Behövs bygglov för solceller?

Sedan de förenklade bygglovsreglerna trädde i kraft den 1:a augusti 2018 krävs det i regel inte bygglov för att installera solceller. Undantagen gäller framförallt platta tak, takintegrerade solceller och när solcellerna inte följer takets form eller området detaljplan.

 


ritning för bygglov av solceller

I dessa fall behövs bygglov för solceller

Det finns ett par undantag till Boverkets regler för bygglovsansökan för solceller. Ett bygglov kan vara aktuellt i nedanstående situationer:

  • För hus med platt tak, vilket innebär att solcellerna måste vinklas upp och därmed avviker från husets form
  • När solcellerna måste integreras i taket eller fasaden (dvs om du installerar ett soltak)
  • Ditt hus är kulturklassat, även kallat K-märkt
  • Solpaneler är förbjudet enligt ditt områdes detaljplan
  • Solcellerna installeras i ett historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt värdefullt område
  • Ditt hus är beläget i ett område som är av riksintresse för totalförsvaret
  • Solpanelerna installeras på en kontorsbyggnad, dvs. inte på ett en- eller tvåplanshus
  • Anläggningen påverkar byggnadens brandskydd på ett uppenbart sätt
  • Installationen bidrar till att byggnaden behöver förstärkas.

Om du är osäker på huruvida någon av dessa punkter påverkar din bostad ska du kontakta Energi- och klimatrådgivningen och/eller din kommun. De bör med säkerhet kunna svara på alla frågor som rör bygglov för solcellsinstallationer.

Solcellsprojekt på gång?

Genom vår solcellskalkylator kan du estimera produktionen och lönsamheten för din framtida solcellsanläggning. Vill du kickstarta projektet kan du dessutom enkelt och kostnadsfritt jämföra upp till 4 offerter på solcellsanläggningar genom våra partners.

Ingen tydlig rättspraxis för bygglov

Bygglov beviljas av en bygglovshandläggare, som arbetar för din kommuns byggnadsnämnd. Men när det kommer till solcells- samt solfångarinstallationer finns ingen rättslig praxis, bara vägledande rekommendationer.

Huruvida din solcellsanläggning följer byggnadens form eller om den påverkar konstruktionen är alltså subjektivt. Boverket menar att det inte finns någon etablerad rättslig praxis för solenergianläggningar, och beskriver detta som problematiskt.

En dom från mark- och miljödomstolen (MMD) existerar dock. Rättsfallet i fråga gällde huruvida en solfångare på en friggebod var bygglovspliktig eller inte.

Domstolen beslutade att solfångaranläggningen inte var bygglovspliktig, trots att de solfångare som installerats var uppåtvinklade gentemot friggebodens platta tak. Det faktum att anläggningen inte påverkade byggnadens yttre utseende var av mycket stor vikt, menar Boverket.

Vanliga frågor

Kan man få hjälp att ansöka om bygglov?

Erfarna installatörer är behjälpliga i hela anskaffningsprocessen. Därför kan du i många fall få hjälp av din installatörer att ansöka om bygglov när du ska köpa solceller.

Kan jag påbörja en installation utan bygglov?

Det är möjligt att påbörja ett solcellsprojekt utan bygglov. Däremot kan du bli ålagd att återställa taket eller fasad till tidigare skick om din ansökan för bygglov avslås.