Placering av växelriktare för solceller för inomhus- och utomhusbruk

I denna artikel går Hemsol igenom var en växelriktare bör placeras och vilka faktorer som alltid bör beaktas vid placering av en växelriktare. Därefter redogörs för vilka faktorer som är viktiga att ta hänsyn till beroende på om en växelriktare placeras inomhus eller utomhus.

 


Sammanfattande fakta: Placering av växelriktare för solceller

 • En växelriktare bör helst placeras på en sval och välventilerad plats.
 • En växelriktare bör placeras så att den är lättillgänglig för underhåll.
 • En växelriktare ska placeras så den inte är utsatt för direkt solljus.
 • Alla växelriktare är inte lämpade för att placeras utomhus.
 • Av klimatmässiga skäl bör växelriktare ofta placeras inomhus.
 • Eftersom en växelriktare avger ljud bör den placeras där den ej stör.
 • Tillgång till internet bör beaktas vid placering av växelriktare.
 • Växelriktare bör av effektivitetsskäl placeras nära tillhörande solpaneler.

Var bör en växelriktare för solceller placeras?

En växelriktare för solceller bör placeras på en sval, lättillgänglig och välventilerad plats som är skyddad från sol och vind. Växelriktaren bör också placeras så nära solpaneler som möjligt. Placeras växelriktaren utomhus måste den vara godkänd för utomhusbruk och risken för stöld bör beaktas.

Vägledning för placering av växelriktare utomhus (väl ventilerat, skyddat från sol och stöldsäket) och inomhus (väl ventilerat, svalt och avskilt).
Bild 1. Vägledning för placering av växelriktare för solceller.

Bör växelriktare för solceller placeras inomhus eller utomhus?

Oftast är det bäst att placera en växelriktare inomhus eftersom växelriktaren därigenom skyddas från solinstrålning, hög luftfuktighet och stora temperatursvängningar. Placeras en växelriktare inomhus bör dock likströmbrytaren placeras utomhus så att den är lätt tillgänglig vid en eventuell brand.

En ytterligare orsak till att placera växelriktare inomhus är att alla växelriktare har värmeförluster eftersom deras verkningsgrad är lägre än 100 %. Genom att placera en växelriktare på en plats som ändå med fördel kan värmas upp, till exempel ett garage, kan denna värme användas för att värma upp garaget istället för att gå till spillo.

En fördel med att placera en växelriktare utomhus (givet att växelriktaren är anpassad för utomhusbruk) är att likströmskabel inte måste dras in i tillhörande fastighet igenom en vägg eller ett tak. Därtill finns det fall när det är nödvändigt att placera en växelriktare utomhus, till exempel vid brist på lämpligt utrymme inomhus.

Illustration över placering av växelriktare inomhus och utomhus. Placering inomhus är bäst och att föredra.
Bild 2. Placering av växelriktare är bäst inomhus men om detta inte är möjligt är det även okej att placera växelriktare utomhus.

Faktorer som alltid bör beaktas vid placering av växelriktare

Oavsett om en växelriktare placeras inomhus eller utomhus bör vid placering av en växelriktare alltid beaktas att:

 • Växelriktare bör placeras så de är lättillgängliga för underhåll.
 • Växelriktare bör placeras så nära tillhörande solpaneler som möjligt.
 • Växelriktare kan avge elektromagnetisk strålning.

Växelriktare bör placeras så de är lättillgängliga för underhåll

En växelriktare bör placeras så den är lättillgänglig för underhåll, eftersom när det blir fel på en växelriktare kan en solcellsanläggning inte producera el. Vid fel på en växelriktare bör därför felet åtgärdas så snart som möjligt.

Ett annat skäl till att en växelriktare ska placeras lättillgänglig är att DC-brytaren (som kopplar ifrån spänningen från solcellspaneler till växelriktare) också med fördel placeras nära växelriktaren. Orsaken är att denna placering underlättar underhåll av en solcellsanläggning.

Placering av växelriktare bör ske så nära tillhörande solpaneler som möjligt

För att minska mängden kabel i en solcellsanläggning bör växelriktaren placeras så nära solpanelerna som möjligt. Orsaken är att när ström passerar en kabel ger kabelns elektriska motstånd upphov till ett spänningsfall och solenergi går förlorad. Denna solenergiförlust blir större ju längre kabeln är.

Vid utformandet av en solcellsanläggning bör längden av kablarna i anläggningen minimeras och kablarnas tvärsnittsarea väljas tillräckligt stor för att undvika alltför stora värmeförluster. Ett riktmärke är enligt Photovoltaic-software.com att helst mindre än 1 % men definitivt inte mer 3 % av solpanelernas elproduktion bör försvinna i form av värmeförluster från kablarna (X).

Varje extra meter kabel mellan växelriktare och solpaneler medför också utöver större förluster av solenergi även en ökad inköpskostnad. Valet av placering av solpaneler görs emellertid främst för att maximera produktionen av solel och inte primärt för att minimera mängden kabel.

Vid val av växelriktares placering bör tillgång till internet beaktas

För att visa information om bland annat produktion av solel bör en växelriktare placeras så att den har god tillgång till internet. Även för växelriktare som har en display som visar produktionen av solel erbjuder tillverkaren i regel en app som ger mer omfattande information än displayen.

Vid placering kan beaktas att växelriktare avger elektromagnetisk strålning

Växelriktare kan avge elektromagnetisk strålning och det är inte helt klarlagt om regelbunden exponering kan ge upphov till negativa hälsoeffekter. En försiktighetsåtgärd kan därför vara att undvika att placera en växelriktare i utrymmen där man vistas frekvent.

Vissa växelriktare har dock visat sig kunna utsöndra elektromagnetisk strålning som kan störa till exempel rundradio och signalspaning. Av denna anledning har Elsäkerhetsverket belagt vissa växelriktare med försäljningsförbud (lista går att finna på Elsäkerhetsverkets webbplats).

Faktorer att beakta vid placering av växelriktare för solceller inomhus

Vid placering av växelriktare för solceller inomhus bör följande faktorer beaktas:

 • Platsen där en växelriktare placeras bör vara välventilerad.
 • Växelriktare bör placeras så risken för att störas av ljud minimeras.

Platsen där en växelriktare placeras bör vara välventilerad

Platsen där en växelriktare placeras bör vara sval och välventilerad för att värme lätt ska kunna ledas bort från växelriktaren. En anledningen till det är att ju varmare en växelriktare är, desto lägre blir växelriktarens verkningsgrad.

Ur brandsäkerhetssynpunkt är det också viktigt att tillräckligt med utrymme lämnas fritt runt om växelriktaren. I normala fall behövs cirka 10–50 cm lämnas fritt runt om en växelriktares sidor (undantaget baksidan som i regel monteras mot en vägg). Exakta uppgifter gällande avstånd går att finna i växelriktarens monteringsanvisningar.

Växelriktare bör placeras så risken för att störas av ljud minimeras

För att minska risken att störas av en växelriktares ljud bör den placeras på en avskild plats. Hur mycket och ofta en växelriktare låter varierar, men ett vanligt värde på maximal ljudnivå är cirka 50 dB. 50 dB motsvarar enligt Hörsellinjen ljudet av ett kraftigt regn eller ett lågmält samtal (X).

En växelriktare avger dock ljud i stort sett endast när den är i drift. När det är mörkt ute eller mängden strålning som når solpaneler är alltför låg stängs växelriktaren av. Problemet med att en växelriktare avger ljud på natten är därför begränsat.

Eftersom personer har olika känslighet för ljud är det dock svårt att ge några generella rekommendationer gällande placering av växelriktare med tanke på ljud.

Faktorer att beakta vid placering av växelriktare för solceller utomhus

Vid placering utomhus av en växelriktare för solceller bör följande faktorer beaktas:

 • att växelriktaren uppfyller kraven för placering utomhus
 • att växelriktaren placeras skyddad från solljus
 • att lämpliga åtgärder för att förhindra risk för stöld vidtas.

Kontrollera att växelriktaren uppfyller kraven för placering utomhus

För att en växelriktare ska få placeras utomhus ska den ha en kapslingsklass (IP-klass) på minst 55. IP-klassens första siffra visar växelriktarens skydd mot inträngande av fasta partiklar. Den andra siffran i IP-klassen är ett mått på växelriktarens skydd mot inträngande av vätska.

Även om en kapslingsklass på IP 55 räcker för att en växelriktare ska få användas utomhus är det generellt bättre ju högre IP-klass en apparat har. Till exempel erbjuder Fronius växelriktare för utomhusbruk med en IP-klass på 66. I tabell 1 beskrivs innebörden av IP-klassens olika siffervärden.

Första siffranAndra siffran
Skydd mot inträngande av fasta föremålSkydd mot inträngande av vätska
SiffraBetydelseSiffraBetydelse
0Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 50 mm.0Inget skydd.
1Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 12 mm.1Skyddad mot droppande vatten.
2Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 2,5 mm.2Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 2,5 mm.
4Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 1 mm.3Skyddad mot strilande vatten. Max vinkel 60 grader.
5Dammskyddad.4Skyddad mot strilande vatten från alla vinklar.
6Dammtät.5Skyddad mot spolande vatten från munstycke.
6Skyddad mot kraftig överspolning av vatten.
7Kan nedsänkas tillfälligt i vatten utan att ta skada.
8Lämpad för långvarig nedsänkning i vatten, enligt tillverkarens anvisning.
9Skyddad mot varmt vatten med högt tryck.

Tabell 1. Kapslingsklasser för elektriska produkter (IP-klasser) *.

*Enligt Elsäkerhetsverket översättning (3).

Växelriktare för solceller bör placeras skyddade från solljus

En växelriktare ska placeras där den inte utsätts för direkt solljus för att undvika att växelriktaren överhettas. Därtill innehåller växelriktare i regel funktioner som automatiskt sänker dess verkningsgrad när växelriktarens temperatur överstiger en viss nivå.

Utöver att solinstrålning kan minska en växelriktares effektivitet kan även växelriktarens plasthölje ta skada av långvarig exponering för solinstrålning.

Vid placering av växelriktare utomhus bör stöldrisken beaktas

Monteras en växelriktare utomhus kan åtgärder för att försvåra stöld av växelriktaren övervägas. Sådana åtgärder kan till exempel vara att använda larm, så kallade stöldsäkra skruvar eller att växelriktaren sätts fast med hjälp av en vajer.

Sverige har ännu så länge varit relativt förskonat från stölder av växelriktare. I Tyskland däremot har det förekommit att stöldligor inriktat sig på att stjäla växelriktare. Genom att allt fler fastigheter i Sverige förses med solcellsanläggningar kan stölder av växelriktare också komma att bli vanligare här.

Om man har flera växelriktare, hur bör de placeras?

Har en solcellsanläggning mer än en växelriktare är det oftast bäst att placera de olika växelriktarna på olika ställen. Därigenom minskas mängden kabel mellan solpaneler och växelriktare och onödiga solenergiförluster undviks. Att placera växelriktare nära varandra har dock fördelen att det underlättar service och underhåll.

Vid placering av flera växelriktare inomhus måste de avstånd som ska hållas fria runt varje växelriktare utvidgas. Oavsett placering måste också varje enskild växelriktare förses med en egen DC-avskiljare.

Vanliga frågor

Hur långt ifrån solpaneler kan en växelriktare placeras?

Teoretiskt kan en växelriktare placeras flera hundra meter från solpaneler. Helst ska dock en växelriktare placeras så nära solpaneler som möjligt för att undvika onödiga förluster av solenergi i kablarna.

Bör en växelriktare placeras nära ett batteri för lagring av solel?

Ja, en växelriktare (hybridväxelriktare) bör placeras så nära ett batteri för lagring av solel (solcellsbatteri) som möjligt. Orsaken till det är för att undvika energiförluster i kablarna mellan batteriet och växelriktaren.

Vid en investering i solcellsbatterier bör även andra faktorer som till exempel batteriets pris och lagringskapacitet beaktas.

Är det säkert att ha växelriktare för solceller inomhus?

Ja, under förutsättning att växelriktaren är godkänd är det säkert att placera den inomhus. Med tanke på att växelriktare avger elektromagnetisk strålning kan man dock av försiktighetsskäl undvika att placera den på en plats där personer ofta vistas.

Kan växelriktare för solceller placeras i ett sovrum?

Ja, under förutsättning att en växelriktare monteras i enlighet med instruktionsmanualen kan den placeras i ett sovrum. Det betyder bland annat att en växelriktare ska monteras mot ett fast och från brandsynpunkt godkänt underlag samt att tillräckligt med luft finns runt om växelriktaren.

Ett sovrum är dock sällan den optimala platsen att placera en växelriktare med tanke på att en växelriktare till solceller ger ifrån sig visst ljud samt även elektromagnetisk strålning.

Källhänvisningar

 1. Electricity losses online calculator : AC and DC electrical wire voltage drop and energy losses, photovoltaic-software.com, https://photovoltaic-software.com/solar-tools/voltage-drop-calculator-dc-ac (hämtad 2023-01-13)
 2. Lyssna ljudsmart, Hörselskadades riksförbund (HRF), Under rubriken “Decibelskalan är logaritmisk”, https://horsellinjen.se/fakta-och-rad/horsel-och-horselskador/lyssna-ljudsmart/ (hämtad 2023-01-13)
 3. Kapslingsklasser, Elsäkerhetsverket, https://www.elsakerhetsverket.se/yrkespersoner/tillverka-och-salja-elprodukter/de-olika-produktkraven/ovriga-markningar/ip-beteckning/kapslingsklasser/(hämtad 2023-01-13)