar av typen RJ12 hade dock redan smarta elmätare med HAN-portar av typen RJ45 installerats i Sverige (se bild 2, till höger). Därför finns både typerna av HAN-portar hos smarta elmätare idag.

Illustration på symbolerna för Han-port RJ12 och RJ45.
Bild 2. HAN-port av typen RJ12 (till vänster) och RJ45 (till höger).

Fabrikat på elmätare som behöver bytas för att sälja el från solceller

Exempel på fabrikat av elmätare med en huvudsäkring på maximalt 63 Ampere som behöver bytas ut för att kunna sälja el från solceller är:

 • Actaris
 • Addax
 • AEM
 • Enermet
 • Itron
 • Landis & Gyr

En smartmätare behöver i regel inte bytas ut

Till skillnad från en fastighets huvudelmätare som ibland måste bytas, behöver en smartmätare i regel inte bytas i samband med en solcellsinstallation. En anledning till det är att en smartmätare inte är en nödvändig del av en solcellsanläggning.

Till exempel hämtar ens elnätsbolag data om köpt och såld el från fastighetens huvudelmätare och inte från en smartmätare. En smartmätare är dock nödvändig om en solcellsanläggning ska kunna lagra producerad solel.

Fastigheter utan tidigare elproduktion saknar dock i regel en smartmätare. Därför behöver i normala fall en smartmätare införskaffas, inte bytas, för att möjliggöra lagring av solel.

Kostnad för byte av huvudelmätare till en solcellskompatibel elmätare

Om en elcentrals huvudsäkring är under 63 Ampere är det i regel kostnadsfritt att byta till en elmätare som kan mäta försäljning av el från solceller. Innan ett byte av elmätare genomförs bör dock ens elnätsbolag kontaktas för att säkerställa att fastighetens elmätare omfattas av denna huvudregel.

Nästan alla svenska hushåll har en lägre huvudsäkring än 63 Ampere. En huvudsäkring på 63 Ampere är enligt Ellevio i normala fall lämplig vid en årlig elförbrukning på mellan 55 000–70 000 kWh (2). Detta kan jämföras med att en genomsnittlig villa enligt SCB hade en årlig elförbrukning på cirka 20 000 kWh år 2021 (3).

Ett elnätsbolag erhåller ingen kompensation från staten för de kostnader som hänförs till byte av elmätare. Eftersom elnätsföretag drivs affärsmässigt finansieras utbytet av elmätare därför indirekt genom elnätsavgifterna. Den smarta elmätaren tillhör också det elnätsbolag som installerat den.

Ska du skaffa solceller?

Ta hjälp av Hemsol för att enkelt och snabbt samla in offerter från installatörer nära dig.

Tidsåtgång för att byta till en solcellskompatibel huvudelmätare

Utifrån information Hemsol hämtat från olika elnätsbolags hemsidor tar ett byte till en elmätare som fungerar med solceller i regel 2–4 veckor. Enligt Energimarknadsinspektionen hade dock 7 av 10 undersökta större elnätsbolag år 2019 enskilda fall där byte av elmätare tagit längre tid än 3 månader (4).

Dröjsmål vid byte till elmätare som fungerar för att sälja solcellsel

Enligt Energimarknadsinspektionen (Ei) utgår i regel ingen ersättning för dröjsmål vid byte av elmätare för att kunna sälja solcellsel (5). Skälet är att handläggningstider inte behandlas i ellagen. Detta medför att den ansvariga myndigheten, Ei, i regel saknar juridiska möjligheter att ingripa.

Ett fall där ersättning vid dröjsmål för elmätarbyte kan vara möjligt är om en fastighets huvudabonnemang (huvudsäkring) höjs i samband med byte av elmätare. Höjs huvudabonnemanget kan det betraktas som en nyinstallation. Handlar det om en nyinstallation är ett elnätsbolag skyldigt att ansluta en elanläggning inom skälig tid.

Eftersom det är svårt att få dröjsmålsersättning vid ett byte av elmätare rekommenderas att skriftligt avtala med ens elnätsbolag när bytet ska ske. Bryter elnätsbolaget mot detta avtal är det möjligt att vända sig till Konsumentverket eller Allmänna reklamationsnämnden.

Hur går ett utbyte till en solcellskompatibel huvudelmätare till?

Tillvägagångssättet vid utbyte av en befintlig huvudelmätare till en elmätare som är kompatibel för att sälja solel kan sammanfattas i tre steg:

 1. Anmälan för byte av elmätare efter en solcellsinstallation.
 2. Utbyte till solcellskompatibel elmätare: 2–4 veckor.
 3. Avtal för försäljning av el från solceller efter att elmätare byts.

Anmälan för byte av elmätare efter en solcellsinstallation

När en solcellsanläggning är färdiginstallerad skickar den som installerat anläggningen en färdiganmälan till kundens elnätsbolag. Efter att elnätsbolaget behandlat färdiganmälan kontaktar elnätsbolaget ägaren av solcellsanläggningen för att bestämma en tidpunkt för att byta ut elmätaren.

Utbyte till solcellskompatibel elmätare: 2–4 veckor

När ett elnätsbolag mottagit en färdiganmälan för en solcellsanläggning byter de i normala fall ut den befintliga elmätaren inom 2–4 veckor. Är den befintliga elmätaren tillgänglig, till exempel placerad utomhus i ett mätarskåp, krävs det inte att fastighetsägaren är på plats vid mätarbytet.

Sitter elmätaren däremot inomhus behöver någon vara på plats vid elmätarbytet för att visa var elmätaren är placerad.

En solcellsanläggning bör vara avstängd tills elmätarbytet är klart

Det är viktigt att en solcellsanläggning är avstängd under tiden från det att installationen är färdig tills dess att ett elmätarbyte skett. Anledningen är att den el som en solcellsanläggning under denna period matar ut på elnätet kan komma att registreras som använd el och inte som såld el.

Innan ett mätarbyte genomförts får i detta fall solcellsanläggningens ägare betala för den el som matas ut på elnätet istället för att få betalt.

Avtal för försäljning av el från solceller efter att en elmätare byts

Efter att en solcellsägare bytt ut sin elmätare behöver solcellsägaren teckna ett nytt elhandelsavtal för att kunna sälja el från sina solceller. Det är möjligt att fritt välja elhandelsbolag. För att få sälja el kräver dock de flesta elhandelsbolag att el också köps av bolaget.

För att sälja el från solceller behöver en smart elmätare uppdateras

Även fast en befintlig smart elmätare är kompatibel med solceller behöver den uppdateras för att kunna användas för att sälja el från en solcellsanläggning. Uppdatering av en smart elmätare genomförs efter att ens elnätsbolag erhållit en färdiganmälan för solcellsanläggningen från dess installatör.

Att uppdatera en smart elmätare utförs genom att en befintlig funktion i den smarta elmätaren aktiveras. En uppdatering kan utföras på distans vilket betyder att inget möte behöver bokas in med en installatör.

Vanliga frågor

Vad är en dubbelriktad elmätare för solceller?

En dubbelriktad elmätare är en smart elmätare där en funktion aktiverats som kan skilja mellan el som matas ut på (säljs) och el som matas in från (köps) elnätet. I normala fall är denna funktion dock inte aktiverad hos de smarta elmätare som installeras i svenska fastigheter.

De flesta svenska fastigheter är endast förbrukare av el varför befintliga smarta elmätare oftast inte är uppdaterade till dubbelriktade elmätare. En smart elmätare behöver därför i regel uppdateras för att en ägare till en solcellsanläggning ska kunna ta betalt för den solel som matas ut på elnätet.

Hur stor andel av svenska hushåll har solcellskompatibla elmätare idag?

Hemsol uppskattar att andelen svenska hushåll som idag (oktober 2022) är utrustade med solcellskompatibla (smarta) elmätare är drygt 50 %. Enligt ett beslut av regeringen år 2020 ska samtliga svenska hushåll ha solcellskompatibla (smarta) elmätare senast den 1 januari 2025.

Hemsols uppskattning att drygt 50 % av hushållen redan har smarta elmätare bygger delvis på att ungefär halva den tidsperiod som regering avsatt för bytet har passerats (november 2022). Vidare meddelade till exempel Ellevio i maj 2022 att de bytt mer än hälften av deras drygt 900 000 elmätare (6).

Vad menas med en elmätare för solceller av typen smartmeter?

Med en elmätare av typen smartmeter för solceller menas detsamma som en smartmätare. Uttrycket smartmeter kommer från det engelska uttrycket för smartmätare.

Källhänvisningar

 1. Branschrekommendation för lokalt kundgränssnitt för elmätare, Energiföretagen Swedenergy AB, december 2019, https://www.energiforetagen.se/forlag/elnat/branschrekommendation-for-lokalt-kundgranssnitt-for-elmatare/ (hämtad 2022-11-10)
 2. Har jag rätt säkring? Ellevio, https://www.ellevio.se/privat/om-din-el/elen-i-hemmet/valj-ratt-sakring/ (hämtad 2022-11-10)
 3. Normal elförbrukning och elkostnad för villa, Konsumenternas Elmarknadsbyrå, https://www.energimarknadsbyran.se/el/dina-avtal-och-kostnader/elkostnader/elforbrukning/normal-elforbrukning-och-elkostnad-for-villa/ (hämtad 2022-11-10)
 4. Jaakonantti, L., Ny, T. Swenman, M., Tillsyn av regler för mätning, beräkning och rapportering av el, planlagd tillsyn 2020. Energimarknadsinspektionen, juli 2020, sida 5, https://ei.se/download/18.6f9b6b2617714873b45f1641/1613487845423/Tillsyn-av-regler-f%C3%B6r-m%C3%A4tning-ber%C3%A4kning-och-rapportering-av-el-Ei-PM2020-07.pdf (hämtad 2022-11-10)
 5. Wahlberg, S. Energimarkandsinspektionens konsumentforum, april 2019 https://konsumentforum.ei.se/org/energimarknadsinspektionen/d/solpaneler/
 6. En halv miljon smarta elmätare på plats, Ellevio https://www.ellevio.se/om-ellevio/nyhetsrum/pressmeddelanden/en-halv-miljon-smarta-elmatare-pa-plats/ (hämtad 2022-11-10)