Allt att tänka på med Solceller: Guide med Information & Tips

Hemsol har därför utarbetat en heltäckande guide som steg för steg går igenom processen att skaffa solceller. I Hemsols guide leds läsaren genom hela processen, från förutsättningar för att investeringen ska bli lönsam till hur en anläggning som tagits i drift bör underhållas.

 


Bra att veta inför Hemsols guide med allt om solceller


Solceller blir allt vanligare i Sverige. Kostnaden för att installera solceller halverades i princip under 2010-talet. De fallande priserna, i kombination med förmånliga skatteavdrag, är enligt Hemsol två av de främsta anledningarna till att intresset för solceller i Sverige har vuxit kraftigt under de senaste tio åren.

Enligt data från Energimyndigheten har till exempel antalet nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige ökat med mer än 1 300 % mellan år 2016 och år 2022 (1). Förutom att vara en förnybar energikälla är solceller därutöver, enligt Hemsols beräkningar, numera en lönsam investering med en uppskattad återbetalningstid på cirka 7–15 år.

Trots att mängden solinstrålning varierar, är den i hela Sverige tillräckligt stor för att solceller ska ha potential att vara lönsamt. Därtill hör många av de mest tätbefolkade delarna i Sverige, såsom till exempel Mälardalen, Skåne, Göteborg och Östergötland, till de områden som har en högre solinstrålning än genomsnittet i Sverige. Däremot är förhållandena för att få lönsamhet på solceller mer utmanande i nordvästra Lappland.

Kostnaden för solceller till en normalstor villa är, beroende på anläggningens storlek, ungefär 70 000–170 000 kronor inklusive installation och en skattereduktion på 19,4 % av inköpspriset. En genomsnittlig anläggning med solceller i Sverige har en effekt på cirka 10 kW och producerar ungefär 9 000 kWh el per år, enligt Hemsols data.

Hade en sådan solcellsanläggning tagits i drift den 1 januari år 2021, hade den enligt Hemsols beräkningar minskat ägarens nettokostnad för el med cirka 15 000 kronor år 2021, cirka 25 500 kronor år 2022, och cirka 14 500 kronor år 2023 (2).

Trots att en investering i solceller i regel är lönsam tvekar många om de ska skaffa solceller. Två vanliga orsaker till det är att de saknar heltäckande information eller att de upplever solceller som krångligt.


Kort fakta om Hemsols guide för solceller


För framställandet av denna guide har tre personer på Hemsol sammanlagt lagt ner mer än 400 arbetstimmar. Utöver själva texten innehåller guiden också fler än 60 stycken källhänvisningar där läsaren kan erhålla fördjupad information om solceller.

Guiden inleds med en sammanfattning som tar upp de viktigaste aspekterna att ta hänsyn till vid en investering i solceller. Att endast läsa sammanfattningen ger en läsare tillräckligt med information för att kunna diskutera frågor och val gällande solceller med en solcellsleverantör.


Sammanfattning av guide med allt om solceller

Guiden för att investera i solceller kan sammanfattas i följande steg:

 1. Utvärdera de yttre förutsättningarna för solceller.
 2. Bestäm hur investeringen i solceller ska finansieras.
 3. Planera utformningen och uppförandet av anläggningen med solceller.
 4. Välj den utrustning som ska ingå i anläggningen med solceller.
 5. Beställ och jämför offerter för solceller.
 6. Följ installationsprocessen för solcellerna, från föranmälan till drift.
 7. Teckna produktionsavtal och sälj överskottsel från solcellerna.
 8. Underhåll anläggningen med solceller.
Sammanfattning av 8 steg i processen att skaffa solceller.
Bild 2. Sammanfattning av guide för att investera i solceller.

Sammanfattning av steg 1: Utvärdera förutsättningarna för solceller

 • Se till att det finns en yta på minst cirka 20 kvadratmeter (m2) att placera solceller på. Enligt Hemsols beräkningar behöver solcellernas sammanlagda märkeffekt uppgå till åtminstone 3 kW för att en anläggning med solceller ska bli lönsam. För 3 kW solceller behövs en yta på cirka 20 kvadratmeter (m2).
 • Säkerställ att platsen där solcellerna ska placeras inte utsätts för skuggning från fasta föremål. Framförallt bör solceller helst inte placeras där de skuggas av fasta föremål mellan cirka klockan 9–15 på sommaren.
 • Se till att solcellerna kan riktas mot söder, öster eller väster. Att placera solceller i sydläge är i de flesta fall optimalt eftersom det medför högst total produktion av solel. Placeras solceller mot öster eller väster med en lutning på 10–60 grader producerar de cirka 10–30 % mindre solel jämfört med sydläge. Det är i regel ändå tillräckligt för att solcellerna ska vara lönsamma. Placeras solceller i norrläge blir produktionen av solel däremot cirka 35–65 % lägre än i sydläge. Att placera solceller mot norr är därför i normala fall inte lönsamt.
 • Undersök om solcellerna kan placeras så att deras lutning mot horisontalplanet (“markplanet”) är 10–60 grader. För solceller riktade mot söder är den optimala lutningen cirka 35–50 grader. Solceller placerade i östlig eller västlig riktning producerar däremot som mest el om de har en lutning på cirka 10–30 grader. Placeras solceller mot söder kan de monteras med uppemot 90 graders lutning, till exempel på en fasad, och fortfarande generera tillräckligt med el för att vara lönsamma.
 • Kontrollera att installationen av solceller inte kräver bygglov eller att bygglov sannolikt kommer att beviljas. I de flesta fall krävs inte bygglov för att installera solceller. Bygglov kan dock till exempel krävas i fall solceller monteras på en byggnad inom ett detaljplanerat område och solpanelerna inte monteras i samma lutning som dess underlag (om solcellerna är uppvinklade). Vid osäkerhet kring krav på bygglov rekommenderar Hemsol att kolla upp med kommunens byggnadsnämnd om vad som gäller i varje specifikt fall.
 • Avgör om solcellerna bör placeras på tak eller mark. I de flesta fall är det bättre att placera solceller på tak än på mark. Villatak har i regel få alternativa användningsområden till placering av solceller. Kostnaden för montagesystem till solceller på tak är också i regel lägre än för markplacerade solceller. Solceller kan däremot ofta placeras med en mer optimal riktning och lutning på marken än på ett tak. Därför kan markplacering av solceller vara mer lönsamt om det saknas ett tak med en lutning och riktning som passar bra för solceller.
 • Undersök huruvida ett taks skick, material och bärighet lämpar sig för solceller (om solcellerna ska placeras på tak). För att ett tak vara lämpligt för placering av solceller bör det ha en återstående förväntad livslängd på 25–30 år. Därtill ska taket ha tillräcklig bärighet för att klara av snö- och vindlast. Det är installatören av solcellerna som utför beräkningar som visar att taket, även med solceller, klarar av förväntad belastning både från snö och vind. Solceller kan installeras på de flesta takmaterial. För eternittak, som innehåller asbest, kan det dock vara svårt att hitta en installatör som är villig att åta sig uppdraget.


Sammanfattning av steg 2: Bestäm hur investeringen i solceller ska finansieras

 • Bestäm hur investeringen i solceller ska finansieras. Utöver kontant betalning är, om möjligt, utökning av ett befintligt bolån ofta det mest förmånliga sättet att finansiera en investering i solceller. Andra alternativ till finansiering är till exempel solcellslån och energilån, vilka är lån som inte kräver säkerhet. Solcellslån och energilån har i regel något förmånligare räntor än privatlån. Det finns även möjlighet att leasa solcellsanläggningar. Hemsol anser dock att leasing främst bör övervägas när andra möjligheter att finansiera solceller saknas. Ett skäl till det är att leasingkontrakt är långa, ofta 20 år, och att det är förknippat med stora kostnader att i förtid avsluta ett leasingavtal.
 • Kontrollera huruvida skattereduktion på 19,4 % av den totala kostnaden för en anläggning med solceller kan erhållas. I de flesta fall erhålls en skattereduktion för grön teknik på 19,4 % av den totala kostnaden för en solcellsanläggning. Två förutsättningarna för att erhålla denna skattereduktion är att bostaden där solcellerna ska placeras ägs av samma person som äger solcellerna samt att bostaden används som permanentbostad eller fritidsbostad. Maximalt medges en skattereduktion för grön teknik på 50 000 kronor per person och år.


Sammanfattning av steg 3: Planera utformningen och uppförandet av anläggningen med solceller

 • Dimensionera solcellernas sammanlagda märkeffekt efter tillhörande fastighets elförbrukning. Hemsol rekommenderar att solcellernas sammanlagda märkeffekt (den effekt som solpanelerna visat sig avge under standardiserade testförhållanden) mätt i watt (W) ska vara ungefär lika stor som tillhörande fastighets elförbrukning mätt i kilowattimmar (kWh). En fastighet som förbrukar 10 000 kWh elenergi per år bör således ha solceller med en sammanlagd effekt på ungefär 10 000 W (10 kW). Ett huvudskäl till denna regel är att annars erhålls i normala fall inte skatteavdrag för all såld solel, vilket minskar solcellernas lönsamhet.
 • Kontrollera om det finns tillräckligt stor yta för solceller för att kunna installera den önskade effekten. En tumregel är att det krävs cirka 5–6 kvadratmeters (m2) yta för varje kW solceller. För att installera en solcellsanläggning där solpanelerna har en total effekt på 10 kW krävs alltså en takyta på 50–60 kvadratmeter (m2). Det kan inträffa att den tillgängliga ytan inte räcker till att installera så stor effekt som vore optimalt med tanke på tillhörande fastighets elförbrukning. Skulle så vara fallet är det trots det i regel lönsamt att investera i solceller så länge den totala effekten överstiger cirka 3 kW.
 • Beakta huruvida fastighetens befintliga huvudsäkring är tillräcklig för installation av solceller. Hur stor effekt en anläggning med solceller kan avge till en fastighet eller ett elnät, bestäms av den sammanlagda effekten hos solcellsanläggningens växelriktare (apparat som omvandlar likström till växelström). Hur stor effekt en fastighet kan ta emot från en solcellsanläggning bestäms däremot av fastighetens huvudsäkring. Avger en solcellsanläggning en högre effekt än vad huvudsäkringen klarar av att ta emot, löses huvudsäkringen ut (“proppen går”) och det blir strömavbrott i fastigheten. Storleken för huvudsäkringar anges som den strömstyrka huvudsäkringen klarar av utan att lösa ut (utan att “proppen går”). Formeln för räkna ut sambandet mellan strömstyrka och effekt för en tre-fas huvudsäkring är: Effekten (i watt) = 3 x Spänningen mellan två faser (i regel 400 V) x Strömstyrkan (i ampere). En tre-fas huvudsäkring som är dimensionerad för en strömstyrka på 16 ampere klarar således av en effekt på cirka 11 kW innan den löser ut (3 x 400 x 16 = 11 085 Watt 11 kW).
 • Undersök om det lönar sig att behålla huvudsäkringens befintliga storlek vid en installation av solceller. En beräkning av vilken effekt som är lämplig för en anläggning med solceller, baserad på tillhörande fastighetens elförbrukning, kan komma till slutsatsen att fastighetens befintliga huvudsäkring inte är tillräcklig. I dessa fall är det dock långt ifrån självklart att fastighetens huvudsäkring verkligen bör höjas. Går det till exempel att undvika att behöva höja storleken på fastighetens huvudsäkring genom att minska den planerade storleken på solcellsanläggningen med upp till 10 %, eller i vissa fall ännu mer, är det ofta en lönsammare lösning enligt Hemsol. Anledningen till det är att storleken på huvudsäkringar endast erbjuds i steg såsom 16 ampere, 20 ampere, 25 ampere och så vidare. Kostnaden för att höja en huvudsäkring ett steg, motsvarande 4–5 ampere, är cirka 2 000–3 000 kronor per år.
 • Bedöm om investeringen i solceller har förutsättningar att bli lönsam. En investering i solceller är i regel lönsam under förutsättning att solcellerna har en lutning på 10–60 grader, en skattereduktion på 19,4 % av investeringskostnaden erhålls samt att solcellerna inte placeras mot norr eller utsätts för varaktig skuggning från fasta föremål.
 • Bestäm huruvida delar av installationen av solceller ska göras för egen hand eller om ett så kallat solcellspaket ska köpas. Att köpa ett så kallat solcellspaket är ofta den bästa lösningen vid en investering i solceller. I ett solcellspaket ingår alla de produkter som behövs för att producera solel samt installationen av solcellsanläggningen. Att själv köpa in material och planera utformningen av en anläggning med solceller kräver både arbete, kunskap och behörighet för elarbete. Därtill är det inte säkert att det medför en kostnadsbesparing att själv utföra dessa uppgifter. Den som själv installerar solceller kan till exempel inte ta del av skatteavdraget på 19,4 % av totalkostnaden för solceller.


Sammanfattning av steg 4: Välj den utrustning som ska ingå i anläggningen med solceller

 • Välj solpaneler, växelriktare och montagesystem för anläggningen med solceller. För en anläggning med solceller behövs solpaneler, växelriktare och montagesystem. Solcellernas uppgift är att omvandla solinstrålning till likström. Växelriktare omvandlar likström från solceller till växelström, som är den typ av el som används i bostäder. Växelriktare övervakar också att driften av en anläggning med solceller sker på ett säkert sätt. Leverantörer av solceller ger i regel olika förslag på utrustning samt modellval vilka kan användas som utgångspunkt vid val av produkter. Den som köper solceller behöver därför i regel inte välja ut alla produkter helt själv.
 • Beakta framförallt solpanelernas pris per watt, produkt- och effektgaranti vid val av solpaneler. Ju lägre pris per watt en solpanel har, desto bättre. Hemsol rekommenderar just nu, januari år 2024, att den som köper solceller väljer solpaneler med en produktgaranti på minst 10 år, och en effektgaranti som garanterar att minst 98 % av effekten kvarstår efter 1 år, och minst 80 % av effekten kvarstår efter 25 år.
 • Beakta framförallt växelriktarens effekt, antal inbyggda optimerare (MPPT) och produktgaranti vid val av växelriktare. En tumregel är att växelriktarens effekt ska väljas till cirka 80 % av solpanelernas sammanlagda märkeffekt. Ska solceller riktas mot olika väderstreck bör i regel en växelriktare med fler än en enda MPPT väljas. Hemsol anser att en växelriktares produktgaranti bör vara minst 10 år. Orsaken till det är att om produktgarantin är kortare än 10 år, bedömer Hemsol risken alltför stor för att växelriktaren kommer att behöva bytas ut fler än en gång under solcellsanläggningens livslängd.
 • Bestäm huruvida anläggningen med solceller ska förses med icke nödvändig utrustning som moduloptimerare och solcellsbatterier. Moduloptimerare (optimerare vid solcellerna) och solcellsbatterier är inte nödvändig utrustning för en solcellsanläggning. Moduloptimerare kan övervägas om solceller placeras i flera olika riktningar eller om vissa solpaneler utsätts för varaktig skuggning från fasta föremål. Solcellsbatterier är i skrivande stund, januari år 2024, i regel inte en lönsam investering.


Sammanfattning av steg 5: Beställ och jämför offerter för solceller

 • Ta fram information som leverantörer av solceller behöver för att kunna utarbeta en offert. Den information en leverantör behöver för att lämna en offert på takplacerade solceller är framförallt: takhöjd från mark till takfot, takets ytskikt, vilka väderstreck taket är riktat mot, takets lutning, eventuella skorstenar eller takfönster, samt takmaterial. Därtill behövs, oavsett om solceller ska placeras på tak eller mark, uppgifter om tillhörande fastighets uppskattade elförbrukning per år och om tillgång till energilagring planeras i form av till exempel solcellsbatterier eller ett elbilsbatteri.
 • Utvärdera leverantörer av solceller, gärna redan innan en offert beställs. Innan en offert beställs bör olika leverantörers tjänsteutbud utvärderas, till exempel om installatörerna installerar på den taktyp som solcellerna ska monteras på, om lösningar för energilagring erbjuds etcetera. Tre exempel på andra uppgifter som bör utvärderas är om leverantören har tillstånd hos Elsäkerhetsverket för installation av solceller, företagets renommé och vilken erfarenhet leverantören har av att installera solceller.
 • Beställ offerter från flera olika leverantörer av solceller. Enligt Hemsol bör offerter begäras in från minst tre leverantörer av solceller. Ju fler offerter som beställs, desto större sannolikhet har beställaren att hitta ett lämpligt erbjudande. Att beställa flera olika offerter på solceller ger också en bra bild av prisnivåer och de produkter som finns tillgängliga på marknaden.
 • Kontrollera att relevant information inte saknas i inkomna offerter för solceller. En väl utformad offert för installation av en anläggning för solceller bör innehålla priser för solpanelerna och tillhörande komponenter inklusive installation och bidrag. Vidare bör det vara tydligt definierat vilka arbetskostnader som ingår i offerten. Det ska även framgå vilka garantier leverantören lämnar på solpaneler, växelriktare och själva installationen. I priset för installationen bör det också ingå en genomgång av hur anläggningen med solceller fungerar.
 • Jämför inkomna offerter för anläggningar med solceller. Ett viktigt mått att studera vid jämförelse mellan offerter för anläggningar med solceller är deras pris per watt (priset i förhållande till solcellernas, egentligen solpanelernas, totala märkeffekt). Gällande garantier rekommenderar Hemsol att kräva åtminstone 10 års produktgaranti, 5 års installationsgaranti och en effektgaranti som garanterar att solpanelerna klarar av att generera minst 80 % av deras ursprungliga effekt efter 25 år.
 • Kontrollera hur optimering av solcellernas elproduktion gjorts i offerten. Till exempel bör det utvärderas om leverantören av solceller har beaktat faktorer som skuggning från fasta föremål och i vilka väderstreck och med vilken lutning det är optimalt att placera solpanelerna i.


Sammanfattning av steg 6: Följ installationsprocessen för solcellerna, från föranmälan till drift

 • Gör en föranmälan till det elnätsbolag som ska ansluta anläggningen med solceller till elnätet. Både köparen och leverantören av solcellerna ska skriva under en föranmälan som skickas till det elnätsbolaget som ska ansluta solcellsanläggningen till elnätet. Behandlingen av föranmälan kan ta tid. Därför bör en föranmälan skickas in direkt efter det att ett avtal om uppförande av en solcellsanläggning har undertecknats.
 • Kontrollera om fastighetens befintliga elmätare är kompatibel med solceller. För att kunna sälja el från solceller krävs att en fastighet är utrustad med en så kallad smart elmätare. En smart elmätare utmärks av att den är försedd med en HAN (Home Area Network)-port. Har en fastighet inte redan en smart elmätare är det i de flesta fall kostnadsfritt att få en sådan elmätare installerad av det bolag som äger det elnät som fastigheten är ansluten till. Finns en misstanke om att elmätaren kan behöva bytas, rekommenderas beställaren av solcellerna att kontakta elnätsbolaget redan när ett avtal om installation av solceller tecknats. Då undviks att driftsättningen av anläggningen med solceller fördröjs av att en lämplig elmätare saknas.
 • Överväg att genomföra en extern besiktning av anläggningen med solceller. Det är inte obligatoriskt att installationen av en solcellsanläggning besiktigas av ett från solcellsleverantören oberoende företag. Efter att en solcellsanläggning anslutits till ett elnät är det dock anläggningens ägare som ansvarar för att anläggningen är installerad på ett korrekt sätt. Många av de solcellsanläggningar som installerats i Sverige uppvisar tyvärr fel eller brister. Därför rekommenderar Hemsol att den som köper solceller överväger att beställa en extern besiktning. Kostnaden för att låta ett externt företag besiktiga en solcellsanläggning är cirka 5 000–8 000 kronor för en solcellsanläggning på ett villatak.


Sammanfattning av steg 7: Teckna produktionsavtal och sälj överskottsel från solcellerna

 • Säkerställ att kraven för att kunna mata ut el från solceller till ett elnät är uppfyllda. Den el en anläggning med solceller producerar som inte använts till den egna fastigheten, så kallad överskottsel, kan säljas till ett elhandelsbolag. Detta görs genom att överskottselen matas ut på elnätet. För att kunna mata ut el på elnätet krävs att solcellsanläggningen är ansluten till elnätet, att fastighetens elmätare är programmerad för att kunna mäta mängden solel som matas ut på nätet samt att ett inmatningsavtal har tecknats med elnätsbolaget. För de flesta anläggningar med solceller, är anslutning till elnät, omprogrammering av elmätare och teckning av inmatningsavtal kostnadsfritt.
 • Teckna ett produktionsavtal för att få betalt för den el som matas ut på ett elnät från en solcellsanläggning. För att sälja överskottsel från en solcellsanläggning krävs ett produktionsavtal (avtal om att sälja el från solceller). För att få teckna ett produktionsavtal kräver de flesta elhandelsbolag, men inte alla, att ägaren av solcellerna även har ett förbrukningsavtal (avtal om att köpa el) hos dem. I regel behöver ägare av solceller därför köpa el från samma elhandelsbolag som de säljer el till.
 • Beakta framförallt priset per såld kWh solel och årsavgift vid val av produktionsavtal. Eftersom de flesta elhandelsbolag kräver att ägaren av solcellerna även har ett förbrukningsavtal (avtal om att köpa el) hos dem för ett teckna ett produktionsavtal (avtal om att sälja solel) rekommenderar Hemsol att även villkoren för förbrukningsavtal studeras vid val produktionsavtal.
 • Gör alltid en utvärdering av ett elhandelsbolag innan produktionsavtal och förbrukningsavtal tecknas. Innan ett produktionsavtal eller förbrukningsavtal undertecknas bör elhandelsbolagets kundtjänst samt hur nöjda bolagets befintliga kunder är utvärderas. Framförallt bör elhandelsbolag som hamnat på Konsumenternas Energimarknadsbyrås klagomålslista undvikas. I oktober år 2023 var Telinet Energi, Stockholms Elbolag och Svealands Elbolag upptagna på denna lista. Vid utvärderingen av kundtjänst och support bör faktorer som vilka betalningssätt de erbjuder och hur det går att komma i kontakt med bolaget beaktas.


Sammanfattning av steg 8: Underhåll anläggningen med solceller

 • Besiktiga anläggningen med solceller visuellt minst en gång per år. Besiktningen av anläggningen med solceller, som med fördel kan förläggas till våren, består främst av att kontrollera att inga synliga skador uppstått på solpaneler, kablar och övriga komponenter.
 • Följ drift- och skötselanvisningar för anläggningen med solceller. Den som äger solceller är enligt lag skyldig att kontrollera att solcellsanläggningen ger skydd mot person- eller sakskador. För att kunna fullgöra denna skyldighet ska drifts- och skötselanvisningar följas. Det är därför viktigt att se till att leverantören av solcellerna överlämnat drifts- och skötselanvisningar för solcellsanläggningen när installationen är genomförd.

Steg 1: Utvärdera förutsättningarna för solceller

För att bedöma om solceller bör införskaffas är det första steget att:

 • Undersöka om platsen där solceller planeras att placeras är lämplig.
 • Undersöka om fastighetens tak eller mark lämpar sig bäst för solceller.
Sammanfattning av att utvärdera förutsättningar för solceller.
Bild 3. Utvärdera förutsättningar för solcellsanläggning och val av placering.

Undersök om platsen där solceller planeras att placeras är lämplig

Förutsättningar för att en plats ska vara lämplig för att uppföra solceller är att:

 • ytan att placera solceller på uppgår till minst cirka 20 kvadratmeter (m2)
 • solcellerna inte utsätts för varaktig skuggning från fasta föremål
 • solcellerna inte kräver bygglov eller att bygglov sannolikt beviljas
 • solinstrålningen är tillräckligt stor där solcellerna ska placeras.

Det krävs i regel en yta på minst cirka 20 kvadratmeter för att solceller ska vara lönsamma

Enligt Hemsols beräkningar behöver solcellernas sammanlagda märkeffekt uppgå till åtminstone 3 kW för att en anläggning med solceller ska bli lönsam. För 3 kW solceller behövs en yta på cirka 20 kvadratmeter (m2).

Läs mer: krav på yta för solceller.

Varaktig skuggning av solceller från fasta föremål bör undvikas

Solceller bör placeras så att de inte varaktigt utsätts från skuggning från fasta föremål. Orsaken är att om en solpanel skuggas, minskas i regel inte bara den solpanelens produktion av el, utan även elproduktionen från de oskuggade solpaneler som är seriekopplade (kopplade i samma slinga) med den skuggade solpanelen minskar.

Behöver solceller placeras där de utsätts för skuggning är det dock mindre allvarligt om solcellerna skuggas på morgonen eller på kvällen än mitt på dagen (cirka klockan 09–15). Anledningen till det är att solinstrålningen är lägre under kvällar och morgnar än mitt på dagen. Förlusten i solelproduktion till följd av skuggning av solceller blir därför lägre om skuggningen sker på morgonen eller på kvällen än mitt på dagen.

En lösning om vissa solpaneler i en anläggning med solceller placeras där de utsätts för skuggning kan vara att förse de skuggade solpanelerna med optimerare (moduloptimerare). Skuggas en solpanel som är försedd med optimerare, blir den negativa påverkan på elproduktionen hos de solpaneler som den är seriekopplad med lägre än om solpanelen saknat optimerare. Läs mer: skuggning av solceller

I normala fall behövs inte bygglov för solceller

I regel krävs inte bygglov för solceller som monteras på tak eller mark. Enligt Boverket kan bygglov dock krävas för till exempel solceller som monteras på tak i ett detaljplanerat område (3), i en lutning som avviker från tillhörande taks lutning (det vill säga om solcellerna vinklas upp) eller om fastigheten där solcellerna monteras klassificerats som särskilt värdefull (4).

För integrerade solceller, så kallade soltak, kan bygglov också krävas om det integrerade soltaket avsevärt ändrar takets utseende. Därtill finns enligt Boverket särskilda regler för bygglov för solceller om en solcellsanläggning ska uppföras inom eller i anslutning till ett område av riksintresse för försvarsmakten (5) .

Även i de fall en installation av solceller inte kräver bygglov, kan det enligt branschorganisation Svensk Solenergi finnas krav på att en anmälan ska göras till den kommun där solcellsanläggningen ska uppföras (6). Krav på anmälan gäller främst om solcellerna påverkar den tillhörande byggnadens bärande konstruktion eller brandskydd.

För att säkerställa om bygglov för solceller behövs, rekommenderar Hemsol den som vill investera i solceller att kontakta byggnadsnämnden i den kommun där solcellerna ska uppföras.

Solinstrålningen i Sverige är i regel tillräckligt stor för solceller

Solinstrålningen är i hela Sverige tillräckligt stor för att solceller ska ha potential att vara lönsamma. Sveriges kuster, Öland och Gotland är de mest lämpade områdena för solceller eftersom de enligt SMHI har högst solinstrålning i Sverige (7). Enligt SMHI hade dessa områden en solinstrålning på cirka 1 000–1 050 kWh/kvadratmeter/år under perioden 1961–1990 (8).

Under samma period (år 1961–1990) var solinstrålningen åtminstone 900 kWh/kvadratmeter/år i södra Sverige. Lägst solinstrålning i Sverige har de nordvästra delarna av Lappland med cirka 750 kWh/kvadratmeter/år (9). I detta område bör därför särskilt utvärderas om en investering i solceller kan förväntas bli lönsam.

Generellt sett gäller att ju mindre solinstrålningen i ett område är, desto viktigare är det att solcellerna är optimalt placerade vad gäller riktning och lutning för att uppnå en tillfredsställande lönsamhet.

Passar ditt tak för solceller? Ta reda på det med Hemsols solcellskalkyl!

Testa Hemsols solcellskalkyl för att utvärdera ditt unika läge. Markera ditt tak och få en anpassad lönsamhets- och kostnadsuppskattning för solceller direkt!

Undersök om fastighetens tak eller närliggande mark lämpar sig bäst för solceller

Finns tillgång till tillräcklig yta, inget bygglov krävs och solcellerna inte varaktigt utsätts för skuggning från fasta föremål, kan enligt Hemsol två tumregler tillämpas vid val mellan tak- eller markplacering av solceller:

 • Är taket i gott skick och har tillräcklig bärighet är det oftast det bästa valet för solceller.
 • Solceller på mark är i regel att föredra om ett tak varken är riktat mot söder eller har en lutning under 60 grader.

För de flesta villaägare är det bättre att placera solceller på ett tak än på mark

För de flesta villaägare är det bättre att placera solceller på ett tak än på mark eftersom:

 • Kostnaden för att placera solceller på ett tak i regel är 10-20 % lägre än om solcellerna placeras på mark.
 • En villas takyta kan sällan användas till annat än solceller.
 • Få villaägare har tillräckligt stor tomtyta för att placera solceller på mark.

Bedöm hur väl en fastighet och dess tak lämpar sig för solceller

De viktigaste faktorerna för att bedöma hur väl en fastighet och dess tak lämpar sig för solceller är:

 • Förväntad återstående livslängd på fastighetens tak: bör vara minst 25–30 år.
 • Takets hållfasthet: taket ska klara av förväntad snö- och vindlast.
 • Takmaterial: de flesta vanliga takmaterial, förutom eternit, fungerar bra.
 • De väderstreck fastighetens tak vetter mot: norrläge bör undvikas.
 • Takets lutning: 10–60 grader fungerar bra (vid söderläge 10–90 grader).
 • Utrymme runt om fastigheten: plats bör finnas för byggnadsställning eller skylift.
Solceller bör ej installeras på tak som förväntas behöva bytas ut inom 25–30 år

Solceller förväntas producera solel i åtminstone 25–30 år. Därför bör de tak där solceller placeras ha en återstående förväntad livslängd som är minst lika lång. Behöver ett tak med solceller bytas ut tillkommer i annat fall en betydande kostnad för att montera ned solcellerna och sedan sätta tillbaka dem med tillhörande utrustning.

Utöver kostnaden för att byta taket under en solcellsanläggning, uppskattar Hemsol kostnaden till cirka 30 000 kronor och uppåt för att montera ner och sedan montera tillbaka solcellerna för en solcellsanläggning på 10 kW.

Före en installation av solceller på tak behöver takets bärighet beräknas

Enligt Hemsols uppskattning har de flesta väl underhållna tak tillräcklig bärighet för att installera solceller. Innan solceller installeras på ett tak måste det dock fastställas huruvida taket de facto har tillräcklig hållfasthet (bärighet). Detta görs genom att installatören utför beräkningar som visar om taket och de valda solpanelerna klarar av den belastning de kan tänkas utsättas för både från snö och vind.

Solceller kan installeras på de flesta tak men kostnaden för montering beror av taktyp

Solceller kan installeras på de flesta takmaterial. För eternittak, som innehåller asbest, kan det dock vara svårt att hitta en installatör som är villig att åta sig uppdraget. Mängden arbete som krävs, och därmed kostnaden för installationen av solcellerna, skiljer sig dock åt mellan olika takmaterial.

I regel är det enklast att montera solceller på tak med falsad plåt, men även för tak med korrugerad plåt och takpannor av betong är monteringen relativt enkel.

Solceller bör helst placeras mot söder men även mot öster och väster fungerar i regel bra

Tak riktade mot söder, väster och öster är alla lämpliga för placering av solceller. I normala fall är en sydlig placering bäst eftersom sydligt placerade solceller producerar upp till 50 % mer solel jämfört med solceller placerade mot öster eller väster. Ju brantare lutning mot horisontalplanet (“markplanet”) solceller har, desto mer fördelaktigt är det att placera solcellerna i söderläge jämfört med öster- eller västerläge.

Placering av solceller i norr är inte att rekommendera eftersom de endast ger cirka 30–65 % så mycket solel jämfört med om de hade placerats mot söder. Behöver solceller placeras mot norr bör vinkeln mot horisontalplanet vara liten, helst maximalt 10–20 grader.

Hur stor andel av den producerade solelen som kan användas för eget bruk bör också beaktas vid val av i vilket väderstreck solceller ska placeras. Sker det mesta av den tillhörande bostadens elkonsumtionen under sen eftermiddag och kväll kan till exempel västligt placerade solceller övervägas.

Solceller med en lutning på 10–60 grader producerar i regel bra med el

Generellt producerar solceller placerade med en lutning på 10–60 grader mot horisontalplanet (“markplanet”) bra med el. För solceller placerade i söder, öster eller väster med en lutning på 10–60 grader förloras som mest 10–20 % av solcellernas elproduktion jämfört med om solcellerna placerats med optimal lutning.

Är solceller riktade mot söder är den optimala lutningen cirka 35–50 grader. Solceller placerade i östlig eller västlig riktning producerar däremot som mest el om de har en lutning på cirka 10–30 grader.

Därtill är den optimala lutningen för solceller högre (“brantare”) ju längre norrut i Sverige solcellerna är placerade. Enligt Photovoltaic Geographical Information System är till exempel den optimala lutningen för en solpanel placerad i söderläge cirka 41 grader i Malmö och cirka 50 grader i Luleå (10). Placeras solceller mot söder kan de monteras med uppemot 90 graders lutning, till exempel på en fasad, och fortfarande generera tillräckligt med el för att vara lönsamma.

För platta tak vinklas solceller i regel upp cirka 10–30 grader i sydlig riktning. Däremot vinklas solceller i regel inte upp om de placeras på lutande tak, trots att uppvinkling i vissa fall skulle göra att solcellerna producerade mer el. En orsak till detta är att vinkla upp solceller medför en högre monteringskostnad.

Att vinkla upp solceller kräver därtill i regel bygglov och gör dessutom solcellerna mer utsatta för belastning från vind. En fördel med att vinkla upp solceller, i alla fall upp till cirka 30 grader mot horisontalplanet, är att regn därigenom rengör solcellerna mer effektivt.

För att montera solceller på tak krävs ofta hjälpmedel såsom byggnadsställning eller skylift

För att få upp solceller på ett tak krävs ofta någon form av hjälpmedel såsom en byggnadsställning eller skylift. Även om det är dåligt med utrymme runt om en fastighet, går det dock i princip alltid att hitta en lösning för att få upp solceller på fastighetens tak. Finns det gott om utrymme runt om fastigheten ökar emellertid sannolikheten att hitta en kostnadseffektiv lösning.

Läs mer: så monteras solceller på tak.

Solceller på mark är i regel att föredra om ett tak varken är riktat mot söder eller har en lutning under 60 grader

Att placera solceller på mark istället för på tak är i regel att föredra om tillgängliga takytor varken är riktade mot söder eller har en lutning på under 60 grader mot horisontalplanet (“markplanet”). Orsaken till detta är att solceller på mark, givet optimal placering avseende riktning och lutning, i detta fall producerar åtminstone cirka 20 % mer solel än om de varit placerade på tak.

Därigenom överstiger i normala fall intäkterna från den ökade solelsproduktionen den merkostnad på cirka 10–20% som en markplacering av solceller innebär jämfört med takplacerade solceller.

Vid markplacering av solceller finns ibland även möjligheten att använda bifaciala (dubbelsidiga) solpaneler. Att använda dubbelsidiga solpaneler är särskilt intressant om tillgången på yta är en begränsande faktor eftersom dubbelsidiga solpaneler ger hög produktion av solel per ytenhet.

Det finns också möjligheter att minska investeringskostnaden för markplacerade solceller genom att på egen hand bygga markställningar eller fylla igen diken för kabelförläggning. Läs mer: markplacering av solceller.


Beställ offerter på solceller via Hemsol

Steg 2: Bestäm hur investeringen i solceller ska finansieras

De möjligheter till skattereduktion och finansiering av solceller som bör utvärderas är:

 • Finansiering: bolån, privatlån, solcellslån, energilån, och leasing.
 • Skatteavdrag: i regel används avdrag för grön teknik på 19,4 %.
Planera finansiering av solceller.
Bild 4. Sammanfattning av processen att planera finansiering för solceller.

Olika möjligheter att finansiera en investering i solceller

Fem exempel på olika finansieringslösningar för en investering i solceller, utöver att betala kontant, är:

 • Utökning av bolån: ökning av befintligt lån med bostad som säkerhet.
 • Privatlån: lån utan krav på säkerhet eller användningsområde.
 • Solcellslån: lån för solceller utan krav på säkerhet.
 • Energilån: lån till olika former av energisparande åtgärder, till exempel solceller.
 • Leasing: hyresavtal, i regel på 20 år, för solceller och tillhörande komponenter.

Hemsol har inte kännedom om några långivare som i skrivande stund, januari år 2024, erbjuder lån med solceller som säkerhet. I Tabell 1 jämförs räntesatser för solcellslån, energilån och privatlån hos Sveriges fyra storbanker.

Tabell 1. Aktuella räntesatser den 3 januari år 2024
Bolån (listränta)SolcellslånEnergilånPrivatlån
Handelsbanken5,94 %-5,65 %9,60 %
Nordea5,99 %-5,90 %6,70–14,70 %
SEB5,99 %6,40 %*-6,95–14,40 %
Swedbank5,94 %6,15 %7,15 %7,70–17,84 %

*Ett krav för att beviljas solcellslån av SEB är att installationen av solceller utförs av Vattenfall eller E.ON.

Utökning av bolån - ofta det mest förmånliga sättet att finansiera solceller


Utöver kontant betalning är, om möjligt, utökning av ett befintligt bolån ofta det sätt att finansiera en investering i solceller som medför lägst räntesats. Enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) finansmarknadsstatistik var genomsnittsräntan på bolån 4,92 % i oktober år 2023 (11). Detta kan jämföras med att räntan på konsumentkrediter, vilka huvudsakligen avser privatlån, enligt SCB var 9,03 % i oktober år 2023 (12).

Villkor för att kunna utöka ett bolån för en investering i solceller

För att kunna utöka ett bolån för att investera i solceller, krävs i regel att:

 • Belåningsgraden (totalt lånebelopp i förhållande till bostadens värde) inte överstiger 85 % om utökningen beviljas. Enligt Finansinspektionens allmänna råd bör belåningsgraden för en bostad inte överstiga 85 % vid tidpunkten när krediten lämnas (13).
 • Bolånet utökas med åtminstone 100 000 kronor. De flesta långivare har 100 000 kronor som en minimigräns för låntagare som vill utöka ett bolån.
 • Utökningen av bolånet för att finansiera solcellerna görs hos den bank där det befintliga bolånet redan finns i. Det finns förvisso inga lagstadgade regler som förhindrar att ha bolån relaterade till samma fastighet i mer än en bank. I praktiken kräver dock de flesta banker tillgång till hela värdet av den tillgång (pant) som lämnats som säkerhet.


Privatlån - lån utan krav på säkerhet eller användningsområde


Privatlån är den vanligaste typen av lån som inte kräver en säkerhet. De är heller inte villkorade med att lånebeloppet ska användas till något speciellt syfte som till exempel solceller. En låntagare kan därför fritt välja vad ett privatlån ska användas till. Ett privatlån kan därför vara intressant om lånet ska användas för flera olika ändamål, till exempel en investering i solceller och att samla flera smålån till ett.

Räntan på ett privatlån sätts i regel individuellt, men inom ett på förhand angivet spann. Den lägsta räntenivån i detta spann är ofta lägre än den lägsta möjliga räntan för energi- och solcellslån. För personer med hög kreditvärdighet kan det därför finnas möjlighet att få lägre ränta på ett privatlån jämfört med andra lån utan säkerhet för solceller.

En person med hög inkomst, få eller inga lån sedan tidigare, och utan betalningsanmärkningar bör således överväga att ta privatlån för att finansiera solceller, istället för solcells- eller energilån.

I skrivande stund, januari år 2024, är den lägsta räntan på privatlån 4,95 %, enligt Hemsols efterforskningar. Den erbjuds via Lån & Spar bank. Värt att lägga till är att alla inte erbjuds den lägsta räntan hos dem. Deras referensränta (den ränta de flesta låntagare erbjuds) är 8,39 % i skrivande stund.

Därtill finns ett flertal långivare vars lägsta erbjudna räntenivå understiger 6 %. Enligt finansmarknadsstatistik från Statistiska Centralbyrån var den genomsnittliga räntan för samtliga lån till hushåll 6,55 % i oktober år 2023 (14).


Solcellslån - lån till solceller utan krav på säkerhet


Ett solcellslån är ett lån utan säkerhet som är avsett för att användas för att installera solceller. För att få ett solcellslån behöver låntagaren i regel kunna visa för långivaren att solceller har installerats eller planeras att installeras. Några olika sätt att visa detta är till exempel med hjälp av kvitto på ett genomfört köp eller en solcellsoffert.

Räntan på solcellslån är ofta lägre än räntan för privatlån. Snitträntan på konsumentkrediter, vilket huvudsakligen avser privatlån, uppgick till exempel enligt SCB till 9,03 % i oktober år 2023 (15). Detta kan jämföras med att SEB och Swedbank erbjöd ränta på solcellslån på 6,40 % respektive 6,15 % under samma period.

Därtill sätts i många fall inte heller räntesatsen individuellt, utan en och samma räntesats gäller för alla låntagare. Därför kan solcellslån vara särskilt lämpliga för personer som saknar hög kreditvärdighet på grund av till exempel låg inkomst, oregelbunden inkomst eller många befintliga lån. Anledningen är att dessa personer sannolikt skulle erbjudas en högre räntesats vid en individuell prövning av kreditvärdigheten.

Det är dock vanligt att den som erbjuder lån till solceller (solcellslån) ställer krav på att en viss installatör ska uppföra solcellsanläggningen. Finns det ett sådant krav, bör solcellsleveratörens kompetens och offerter utvärderas grundligt innan ett solcellslån undertecknas.


Energilån - lån utan krav på säkerhet för energibesparande åtgärder såsom solceller


Ett energilån är ett lån utan säkerhet som får användas till energibesparande åtgärder och investeringar, såsom solceller. I regel kräver långivare ett bevis på att lånet använts till energibesparande åtgärder, till exempel ett köpkvitto eller en offert.

Eftersom energilån kan användas till fler saker än endast solceller, kan de vara en smidig form av finansiering om flera energibesparande åtgärder ska genomföras samtidigt. Därtill kan de flesta låntagare i regel få något lägre ränta på ett energilån jämfört med ett privatlån.


Leasing (hyra) av en anläggning för solceller


Med ett leasingavtal för solceller betalas en månadsavgift och leasegivaren är ansvarig för underhåll av anläggningen under leasetiden. Vid leasing av solceller äger leasegivaren solcellsanläggningen. Det innebär att ändringar och uppdateringar av solcellsanläggningen inte får göras på egen hand av den som leasar solcellerna.

Det är i regel mindre lönsamt att leasa solceller än att själv äga dem. Att finansiera en investering i solceller kontant eller med lån, är därför oftast ett bättre alternativ än att leasa solceller. En nackdel med att leasa solceller är att leasegivaren inte kan nyttja skatteavdraget för grön teknik på 19,4 % av totalkostnaden vid leasing.

Däremot tillåts ROT-avdrag på 30 % av den kostnad för arbete som leasegivaren haft för att uppföra solcellsanläggningen. I normala fall motsvarar det cirka 9 % av totalkostnaden för solcellsanläggningen. I praktiken fungerar det i regel så att leasegivaren reducerar månadsavgiften de första 3–4 åren med ett belopp som totalt uppgår till storleken på ROT-avdraget.

Leaseavtal för solceller är långa, i regel löper de i 20 år. Det kan innebära ett problem eftersom det är kostsamt att säga upp ett leasingavtal. Vid till exempel en försäljning av en bostad är det inte säkert att köparen av bostaden vill överta leasingavtalet. Sägs ett hyresavtal för solceller upp kräver till exempel Svea Solar att leasetagaren betalar 70 % av solcellsanläggningens bokförda värde samt kostnaden för nedmonteringen av solcellerna (16).

I de flesta fall är ett skatteavdrag på 19,4 % av kostnaden för en installation av solceller möjlig

Enligt Skatteverket finns det i skrivande stund, januari år 2024, två olika skatteavdrag som den som installerat solceller kan använda:

 • Skattereduktion för grön teknik: 19,4 % av den totala kostnaden för anläggningen med solceller. Vid inköp av teknik för lagring av egenproducerad energi, till exempel solcellsbatterier, utgår ett skatteavdrag på 48,5 % av inköpskostnaden inklusive installation (17) (18).
 • ROT-avdrag (Renovering Och Tillbyggnad): skattereduktion på 30 % av arbetskostnaden för en anläggning för solceller (19) (20). Arbetskostnaden utgör i normala fall cirka 25–30 % av den totala kostnaden för en anläggning med solceller. Detta medför att ROT-avdraget i regel motsvarar cirka 8–9 % av totalkostnaden för solcellsanläggningen.

I regel är det mer fördelaktigt att använda skattereduktion för grön teknik än ROT-avdrag för solceller

Enligt Skatteverket kan den som köper solceller inte använda både avdrag för grön teknik och ROT-avdrag för samma kostnad (21). I regel bör avdraget för grön teknik på 19,4 % av totalkostnaden användas, eftersom det i de flesta fall möjliggör ett större skatteavdrag än ROT-avdraget på 30 % av arbetskostnaden. Därtill kan ROT-avdraget, till skillnad mot avdraget för grön teknik, även användas för andra typer av investeringar än installation av solceller och laddningspunkter för elfordon.

Ett undantag när både avdrag för grön teknik och ROT-avdrag kan användas vid installation av solceller är om ett takbyte genomförs i samband med solcellsinstallationen. Då kan avdraget för grön teknik nyttjas för kostnaden för solcellerna och deras montering, och ROT-avdraget för kostnaden för bytet av det underliggande taket.

Ett annat exempel när båda skatteavdragen kan användas är om solceller ska installeras både på en permanentbostad och ett fritidshus. I detta fall kan till exempel avdraget för grön teknik användas för solcellerna på permanentbostaden och ROT-avdraget för solcellerna på fritidshuset.

Kontrollera att villkoren för att använda skattereduktionen för solceller är uppfyllda

De viktigaste villkoren för att kunna använda skattereduktionen för grön teknik är enligt Hemsol:

 • Bostaden där solceller ska installeras ägs, helt eller delvist, av den person som äger solcellerna. Om fler än en person är skriven som ägare av bostaden, och kostnaden för anläggningen med solceller uppgår till mer än cirka 257 000 kronor, bör delat ägarskap av anläggningen övervägas. Genom delat ägarskap möjliggörs därigenom 19,4 % skattereduktion på hela kostnaden för solcellsanläggningen, givet att den totala kostnaden för solcellsanläggningen understiger cirka 515 000 kronor.
 • Bostaden med solceller utnyttjas som permanentbostad eller fritidsbostad. Ägaren eller dennes föräldrar måste använda bostaden där solceller installeras antingen som permanentbostad eller som fritidsbostad. Skattereduktion medges enligt Skatteverket därför inte för till exempel bostäder som hyrs ut (22).
 • Personen som ansöker om skattereduktion är myndig och obegränsat skattskyldig i Sverige. Med obegränsat skattskyldig menas att en person är antingen bosatt i Sverige, stadigvarande vistas i Sverige, eller har betydande anknytning till Sverige. En person som enbart äger ett fritidshus i Sverige kan därför inte få skattereduktion för grön teknik, enligt Skatteverket (23) (24).
 • Anläggningen med solceller måste vara ansluten till elnätet. Detta innebär att anläggningar för solceller som enbart används off-grid (inte är anslutna till ett elnät) inte är berättigade till skatteavdrag för grön teknik, enligt Skatteverket (25).
 • Maximal skattereduktion för grön teknik är 50 000 kronor per person och år. Även för ROT är den maximala skattereduktionen 50 000 kronor per person och år, enligt Skatteverket (26). I oktober år 2023 föreslog dock Finansdepartementet en tillfällig höjning av ROT-avdraget till 75 000 kronor för år 2024. Fram till den 30 juni år 2024 bör dock högst 50 000 kronor användas för ROT-avdrag och högst 75 000 kronor sammanlagt för ROT-avdrag och RUT-avdrag (27).
 • Tillräckligt hög förvärvsinkomst behövs för att kunna utnyttja maximal skattereduktion. Hur stor förvärvsinkomst som krävs för att kunna göra en skattereduktion för grön teknik på 50 000 kronor varierar beroende på den kommunala skattesatsen i den kommun inkomsttagaren är bosatt i samt dennes ålder. För en 40-årig person som bor i en kommun med genomsnittlig kommunalskatt (32,23 % år 2023 enligt Statistiska Centralbyrån (28)) krävs en månadsinkomst på cirka 22 000 kronor. För en 70-årig person i Österåker (kommunalskatt på 28,98 % år 2023) krävs däremot en månadsinkomst på cirka 35 000 kronor.

Den som önskar en fullständig lista över vilka villkor som gäller för att ha rätt till avdrag för grön teknik för solceller, eller som behöver svar på en enskild fråga, hänvisar Hemsol till Skatteverket.Beställ offerter på solceller via Hemsol

Steg 3: Planera utformning och uppförande av anläggningen med solceller

Den som planerar hur en anläggning med solceller ska utformas och uppföras bör:

 • Bestämma ungefär hur stor effekt i kW anläggningen med solceller ska ha.
 • Utvärdera huruvida investeringen i solceller har förutsättning att bli lönsam.
 • Avgöra om delar av monteringen av solcellerna ska göras på egen hand.
Steg i att planera utformning av solceller.
Bild 5. Sammanfattning av processen att planera utformningen av en solcellsanläggning.

Utvärdera fastighetens elförbrukning, huvudsäkring och tillgänglig yta vid val av solcellernas effekt

Utvärdera vilken effekt på solceller och växelriktare som är lämplig utifrån:

 • fastighetens elförbrukning och andel egenanvändning av producerad solel
 • begränsningsfaktorer, till exempel tillgänglig yta och huvudsäkring.

Solcellernas märkeffekt bör dimensioneras mot fastighetens elförbrukning

En tumregel vid dimensionering av solceller är att solcellernas (egentligen solpanelernas) sammanlagda märkeffekt mätt i watt ska vara lika stor som tillhörande fastighets elförbrukning mätt i kWh per år. En fastighet som förbrukar 10 000 kWh elenergi per år bör således ha solceller (egentligen solpaneler) med en sammanlagd märkeffekt på cirka 10 000 W (10 kW).

Orsaken till tumregeln är att om en solcellsägare producerar mer solel än vad den tillhörande fastigheten förbrukar, utgår inte skattereduktion på 60 öre per kWh för all solel som säljs. Det gör att anläggningen blir mindre lönsam, eftersom majoriteten av den solel som produceras i regel säljs till ett elhandelsbolag. Läs mer: dimensionera solcellernas sammanlagda märkeffekt.

Tips för att uppskatta elförbrukningen för ett småhus vid dimensionering av solceller

Olika tillvägagångssätt för att uppskatta en fastighets elförbrukning, till exempel vid dimensionering av solceller, är:

 1. Studera fastighetens elförbrukning för föregående år. En fastighets elförbrukning framgår till exempel av de fakturor fastighetens ägare erhållit från det elnätsbolag fastigheten är ansluten till.
 2. Studera fastighetens energideklaration (om en sådan finns). Enligt Boverket ska en energideklaration i de flesta fall upprättas om ett bostadshus ska säljas (29). Har fastigheten där solceller ska installeras nyligen införskaffas, kan denna energideklaration användas som utgångspunkt för att uppskatta fastigheten elförbrukning.
 3. Uppskatta elförbrukningen utifrån fastighetens byggår, yta och uppvärmningssätt. Enligt Energimyndighetens statistik från år 2018 var den genomsnittliga energianvändningen för ett eluppvärmt hus i Sverige 114 kWh el per kvadratmeter (m2) och år (30). Använder fastigheten inte el till uppvärmning, är den genomsnittliga elanvändningen cirka 40 kWh per kvadratmeter (m2) och år (31).
 4. Beställ en (ny) energideklaration. Enligt Hemsols efterforskningar är kostnaden för en energideklaration till en villa cirka 2 000–3 000 kronor. I energideklarationen ges också i regel förslag på hur fastighetens elanvändning kan minskas framöver.

Läs mer: Elförbrukningen för ett småhus

Faktorer som kan begränsa lämplig effekt på solceller och växelriktare

Tre faktorer, utöver budget, som kan medföra att solcellernas sammanlagda effekt och växelriktarnas sammanlagda uteffekt bör väljas lägre än vad som är optimalt med tanke på fastighetens elförbrukning är att:

 • den tillgängliga ytan begränsar hur mycket solceller som får plats
 • fastighetsägaren ej får skattereduktion eller blir skattskyldig
 • undvika kostnader för anslutning av solceller eller höjning av fastighetens huvudsäkring.
Ytan blir begränsade om det finns mindre än 5–6 kvadratmeter (m2) per planerad kW solceller

Hur stor yta som krävs för en anläggning med solceller beror på solcellernas sammanlagda effekt och verkningsgrad, samt takets utformning. En tumregel är att 1 kW solceller kräver en takyta på cirka 5–6 kvadratmeter (m2). För en anläggning med solceller där solpanelerna har en total effekt på 10 kW, vilket är en vanlig effekt för en normalstor villa, krävs alltså en takyta på cirka 50–60 kvadratmeter (m2).

Tumregeln på 5–6 kvadratmeter (m2) per kW solceller tar i beaktande att om solceller placeras på ett tak, bör utrymmet i närheten av takets kanter lämnas fritt från solceller. Huvudorsaken till detta är att minska vindens påverkan på solcellerna. För att kontrollera tillgänglig takyta för solceller kan till exempel Hemsols solcellskalkylator användas.

Kontrollera vilka skattemässiga regler som gäller för anläggningen med solceller

De huvudsakliga skattemässiga regler som en anläggning för solceller omfattas av är:

 • Skattereduktion för såld solel. I regel medges en skattereduktion på 60 öre för varje kWh solel som säljs. En köpare av solceller bör dock kontrollera att villkoren för skattereduktion är uppfyllda. Anledningen till det är dels att skattereduktionen är viktig ur lönsamhetssynpunkt, dels att vissa solcellsanläggningar inte uppfyller kraven för att erhålla skattereduktion för varje såld kWh solel. Till exempel säljs i regel cirka 60–70 % av den solel som produceras och skattereduktionen svarar i normala fall för nästan hälften av den ersättning som erhålls vid försäljning av solel.
 • Inkomstskatt. Inkomstskatt ska enligt Skatteverket betalas med 30 % på det belopp av en fastighets inkomster som överstiger 40 000 kronor per år (32) (33). För anläggningar med solceller för villor är de skattepliktiga inkomsterna från försäljning av solel i normala fall betydligt lägre än 40 000 kronor per år. Givet att en fastighet inte har andra intäkter som till exempel hyresintäkter, behöver inkomstskatt i normala fall inte betalas på intäkter från försäljning av solel från fastigheten.
 • Moms (mervärdesskatt). Moms ska enligt Energimyndigheten betalas om de skattepliktiga inkomsterna från försäljning av el från solceller och andra inkomster relaterade till fastigheten överstiger 80 000 kronor per år. Överstiger försäljningsinkomsten 80 000 kronor betalas 25 % moms på hela inkomstbeloppet (34). Den absoluta merparten av solcellsanläggningarna i Sverige producerar inte tillräcklig mängd solel för att ägarna till dessa behöver betala moms på försäljningen av solel.
 • Energiskatt. Enligt Skatteverket är grundregeln att producenter av el ska betala energiskatt för producerad el (35). En person som äger en enda anläggning med solceller med en effekt under 500 kW har dock undantag från denna regel (36). Det innebär att anläggningar med solceller för villor i praktiken är befriade från energiskatt. I skrivande stund, januari år 2024, är enligt Skatteverket skattesatsen på el 42,8 öre per kWh. Hushåll och företag inom tjänstesektorn i vissa delar av norra Sverige kan dock få viss skattebefrielse (37).

Läs mer: skatter på energi från solceller


Krav för att erhålla 60 öres skattereduktion för en såld kWh solel

Huruvida en såld kWh solel berättigar till en skattereduktion på 60 öre beror på:

 • Mängden kWh el som tillhörande fastighet köper in. Enligt Skatteverket erhålls skattereduktion för maximalt det antal kWh el som fastigheten med solceller köpt in från ett elhandelsbolag under samma år (38). En villaägare som köpt 10 000 kWh el från ett elhandelsbolag kan följaktligen maximalt få skattereduktion för 10 000 kWh såld solel. För solcellsanläggningar för villor är detta den vanligaste anledningen till att skattereduktion inte medges för samtliga av de kWh solel som en solcellsanläggning matar ut (säljer) på ett elnät.
 • Totala mängden såld solel. Enligt Skatteverket ges skattereduktion för maximalt 30 000 kWh såld solel per år (39). Det är framförallt solcellsanläggningar för lantbruk, företag och bostadsrättsföreningar som påverkas av begränsningen på 30 000 kWh. Solcellsanläggningar för villor, som i normala fall säljer cirka 3 000–14 000 kWh el per år, påverkas sällan av denna regel.
 • Hur solcellsanläggningen är ansluten till ett elnät. Enligt Skatteverket är ett krav för att erhålla skattereduktion att solcellsanläggningen har samma anslutningspunkt och huvudsäkring som privatbostadens anslutning till elnätet (40). Anläggningar med solceller för privatbostäder installeras i regel så att dessa villkor är uppfyllda. Vid oklarheter rekommenderar Hemsol att köparen av en anläggning med solceller kontrollerar med solcellsleverantören att så är fallet.
 • Storleken på säkringen i anläggningens huvudpunkt. Enligt Skatteverket får säkringsstorleken i anläggningens huvudpunkt maximalt vara 100 Ampere (41). För solcellsanläggningar för villor är detta villkor sällan ett hinder eftersom de flesta villor har en huvudsäkring med betydligt lägre storlek än 100 Ampere.

Läs mer: skattereduktion för el från solceller

Undvik kostnader för anslutning av solceller och höjning av fastighetens huvudsäkring

Vid val av uteffekt för växelriktare till solceller bör beaktas huruvida:

 • tillhörande fastighets huvudsäkring behöver höjas
 • kostnaden för att ansluta solcellerna till elnätet påverkas.
Uteffekten för växelriktare till solceller kan påverka storleken på fastighetens huvudsäkring

Hur stor effekt solenergi som kan matas ut på elnätet från en anläggning med solceller bestäms av storleken på den tillhörande fastighetens huvudsäkring. Det är växelriktarnas sammanlagda maxeffekt som begränsar vilken effekt en anläggning med solceller kan avge. Har en anläggning med solceller växelriktare med en sammanlagd effekt på 10 kW, och solpaneler med en sammanlagd effekt på 12 kW, blir den maxeffekt som huvudsäkringen ska klara av 10 kW. Hur stor effekt en fastighets huvudsäkring klarar av utan att lösa ut (“proppen går”) bestäms av vilken strömstyrka huvudsäkringen är dimensionerad för. Formeln för räkna ut sambandet mellan strömstyrka och effekt för en tre-fas huvudsäkring är: Effekten (i Watt) =3 x Spänningen mellan två faser (i Volt, regel 400 V) x Strömstyrkan (i Ampere)

En tre-fas huvudsäkring som är dimensionerad för en strömstyrka på 16 ampere klarar således av en effekt på 11 kW (3 x 400 x 16 = 11 085 Watt 11 kW). En anläggning med solceller, vars växelriktare har en sammanlagd effekt över 11 kW, bör därför i regel inte anslutas till en fastighet om fastighetens huvudsäkring är 16 ampere eller lägre.

Ibland kan det löna sig att behålla samma storlek på en fastighets huvudsäkring även om viss el från solceller går förlorad

Vid val av växelriktare underdimensioneras dessa i regel så att den effekt växelriktarna kan avge är cirka 15–20 % lägre än solcellernas sammanlagda märkeffekt. Huvudskälet till det är att spara kostnader, eftersom priset på växelriktare i normala fall är lägre ju lägre effekt de klarar av att avge.

Förvisso innebär underdimensionering av en växelriktares effekt att den inte alltid klarar att överföra all effekt solcellerna producerar. Om solcellerna till exempel producerar solel till en effekt på 12 kW, och växelriktaren har en märkeffekt på 11 kW, så stryps solelproduktionen till 11 kW. Dessa effektförluster är emellertid små, eftersom solceller i Sverige sällan producerar i närheten av deras märkeffekt.

Ett annat skäl till att underdimensionera effekten på en växelriktare är att undvika att behöva höja den strömstyrka som tillhörande fastighets huvudsäkring är dimensionerad för. Går det till exempel att undvika att behöva höja storleken på fastighetens huvudsäkring, genom att minska den planerade effekten på solcellsanläggningen med upp till 10 % eller i vissa fall ännu mer, är det ofta en lönsammare lösning enligt Hemsol.

Anledningen till det är att storlekar på huvudsäkringar endast erbjuds i steg, såsom 16 ampere, 20 ampere, 25 ampere och så vidare. Kostnaden för att höja en fastighets huvudsäkring ett steg, motsvarande 4–5 ampere, är cirka 2 000–3 000 kronor per år.

Val av märkeffekt för solceller och växelriktare för olika storlekar på en fastighets huvudsäkring

Tabell 2 visar maximal effekt på växelriktare respektive solcellernas (egentligen solpanelernas) rekommenderade maximala märkeffekt för olika storlek på tillhörande fastighets huvudsäkring. För solcellernas sammanlagda märkeffekt har det antagits att dessa kan överstiga växelriktares uteffekt med 25 % (växelriktares effekt underdimensioneras med 20 %).

Vid denna dimensionering har Hemsol antagit att samtliga solceller placerats mot söder. Placeras solceller i olika riktningar kan växelriktarnas effekt i regel underdimensioneras med mer än 20%. En solcellsleverantör bör i detta fall utföra en beräkning av lämplig underdimensionering av växelriktare.

Tabell 2. Förhållandet mellan storleken på en fastighets huvudsäkring, maximal effekt på växelriktare samt rekommenderat maximalt värde på solcellernas märkeffekt
Storleken på en fastighets huvudsäkring (Ampere)Maximal effekt på växelriktareRekommenderat maximalt värde för solcellernas totala märkeffekt*
16 A11 kW13,7 kW
20 A14 kW17,5 kW
25 A17 kW21,2 kW
35 A24 kW30,0 kW
50 A35 kW43,8 kW
63 A44 kW55,0 kW

*Gäller i det fall samtliga solceller är riktade mot söder.

I regel är det kostnadsfritt för mikroproducenter att ansluta solceller till elnätet.

Enligt Ellagen ska en ägare av solceller inte betala någon avgift för att ansluta anläggningen med solceller till elnätet givet att följande villkor är uppfyllda (42):

 • Fastigheten redan är ansluten till elnätet. 
 • Säkringsabonnemanget (huvudsäkringen) är högst 63 Ampere.
 • Utmatad effekt inte överstiger tillåten effekt enligt fastighetens förbrukningsavtal (elavtal).
 • Inmatning (försäljning) av el till elnätet sker med en effekt på högst 43,5 kW. Detta innebär att den effekt som solcellsanläggningens växelriktare kan avge är maximalt 43,5 kW.

Uppfylls dessa villkor benämns ofta ägaren av solcellsanläggningen som mikroproducent av solel även om begreppet saknar en enhetlig definition.

Solceller är så gott som alltid lönsamma givet vissa förutsättningar

En investering i solceller är så gott som alltid lönsam om följande villkor är uppfyllda samtidigt:

 • Solcellerna placeras på takytor riktade mot syd, öst eller väst.
 • Solcellernas sammanlagda märkeffekt är åtminstone 3 kW.
 • Solcellernas lutning mot horisontalaxeln (“markplanet”) är 10–60 grader.
 • Solcellerna utsätts i stort sett inte för skuggning från fasta föremål.
 • Skattereduktion erhålls för all el som säljs till ett elhandelsbolag.
 • Skatteavdraget på 19,4% av investeringskostnaden för solceller används.

Med lönsamhet för solceller menas här att investeringen i solceller återbetalar sig själv, med hänsyn till inflation, inom solcellernas livslängd. En tumregel är att återbetalningstiden för en anläggning för solceller i normala fall är cirka 7–15 år.

Faktorer att beakta som påverkar lönsamheten av en investering i solceller

De viktigaste faktorerna att beakta som påverkar lönsamheten av en investering i solceller är:

 • Inköpskostnaden för anläggningen med solceller, räknat i kostnad per kW. Inköpskostnaden per kW minskar i regel ju högre effekt en anläggning med solceller har. Därför är i regel stora solcellsanläggningar mer lönsamma än små. En orsak till det är att kostnaden för projektering och administration, som är förhållandevis oberoende av anläggningens storlek, kan slås ut på fler kW. Läs mer: Solcellers kostnad per kW
 • Hur högt spotpriset på el är. Ju högre spotpriset på el är, desto mer lönsamma är solceller. Ökar spotpriset på el ökar både ersättningen för att sälja el till ett elhandelsbolag, och besparingen av att använda egenproducerad solel istället för att köpa el från ett elhandelsbolag.
 • Hur hög produktionen av solel är. Hur mycket solel solceller producerar är direkt proportionellt mot hur mycket solinstrålning som når solcellerna. Den solinstrålning som når solcellerna under ett år beror dels på den totala solinstrålningen på platsen där de placerats, dels på solpanelernas lutning och mot vilka väderstreck de riktats. Optimal placering, det vill säga där solceller producerar som mest solel, uppnås om solcellerna är riktade mot söder med en lutning på 35–50 grader.
 • Andelen egenanvändning av producerad solel. Det är ekonomiskt sett mer fördelaktigt att själv använda el producerad från solceller än att sälja elen till ett elhandelsbolag. Med ett spotpris på 50 öre blir egenanvänd el värd cirka 144 öre per kWh, och såld solel cirka 129 öre per kWh, enligt Hemsols beräkningar. Skillnaden i värde mellan att själv använda och att sälja producerad solel blir större ju högre spotpriset på el är.
 • Att skattereduktionen för såld solel kvarstår, och kan användas till fullo. För el producerad av solceller som matas ut på elnätet erhålls i skrivande stund, januari år 2024, en skattereduktion på 60 öre per kWh. Enligt Skatteverket utgår skattereduktion maximalt för lika många kWh el som tillhörande fastighet köpt under samma år. Därtill fås skattereduktion för maximalt 30 000 kWh per år (43).
  Säljs solel utan att skattereduktion erhålls, minskar försäljningsintäkten med i genomsnitt ungefär 50 %.  Enligt Hemsols kännedom finns det dock i skrivande stund, januari år 2024, inga officiella planer på att skattereduktionen för såld solel kommer att tas bort.
 • Reglerna gällande skatteavdrag för grön teknik. I skrivande stund, januari år 2024, erhålls ett skatteavdrag för grön teknik på 20 % av material och arbetskostnader vid installation av solceller. Reglerna för vilka bidrag och avdrag som gäller för investeringar i solceller har de senaste 10 åren ändrats ungefär varje eller vartannat år. Enligt Skatteverket höjdes till exempel avdraget för grön teknik från 15 % till 20 % från och med den 1 januari år 2023 (44).

Ett så kallat solcellspaket är ofta den bästa lösningen vid en investering i solceller

Hemsol anser att den bästa lösningen vid en investering i solceller i de allra flesta fall är att beställa ett solcellspaket. I ett solcellspaket ingår alla de produkter som behövs för att producera solel samt installationen av solcellsanläggningen.

Att själv köpa in material och planera utformningen av en anläggning med solceller kräver både arbete och kunskap. Därtill är det inte säkert att det medför en kostnadsbesparing att utföra dessa uppgifter själv. Läs mer: beställ solcellspaket.

Varför ett solcellspaket i regel är bättre än att installera solceller själv

I de flesta fall är det bättre att köpa ett solcellspaket än att montera solceller själv eftersom egen montering av solceller är förknippat med följande risker:

 • Risk för felaktig installation. Det krävs kunskap och erfarenhet för att installera en anläggning med solceller på ett säkert och optimalt sätt. Tre exempel på sådan kunskap är att kunna utföra vind- och snölastsberäkningar, välja lämpligt montagesystem och känna till hur kablar ska förläggas på bästa sätt. Därtill får enligt Elsäkerhetsverket alla arbetsmoment som innefattar elektricitet endast utföras av en behörig person (45).
 • Risk för att beställa felaktiga, undermåliga eller inkompatibla produkter. I en anläggning med solceller behöver komponenter väljas som är anpassade både efter varandra och de speciella förutsättningar som råder på platsen där solceller ska installeras. Till exempel är inte alla typer av moduloptimerare kompatibla med samtliga modeller av växelriktare.
 • Risk för att skattereduktion för grön teknik inte kan användas fullt ut. Enligt Skatteverkets regler för grön teknik fås skattereduktion för material endast om materialet köps in från samma företag som utför installationen av solceller (46).
 • Giltigheten för garantier kan påverkas negativt. Att på egen hand utföra delar av en installation av solceller kan påverka de garantier solcellsanläggningen omfattas av. Till exempel kan en solcellsleverantör vägra att lämna installationsgaranti om en del av monteringen av solceller utförts på egen hand.
 • Försäkringars giltighet kan påverkas negativt. Vid montering av solceller på egen hand är det inte säkert att till exempel hem- och olycksfallsförsäkringar gäller vid eventuella skador som uppstår i samband med installation.

Läs mer: montera solceller för egen hand.


Beställ offerter på solceller via Hemsol

Steg 4: Välj den utrustning som ska ingå i anläggningen med solceller

Den utrustning som kan behöva att väljas för anläggningar med solceller, även vid val av ett solcellspaket, kan delas in i:

 • Nödvändig utrustning: solpaneler, växelriktare och montageutrustning.
 • Tillvalsutrustning: till exempel solcellsbatteri och moduloptimerare.
Välj utrustning till solceller.
Bild 6. Sammanfattning av att välja utrustning till solcellsanläggning.

Leverantörer av solceller ger i regel förslag på utrustning samt produktval

I offerter från leverantörer av solceller ingår i normala fall förslag på val av solpaneler, växelriktare, montageutrustning samt eventuell tillvalsutrustning såsom solcellsbatterier och moduloptimerare. I de flesta fall väljer den som investerar i solceller någon av de produkter som en solcellsleverantör föreslår.

Det är med andra ord ovanligt att en köpare helt på egen hand köper in utrustning. Det är också ovanligt att den som köper solceller väljer utrustning som leverantören ej har i lager, eller som leverantören inte brukar använda.

En enskild solcellsleverantör arbetar i regel mot ett begränsat antal leverantörer av solcellsutrustning. Det gör att det sällan finns möjlighet att helt fritt välja modell för olika typer av utrustning såsom solpaneler, växelriktare etcetera. Att besitta kunskaper om de produkter som ingår i en anläggning med solceller underlättar dock möjligheten att kunna jämföra olika solcellsleverantörers erbjudanden.

Nödvändig utrustning att välja till en anläggning med solceller

De viktigaste nödvändiga komponenterna i en anläggning med solceller är:

 • Solpaneler – paneler med ihopkopplade solceller som skapar likström av solinstrålning. En solpanel består av ett antal sammankopplade solceller som omvandlar energin från solens strålning till likström. För att en solpanel ska generera solel behöver solcellerna i solpanelen träffas av solljus. En normalstor solcellsanläggning där solpanelernas sammanlagda märkeffekt uppgår till 10 kW består i regel av 20–25 stycken solpaneler. Se mer: så fungerar solpaneler.
 • Växelriktare – apparat som omvandlar likström från solceller till växelström. Växelriktare är en apparat som omvandlar likström (DC) från solceller till växelström (AC). Därtill ansvarar växelriktare för att optimera elproduktionen från solceller och se till att den sker på ett säkert sätt. För de flesta anläggningar med solceller för villor används en växelriktare av typen strängväxelriktare. Det finns dock även en annan typ av växelriktare, mikroväxelriktare, som i regel placeras på varje solpanel. Det finns också skillnader på hur olika växelriktare fungerar, bland annat beroende på vilken effekt, antal faser och antal optimerare som växelriktaren har.
 • Montagesystem – bärskenor eller ställningar för montering av solpaneler. Ett montagesystem för takplacerade solceller består av skenor, vilka solpaneler placeras på, och fästanordningar. För att fästa ett montagesystem för solceller på marken används i regel markskruvar eller stavar. I andra fall används vikter för att hålla montagesystemet på plats.

De viktigaste faktorerna att beakta vid val av solpaneler till en anläggning med solceller

De viktigaste faktorerna vid val av solpaneler till en anläggning med solceller är i regel:

 • Solpanelernas pris per watt. Pris per watt är det viktigaste måttet vid bedömning av hur prisvärd en solpanel är. Ju lägre pris per Watt, allt annat lika, desto bättre. Läs mer: pris per watt på solpaneler.
 • Solpanelernas verkningsgrad. Finns det ont om plats att placera solpaneler, på till exempel ett tak, bör solpanelernas verkningsgrad (effektivitet) beaktas. Ju högre verkningsgrad en solpanel har, desto mer solel kan den producera per kvadratmeter (m2) yta. Den som vill maximera märkeffekten för en grupp solpaneler på en liten takyta, bör därför använda solpaneler med hög verkningsgrad.
 • Solpanelernas produktgaranti. En solpanels produktgaranti avser i normala fall en garanti för att solpanelens material och dess sammansättning fungerar under garantitiden. I regel gäller produktgarantier på solpaneler i 10–15 år. Enligt Hemsol bör därför solpaneler som har en produktgaranti kortare än 10 år undvikas. Trenden är därtill att tillverkare av solpaneler erbjuder allt längre produktgarantier. Framförallt solpaneler med både fram- och baksida av glas kan ha en produktgaranti på 25–30 år. Läs mer: produktgarantier för solpaneler.
 • Solpanelernas effektgaranti. En solpanels effektgaranti anger hur stor andel av solpanelens ursprungliga märkeffekt som den klarar av att generera efter en viss bestämd tid. Slutar en solpanel helt att producera el gäller dock i regel inte panelens effektgaranti. En effektgaranti ersätter således inte en produktgaranti. Enligt Hemsol bör i skrivande stund, januari år 2024, en effektgaranti på 98 % efter 1 år och 80 % efter 25 år, ses som en lägsta godtagbar nivå. Läs mer: effektgarantier för solpaneler.
 • Solpanelernas certifieringar. Enligt Hemsol bör en kund endast välja solpaneler som innehar certifieringarna IEC 61215 och IEC 61370. Om en solpanel ska placeras i snörika områden, vid ett lantbruk eller i havsnära läge kan det dock finnas behov av ytterligare certifieringar för solpanelerna.
 • Vilken typ av solpanel som används. Traditionella kristallina solpaneler finns som antingen mono- eller polykristallina solpaneler. I skrivande stund, januari år 2024, är monokristallina solpaneler i regel att föredra. Några orsaker till det är att de i regel är mer prisvärda, utbudet av dem är större och de presterar bättre vid svaga ljusförhållanden. Därtill anser många personer att svarta monokristallina solpaneler är estetiskt mer tilltalande än blåtonade polykristallina solpaneler. Läs mer: olika typer av solpaneler.

Ytterligare faktorer som kan påverka valet av solpanel är till exempel material på solpanelens baksida och solcellsteknologi.

Yttre förutsättningar att beakta vid val av solpaneler till en anläggning med solceller

Den som köper solceller bör beakta om solpanelerna ska placeras

 • i ett område med rikligt med nederbörd i form av snö
 • i ett område inom cirka 400 meter från västkusten
 • på eller i närheten av en lantbruksfastighet.

Ska solceller placeras i snörika områden kan solpaneler som klarar ett extra högt tryck behöva väljas

Hemsol rekommenderar att den som köper en anläggning med solceller väljer solpaneler som är testade för att klara ett statiskt tryck från snö på 5,4 kPa (cirka 510 kg/kvadratmeter). Det är vanligt att solpaneler är testade för att klara ett tryck på exakt 5,4 kPa.

Det går att ta reda på vilket (snö)tryck en solpanel är testad för att klara av genom att titta i solpanelens produktblad. Tyvärr använder olika tillverkare av solpaneler lite olika benämningar för detta tryck, se tabell 3.

Tabell 3. Exempel på olika benämningar för det tryck från snö som en solpanel klarar av.

BenämningMaximalt tryckTillverkare
Front side Maximum Static Loading5 400 PaPhono & Longi
Maximum Surface Load Capacity5 400 PaHyundai
Certified to snow load6000 PascalJinko
Maximum Load CapacitySnow 5400 PaDMEGC
Positive load up to6,000 Pa (snow)Trina
Snow LoadUp to 5400 PaDenim
Maximum loadSnow [Pa] 5400Electrolux

Att en solpanel klarar ett tryck på 5,4 kPa är tillräckligt för hela Sverige med undantag av västra Jämtland, där solpaneler enligt Boverkets rekommendationer bör klara ett tryck på 5,5 kPa (47). Ett tryck på 5,4 kPa motsvarar cirka 0,6–1,2 meter snö beroende på snöns densitet.

Även om många av de solpaneler som säljs i Sverige klarar ett tryck på 5,4 kPa bör det inte förutsättas att alla paneler gör det. Orsaken är att den internationella standarden för “solpanelers förmåga att klara “långvarig exponering utomhus”, IEC 61215, endast kräver att en solpanel klarar ett statiskt tryck på 2,4 kPa för att bli godkänd (48). Några exempel på tillverkare som erbjuder solpaneler som klarar ett tryck på mer än 5,4 kPa är SolarWatt, SunPower och Q-Cells.

Hemsol har valt att jämföra Boverkets rekommendation gällande snöbelastning med solpanelers testvärden för tryck eftersom bägge är uppmätta horisontellt (“längs marken” respektive “liggande” solpanel). De flesta solpaneler placeras med vinkel mot horisontalplanet (“lutande”), och därför kan snö lättare glida av solpanelerna.

Det faktiska tryck solpanelerna förväntas utsättas för är ofta lägre än det av Boverket angivna värdet för snöbelastning på marken. En köpare av solceller ska, bland annat av denna anledning, därför alltid se till att leverantören av solcellsanläggningen utför en beräkning av vilken last som solpanelerna kan förväntas utsättas för på platsen där de monteras. Läs mer: snös inverkan på solceller


Placeras solceller vid västkusten bör IEC 61701-certifierade solpaneler väljas

Ska solceller placeras på västkusten i Sverige, med ett mindre avstånd till havet än cirka 200–400 meter, bör IEC 61701-certifierade solpaneler väljas enligt Hemsol. IEC 61701 är en internationell standard som testar solpanelers förmåga att motstå korrosion till följd av saltånga i luften (49).

Eftersom Hemsol inte hittat några svenska rekommendationer för vilket avstånd från kusten som IEC 61701-certifierade solpaneler bör väljas, baseras bedömningen utifrån rekommendationer i Australien. Den australiska branschorganisationen för förnybar energi, Clean Energy Council, rekommenderar att solpaneler bör vara certifierade med IEC 61701 om solcellernas avstånd till Australiens kust är mindre än 500 meter (50).

Vattnets salinitet (salthalt) runt Australien är dock cirka 3,45 %, vilket är högre än salthalten i vattnet runt Sveriges kuster. Enligt SMHI är salthalten längs Sveriges kuster 1,5–3,0 % i Västerhavet (“västkusten”), 0,6–0,9 % i Egentliga Östersjön, 0,5–0,6 % i Bottenhavet och 0,3–0,4 % i Bottenviken (51).

Eftersom både luftens salthalt och medeltemperatur är lägre i Sverige jämfört med Australien är luftens korrosiva (frätande) påverkan på solpaneler i normala fall mindre i Sverige än i Australien. Slitaget på grund av korrosion för solpaneler placerade nära kusten i Sverige bör enligt Hemsol därför vara lägre än för solpaneler placerade vid Australiens kust. Det bör därför enligt Hemsol gå att placera solpaneler utan IEC 61701-certifiering närmare kusten i Sverige jämfört med Australien.


Placeras solceller i närheten av ett lantbruk bör IEC 62716-certifierade solpaneler väljas

Hemsol rekommenderar att välja IEC 62716-certifierade solpaneler om panelerna ska användas till ett lantbruk eller placeras i närheten av ett stall med boskap. IEC 62716 är en internationell standard som testar solpanelers förmåga att motstå korrosion till följd av exponering för ammoniak (NH3) (52).

Ammoniak är frätande och kan vara ett problem för solceller vid lantbruk eftersom det avges från stallgödsel och urin från boskap. På grund av de speciella yttre förhållanden som råder vid jordbruk omfattas installationer av solceller vid sådana områden i regel också av speciella krav från försäkringsbolag.

Utöver att hänsyn bör tas till de yttre förhållandena gäller också andra skatteregler för solceller för lantbruksfastigheter jämfört med solcellsanläggningar för privat bruk.

Tak av solceller (soltak): ett alternativ till traditionella solpaneler

Soltak är en typ av tak där det yttre takskiktet är ersatt med solceller istället för till exempel plåt eller betongpannor. Ett soltak kan antingen byggas med vanliga solpaneler och tätningslister, eller med tunnfilmssolceller som integreras i takpannor eller takplåt.

Kostnaden för soltak beror på vilken typ av soltak som väljs. Grovt räknat är kostnaden för soltak dock ungefär dubbelt så hög per kW, jämfört med en lösning med vanliga kristallina solpaneler. På grund av den höga kostnaden bör soltak främst övervägas i det fall solceller ska installeras på ett tak som ändå behöver bytas. Soltak kan också vara en bra lösning för fastighetsägare som sätter ett stort värde på en designmässigt tilltalande solcellsinstallation.

Även om det krävs mindre material och energi att framställa tunnfilmssolceller jämfört med kristallina solceller, kan vissa typer av tunnfilmssolceller också ifrågasättas ur miljösynpunkt. Orsaken är att de innehåller kadmium som är en giftig tungmetall.

Solcellstak räknas som en byggnadsintegrerad lösning i och med att solpanelerna eller solcellstakpannorna helt ersätter yttertaket. Enligt Energimyndigheten innebär det att en ansökan om bygglov ibland behöver göras vid installation av ett solcellstak (53).

Faktorer att beakta vid val av växelriktare till solceller

De viktigaste faktorerna vid val av växelriktare är:

 • Växelriktarens effekt. En tumregel är att effekten på växelriktare som installeras i Sverige bör väljas till ungefär 80–85 % av solcellernas sammanlagda märkeffekt. Orsaken till att växelriktare underdimensioneras i förhållande till solcellernas effekt är att solceller sällan producerar el till märkeffekten. Läs mer: val av växelriktares effekt.
 • Antalet faser (ledare) växelriktaren kan avge ström i. Växelriktare kan avge antingen 1-fas eller 3-fas ström. För växelriktare kopplade till solceller i anslutning till en villa bör i regel 3-fas växelriktare väljas. Orsaken till det är att både bostädernas elsystem och elnätet i Sverige är konstruerade för 3-fas ström.
 • Antalet MPPT (Maximum Power Point Trackers) växelriktaren har. Det antal MPPT:er en växelriktare har visar hur många optimerare som är inbyggda i växelriktaren. Ska solceller riktas mot olika väderstreck bör en växelriktare med fler än en enda MPPT väljas. De flesta växelriktare är utrustade med två MPPT:er och fungerar i regel bra om solceller ska riktas mot två olika väderstreck.
 • Inköpspriset på växelriktaren. Grovt räknat står inköpspriset för växelriktare för cirka 20 % av den totala kostnaden för att investera i solceller. Med tanke på den viktiga roll växelriktare spelar i en anläggning för solceller är kvalitet viktigare än pris, enligt Hemsol. Därtill har växelriktare i de flesta fall kortare livslängd, cirka 10–20 år, än övriga komponenter i en anläggningIEC 62716:2013 för solceller. Växelriktaren (eller växelriktarna) behöver därför i regel bytas ut en gång under anläggningens förväntade livslängd. Läs mer: pris på växelriktare.
 • De garantier som gäller för växelriktaren. Växelriktare för solceller har i regel en garantitid på 5–12 år. Hemsol anser att en växelriktares garantitid åtminstone bör vara 10 år. Därutöver finns ofta en möjlighet att förlänga en växelriktares garantitid till 25 år. Det är dock inte självklart att det lönar sig att förlänga en garanti utan det bör bedömas från fall till fall.
 • Om växelriktaren är anpassad för utomhusbruk. Ska en växelriktare placeras utomhus ska det framgå av växelriktarens bruksanvisning att den är anpassad för utomhusbruk. Även om sådan information finns bör en växelriktare för solceller helst placeras på en sval plats där den är skyddad från regn och direkt solljus. Läs mer: placering av växelriktare: inomhus och utomhus.

Några ytterligare faktorer som kan påverka valet av växelriktare är till exempel växelriktarens verkningsgrad, det ljud den avger och huruvida effektoptimerare ska placeras vid solpanelerna.

Faktorer att beakta vid val av montagesystem för solceller

Hemsol rekommenderar att välja ett montagesystem för solceller med en garantitid på minst 25 år. Orsaken till det är att de flesta solpaneler förväntas hålla i minst 25 år, men ofta betydligt längre än så. I många fall är garantitiden för montagesystem endast 10–12 år.

Hos en del tillverkare, där inte 25 års garanti ingår i köpet av montagesystem, erbjuds emellertid möjligheten att förlänga garantitiden till 25 år. Enligt Hemsols uppskattningar utgör kostnaden för montagesystem cirka 10–15 % av den totala kostnaden för en takplacerad anläggning för solceller. Det är därför kostsamt att behöva byta ut ett montagesystem för solceller vars garantitid löpt ut.

Montagesystem tillverkas främst i aluminium, rostfritt stål och förzinkat stål. Är montagesystemet av förzinkat stål bör zink/magnesium-legerat stål väljas framför varmförzinkat stål. Orsaken till det är att zink-magnesium legering både ger ett bättre skydd mot korrosion och är ett miljösynpunkt bättre alternativ (mindre läckage av zink) än varmförzinkat stål.

Tillvalskomponenter att välja för en anläggning med solceller

Tre exempel på tillvalskomponenter som inte är nödvändiga för en anläggning med solceller, men som kan medföra högre elproduktion eller egenanvändning av solel är:

 • Optimerare: apparat för att optimera den effekt solceller levererar.
 • Solcellsbatteri: för korttidslagring av producerad solel.
 • Laddbox för elbil: möjliggör ökad egenanvändning av el från solceller.

Optimerare: apparat för att optimera den effekt solceller levererar

Optimering av solcellers elproduktion görs i de flesta fall av en eller flera optimerare, så kallade strängoptimerare. Dessa optimerare är inbyggda i den eller de växelriktare som kopplats till solcellerna. Med optimerare avses i dagligt tal i regel dock inte strängoptimerare utan istället moduloptimerare.

Både strängoptimerare och moduloptimerare reglerar spänning och ström för att uppnå maximal produktion av el. Skillnaden är att moduloptimerare kan skräddarsy nivån för spänning och ström för enskilda solpaneler, medan strängoptimerare sätter en gemensam nivå för ström och spänning för ett antal sammankopplade solpaneler.

Moduloptimerare kan i sin tur delas in i effektoptimerare och mikroväxelriktare. Mikroväxelriktare sätts i regel på varje solpanel eftersom de därigenom ersätter behovet av strängväxelriktare.

Används istället effektoptimerare, förses däremot inte alltid alla solpaneler med optimerare. Placeras effektoptimerare endast på de solpaneler där de gör som mest nytta kan ibland den totala kostnaden för anläggningen med solceller hållas nere utan att elproduktionen påverkas i alltför stor utsträckning.

Till skillnad från mikroväxelriktare omvandlar därtill effektoptimerare inte likström till växelström, och de ersätter därför inte behovet av strängväxelriktare. Läs mer: Så fungerar optimerare

Är solceller riktade åt fler än två väderstreck eller utsatta för skuggning kan optimerare löna sig

Optimerare för solceller (moduloptimerare) kan framförallt övervägas om en del av solpanelerna i en solcellsanläggning utsätts för skuggning från fasta föremål eller om solcellerna i anläggningen är riktade åt fler än två väderstreck. Därtill kan optimerare vara ett val för den som sätter stort värde på att kunna övervaka hur stor elproduktion som erhålls från enskilda solpaneler.

I de flesta fall är lönsamheten med optimerare låg. Orsaken till det är att i regel blir ökningen av producerad el bara någon eller några procent medan kostnaden för anläggningen ökar med cirka 7–11 %.

Ett solcellsbatteri används för lagring av el producerad av solceller eller el köpt från elnätet

Solcellsbatterier är batterier till solceller, som möjliggör att lagra producerad solel för att användas vid ett senare tillfälle. De flesta villaägare som investerar i solcellsbatterier köper batterier med en sammanlagd lagringskapacitet på 5–10 kWh.

En vanlig tumregel vid dimensionering av solcellsbatterier är att solcellsbatteriets lagringskapacitet, mätt i kWh, ska vara ungefär lika stort som solcellsanläggningens effekt, mätt i kW. För en anläggning med solceller på 10 kW medför detta ett solcellsbatteri på 10 kWh. En lagringskapacitet på 10 kWh motsvarar ungefär några timmars elförbrukning för en genomsnittlig villa, enligt Hemsols beräkningar. Läs mer: så fungerar solcellsbatterier

Solcellsbatterier är sällan en lönsam investering

En investering i solcellsbatterier är i regel inte lönsam. I skrivande stund, januari år 2024, är återbetalningstiden på investeringar i solcellsbatterier längre än batteriernas livslängd. Detta trots att Skatteverket erbjuder ett skatteavdrag för grön teknik på 48,5 % av den totala kostnaden för en installation av ett batteri till solceller (54) (55).

Kostnaden för ett solcellsbatteri efter skattereduktion är cirka 4 000 kronor per kWh. Det finns dock mycket som talar för att kostnaden för batterier kommer att sjunka i framtiden. Lägre priser på batterier är en av flera faktorer som förväntas medföra högre lönsamhet för solcellsbatterier under de kommande åren.

Laddbox eller laddstolpe för elbil - möjlighet till ökad egenanvändning av el från solceller

En laddningsbox möjliggör att använda en elbils batteri för lagring av el producerad av solceller. Eftersom det är ekonomiskt mer fördelaktigt att själv använda den el som solceller producerar än att sälja den, kan det vara intressant att kunna lagra el i ett elbilsbatteri. En laddbox inklusive installation behöver inte inhandlas i samband med att solceller beställs, men många leverantörer erbjuder det som tillval i sina solcellspaket.

Det finns i dagsläget inget krav på laddbox vid laddning av elbil för privat bruk med en maximal ström på 16 A. Av säkerhetsskäl avråder dock Elsäkerhetsverket från regelbunden laddning av elbil från vanliga vägg- och motorvärmaruttag. Om schukouttag ändå används till laddning av elbil bör strömmen alltid begränsas till maximalt 8–10 Ampere (56).

Kostnaden för en laddbox inklusive installation och skatteavdrag för grön teknik är cirka 5 000–10 000 kronor beroende på val av modell, enligt Hemsols efterforskningar. Skattereduktion för grön teknik är 50 % av material och arbetskostnader vid köp av laddningspunkt. För mer detaljerad information om vilka villkor som behöver vara uppfyllda för att erhålla skattereduktion vid köp av laddningspunkt hänvisas till Skatteverket (57).


Beställ offerter på solceller via Hemsol

Steg 5: Beställ och jämför offerter för solceller

Innan en beställning av en anläggning för solceller görs bör köparen:

 1. Begära in solcellsofferter. Minst tre stycken men gärna fler offerter bör efterfrågas.
 2. Utvärdera solcellsleverantörerna. Utvärdera till exempel erfarenhet och renommé.
 3. Utvärdera offerterna för solceller. Utvärdera till exempel pris, produkter och garantier.
Illustration av faktorer att jämföra mellan solcellsintallatörer och offerter.
Bild 7. Faktorer att beakta vid jämförelse av solcellsofferter.

Efterfråga offerter för solceller

Den som efterfrågar offerter för solceller bör jämföra offerter från olika solcellsleverantörer. Ju fler offerter som jämförs, desto bättre bild fås av vilka produkter som erbjuds och aktuell prisbild. Enligt Energimyndigheten bör offerter för solceller begäras in från minst tre leverantörer (58). Hos Hemsol går det att kostnadsfritt beställa upp till fyra offerter på solceller från seriösa solcellsinstallatörer.

Det är en fördel om en solcellsleverantör besöker platsen där solceller ska installeras innan en offert lämnas in. Anledningen till det är att det kan vara svårt att på distans bedöma lokala förutsättningar som till exempel skuggning från närliggande föremål.

Platsbesök är dock något långt ifrån alla solcellsleverantörer erbjuder. De leverantörer som inte genomför ett platsbesök använder sig enligt Hemsols erfarenhet i regel av den information som offertbeställaren gett i kombination med kartvy av fastigheten från till exempel Google maps.

Information att ta fram inför en förfrågan om offerter till solceller

Innan offerter på solceller efterfrågas bör information tas fram om:

 • Takets ytskikt: om det till exempel består av plåt, pannor, tjärpapp etcetera.
 • Väderstreck: vilket eller vilka väderstreck takytorna är riktade mot.
 • Takets lutning: ett taks lutning angivet i grader mot horisontalplanet.
 • Fastighetens elanvändning: tillhörande fastighets elanvändning i kWh per år.
 • Takhöjd: avstånd från markplan till takfoten (takets början).
 • Energilagring: om det finns eller planeras elbil eller solcellsbatteri.

10 faktorer att utvärdera hos leverantörer av solceller innan en offert efterfrågas

Tio viktiga faktorer för utvärdering av en leverantör av solceller, innan en offert efterfrågas, är:

 • Tjänsteutbud, till exempel vilka typer av tak en leverantör installerar solceller på.
 • Huruvida leverantören har tillstånd hos Elsäkerhetsverket för installation av solceller.
 • Leverantörens renommé, såsom omdömen från kunder och inblandning i rättstvister.
 • Huruvida leverantören har många anmälningar hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN).
 • Leverantörens erfarenhet av installation av solceller.
 • Huruvida leverantören har kontor i närheten av där solceller ska installeras.
 • Huruvida installation av solceller är leverantörens huvudsakliga verksamhetsområde.
 • Huruvida leverantören utför både införsäljning, projektering och installation av solceller.
 • Leverantörens ekonomiska ställning och risk för konkurs.
 • Om leverantören har montörer som certifieras enligt Boverkets föreskrifter (”CIN2”).

Läs mer: Utvärdera och välj solcellsleverantör

Utvärdera offerter för solceller

En utvärdering av offerter för solceller kan delas upp i två steg:

 • Kontrollera att ingen relevant information saknas i en offert.
 • Jämför inkomna offerter för solceller mot varandra.

Se mer: Beställ, utvärdera och jämför offerter för solceller

Innehåll i en väl utformad offert för installation av en anläggning för solceller

En väl utformad offert för installation av en anläggning med solceller bör innehålla:

 • Datum för offerten samt hur länge den är giltig.
 • Priset för solcellerna och tillhörande komponenter inklusive installation och bidrag.
 • Specifikationer, fabrikat och modellnummer för ingående komponenter.
 • Vilka garantier leverantören av solceller lämnar på solpaneler, växelriktare och på själva installationen.
 • Vilka arbetskostnader ingår.
 • Kostnader för resor och transport av material.
 • Snö- och vindlastberäkningar.
 • Funktionsgenomgång av anläggningen för solceller.
 • Färdigställandedatum.
 • Information om företaget.
 • Betalningsvillkor.

7 viktiga faktorer att beakta vid jämförelser av offerter på solceller

Sju viktiga faktorer vid utvärdering av offerter från leverantörer av solceller är:

 • Priset per watt för anläggningen med solceller.
 • Huruvida anläggningen utformas för att optimera solcellernas elproduktion.
 • Solpanelernas effektgarantier.
 • Produktgarantier för solpaneler och tillhörande komponenter.
 • Installationsgarantin för anläggningen med solceller.
 • Solpanelernas verkningsgrad.
 • Tiden från avtalstecknande till dess installationen av anläggningen med solceller påbörjas.


Beställ offerter på solceller via Hemsol

Steg 6: Följ installationsprocessen för solcellerna, från föranmälan till drift

Processen från det att ett avtal om uppförande av en anläggning för solceller undertecknats tills dess solcellsanläggningen är färdig för drift kan delas upp i fem olika etapper:

 1. Föranmälan: anmälan till elnätsbolag om att solceller önskas uppföras.
 2. Installation: montering och ihopkoppling av anläggningen med solceller.
 3. Färdiganmälan: anmälan till elnätsbolag om att installationen av solceller är färdig.
 4. Anslutning: uppkoppling av anläggningen med solceller mot tillhörande elnät.
 5. Besiktning: icke obligatorisk extern kontroll av att solcellerna och tillhörande komponenter installerats korrekt.
Process med fem steg i solcellsinstallation.
Bild 8. Fem etapper av en solcellsinstallation.

1. Föranmälan om att solceller planeras att installeras

Det första steget vid en installation av en anläggning med solceller är föranmälan av solcellsanläggningen. Det företag som ska installera solcellsanläggningen anmäler tillsammans med beställaren anläggningen till det bolag som äger det elnät som anläggningen senare ska anslutas till.

Behandlingen av en föranmälan för solceller kan ta tid. En köpare bör därför se till att installatören av solceller lämnar in ansökan om föranmälan så snart som möjligt efter det att avtalet om leverans av solcellsanläggningen undertecknats.

Att behandla en föranmälan av en anläggning med solceller kan ta upp till 4 månader


Även om en behandling av en föranmälan i de flesta fall tar cirka en månad är det inte ovanligt att den kan ta upp till 4 månader. Till exempel tar det enligt E.ON. upp till 6 veckor för dem att en utreda huruvida solcellsanläggningen kommer att belasta elnätet eller påverka kvaliteten på el på ett negativt sätt (59).

För cirka 20 % av föranmälningarna hos E.ON. krävs sedan att en djupare utredning genomförs vilket tar ytterligare cirka 12 veckor. För ungefär var fjärde av de föranmälningar som kräver en djupare utredning, eller cirka 5 % av alla föranmälningar, krävs förstärkning av elnätet. Krävs förstärkning av elnätet medför det i normala fall cirka 6–12 månader innan solcellsanläggningen är fullt ut ansluten till ett elnät (60).

Det bör observeras att väntetiderna för behandlingar av föranmälningar hos E.ON. inte behöver vara representativa för alla elnätsbolag. Enligt Hemsol kan väntetiderna hos E.ON. dock ge en fingervisning om hur långa de kan förväntas vara hos andra elnätsbolag.


Krävs förstärkning av ett elnät för att ansluta solceller kan nollinmating vara en lösning


Om ett elnät måste förstärkas för att fullt ut kunna ansluta en solcellsanläggning till elnätet, kan så kallad nollinmatning vara ett alternativ tills dess elnätet är förstärkt. Nollinmatning innebär att den el solceller producerar kan användas för eget bruk, men att ingen solel kan matas in på elnätet.

Det är dock inte alla leverantörer av solceller som kan erbjuda möjlighet till nollinmatning och lösningen kan också vara förknippad med extra kostnader. Av denna anledning kan det vara bra att när förmälan lämnas in, eller allra helst redan vid val av solcellsleverantör, höra efter om solcellsleverantören erbjuder nollinmatning och vad kostnaden för en sådan lösning är.

2. Installation av solceller och tillhörande komponenter

Själva installationen av solceller utförs i normala fall av leverantören, så beställaren av en solcellsanläggning behöver i regel inte vara särskilt involverad i installationen. Beställaren av solcellerna kan dock behöva planera för att strömmen kan vara urkopplad under kortare perioder, till exempel vid sammankoppling av solpaneler med elmätare och elcentral.

En installation av solceller och tillhörande komponenter tar i regel bara några dagar.
Först sker monteringen av solpaneler och växelriktare. Därefter färdigställs installationen av en solcellsanläggning genom att elektriker kopplar samman solpaneler, växelriktare, elcentral och elmätare.

3. Färdiganmälan av anläggningen med solceller

Efter att en anläggning för solceller installerats testkör installatören av solcellerna anläggningen. Är resultatet av testkörningen tillfredsställande gör installatören en färdiganmälan till det bolag vars elnät anläggningen ska anslutas till. Hur denna färdiganmälan görs varierar mellan olika elnätsbolag.

Enligt Hemsols efterforskningar tar behandlingen av en färdiganmälan för en solcellsanläggning i regel 2–3 veckor.

4. Anslutning av solceller till elnät och elmätarbyte

Hur anslutningen av solcellerna till elnätet går till beror på om tillhörande fastighet är utrustad med en så kallad smart elmätare eller inte. En smart elmätare utmärks av att elmätaren är försedd med en HAN (Home Area Network)-port.

Det finns två olika utseenden på HAN-portar för smarta elmätare, se bild X). Därtill skiljer sig rutinerna lite mellan olika elnätsbolag. Ett tips är därför att i god tid i förväg höra av sig till det aktuella elnätsbolaget för att få veta vilket tillvägagångssätt elnätsbolaget tillämpar för byte av elmätare vid anslutning av solceller.

Illustration över två olika typer av HAN-portar, RJ12 och RJ45.
Bild 9. Utseende på HAN-portar för smarta elmätare.

Att beakta om fastigheten där solceller installerats har en “icke-smart” elmätare

Har fastigheten en “icke-smart” elmätare, måste den bytas ut för att fastighetsägaren ska kunna sälja solel. I detta fall tar i regel elnätsbolaget kontakt med ägaren av solcellerna för att boka en tid för byte av elmätaren och anslutning av solcellsanläggningen.

Sveriges riksdag beslutade den 28 juni år 2018 att samtliga svenska hushåll ska ha solcellskompatibla (smarta) elmätare senast den 1 januari år 2025 (61).

I november år 2022 uppskattade Hemsol att drygt 50 % av de svenska hushållen var I skrivande stund, januari år 2024, bör därför de flesta svenska hushåll vara utrustade med smarta elmätare eftersom över ett år passerat sedan november år 2022.

Ett byte av elmätare tar i de flesta fall 2–4 veckor men kan ibland ta betydligt längre tid. Är en fastighets huvudsäkring under 63 Ampere är bytet av elmätare i regel kostnadsfritt. Är den befintliga elmätaren tillgänglig, till exempel placerad utomhus i ett mätarskåp, behöver inte fastighetsägaren vara på plats vid byte av elmätaren.

Att beakta om fastigheten där solceller installerats redan har en smart elmätare

Har fastigheten där solceller installerats redan en smart elmätare räcker det med att den smarta elmätaren programmeras om. Detta kan göras på distans och ibland krävs därför inget fysiskt möte. I sådana fall meddelas ofta ägaren till solcellerna via mail eller sms när anläggningen är redo att tas i drift.

Ett elnätsbolag måste i normala ansluta en anläggning med solceller

Enligt Energimarknadsbyrån har ett elnätsbolag inte rätt att neka anslutning av en solcellsanläggning om anläggningen uppfyller vissa villkor. Dessa villkor är att tillhörande fastighets elnätsabonnemang (huvudsäkring) inte utökas eller redan överstiger 63 A.

Därtill får den totala effekten på solcellsanläggningen inte vara högre än vad den tillhörande fastighetens befintliga elmätarsäkring (“huvudsäkring”) klarar av (62). För den som vill vara säker på att få ansluta sin solcellsanläggning kan det därför vara bra att dimensionera sin anläggning så att dessa villkor är uppfyllda.

5. Extern besiktning av anläggningen med solceller (valfritt)

Det är inte obligatoriskt att installationen av en solcellsanläggning besiktigas av ett från solcellsleverantören oberoende företag. Efter att en solcellsanläggning anslutits till ett elnät är det dock anläggningens ägare som ansvarar för att anläggningen är installerad på ett korrekt sätt.

Många av de solcellsanläggningar som installeras i Sverige uppvisar tyvärr fel eller brister. Därför rekommenderar Hemsol beställaren av en solcellsanläggning att överväga att göra en extern besiktning. Hemsol har studerat publika besiktningsprotokoll för solcellsinstallationer för villor för besiktningarna utförda av företaget Institutet för Solenergikvalitet.

Av totalt 957 stycken besiktigade anläggningar var det endast 19 stycken, eller cirka 2 %, som helt saknade påvisade allvarliga brister. Värt att nämna är att besiktningsföretag har ett kommersiellt intresse av att sälja besiktningar. Vad som kan anses vara en allvarlig brist är därför i viss mån en subjektiv bedömning.

Kostnaden för att låta ett externt företag besiktiga en solcellsanläggning på ett villatak är cirka 5 000–8 000 kronor. En besiktning av en solcellsanläggning genomförs ofta cirka 2–4 veckor efter det att anläggningen tagits i drift.


Beställ offerter på solceller via Hemsol

Steg 7: Teckna produktionsavtal och sälj överskottsel från solcellerna

Tillvägagångssättet för att sälja den el som solcellerna producerar är:

 • Säkerställ att kraven för att få sälja el från solceller är uppfyllda.
 • Välj elavtal för försäljning och inköp av el till fastigheten med solceller.
 • Undersök om det lönar sig att sälja ursprungsgarantier.
Teckna produktionsavtal för solceller.
Bild 10. Sammanfattning av att välja produktionsavtal till solcellsanläggning.

Säkerställ att kraven för att få sälja el från solceller är uppfyllda

För att kunna sälja el från solceller som inte används för egna behov, så kallad överskottsel, krävs att:

 • Anläggningen med solceller är ansluten till ett elnät. Det är det bolag som ansvarar för det elnät som solcellsanläggningen ska anslutas till som utför anslutningen (sammankopplingen av solcellsanläggningen med elnätet)
 • Fastighetens elmätare är programmerad för att kunna mäta mängden solel som matas ut på elnätet. Byte eller omprogrammering av elmätare är i regel kostnadsfritt om tillhörande fastighets huvudsäkring uppgår till högst 63 Ampere.
 • Ett inmatningsavtal tecknas för att få mata ut el på elnätet. För att kunna mata ut el på elnätet från en solcellsanläggning behöver ett inmatningsavtal tecknas med företaget som äger elnätet solcellsanläggningen ska anslutas till. Det är i regel kostnadsfritt att teckna ett inmatningsavtal.
 • Ett produktionsavtal tecknas för att kunna ta betalt för den el som matas ut på nätet. För att kunna ta betalt för den el som matas ut på elnätet, utöver ersättning för så kallad nätnytta, behöver ett produktionsavtal tecknas med ett elhandelsbolag. I de flesta fall säljs el från solcellerna till samma företag som ägaren till den tillhörande fastigheten köper el av. Därutöver kräver elhandelsbolag ibland att kunden köper en större mängd el av bolaget än vad som säljs till bolaget.

Läs mer: regler och krav för att sälja el från solceller.

Välj elavtal för försäljning och inköp av el till fastigheten med solceller

Vid försäljnings av el från solceller behöver i regel val göras av:

 • Produktionsavtal: avtal avseende den el från solceller som matas ut på elnätet.
 • Förbrukningsavtal: avtal för den el som köps in från ett elhandelsbolag.
 • Elhandelsbolag: motpart vid produktionsavtal och förbrukningsavtal.

Faktorer att beakta vid val av produktionsavtal till solceller

Faktorer som bör beaktas vid val av produktionsavtal för solceller är:

 • Pris per såld kWh solel. Pris per såld kWh solel, är oftast den viktigaste faktorn vid val av produktionsavtal. I regel utformas ersättningen som spotpriset på el plus ett påslag. Vissa elbolag tar dock ut ett avdrag per såld kWh. Det är därför viktigt att jämföra nettopriset per såld kWh för solel hos olika elbolag.
 • Årsavgift för produktionsavtalet. Allt annat lika är det bättre ju lägre årsavgiften är. Avtal med en låg årsavgift ger dock generellt sett även en något lägre ersättning per såld kWh el.
 • Huruvida produktionsavtalet kräver ett förbrukningsavtal hos samma bolag. För att få teckna ett produktionsavtal kräver de flesta elhandelsbolag att ägaren av solcellerna har ett förbrukningsavtal med bolaget, det vill säga att ägaren även köper el från bolaget. Därför handlar det ofta om att hitta den bästa kombinationen av produktionsavtal och förbrukningsavtal. De, relativt få, elhandelsbolag som inte kräver ett förbrukningsavtal för att teckna ett produktionsavtal, erbjuder å andra sidan i regel lägre ersättning per såld kWh solel.
 • Huruvida bolaget, vars produktionsavtal utvärderas, köper ursprungsgarantier. Det är möjligt att sälja ursprungsgarantier till valfritt elhandelsbolag som handlar med sådana. För att kunna sälja ursprungsgarantier måste därför inte det elhandelsbolag med vilket ett produktionsavtal tecknas handla med ursprungsgarantier. Det är däremot i regel en bekväm lösning att både sälja solel och ursprungsgarantier till samma bolag.
 • Förväntad andel egenanvändning av producerad solel. Ju större andel av den solel som produceras som används för eget bruk, desto mindre blir både mängden el som köps från ett elhandelsbolag och som säljs till ett, ofta samma, elhandelsbolag. Detta medför att ju högre andel av den producerade solelen som används för eget bruk, desto viktigare blir låga fasta avgifter (årsavgift) i jämförelse med ersättning per såld kWh solel, vid val av elavtal.

Sammanfattningsvis kan sägas att valet av produktionsavtal för solceller i normala fall består i att hitta en bra kombination av ersättningen per såld kWh solel, årsavgift och tillhörande förbrukningsavtal.

Faktorer att utvärdera vid val av förbrukningsavtal till en fastighet med solceller

Vid val av förbrukningsavtal (avtal för att köpa el) till en fastighet med solceller bör följande faktorer beaktas:

 • Huruvida elavtalet tillämpar bundet (fast) eller rörligt pris per kWh. Elavtal kan delas in i avtal med rörligt, bundet (fast) eller mixat pris per kWh. I mixade avtal betalas rörligt pris för en bestämd andel av elförbrukningen och ett bundet pris på den återstående andelen. Historiskt sett har de som valt elavtal med rörligt pris i genomsnitt fått betala ett lägre pris per kWh över tid, jämfört med dem som valt elavtal med fast pris. Hemsol har studerat data från Statistiska Centralbyrån över genomsnittliga månadspriser på el för hushåll från april år 2013 till juli år 2023. De som under denna period valde bundet elpris på 2 år i taget fick, beroende på elområde, betala cirka 10–32 % mer per kWh el jämfört med de som valde rörligt elpris. Elområde 3 (Svealand och norra Götaland) hade lägst skillnad i elpris, cirka 10–15 %, mellan rörligt och bundet elavtal för den undersökta perioden (63).
 • Allmänt påslag på spotpriset på el i öre per kWh (vid avtal om rörligt pris). För elavtal med rörligt pris tillämpas ofta spotpris plus ett fast påslag på cirka 5–10 öre per kWh.
 • Påslag för att täcka inköps- och administrativa kostnader. Elhandelsbolag tar i regel ut ett påslag per kWh som ska täcka bolagets kostnader för till exempel inköp av el, elcertifikat med mera. Till skillnad från det allmänna påslaget är detta påslag rörligt och redovisas ofta inte explicit. Det kan göra det svårt att jämföra olika förbrukningsavtal. I normala fall är detta påslag cirka 5–15 öre per kWh. Genom att jämföra historiska spotpriser med vad elhandelsbolaget fakturerat kan en indikation fås på vilket inköpspåslag bolaget i genomsnitt tillämpar.
 • Huruvida priset debiteras per timme eller månad (vid avtal om rörligt pris). Ett avtal om ett rörligt pris är antingen ett timavtal eller ett månadsavtal. För timavtal betalar en kund det rådande elpriset när elen förbrukas. För månadsavtal betalas ett snittpris på el som styrs av samtliga elhandelsbolagets kunders förbrukning under en månad. Timavtal är framförallt ett bra val för kunder som aktivt både vill och kan styra sin elförbrukning till de tidpunkter på dygnet när elpriset är som lägst. När elpriset är som lägst under ett dygn varierar. I de flesta fall är dock elpriset högst på morgonen och under sen eftermiddag, och lägst på natten. Genom att till exempel ladda sin elbil eller köra en maskin tvätt på natten kan därigenom variationerna i elpris utnyttjas för den kund som valt ett timprisavtal.
 • Hur hög den fasta årsavgiften är. Beaktat för sig är det givetvis bättre ju lägre den fasta årsavgiften är. Ofta är dock en hög årsavgift kopplad till ett lågt påslag på el och vice versa. För en kund med hög elförbrukning är det därför inte givet att välja ett avtal med en låg årsavgift eftersom kostnaden för det högre påslaget per kWh förbrukad el kan överstiga besparingen av den lägre årsavgiften.
 • Uppsägningstid. Ett förbrukningsavtals uppsägningstid är särskilt viktigt för avtal som har ett fast pris per kWh. Sjunker det genomsnittliga spotpriset på el mer än marknaden förväntat, får den som tecknat ett långt avtal till fast pris betala ett högt pris för sin el.
 • Miljömärkning. Enligt Hemsol är Bra Miljöval den bästa miljömärkningen av förbrukningsavtal. En annan bra märkning är “förnybar energi” där till exempel vind-, sol- och vattenkraft kan ingå. För ett elavtal märkt “fossilfri energi” kan förutom vind-, sol-, och vattenkraft även kärnkraft ingå.

Läs mer: jämför elavtal

Faktorer att beakta vid val av elhandelsbolag för en fastighet med solceller

Faktorer som bör beaktas vid val av elhandelsbolag, utöver dess produktions- och förbrukningsavtal, är:

 • Elhandelsbolagets kundnöjdhet. Svenskt Kvalitetsindex gör årligen en undersökning som visar vilka elhandelsbolag som har nöjdast kunder. Innan ett elhandelsbolag väljs kan det därför vara bra att kolla upp denna undersökning för att se vad elhandelsbolagets befintliga kunder anser om bolaget. För privatkunder var Tibber det bolag som år 2022 hade de i genomsnitt mest nöjda kunderna. Därtill bör elhandelsbolag som hamnat på Konsumenternas Energimarknadsbyrås klagomålslista undvikas. I oktober år 2023 var Telinet Energi, Stockholms Elbolag och Svealands Elbolag upptagna på denna lista (64)
 • Elhandelsbolagets support och kundtjänst. Elhandelsbolag skiljer sig åt till exempel vad gäller vilka möjligheter det finns att få kontakt med dem och vilka betalningssätt de erbjuder. Till exempel går inte bolag som Greenely och Tibber att kontakta per telefon. Önskas kontinuerlig och lätt tillgänglig information över hur mycket el som säljs bör ett elhandelsbolag som erbjuder en väl fungerande app som visar detta väljas.

Läs mer: De bästa elhandelsbolagen.

Säljs mer än 4 000 kWh el från solceller per år lönar det sig i regel att sälja ursprungsgarantier

Om en anläggning med solceller matar ut (säljer) mer än cirka 2–4 MWh (2 000–4 000 kWh) el från solceller per år på elnätet, lönar det sig i regel att sälja ursprungsgarantier. Anledningen till det är att för att överhuvudtaget kunna sälja ursprungsgarantier krävs att ett konto öppnas hos Energimyndighetens e-tjänst CESAR. Kostnaden för att ha ett CESAR-konto är 200 kronor per år från och med år 2024 (65).

En ursprungsgaranti utfärdas för varje MWh (1 000 kWh) producerad el. Det innebär till exempel att om 4 900 kWh el produceras kan som mest fyra ursprungsgarantier, det vill säga för 4 MWh (4 000 kWh), säljas.

Det saknas officiell prisstatistik för ursprungsgarantier för solel. Med utgångspunkt från information från elhandelsbolaget Tibber bedömer dock Hemsol priset till cirka 50–100 kr per MWh (5–10 öre per kWh) i skrivande stund (januari år 2024) (66).

Med detta pris skulle försäljning av ursprungsgarantier för en solcellsanläggning på 20 kW enligt Hemsols uppskattningar medföra en extra inkomst på cirka 400–1 200 kronor per år. Vid beräkningen har antagits att solcellsanläggningen producerar 20 000 kWh per år och att 60–80 % av den producerade solelen säljs.

Ett enkelt sätt att sälja ursprungsgarantier är att överlåta dem till det elhandelsbolag som köper elen från solcellerna. De elhandelsbolag som köper ursprungsgarantier från solcellsägare erbjuder i regel ett fast prispåslag per såld kWh för ursprungsgarantierna. Läs mer: information och tillvägagångsätt vid försäljning av ursprungsgarantier.


Beställ offerter på solceller via Hemsol

Steg 8: Underhåll anläggningen med solceller

Anläggningar med solceller kräver relativt lite underhåll. Genom att åtminstone en gång per år visuellt besiktiga en anläggning med solceller, kan dock eventuellt slitage och skador ofta upptäckas på ett tidigt stadium. Därigenom kan åtgärder vidtas som både kan förlänga anläggningens livslängd och förkorta dess återbetalningstid.

Problem att identifiera vid underhåll av solceller.
Bild 11. Problem att hålla utkik efter vid underhåll och inspektion av en solcellsanläggning.

En anläggning med solceller ska fortlöpande kontrolleras

Enligt Elsäkerhetsverket har innehavaren av en anläggning med solceller en lagstadgad skyldighet att fortlöpande kontrollera att anläggningen ger betryggande säkerhet mot person- och sakskada (67). För att kunna fullgöra denna skyldighet, ska det företag som utfört installationen av solcellsanläggningen lämna drifts- och skötselanvisningar för anläggningen till dess innehavare.

Därtill ska innehavaren av en solcellsanläggning kunna tillhandahålla nödvändig information om anläggningen och skötseln av den till dem som ska arbeta med reparation, kontroll eller underhåll av solcellsanläggningen.

En solcellsanläggning bör kontrolleras på egen hand åtminstone en gång per år. Denna kontroll kan gärna utföras tidigt på våren. Anledningen till det är att en solcellsanläggnings produktion av solel i regel stiger kraftigt i mars efter att ha varit relativt blygsam under vintermånaderna.

En kontroll av en solcellsanläggning bör omfatta att undersöka att inga synliga skador uppstått på någon solpanel, att alla synliga kablar är hela samt att det inte finns tecken på att enskilda komponenter kan läcka in vatten. Därtill bör regelbundet ses över att växelriktarnas larmindikationer fungerar. Läs mer: kontroll och underhåll av solcellsanläggningar.


Beställ offerter på solceller via Hemsol

Vanliga frågor

Vad är återbetalningstiden för en investering i solceller?

I regel är återbetalningstiden för en investering i solceller till en villa cirka 7–15 år, enligt Hemsols beräkningar. Återbetalningstiden påverkas främst av faktorer som priset för solcellsanläggningen, spotpriset på el, hur stor andel av den producerade solelen som används för egna behov samt vilka skatteavdrag som solcellsanläggningen är kvalificerad för.

I skrivande stund, januari år 2024, har Hemsol inte kännedom om några väsentliga planerade ändringar vad gäller bidrag eller avdrag för solceller. Skulle dock de statliga ersättningarna helt tas bort, beräknas återbetalningstiden för solceller öka med cirka 40–60 %.

Vilken förväntad livslängd har solceller och tillhörande komponenter?

De flesta komponenter i en kvalitetsmässigt bra anläggning med solceller kan förväntas ha en livslängd på åtminstone 25–30 år, med undantag för anläggningens växelriktare. För växelriktare, som utgör cirka 15–25 % av totalkostnaden för en ny solcellsanläggning, kan livslängden uppskattas till cirka 10–20 år.

Den effekt som solceller klarar av att producera avtar dock med tiden. Tidigare har det ansetts att solcellers effekt minskar med cirka 0,3–1,0 % per år. En studie från år 2023 av Polska vetenskapsakademin, som undersökt två solcellsanläggningar i Tyskland, visade dock att solcellernas kapacitet endast minskat med cirka 0,1–0,2 % per år (68).

Detta skulle kunna betyda att livslängden för solceller i Sverige, sett till hur mycket de producerar, är längre än vad som tidigare antagits.

Måste ett förbrukningsavtal tecknas för att sälja el från solceller?

Nej, en fastighetsägare måste inte aktivt teckna ett förbrukningsavtal (elavtal) om denne vill börja sälja el från solceller. I regel har en fastighetsägare redan ett förbrukningsavtal med ett elhandelsbolag sedan tidigare. Tecknas ett produktionsavtal med samma elhandelsbolag som det redan finns ett förbrukningsavtal med, behöver inget nytt förbrukningsavtal tecknas.

Om ett förbrukningsavtal inte tecknas, tilldelas fastigheten ett så kallat anvisat elavtal av det företag som äger elnätet till vilket fastigheten är kopplad. Hemsol rekommenderar dock att aktivt välja elavtal eftersom det är osannolikt att ett anvisat elavtal är det mest förmånliga elavtalet för en kund. Se också: Regler för förbrukningsavtal vid försäljning av el från solceller.

Källhänvisningar

 1. Nätanslutna solcellsanläggningar, antal och installerad effekt, från år 2016 -, Energimyndighetens Statistiskdatabas, https://pxexternal.energimyndigheten.se/pxweb/sv/N%C3%A4tanslutna%20solcellsanl%C3%A4ggningar/-/EN0123_1.px/ (hämtad 2024-01-03)
 2. Besparingarna är uträknade för en villa med en årlig elförbrukning på cirka 18 000 kWh, med en solcellsanläggning med märkeffekten 10 kW placerad i elområde SE03. I elområde SE03 ingår bland annat Stockholms läns län och delar av Västra Götalands län. Beräkningarna baseras på timvisa jämförelser mellan elproduktion, elförbrukning och timspotpris. De historiska spotpriserna är hämtade från Nordpool. Timvis elproduktion är uppskattad utifrån elproduktionsdata från flera olika villor. Data med uppskattad elproduktion per timme är inhämtad från EU-kommissionens kalkylverktyg PVGIS. När solel säljs beaktas följande inkomster: timspotpris (timvis data från Nordpool) + prispåslag (5 öre/kWh) + ursprungsgarantier (1 öre/kWh) + nätnytta (13,44 öre/kWh) + skattereduktion (60 öre/kWh). För beräkning av värde på använd solel inkluderas: timspotpris + prispåslag (3,55 öre/kWh), miljöpåslag (1,49 öre/kWh) + inköpspåslag (14,3 öre/kWh) + elcertifikat (0,62 öre/kWh) + rörlig elnätsavgift (20 öre/kWh) + energiskatt (34,24 öre/kWh 2021, 36 öre/kWh 2022 och 39,2 öre/kWh 2023) + moms (25 procent på hela beloppet).
 3. Solfångare och Solcellspaneler, Boverket, december 2022, under rubriken “När krävs det bygglov för solfångare och solcellspaneler”, https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov–byggande/anmalningsplikt/byggnader/andring/sol/ (hämtad 2024-01-03)
 4. Solfångare och Solcellspaneler, Boverket, december 2022, under rubriken “Bygglovsbefriade solcellsanläggningen får inte monteraras på byggander eller inom bebyggelseområden som är särsklit värdefulla”, https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov–byggande/anmalningsplikt/byggnader/andring/sol/ (hämtad 2024-01-03)
 5. Solfångare och Solcellspaneler, Boverket, december 2022, under rubriken “Bygglovsbefriade solcellsanläggningen får inte monteras på byggnader inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.”, https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov–byggande/anmalningsplikt/byggnader/andring/sol/ (hämtad 2024-01-03)
 6. Att installera solenergi, Svensk Solenergi, Under rubriken “Andra regler att iaktta för bygglovsbefirade åtgärder”, https://svensksolenergi.se/att-installera-solenergi/bygglov-och-detaljplan/ (hämtad 2024-01-03)
 7. Normal globalinstrålning under ett år, Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI), mars 2017, https://www.smhi.se/data/meteorologi/stralning/normal-globalstralning-under-ett-ar-1.2927 (hämtad 2024-01-03)
 8. Normal globalinstrålning under ett år, Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI), mars 2017, https://www.smhi.se/data/meteorologi/stralning/normal-globalstralning-under-ett-ar-1.2927 (hämtad 2024-01-03)
 9. Normal globalinstrålning under ett år, Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI), mars 2017, https://www.smhi.se/data/meteorologi/stralning/normal-globalstralning-under-ett-ar-1.2927 (hämtad 2024-01-03)
 10. PHOTOVOLTAIC GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM, European Commision,
  https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html (hämtad 2024-01-03)
 11. Finansmarknadsstatistik, Statistiska Centralbyrån (SCB), november 2023, Exceldokumentet “Finansmarknadstatistik”, flik 8.1-8.2, cell B71, https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/finansmarknad/finansmarknadsstatistik/finansmarknadsstatistik/ (hämtad 2024-01-03)
 12. Finansmarknadsstatistik, Statistiska Centralbyrån (SCB), november 2023, Exceldokumentet “Finansmarknadstatistik”, flik 8.1-8.2, cell C449, https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/finansmarknad/finansmarknadsstatistik/finansmarknadsstatistik/ (hämtad 2024-01-03)
 13. Finansinspektionens författningssamling, Thedéen, E., Jacobosson, R., Finansinspektionen, december 2016, Under rubriken “Begränsning av belåningsgrad”, https://www.fi.se/contentassets/79f5f2bb456541e398d473bd5a58be60/fs1633.pdf
 14. Finansmarknadsstatistik, Statistiska Centralbyrån (SCB), november 2023, Exceldokumentet “Finansmarknadstatistik”, flik 8.1-8.2, cell B685, https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/finansmarknad/finansmarknadsstatistik/finansmarknadsstatistik/ (hämtad 2024-01-03)
 15. Finansmarknadsstatistik, Statistiska Centralbyrån (SCB), november 2023, Exceldokumentet “Finansmarknadstatistik”, flik 8.1-8.2, cell C449, https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/finansmarknad/finansmarknadsstatistik/finansmarknadsstatistik/ (hämtad 2024-01-03)
 16. Leasa solceller, Svea Solar, Under Vanliga frågor och svar, “Vad är uppsägningsavgiften?”, https://sveasolar.se/sv-se/leasing#accordion_group_id=vad-%C3%A4r-upps%C3%A4gningsavgiften (hämtad 2024-01-03)
 17. Rättslig vägledning, Grön Teknik, installation, Skatteverket, Under rubriken “Skattereduktions storlek”, https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2023.16/420580.html (hämtad 2024-01-02),
 18. Rättslig vägledning, Grön Teknik, installation, Skatteverket, Under rubriken “Schablon vid totalentreprenad”, https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2023.16/420580.html (hämtad 2024-01-02)
 19. Ger arbetet rätt till rotavdrag?, Skatteverket, Under rubriken “El”, https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/rotarbeteochrutarbete/gerarbetetratttillrotavdrag.106.5c1163881590be297b5899d.html?q=rotavdrag+solceller (hämtad 2024-01-02)
 20. Så fungerar rotavdraget, Skatteverket, Under rubriken “Betala för arbetet”,
  https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/rotarbeteochrutarbete/safungerarrotavdraget.4.5947400c11f47f7f9dd80004014.html (hämtad 2024-01-03)
 21. Ger arbetet rätt till rotavdrag?, Skatteverket, Under rubriken “El”, https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/rotarbeteochrutarbete/gerarbetetratttillrotavdrag.106.5c1163881590be297b5899d.html?q=rotavdrag+solceller (hämtad 2024-01-03)
 22. Så fungerar skattereduktion för grön teknik, Skatteverket, Under rubriken “Din bostad ska vara godkänd för skattereduktion”, https://skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/gronteknik/safungerarskattereduktionenforgronteknik.4.676f4884175c97df4192870.html (hämtad 2024-01-03)
 23. Rättslig vägledning, Obegränsad skattskyldighet fysiska personer, Skatteverket, https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2023.14/2635.html (hämtad 2024-01-03)
 24. Rättslig vägledning, Grön Teknik, installation, Skatteverket, Under rubriken “Krav på köparen/Vem kan få skattereduktion”, https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2023.16/420580.html (hämtad 2024-01-03)
 25. Godkända arbeten – grön teknik, Skatteverket, Under rubriken “Ej godkänt”, https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/gronteknik/godkandaarbetengronteknik.4.676f4884175c97df419290e.html (hämtad 2024-01-03)
 26. Rot- och rutavdrag i deklarationen, Skatteverket, https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/rotarbeteochrutarbete/rotochrutavdragideklarationen.4.15532c7b1442f256baeae3e.html?q=rot+avdrag (hämtad 2024-01-03)
 27. Tillfälligt höjt tak för rotavdraget, Finansdepartementet Fi2023/02695, oktober 2023, Under rubriken “1 Sammanfattning”, https://www.regeringen.se/contentassets/8e5dce6b131541f49ef99733ff550a60/tillfalligt-hojt-tak-for-rotavdraget.pdf (hämtad 2024-01-03)
 28. Den totala kommunala skattesatsen minskar något 2023, Statistiska Centralbyrån (SCB), december 2022, https://www.scb.se/pressmeddelande/den-totala-kommunala-skattesatsen-minskar-nagot-2023/ (hämtad 2024-01-03)
 29. Byggnader som inte behöver energideklareras, Boverket, april 2021, https://www.boverket.se/sv/energideklaration/energideklaration/dessa-byggnader-behover-inte-energideklareras/ (hämtad 2024-01-03)
 30. Energistatistik för småhus, Energimyndigheten, maj 2022, Exceldokumentet “Energistatistik för småhus 2021 (Excel), flik T2.19 cell X9, https://www.energimyndigheten.se/statistik/den-officiella-statistiken/statistikprodukter/energistatistik-for-smahus/ (hämtad 2024-01-03)
 31. Energistatistik för småhus, Energimyndigheten, maj 2022, Exceldokumentet “Energistatistik för småhus 2021 (Excel), flik T2.19 cell X9 och cell X20, https://www.energimyndigheten.se/statistik/den-officiella-statistiken/statistikprodukter/energistatistik-for-smahus/ (hämtad 2024-01-03)
 32. Inkomstskattelag (1999:1229), SVERIGES RIKSDAG, kapitel 42 paragraf 30, https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/inkomstskattelag-19991229_sfs-1999-1229/#K42 (hämtad 2024-01-03)
 33.  Rättslig vägledning, Beskattning av kapitalinkomster, Skatteverket, https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2023.16/2714.htm (hämtad 2024-01-03)
 34. Skatteregler vid elförsäljning, Energimyndigheten, Under rubriken “Mervärdesskatt, måste du registrera dig för moms?”, https://www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen/vilka-rattigheter-och-skyldigheter-har-jag-vid-installation/skatteregler-vid-elforsaljning/ (hämtad 2024-01-03)
 35. Skatt på el, Skatteverket, https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/punktskatter/energiskatter/energiskattpael.4.15532c7b1442f256bae5e4c.html (hämtad 2024-01-03)
 36. Skatt på el, Skatteverket, Under rubriken “El är inte skattepliktig om följande tre förutsättningar uppfylls:” i fliken “Elproducent”, https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/punktskatter/energiskatter/energiskattpael.4.15532c7b1442f256bae5e4c.html (hämtad 2024-01-03)
 37. Ändrad skattesats på el från 1 januari 2024, Skatteverket, Under fliken “Skattesats på el”, https://skatteverket.se/foretag/skatterochavdrag/punktskatter/nyheterinompunktskatter/2023/nyheterinompunktskatter/andradskattesatsforelfran1januari2024.5.7d2cc99c18b24bd07c38602.html (hämtad 2023-12-29)
 38. Mikroproduktion av förnybar el – privatbostad, Skatteverket, Under rubriken “Du kan få skattereduktion för elen som du levererar”, https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/mikroproduktionavfornybarelprivatbostad.4.12815e4f14a62bc048f41a7.html?q=%C3%B6verskottsel (hämtad 2024-01-03)
 39. Mikroproduktion av förnybar el – privatbostad, Skatteverket, Under rubriken “Du kan få skattereduktion för elen som du levererar”, https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/mikroproduktionavfornybarelprivatbostad.4.12815e4f14a62bc048f41a7.html?q=%C3%B6verskottsel (hämtad 2024-01-03)
 40. Mikroproduktion av förnybar el – privatbostad, Skatteverket, Under fliken ”anläggningen ska uppfylla dessa villkor”, https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/mikroproduktionavfornybarelprivatbostad.4.12815e4f14a62bc048f41a7.html?q=%C3%B6verskottsel (hämtad 2024-01-03)
 41. Mikroproduktion av förnybar el – privatbostad, Skatteverket, Under fliken ”anläggningen ska uppfylla dessa villkor”, https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/mikroproduktionavfornybarelprivatbostad.4.12815e4f14a62bc048f41a7.html?q=%C3%B6verskottsel (hämtad 2024-01-03)
 42. Ellagen och solceller, Konsumenternas Energimarknadsbyrå, Under rubriken “Anslutning av en solcellsanläggning och ellagen”, https://www.energimarknadsbyran.se/solceller/konsumentratt/regler-och-beslut/ellagen-och-solceller/ (hämtad 2024-01-03)
 43. Mikroproduktion av förnybar el – privatbostad, Skatteverket, Under rubriken “Du kan få skattereduktion för elen som du levererar”, https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/mikroproduktionavfornybarelprivatbostad.4.12815e4f14a62bc048f41a7.html?q=%C3%B6verskottsel (hämtad 2024-01-03)
 44. Grön teknik, Skatteverket, https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/gronteknik.4.676f4884175c97df4192860.html?q=skattereduktion+gr%C3%B6n+teknik (hämtad 2024-01-03)
 45. Vem får installera solceller?, Elsäkerhetsverket, https://www.elsakerhetsverket.se/yrkespersoner/arbeta-med-elinstallationer/att-tanka-pa-vid-elinstallationer/installera-solcellsanlaggningar/vem-far-installera-solceller/ (hämtad 2024-01-03)
 46. Rättslig vägledning, Grön teknik, installation, Skatteverket, Under rubriken “Underlag för skattereduktion/Utgifter för arbete och material”, https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2023.16/420580.html#h-Underlag-for-skattereduktionen (hämtad 2024-01-03)
 47. Karta med snölastzoner, Boverket, juni 2023, https://gis2.boverket.se/portal/apps/storymaps/stories/d78de3c1b9bb44368b37b18870468658 (hämtad 2024-01-03)
 48. SS-EN IEC 61215-2, Solcellsanläggningar – Konstruktions- och typgodkännande av solcellsmoduler – Del 2: Provningsmetoder, SVENSK ELSTANDARD, maj 2021, sida 36,
  https://www.sis.se/produkter/energi–och-varmeoverforing-2feba892/solenergi/ssen6121522/
 49. IEC 61701:2020, Photovoltaic (PV) modules – Salt mist corrosion testing, International Electrotechnical Commission (IEC), juni 2020, https://webstore.iec.ch/publication/59588
 50. Enhanced Listings, Clean Energy Council, https://www.cleanenergycouncil.org.au/industry/products/modules/enhanced-listings (hämtad 2024-01-03)
 51. Salt i haven runt Sverige, Sverige Hydrologiska och Meteorologiska Institut (SMHI), mars 2023, Under rubriken “Salthalten påverkar både havsvattenståndet och fartygstrafiken”, https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/haven-runt-sverige/salt-i-haven-runt-sverige-1.193892 (hämtad 2024-01-03)
 52.  Photovoltaic (PV) modules – Ammonia corrosion testing, International Electrotechnical Commission (IEC), juni 2013, https://webstore.iec.ch/publication/7392
 53. Bygglov och Byggregler, Energimyndigheten, https://www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen/vilka-rattigheter-och-skyldigheter-har-jag-vid-installation/kraver-installationen-bygglov/ (hämtad 2024-01-03)
 54. Grön teknik, Skatteverket, Under rubriken “Skattereduktion för grön teknik ges för:”, https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/gronteknik.4.676f4884175c97df4192860.html (hämtad 2024-01-03)
 55. Så fungerar skattereduktion för grön teknik, Skatteverket, Under fliken “Schablon vid totalentreprenad”, https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/gronteknik/safungerarskattereduktionenforgronteknik.4.676f4884175c97df4192870.html (hämtad 2024-01-03)
 56. Ladda elbilen – Kan jag ladda hemma?, Elsäkerhetsverket, 2019, Under rubriken “Att tänka på, ladda i vanligt eluttag”, https://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/publikationer/broschyrer/ladda-elbilen/ (hämtad 2024-01-03)
 57. Godkända arbeten – grön teknik, Skatteverket, https://skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/gronteknik/godkandaarbetengronteknik.4.676f4884175c97df419290e.html (hämtad 2024-01-03)
 58. Hjälp vid jämförelser av leverantörer och anbud, Energimyndigheten, https://www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen/vad-ska-jag-tanka-pa-vid-inkop-och-val-av-leverantor/hjalp-vid-jamforelse-av-leverantorer-och-anbud/ (hämtad 2024-01-03)
 59. Solceller och förstärkningar av elnätet, E.ON., Under rubriken “Ha is i magen tills din föranmälan är godkänd”, https://www.eon.se/artiklar/solceller-och-foerstaerkningar-av-elnaetet#viktigt (hämtad 2024-01-03)
 60. Solceller och förstärkningar av elnätet, E.ON., Under rubriken “Förstärkningar av elnätet tar tid”, https://www.eon.se/artiklar/solceller-och-foerstaerkningar-av-elnaetet#viktigt (hämtad 2024-01-03)
 61. Regeländringar beslutade den 28 juni 2018, Regeringskansliet, juli 2019, Under rubriken “Funktionskrav på elmätare och slopad schablonavräkning för timmätta kunder”, https://www.regeringen.se/artiklar/2018/07/regelandringar-beslutade-den-28-juni-2018/ (hämtad 2024-01-03)
 62. Ellagen och solceller, Konsumenternas Energimarknadsbyrå, Under rubriken “Anslutning av en solcellsanläggning och ellagen”, https://www.energimarknadsbyran.se/solceller/konsumentratt/regler-och-beslut/ellagen-och-solceller/ (hämtad 2024-01-03)
 63. Elpriser och elavtal, Statistiska Centralbyrån (SCB), Rådata tagna från tabellen “Fördelning av elavtal efter elområde och avtalstyp…”), https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/energi/prisutvecklingen-inom-energiomradet/elpriser-och-elavtal/ (hämtad 2023-08-31)
 64. Klagomålsinformation, Konsumenternas Energimarknadsbyrå, https://www.energimarknadsbyran.se/el/dina-avtal-och-kostnader/valja-elavtal/klagomalsinformation/ (hämtad 2023-12-17)
 65. Är ursprungsgarantier något för mig?, Energimyndigheten, https://www.energimyndigheten.se/fornybart/ursprungsgarantier/ansokan-om-ursprungsgarantier/ar-ursprungsgarantier-nagot-for-mig/ (hämtad 2024-01-03)
 66. Den 1 maj byter vi på Tibber till 100% fossilfritt!, Tibber, februari 2023, https://tibber.com/se/magazine/inside-tibber/tibber-utokar-energimixen (hämtad 2024-01-03)
 67. Kontrollera och underhåll din solcellsanläggning, Elsäkerhetsverket, https://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/din-elanlaggning/bygga-och-renovera/installation-av-solceller/kontrollera-och-underhall-din-solcellsanlaggning/ /(hämtad 2024-01-03)
 68. Evaluation of degradation energy productivity of photovoltaic installations in long-term case study, Olczak P., Applied Energy, augusti 2023, Under rubriken “Abstract”, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261923004737 (hämtad 2024-01-03)