Fördelar och nackdelar med solceller & solenergi

Flera olika studier visar att svenskar generellt sett är positivt inställda till solceller. Samtidigt är det fler än någonsin som väljer att köpa och installera solcellsanläggningar i Sverige. Men hur bra är egentligen solceller och solenergi?

I denna artikel gå vi igenom vilka för- och nackdelar som finns med solenergi.

 


Fördelar och nackdelar med solenergi

Fördelar med solenergi

1. Solenergi är förnyelsebart och oändligt

Den kanske största fördelen är att Solenergi är en helt förnyelsebar energikälla som inte ger upphov till några nämnvärda koldioxidutsläpp efter att solpanelerna monterats på taket. Dessutom kommer solenergin aldrig att ta slut (åtminstone på några miljarder år framöver).

Solelproduktion i Sverige uppskattas av Vattenfall släppa ut 28 g CO2-ekvivalenter per producerad kWh. I jämförelse med den nordiska (125 g CO2-ekv/kWh) och europeiska elmixen (337 g CO2-ekv/kWh) är det betydligt lägre.

Utöver det produceras majoriteten av alla solceller av kisel, vilket är ett av jorden mest naturligt förekommande grundämnen.

2. Solceller är en lönsam investering

Förutom att vara miljövänligt är solkraft ofta en väldigt lönsam investering. Solceller har en återbetalningstid på 10 – 15 år och en avkastning på 5 – 12 %. Samtidigt har solpaneler en livslängd på minst 30 år, vilket innebär att alla intäkter efter återbetalningstiden blir ren vinst.

I Sverige producerar solceller ca 1 000 kWh per installerad kWp och år.

Beräkna lönsamheten för solceller på din bostad

Här på Hemsol finns en avancerad investeringskalkyl där du enkelt kan estimera lönsamheten på en investering i solceller. Genom vår tjänst kan du även enkelt jämföra upp till 5 prisförslag på solcellsanläggningar kostnadsfritt.

3. Solceller höjer husets värde

Utöver att solcellerna elproduktion är en lönsam investering höjer det även husets värde. Enligt en studie från 2019 av Axel Bolin ökar en svensk villa med solceller i snitt med ca 300 000 kronor, alternativt ca 40 000 kronor per installerad kWp.

Samtidigt ger solceller inte ett högre taxeringsvärdet på bostaden, och installationen inklusive material är avdragsgill vid bostadsförsäljning.

4. Solpaneler är tysta & underhållsfria

Till skillnad från i princip alla andra energislag krävs det i princip inget underhåll av solceller. I och med att det inte ingår några rörliga delar i solpaneler är det inte heller något som förbrukas vid användning, och det är därför sällan något som går sönder. Det enda underhållet man förväntas göra är att byta  ut växelriktaren efter 10 – 20 år.

Av samma anledning orsakar solceller varken något ljud eller buller, vilket gör att det inte stör omgivningen.

5. Mindre beroende av elbolag

Med en solcellsanläggning producerar man sin egna energi, och blir således mindre beroende av elhandelsbolag. Att producera sin egen energi innebär också en försäkran mot höjda elpriser i framtiden, då man både köper mindre el och säljer överskottsel.

Nackdelar med solenergi

1. Solceller kräver en hög engångskostnad

En betydande nackdel med solkraft är att solceller på villataket kräver en hög initial investeringskostnad. En normalstor solcellsanläggning på 10 kWp kostar ca 160 000 kronor. Ett sätt att hantera engångskostnaden är att höja sitt bolån, alternativt ta ett solcellsslån med låg ränta.

2. Solpaneler är skuggkänsliga

Solceller är känsliga för skuggning, vilket gör att elproduktionen minskar markant om exempelvis ett träd eller en närliggande byggnad skymmer solen. Eftersom att solpaneler är seriekopplade blir de även beroende av varandra, och kan endast producera elektricitet till den effekt som den svagaste panelen i strängen gör.

Problemet med skuggade solpaneler går att lösa genom att installera optimerare, som reglerar strömtillförseln i solpanelerna på panelnivå.

3. Det är dyrt att lagra solenergi

Eftersom att solelproduktionen är ojämn under året finns det ett behov att lagra solenergi för att bli självförsörjande. Tyvärr är dagens energilagringsteknik inte tillräckligt utvecklad, och det är väldigt dyrt med solcellsbatterier.

För att solenergi skall bli ett dominerande energislag i framtiden behöver energilagringstekniken förbättras.

4. Solpaneler tar mycket plats

Även om solpaneler på taket inte är i vägen för någon tar kommersiella solcellsanläggnignar väldigt mycket plats i jämförelse med andra energislag.

Ett vindkraftverk med en 2 MegaWatts-turbin producerar uppskattningsvis ca 6 000 000 kWh per år. För att producera samma mängd energi krävs det ca 20 000 solpaneler med 300 Watts effekt. Detta motsvarar en area på ungefär sex fotbollsplaner fyllda med solceller.

5. Solceller är väder & placeringsberoende

För att en solpanel skall producera nära sin toppeffekt krävs det strålande sol och en montering i söderläge. Solpaneler monterade i nordlig riktning producerar väldigt lite solel, medans solceller i öst- och västlig riktning producerar något mindre än solceller i sydlig riktning.

Även om solceller producerar som absolut mest energi när solen strålar producerar dem fortfarande el när det är molnigt på grund av indirekt solstrålning.

LÄS MER: Fakta om solceller