Montering och inkoppling av växelriktare till en solcellsanläggning

I denna artikel går Hemsol igenom inkoppling av växelriktare till solceller och vilka steg som behöver vidtas innan och efter att en växelriktare kopplas in. Vidare behandlas vilka krav som ställs för att få koppla in växelriktare och sätt att kontrollera om en växelriktare kopplats in korrekt. Därutöver beskrivs var en växelriktare bör monteras och hur en montering av växelriktare i regel går till.

 


Viktig information angående Hemsols information om inkoppling av växelriktare

Denna artikel innehåller information om elektriska installationer. Även om Hemsol har försökt att ge så korrekt information som möjligt är Hemsol inte ett registrerat elinstallationsföretag. Utifrån denna bakgrund och att regler och tillämpningar förändras över tid friskriver sig Hemsol från ansvar för eventuella felaktiga eller icke aktuella uppgifter i artikeln.

Vidare har olika solcellsanläggningar olika förutsättningar. Hemsol rekommenderar därför alltid att rådgöra med en elektriker om hur inkopplingen av en växelriktare ska utföras på bästa sätt.

Sammanfattande fakta om montage och inkoppling av växelriktare

 • Solpaneler behöver vara monterade innan en växelriktare inkopplas.
 • Endast behöriga elinstallationsföretag får koppla in växelriktare.
 • En växelriktare bör monteras på en sval och välventilerad plats.
 • Vid inkoppling av en växelriktare kan den effekt den kan avge begränsas.
 • En solcellsanläggning ska färdiganmälas efter inkoppling av växelriktare.
 • Ansvarigt elnätsbolag bedömer om en växelriktare är korrekt inkopplad.
 • En besiktningsman kan kontrollera om en växelriktare kopplats in korrekt.
 • En inkopplad växelriktare har ofta en installationsgaranti på 5–10 år.

Var bör en växelriktare till solceller monteras?

En växelriktare bör monteras på en sval och välventilerad plats där den aldrig eller sällan utsätts för direkt solljus. Placeras en växelriktare utomhus bör den erbjuda trådlös kommunikation. Därigenom undviks kabeldragning genom väggar för att kunna avläsa driftsdata från växelriktaren på en dator.

Monteras en växelriktare inomhus bör hänsyn tas till att växelriktaren kan ange ljud samt att likströmskabel behöver dras in till den tillhörande fastigheten. Några andra faktorer som kan påverka om det är lämpligt att placera en växelriktare inomhus eller utomhus är tillgängligt utrymme, närhet till tillhörande solpaneler och elektromagnetisk strålning.

Anvisningar för var växelriktare bör placeringar inomhus och utomhus.
Bild 1. Vägledning kring var växelriktare bör monteras.

Hur monteras en växelriktare till solceller?

Växelriktare till solceller monteras i regel på väggar. I normala fall skruvas en konsol (vägghållare) fast i väggen som sedan växelriktaren hängs upp på. Det finns dock skillnader i hur olika växelriktare ska monteras så tillverkarens bruksanvisning bör följas.

De växelriktare som används till solcellsanläggningar för villor väger cirka 20–60 kg. Det krävs därför ofta mer än en person för att montera en växelriktare till solceller.

Hur går inkoppling av växelriktare till solceller till?

Hur inkoppling av växelriktare till en solcellsanläggning går till kan beskrivas i tre steg:

 1. Förberedelse: Solcellsanläggningen föranmäls och solpaneler monteras.
 2. Inkoppling: Sammankoppling av växelriktare mot solpaneler och elmätare.
 3. Efterarbete: Solcellsanläggningen testkörs och färdiganmälan inlämnas.
Processbeskrivning över steg som bör följas vid inkoppling av en växelriktare för solceller.
Process för inkoppling av växelriktare för solceller.

Vad behöver göras innan en växelriktare till solceller kan kopplas in?

Innan en växelriktare kan kopplas in eller en solcellsanläggning får börja monteras måste anläggningen föranmälas. En föranmälan görs till det bolag som äger det elnät solcellsanläggningen ska kopplas in mot. I regel är det företaget som ska installera solcellsanläggningen som skickar in en föranmälan.

Efter att en föranmälan blivit godkänd kan solceller installeras.

Rätt till inkoppling (anslutning) av solcellsanläggning inklusive växelriktare

Enligt Ellagen ska ett elnätsbolag i regel ansluta en solcellsanläggning med tillhörande växelriktare till elnätet om innehavaren av anläggningen begär att den ska anslutas. Finns det särskilda skäl får dock ett elnätsföretag neka anslutning av anläggningar med en effekt på max 43,5 kW (1).

För att få rätt att neka en begäran om anslutning till elnätet måste elnätsbolaget underrätta innehavaren av solcellsanläggningen inom en månad från det att elnätsbolaget tagit emot begäran (2).

Enligt Svensk Solenergi har elnätsföretag dock inte rätt att neka små solcellsanläggningar (max 43,5 kW) anslutning om solcellsanläggningens (3):

 • elnätsabonnemang inte utökas (det vill säga kräver högre huvudsäkring)
 • huvudsäkring är på maximalt 63 Ampere.
 • effekt inte är högre än tillhörande fastighets befintliga elmätarsäkring.

Inkoppling av växelriktare mot fastighetens elcentral

Vid inkoppling av en växelriktare dras först de tillhörande solpanelernas kablage in till växelriktaren. Sedan ansluts växelriktaren mot tillhörande fastighets elcentral på egen gruppledning och avsäkras i gruppcentral eller i fasadmätarskåp. Slutligen kopplas växelriktaren mot fastighetens elmätare.

Testkörning och inkoppling (anslutning) av växelriktare mot elnätet

När en växelriktare blivit inkopplad testkörs solcellsanläggningen mot elnätet. Är testkörningen godkänd lämnas en färdiganmälan till det ansvariga elnätsbolaget. I regel tar det elnätsbolaget 2–3 veckor från det att färdiganmälan inkommit till dess att anläggningen anslutits till elnätet.

Överlämnande av dokumentation efter inkoppling av växelriktare

Det saknas i skrivande stund (april 2023) exakta regler om vilken dokumentation som ska lämnas till en kund efter att växelriktare och tillhörande solcellsanläggning anslutits till elnätet. Institutet för Solenergikvalitet anser dock att ett absolut minimum är: snö- och vindlastberäkning, projektering av växelriktare samt datablad för de produkter som ingår i solcellsanläggningen (4).

Kontroll av att inkoppling av växelriktare är korrekt utförd

Det är inte obligatoriskt att utföra en extern kontroll huruvida inkopplingen av en växelriktare är korrekt utförd. Efter att en växelriktare och tillhörande solcellsanläggning blivit ansluten till ett elnät ansvarar dock solcellsanläggningens ägare för att den installerats på ett korrekt sätt.

Att en solcellsanläggnings ägare ansvarar för att anläggningen är korrekt installerad är ett av flera skäl till varför det är viktigt att välja en solcellsinstallatör som inger förtroende. För att ta reda på om en solcellsanläggning är korrekt installerad kan dock en extern besiktningsman anlitas. För en solcellsanläggning på ett villatak är kostnaden för en sådan extern besiktning cirka 5 000 kronor inklusive moms.

Kontroll av kabeldragning vid inkoppling av växelriktare

Genom visuell besiktning kan det bedömas hur kabeldragningen utförts vid inkoppling av växelriktare till solpaneler. För att undvika skador på exempelvis solpaneler bör dock försiktighet iakttas. Vid vistelse på tak ska också åtgärder vidtas för att undvika fall, såsom användning av fallskyddssele.

Tips för kontroll av kabeldragningen vid inkoppling av växelriktare

Fyra kontroller för att indikera om kabeldragningen utförts på ett korrekt sätt vid inkoppling av växelriktare till en solcellsanläggning är:

 • Kablar ska vara ordentligt fastsatta och skyddade från onödig nötning. Kablar som hänger lösa, till exempel över en taknock, ska i normala fall inte accepteras. Vidare får kablar till exempel inte vikas över vass plåt eller vara klämda mellan takpannor.
 • Ingen kabel skall ligga direkt mot yttertaket. För att undvika att kabel ligger mot taket kan kabel till exempel fästas på skenor eller kabelstegar. För tegeltak kan kabel till exempel läggas i rör (typ flexislang) som är fäst i läkt.
 • Plus- och minusledare (kablar) ska vara dragna nära varandra. Orsaken till det är att plus- och minusledare tillsammans bildar en ledningsring som kan fungera som en antenn. Ju större denna ledningsring är, desto mer energi kan ledas in i solcellsanläggningen vid till exempel ett åsknedslag. Ledningsringens yta ska därför vara liten vilket dessutom minskar risken att solcellsanläggningen orsakar elektromagnetiska störningar.
 • Plus- och minusledare får gärna ha extra skydd mot nötning. Det är lämpligt att plus- och minusledare är försedda med extra skydd mot nötning eller angrepp från skadedjur. Till exempel kan plus- och minusledare vara förlagda i varsitt rör. Orsaken till det är att minska risken för att ljusbågar (kontinuerliga elektriska urladdningar av starkström som flödar genom luften mellan två ledare) ska uppstå. Behöver ledarna dras igenom en vägg eller tak bör det vara separata genomföringar för plus- respektive minusledaren.

Krav på installatörer för att få utföra inkoppling av växelriktare

Vid installation och inkoppling av växelriktare måste alla elinstallationsarbeten utföras av ett elinstallationsföretag. Elinstallationsföretaget ska vara registrerat i Elsäkerhetsverkets företagsregister under verksamhetstypen Elproduktionsanläggningar. Detta innebär att verksamhetstypen Elproduktionsanläggningar ingår i företagets egenkontrollprogram.

Hur kan det kontrolleras om ett företag är behörigt att koppla in växelriktare?

En kontroll om ett företag är behörigt att koppla in växelriktare kan göras gratis via tjänsten “Kolla elföretaget” på Elsäkerhetsverkets webbplats. För att söka på rätt företag behöver det anlitade företaget dock ge information om inkopplingen kommer att utföras av dem eller av en underentreprenör.

Vilka garantier omfattas i regel en inkopplad växelriktare av?

Solcellsföretag lämnar i regel en installationsgaranti på installationen av en solcellsanläggning i vilken inkoppling av växelriktare ingår. Längden på installationsgarantin varierar men är ofta 5–10 år. Därutöver omfattas växelriktaren av en produktgaranti på i normala fall 5–12 år.

En växelriktares produktgaranti kan också ofta mot en tilläggsavgift förlängas till 20–25 år. Med en sådan förlängning motsvarar garantitiden för växelriktaren ungefär tiden för solpanelers effektgaranti.

Effektbegränsning av växelriktare i samband med inkoppling

Det är kostnadsfritt för husägare med huvudsäkringar på maximalt 63 Ampere att effektbegränsa (produktionssäkra) sina växelriktare. Det görs i regel för att undvika att behöva använda en större huvudsäkring. Att höja en fastighets huvudsäkring kostar annars cirka 300–500 kronor per Ampere och år.

Inkoppling av solpaneler utan växelriktare (12 V solpaneler)

Vissa mindre solcellsanläggningar på 12 eller 24 Volt kopplas in utan växelriktare. Dessa solcellsanläggningar kan till exempel användas i husbilar eller för el till enklare sommarstugor. Solcellsanläggningar på 12 V och 24 V säljs till exempel på varuhus som Jula och Biltema.

Får man montera en solcellsanläggning som ej kräver inkoppling av växelriktare själv?

Oavsett om en solcellsanläggning har växelriktare eller inte är det inte tillåtet att installera en solcellsanläggning om den är att betrakta som en starkströmsanläggning. Med starkström menas enligt Elsäkerhetsverket spänning, strömstyrka eller frekvens som kan vara farlig för människor eller egendom (5).

Eftersom även mycket låga strömstyrkor kan vara farliga krävs det kunskap för att avgöra när starkströmskriteriet är uppfyllt för en elinstallation. Till exempel är gränsen satt till 30 milliampere för jordfelsbrytare avsedda för personskydd. Uppförande av solcellsanläggningar (även små sådana) ingår inte heller i Elsäkerhetsverkets lista på elarbeten som det är tillåtet att utföra själv (6).

Mer information om växelriktare till solceller

Vanliga frågor

Får man själv koppla in en växelriktare till solceller?

Nej, man får inte själv koppla in en växelriktare till solceller såvida man inte är auktoriserad elinstallatör och arbetet utförs på en egen anläggning. Inkoppling av växelriktare ska utföras av ett företag som är registrerat hos Elsäkerhetsverket under verksamhetstypen Elproduktionsanläggningar.

Det finns dock vissa moment som man får göra själv vid montering av en solcellsanläggning. Till dessa moment hör till exempel att projektleda arbetet och att fästa bärskenor till solpaneler.

Hur långt ifrån tillhörande solpaneler kan en växelriktare monteras?

I praktiken försöker man undvika att montera växelriktare längre än cirka 300 meter från de tillhörande solpanelerna även om det är tekniskt möjligt med längre avstånd. Orsaken är ju större avstånd mellan växelriktare och tillhörande solpaneler, desto mer effekt går förlorad i form av värme i kablarna.

För en 25 meters kopparkabel med tvärsnittsarean 4 mm2 som leder en ström på 12 A är effektförlusten i kabeln cirka 0,5 % (vid en spänning på 600 V). För en motsvarande 300 meter lång kabel är effektförlusten cirka 5,5 %. Effektförlusten i en kabel är dock omvänt proportionell mot kabelns tvärsnittsarea. Ett sätt att minska effektförluster till följd av långa kablar är således att välja kablar med större tvärsnittsarea.

Kopplar en växelriktare in sig mot elnätet efter ett strömavbrott?

Ja, en växelriktare för solceller kopplar automatiskt in sig mot tillhörande elnät efter ett strömavbrott. Den spänning som de tillhörande solpanelerna genererar måste dock vara tillräckligt hög för att växelriktaren ska starta upp igen när elnätet åter blir strömsatt efter ett strömavbrott.

Läs mer: Fungerar en solcellsanläggning vid ett strömavbrott?

Källhänvisningar

 1. SFS2022:596 Lag om ändring i ellagen (1997:857), Svensk författningssamling, (Regeringskansliet) , 4:e kap. § 1-2, maj 2022, https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2022-05/SFS2022-596.pdf
 2. SFS2002:596 Lag om ändring i ellagen (1997:857), Svensk författningssamling (Regeringskansliet), 4:e kap. § 2, maj 2022, https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2022-05/SFS2022-596.pdf
 3. Hur lång handläggningstid vid föranmälan?, Svensk Solenergi, juli 2022, under rubriken Lagändring från 1 juli 2022, https://svensksolenergi.se/lang-handlaggningstid-vid-foranmalan/ (hämtad 2023-05-05)
 4. Vilken dokumentation bör jag få för min anläggning?, Institutet för Solenergikvalitet, https://www.solenergikvalitet.se/faq/vilken-dokumentation-bor-jag-fa-for-min-anlaggning?gclid=CjwKCAjw3POhBhBQEiwAqTCuBnM7jMzDX6V-ZhxAyOVc0siYoCRDYrg0uszTcGrV746U8LLBCN61OBoCcDoQAvD_BwE (hämtad 2023-05-05)
 5. Vad är en elanläggning?, Elsäkerhetsverket, https://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/din-elanlaggning/vad-ar-en-elanlaggning/ (hämtad 2023-05-05)
 6. Vad får jag göra själv med el?, Elsäkerhetsverket,https://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/detta-far-du-gora-sjalv-med-el/vad-far-jag-gora-sjalv-med-el/ (hämtad 2023-05-05)