Välj Solcellsleverantör: Jämför och Undvik Oseriösa Bolag 2024

I denna artikel går Hemsol igenom viktiga faktorer att beakta vid val av solcellsleverantör. Vidare behandlas faktorer för att utvärdera solcellsleverantörers erbjudanden samt tecken som kan tyda på att en solcellsleverantör är oseriös.

 


Sammanfattning: Så väljer du solcellsleverantör

 • Vid val av solcellsleverantör bör erfarenhet, renommé och ekonomisk ställning beaktas.
 • En solcellsleverantör ska vara registrerad hos Elsäkerhetsverket.
 • En solcellsleverantör med många ärenden hos ARN bör i regel undvikas.
 • Vid bedömning av solcellsleverantörers offerter bör villkoren för garantier jämföras.
 • En solcellsleverantör bör genomföra snö- och vindlastberäkningar.

Få kostnadsfri hjälp att välja solcellsleverantör av Hemsol

Hos Hemsol kan du få kostnadsfri hjälp att välja solcellsleverantör. Via vår tjänst kan du jämföra upp till fyra offerter från kvalitetssäkrade solcellsleverantörer som är aktiva i ditt område.

Faktorer att beakta vid val av solcellsleverantör

För ett så bra val av solcellsleverantör som möjligt bör en bedömning göras av:

 • Solcellsleverantörens verksamhet, ekonomi och renommé.
 • Vilka tjänster som ingår i solcellsleverantörens erbjudande.
 • Solcellsleverantörens offert.
Sammanfattning över olika faktorer att jämföra och överväga vid val av solcellsleverantör.
Bild 1. Sammanfattning av faktorer att beakta vid val av solcellsleverentör.

Faktorer för att utvärdera en solcellsleverantörs verksamhet, ekonomi och renommé

Faktorer för att utvärdera en solcellsleverantörs verksamhet, ekonomi och renommé är:

 • Tjänsteutbud: de typer av jobb inom solceller som leverantören utför.
 • Renommé: till exempel omdömen, rekommendationer och referenser.
 • Erfarenhet: antal år i solcellsbranschen samt genomförda installationer.
 • Lokal anknytning: närhet till platsen där solcellsanläggningen ska uppföras.
 • Huvudsakligt verksamhetsområde: huruvida solceller är leverantörens huvudsyssla.
 • Totalentreprenör: huruvida leverantören utför både projektering och installation.
 • Risk för konkurs: bedömning av leverantörens ekonomiska stabilitet.
 • CIN2-certifierade montörer: huruvida leverantören har ackrediterade installatörer.

De arbeten inom solceller solcellsleverantören utför

Vid val av solcellsleverantör bör en kund först försäkra sig om att en leverantör kan leverera den typ av solcellsanläggning kunden efterfrågar. I stort sett alla solcellsleverantörer erbjuder installation av standardiserade solcellsanläggningar. Med detta menas en anläggning där dess solpaneler placeras på ett tak av plåt eller betongpannor samt att anläggningen kopplas upp mot elnätet.

Ska solpaneler installeras på ett tak med tegelpannor eller papptak blir urvalet av solcellsleverantörer mindre. För eternittak, som innehåller asbest, kan det vara svårt att överhuvudtaget hitta en solcellsleverantör. De flesta eternittak är dock gamla, så i regel är det lämpligt att byta ut sådana tak innan solpaneler installeras. Önskas takintegrerade solpaneler (soltak) går det att få tag på. Det är dock inget som de flesta solcellsinstallatörer erbjuder i dagsläget (juni 2023).

Numera erbjuder de flesta solcellsleverantörer lagring av solel med hjälp av solcellsbatterier. Ska en solcellsanläggning även fungera off-grid är det dock färre solcellsleverantörer som åtar sig ett sådant uppdrag. Önskas markmonterade solpaneler kan de flesta större solcellsleverantörer tillgodose det önskemålet. Läs mer här: Guide: Välj rätt typ av solceller för dig.

Solcellsleverantörens renommé

För att bilda sig en uppfattning om en solcellsleverantörs renommé kan till exempel omdömen av företaget på webbplatser som trustpilot.com, google.com och reco.se användas. Att söka på företagsnamnet på internet kan också ofta ge värdefull information, till exempel om företaget varit inblandat i olika tvister.

Solcellsleverantörens erfarenhet av arbete med solceller

Ju mer erfarenhet en solcellsleverantör har av arbete med solceller desto bättre. En orsak till det är att för att utforma en solcellsanläggning så bra som möjligt, behövs hänsyn tas till en mängd faktorer. Många av dessa faktorer är lokala, till exempel solinstrålning, snölast och vindförhållanden.

Solcellsbranschen växer snabbt i Sverige. Enligt Svensk Solenergi installerades cirka 50 800 nya solcellsanläggningar i Sverige år 2022. Det innebär att den 1 januari 2023 var mer än var tredje solcellsanläggning i Sverige installerad under år 2022 (1).

Solcellsbranschens snabba tillväxt har fört med sig att många nybildade företag och företag med annan huvudsaklig verksamhet än solceller gett sig in i branschen. Två bra mått för att jämföra olika solcellsleverantörers erfarenhet av solceller är antalet solcellsanläggningar företaget har installerat samt hur många år företaget arbetat med installation av solcellsanläggningar.

Solcellsleverantörens lokala anknytning

Det är ofta bra att anlita en solcellsleverantör med lokal anknytning, det vill säga som har sin verksamhet i närheten av där solcellsanläggningen ska uppföras. Därigenom är det lättare att erhålla pålitliga referenser, till exempel från personer åt vilka leverantören redan installerat en solcellsanläggning.

Att en solcellsleverantör har sin verksamhet i närheten av där en solcellsanläggning är uppförd underlättar också när service, underhåll eller reparation behöver utföras på anläggningen. En solcellsleverantör med lokal anknytning har ofta också bättre kännedom om lokala förutsättningar, till exempel ansvarig kommuns inställning till eventuella bygglov.

Solcellsleverantörens huvudsakliga verksamhetsområde

Hemsol anser att det är en fördel att anlita en solcellsleverantör som har installation av solcellsanläggningar som sin huvudsakliga verksamhet. Det medför att solcellsinstallationer är en prioriterad verksamhet för leverantören. Allt annat lika är det därtill bättre om merparten av arbetet med att uppföra en solcellsanläggning utförs av företaget själva och inte av underentreprenörer.

Flera stora företag är förvisso solcellsleverantörer men deras huvudsakliga verksamhetsområde är inte att installera solcellsanläggningar. Företag som till exempel Vattenfall, E.ON och Telge Energi är främst elhandelsbolag. Att erbjuda solcellsanläggningar är för dem därför främst ett sätt att knyta till sig nya elkunder.

Bolag som främst är elsäljare anlitar därför i regel underentreprenörer för att uppföra solcellsanläggningar. Det innebär att en kund som anlitar dessa bolag oftast inte kan upprätta en direkt kontakt med det företag som ska utföra solcellsinstallation innan en beställning av en solcellsanläggning redan gjorts.

Huruvida solcellsleverantören är en totalentreprenör eller ej

Hemsol anser att det är en fördel om en solcellsleverantör är en totalentreprenör, det vill säga att de utför både införsäljning, projektering och installation av en solcellsanläggning. En orsak till det är att solcellsanläggningars komplexitet i regel kräver en helhetssyn för att ge ett lyckat resultat.

Vidare kan kvaliteten på installationer variera betydligt om en solcellsleverantör använder sig av olika underentreprenörer. Anlitas en solcellsleverantör som inte själva utför installationen av anläggningen bör därför helst en utvärdering göras också av den underentreprenör som kommer att utföra installationen av solcellsanläggningen.

Risken för att en solcellsleverantör går i konkurs

Enligt SCB gick 0,5 % av alla svenska företag i konkurs år 2022. Inom bygg- och anläggningsbranschen, som solcellsleverantörer tillhör, gick 1,0 % av företagen i konkurs (2). Enligt Hemsol kan solcellsleverantörers konkursrisk därför på sikt antas vara högre än för ett genomsnittligt svenskt företag.

Hemsol rekommenderar att undersöka en solcellsleverantörs ekonomiska ställning för att uppskatta risken för konkurs. Detta gäller i synnerhet om leverantören nyligen startat sin verksamhet eller är en enskild firma. Enligt myndigheten Tillväxtanalys avslutar till exempel 24 % av nystartade bolag sin verksamhet inom tre år, även om merparten av dessa inte går i konkurs. Överlevnadsgraden var betydligt högre för aktiebolag (91 %) jämfört med enskilda firmor (67 %) (3).

Trots att solcellsbranschen de senaste åren vuxit i rekordfart är branschen inte förskonad från konkurser. Till exempel gick solcellsleverantören Energihem i konkurs under 2022. Deras konkurs berörde tusentals kunder runt om i Sverige som väntade på leverans av solpaneler, fönster och tak.

Ekonomisk skada till följd av att en solcellsleverantör går i konkurs

Går en solcellsleverantör i konkurs kort efter att en kund beställt en solcellsanläggning kan kunden gå miste om förskottsbetalningen för anläggningen. För en genomsnittlig solcellsanläggning till en villa uppskattar Hemsol att det kan medföra en förlust på cirka 20 000–30 000 kronor. Det baseras på att förskottsbetalningen ofta utgör 15–25 % av solcellsanläggningens pris.

I dagsläget (april 2023) är det i normala fall åtminstone ett halvårs väntetid från det att ett avtal om en leverans av solcellsanläggning ingåtts, till dess att installationsarbetet påbörjas. Det innebär att en kund under en ganska lång tid riskerar att gå miste om en förskottsbetalning utan att få någon som helst motprestation från solcellsleverantören.

Även om en solcellsleverantör avslutar sin verksamhet eller går i konkurs inom några år efter det att en solcellsanläggning levererats, kan deras kunder lida ekonomisk skada. Vid konkurs kan till exempel installationsgarantier, och ibland även produktgarantier, inte åberopas av en kund vid fel på anläggningen eller dess utrustning.

Faktorer som kan antyda att en solcellsleverantör riskerar att gå i konkurs

Två faktorer som kan indikera att en solcellsleverantör riskerar att gå i konkurs är att leverantören genererat negativa resultat ett antal år, har svag ekonomisk ställning eller båda två. Ett nyckeltal (mått) som kan användas för att bedöma en solcellsleverantörs ekonomiska ställning är dess soliditet.

Soliditet som mått på en solcellsleverantörs ekonomiska ställning

Soliditet är ett mått på hur stor andel av ett företags tillgångar som finansieras med egna medel. Enligt ekonomie doktor Dag Smith kan “soliditet sägas ge ett mått på företagets förmåga att uthärda förluster” (4). Ju högre ett företags soliditet är, desto lägre är i regel risken att det går i konkurs.

Hemsol anser att om en solcellsleverantör har en soliditet under 25 % kan det vara ett tecken på svag ekonomisk ställning. Ett skäl till det är att en tumregel enligt Upplysningscentralen (UC) är att soliditeten inte får understiga 25 % för att ett företag ska beviljas nya långfristiga lån. Det är dock en generell regel som varierar mellan olika branscher (5).

Enligt SCB var den genomsnittliga soliditeten för svenska företag cirka 45 % år 2020 (6). Av avkastningsskäl strävar dock få företag efter att uppnå en soliditet på 100 %. Information om ett företags ekonomi går att få reda på genom att studera årsredovisningar även om informationen inte alltid är helt aktuell. Årsredovisningar går ofta att hitta kostnadsfritt på till exempel www.hitta.se.

Huruvida solcellsleverantören har CIN2-certifierade installatörer

Hemsol ser det som ett gott tecken att en solcellsleverantör har CIN2-certifierade installatörer. En orsak till det är att CIN2-installatörer enligt Boverkets föreskrifter inte endast ska kunna montera en solcellsanläggning utan även ha kunskap om till exempel lämplig riktning och lutning på solceller (7).

Att en solcellsleverantör har CIN2-certifierade installatörer betyder dock i regel inte att alla installatörer hos leverantören är CIN2-certifierade. En kund bör därför förvissa sig om att det är CIN2-certifierade solcellsinstallatörer som arbetar med uppförandet av just dennes solcellsanläggning.

Det ställs ganska höga krav, bland annat på yrkeserfarenhet, för att erhålla CIN2-certifiering. I dagsläget (juni 2023) kan man därför inte förvänta sig att hitta en solcellsleverantör som enbart har CIN2-certifierade solcellsinstallatörer.

Faktorer för att utvärdera en solcellsleverantörs generella erbjudande

Viktiga tjänster att kolla upp om de ingår i en solcellsleverantörs erbjudande är:

 • Produktionsoptimering: till exempel om skuggning och solinstrålning beaktats.
 • Hållfasthetsberäkningar: om hänsyn tagits till snö- och vindlast.
 • Installationsgaranti: längden på en solcellsleverantörs installationsgaranti.
 • Leveranstid: tid till igångsättning samt för genomförandet av projektet.
 • Möjlighet till egna inköp: möjlighet att själv införskaffa till exempel solpaneler.
 • Administrativa tjänster: vilka administrativa tjänster som ingår i erbjudandet.

Solcellsleverantörens beaktande av skuggning och solinstrålning

En beställare av en solcellsanläggning bör be den offererande solcellsleverantören att redogöra för hur hänsyn tagits till eventuell skuggning från fasta föremål vid utformandet av solcellsanläggningen. Utgångspunkten bör vara att placera solpaneler så att solelsförluster på grund av skuggning minimeras.

Solpaneler behöver dock ibland placeras på platser där de tidvis utsätts för skuggning, till exempel på grund av platsbrist. Vid skuggning av solpaneler kan i sådana fall åtgärder som att använda effektoptimerare eller välja en växelriktare med fler än två MPPT:er behöva att övervägas.

Solcellsleverantörens användning av snö- och vindlastberäkningar

En beställare av en solcellsanläggning bör kräva av en solcellsleverantör att de utför snö- och vindlastberäkningar. Enligt Boverkets handbok för snö-och vindlastberäkningar ska dessa utgå från en maximal referensvindhastighet respektive maximal snölast som återkommer i genomsnitt en gång per 50 år (8).

En beställare ska dock inte endast kräva att en solcellsleverantör utför vind- och snölastsberäkningar utan också att solcellsanläggningen utförs i enlighet med dessa beräkningar. Val av montagematerial, infästningar och placering av solpaneler är alla faktorer som måste anpassas efter den vind- och snölast en solcellsanläggning kan tänkas utsättas för.

Solcellsleverantörens installationsgaranti

Vid bedömning av en solcellsleverantörs garantier är installationsgarantin särskilt viktig. Installationsgarantin omfattar brister i installationsarbetet som till exempel dåligt monterade solpaneler eller felaktigt förlagd kabel. Enligt Hemsol bör en solcellsleverantör ge minst 5 års installationsgaranti.

Se även: installationsgaranti för solceller.

Solcellsleverantörerens leveranstid för att genomföra tjänsten

Eftersom solceller är en lönsam investering är det i regel en fördel ju kortare leveranstid en solcellsleverantör har. Långa leveranstider kan dock tyda på att ett företag är efterfrågat och utför ett bra arbete. Detta förutsätter dock att den långa leveranstiden beror på personalbrist.

Hur viktig leveranstiden är beror bland annat på när på året beställningen görs. Läggs beställningen i slutet på mars innebär sex månaders väntetid att drygt ¾ av anläggningens årsproduktion av solel senareläggs. Beställs däremot solcellsanläggningen i slutet av september innebär samma väntetid att knappt ¼ av anläggningens årsproduktion av solel skjuts upp.

Att beakta leveranstiden vid val av solcellsleverantör är extra viktigt när elpriset ligger på en hög nivå, om en solcellsanläggning beställs på våren eller om ett betydande belopp av anläggningens pris ska betalas i förskott.

Huruvida solcellsleverantören erbjuder möjlighet till eget inköp av material

Ibland erbjuder solcellsleverantörer en kund möjligheten att själv införskaffa material såsom solpaneler och växelriktare. För en kund kan detta dels innebära en möjlighet till kostnadsbesparingar, dels att kunna välja mellan produkter som inte ingår i leverantörens normala sortiment.

Egen införskaffning av material kräver dock både tid och kunskap. Därtill kan garantivillkoren för en produkt ibland bli sämre än om produkten köpts direkt av solcellsleverantören.

Vilka administrativa tjänster solcellsleverantören erbjuder

Beroende på vilka behov en kund har kan det ha betydelse vilka administrativa tjänster en solcellsleverantör erbjuder. Till exempel kan det vara värdefullt om en solcellsleverantör erbjuder hjälp med bygglov om en solcellsanläggning ska uppföras i ett område som kräver bygglov. För en person som tycker det är svårt eller jobbigt att välja elhandelsbolag kan det vidare underlätta om en solcellsleverantör erbjuder hjälp med detta.

Faktorer för att utvärdera en solcellsleverantörs offert

Den kanske viktigaste faktorn för att utvärdera en solcellsleverantörs offert är priset i förhållande till solpanelernas totala märkeffekt (pris per Watt). Andra betydande faktorer vid utvärdering av en solcellsleverantörs offert är solpanelernas och växelriktares egenskaper.

De viktigaste egenskaperna för att bedöma en solpanels kvalité är certifieringar, produkt- och effektivitetsgaranti. För växelriktare är dess effekt och produktgaranti ofta avgörande urvalskriterier.

Växelriktare är dock inte alltid bättre ju högre effekt dessa har. Det som är viktigt är att en växelriktares effekt är dimensionerad i förhållande till de tillhörande solpanelernas totala märkeffekt. I regel väljs växelriktare med en effekt som är 80–90 % av tillhörande solpanelers märkeffekt. Ytterligare exempel på faktorer vid utvärdering av en solcellsleverantörs offert är montagesystem och leveranstid.

Faktorer som kan tyda på att en solcellsleverantör är oseriös

Några faktorer som enligt Hemsol kan antyda att en solcellsleverantör inte är seriös är om:

 • Solcellsleverantören inte är registrerad hos Elsäkerhetsverket.
 • Solcellsleverantören har många ärenden hos ARN.
 • Solcellsleverantörens hemvist inte framgår tydligt.
 • Solcellsleverantören inte kan ge tydliga svar på frågor.
 • Solcellsleverantörens offerter är bristfälligt specificerade.
 • Solcellsleverantören inte tillhandahåller relevant dokumentation.

Solcellsleverantören är inte registrerad hos Elsäkerhetsverket

En solcellsleverantör bör betraktas som oseriös om den inte är registrerat hos Elsäkerhetsverket. Orsaken till det är att en registrering hos Elsäkerhetsverket under verksamhetstypen Elproduktionsanläggningar är ett krav för att få installera solcellsanläggningar (9).

Trots att registrering hos Elsäkerhetsverket är ett krav utförs enligt branschorganisationen Svensk Solenergi var fjärde elinstallation av solceller av en person som inte är registrerad hos Elsäkerhetsverket eller tillhör ett registrerat företags egenkontrollprogram (10).

En inkorrekt installerad solcellsanläggning kan till exempel leda både till ökad risk för brand och minskad livslängd på anläggningen och dess komponenter. Hemsol rekommenderar därför att kolla upp om en solcellsleverantör är registrerat hos Elsäkerhetsverket innan leverantören anlitas. Detta kan göras via den kostnadsfria tjänsten “Kolla elföretaget” på Elsäkerhetsverkets webbplats (11).

Solcellsleverantören har många ärenden hos Allmänna reklamationsnämnden

Att en solcellsleverantör har många anmälningar hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN) kan tyda på att företaget är oseriöst eller har ekonomiska problem. Enligt Hemsols undersökning har antalet anmälningar mot solcellsleverantörer till ARN vuxit snabbt. Under 2:a halvåret 2022 uppgick antalet anmälningar till 140 att jämföra med 15 motsvarande period 2021 (Bild 1).

Ett exempel på ett företag som fått många ARN-anmälningar och sedan gått i konkurs är solcellsleverantören Energihem. Enligt tidningen Ny Teknik hade företaget anmälts till ARN 27 gånger från 2016 till dess de gick i konkurs 2022 (12).

Diagram över antalet anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden mot solcellsinstallatörer under 2021-2022.
Bild 2. Antal anmälningar till ARN mot solcellsinstallatörer

Hur kan kontrolleras om en solcellsleverantör blivit anmäld hos ARN?

På Konsumentverket webbplats går det att söka på hur många anmälningar som en solcellsleverantör fått hos Allmänna reklamationsnämnden sedan 1 januari 2019. För äldre ärenden, eller för att läsa anmälningar och ärenden i sin helhet måste de dock begäras ut från Konsumentverket (13).

ARNs beslut är endast rekommendationer

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) utfärdar endast rekommendationer vid tvister mellan konsumenter och företag (till exempel solcellsleverantörer) (14). I merparten av fallen följer dock det anmälda företaget ARNs rekommendation (15). ARN gör inga egna utredningar utan det är upp till parterna att presentera det material som ARN ska ta ställning till. All hantering är skriftlig och ARN håller inga vittnesförhör (16).

Solcellsleverantörens hemvist framgår inte tydligt

Om solcellsleverantörens adress och hemvist inte tydligt framgår på dess webbplats eller offerter kan det vara ett tecken på att företaget inte är seriöst. På solcellsleverantörens webbplats bör det helst också finnas information om vem eller vilka som äger företaget.

Solcellsleverantören kan inte ge tydliga svar på frågor

En solcellsleverantör som inte klarar av att besvara relevanta frågor gällande den solcellsanläggning de vill installera är att betrakta som oseriös. Ett tips är därför att låta solcellsleverantören redogöra till exempel för hur de kommit fram till val av solpaneler och växelriktare samt deras placering.

Solcellsleverantörens offerter är bristfälligt specificerade

Ju tydligare en solcellsleverantörs offerter är specificerade, desto bättre. I en offert bör det till exempel framgå exakt vilken modell av växelriktare och solpaneler som kommer att installeras. Typ av montagesystem är ett annat exempel på vad som bör specificeras i en solcellsoffert.

Solcellsleverantören tillhandahåller inte relevant dokumentation

En solcellsleverantör som inte tillhandahåller relevant dokumentation över en solcellsanläggning är inte att betrakta som seriös. Hemsol anser att ett absolut minimumkrav gällande dokumentation för solcellsanläggningar är snö- och vindlastberäkning, projektering av växelriktare samt datablad för de produkter som ingår i solcellsanläggningen.

Enligt Hemsol är solcellsbranschen i dagsläget (februari år 2024) dock inte överens om vilken dokumentation som en solcellsleverantör bör lämna till en kund när en installation av en solcellsanläggning är färdigställd.

Mer information om val av solcellsprodukter vid uppförande av en solcellsanläggning

Mer information om solcellsleverantörer och solcellsföretag

Vanliga frågor

Vad krävs av en solcellsleverantör för att få installera solceller?

Enligt Elsäkerhetsverket får elinstallationsarbete i samband med installation av solceller endast utföras av någon som omfattas av ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram. En elinstallatör som är auktoriserad för arbetet får dock utföra elarbete på sin egen elanläggning (17).

Se också: krav för att få installera solceller.

Vad innebär det att en solcellsleverantör är medlem i Svensk Solenergi?

Att en solcellsleverantör är medlem i branschföreningen Svensk Solenergi behöver inte innebära mer än att företaget är verksamt i solenergibranschen. Enligt föreningens hemsida har de cirka 280 medlemmar (maj 2023 (18)). Även om merparten av medlemmarna är solcellsleverantörer finns till exempel även universitet bland medlemmarna.

Hur kan man effektivt välja mellan alla solcellsleverantörer som finns?

Ett snabbt och effektivt sätt att begränsa antalet solcellsleverantörer att välja mellan är att begära offerter från solcellsleverantörer via Hemsols webbsida. En av fördelarna med detta tillvägagångssätt är att offerterna kommer från leverantörer som har verksamhet i det område där en solcellsanläggning ska uppföras.

Källhänvisningar

 1. Över 50 000 anslutningar, Svenska Solenergi, januari 2023,
  https://svensksolenergi.se/over-50-000-anslutningar-enligt-natbolagen/ samt
  Installerat antal och effekt, Svenska Solenergi, https://svensksolenergi.se/statistik/solkraft/ (hämtad 2023-06-12)
 2. Statistikdatabasen, Statistiska Centralbyrån (SCB), https://www.statistikdatabasen.scb.se/
 3. Uppföljning av 2014 års nystartade företag – tre år efter start, Tillväxtanalys (Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser), https://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/statistik/statistikserien/2020-01-27-uppfoljning-av-2014-ars-nystartade-foretag—tre-ar-efter-start.html (hämtad 2023-06-12)
 4. Smith D., Resultat, Kapital och Kassaflöde. Sverige, Studentlitteratur 2022.
 5. Vad betyder soliditet?, Upplysningscentralen (UC), december 2017, https://www.uc.se/hjalp–kontakt/foretagsvardering/vad-betyder-soliditet/
 6. Soliditet (Justerat eget kapital i procent av summa skulder och eget kapital), för varu- resp. tjänsteproducerande företag och totalt, 2000-2021, Statistiska Centralbyrån (SCB) maj 2023, https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/naringsverksamhet/naringslivets-struktur/foretagens-ekonomi/pong/tabell-och-diagram/nyckeltal/soliditet-justerat-eget-kapital-i-procent-av-summa-skulder-och-eget-kapital-for-varu–resp.-tjansteproducerande-foretag-och-totalt-2000-2020/
 7. Boverkets föreskrifter om ändring i verket föreskrifter och allmänna råd (2013:3) om certifiering av vissa installatörer samt om ackreditering av organ för sådan certifiering. Boverket författningssamling augusti 2015, paragraf 8, https://www.boverket.se/sv/lag–ratt/forfattningssamling/gallande/cin—bfs-20133/
 8. BOVERKETS HANDBOK OM SNÖ- OCH VINDLAST, BSV 97 Utgåva 2, Boverket 1998, sida 7 och sida 26,
  https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/1997/sno–och-vindlast-bsv-97/
 9. Installations av solceller, Elsäkerhetsverket, https://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/din-elanlaggning/bygga-och-renovera/installation-av-solceller/ (hämtad 2023-06-12)
 10. Installations av solceller, Elsäkerhetsverket, https://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/din-elanlaggning/bygga-och-renovera/installation-av-solceller/ (hämtad 2023-06-12)
 11. Kollaelföretaget.se, Elsäkerhetsverket, https://www.elsakerhetsverket.se/kollaelforetaget (hämtad 2023-06-12)
 12. Energihem i konkurs – med mångmiljonskulder, Ny teknik december 2022, https://www.nyteknik.se/energi/energihem-i-konkurs-med-mangmiljonskulder/1181654
 13. Sök anmälningar och ärenden i vårt diarium, Konsumentverket, https://www.konsumentverket.se/aktuellt/nyheter-och-pressmeddelanden/sok-arende-i-diariet/
 14. Vi avgör tvisten, Allmänna reklamationsnämnden (ARN), https://www.arn.se/ (hämtad 2023-06-12)
 15. Aktuellt, Allmänna reklamationsnämnden (ARN), under “Fler företag följer ARNs beslut”, mars 2023, https://www.arn.se/om-arn/aktuellt/
 16. Om ARN, Allmänna reklamationsnämnden (ARN), https://www.arn.se/om-arn/ (hämtad 2023-06-12)
 17. Vem får installera solceller?, Elsäkerhetsverket, https://www.elsakerhetsverket.se/yrkespersoner/arbeta-med-elinstallationer/att-tanka-pa-vid-elinstallationer/installera-solcellsanlaggningar/vem-far-installera-solceller/ (hämtad 2023-06-12)
 18. Bransch-förening för mer solenergi, Svensk Solenergi, https://svensksolenergi.se/om-oss/ (hämtad 2023-06-12)