Användarvillkor på HemSol

Här kan du läsa om HemSols åtaganden och vilka villkor du som användare eller kund godkänner vid användning av webbplatsen och/eller tjänsten.

Här kan du läsa om HemSols åtaganden och vilka villkor du som användare eller kund godkänner vid användning av webbplatsen och/eller tjänsten.

Allmänna villkor

Materialet på denna hemsida tillhandahålls och ägs av HemSol AB, org.nr 559196-6675, (härefter benämnt som HemSol).

Genom att besöka denna hemsida, lämnar du ditt samtycke till nedanstående villkor. Om du inte accepterar villkoren bör du inte använda dig av hemsidan samt avstå från att ladda ner information eller material från den.

HemSol tillåter att du besöker HemSols webbplatser eller skriver ut kopior av utdrag från dessa sidor enbart för ditt personliga bruk och inte för spridning om inte detta först skriftligen godkänts av bolaget. Användandet av denna hemsida och dess innehåll är tillåtet i privat, icke-kommersiellt syfte. Pressmeddelande och andra dokument som klassificeras som offentliga kan användas för offentlig kommunikation.

 

1. Så fungerar HemSol.se

HemSols tjänst finns på webbplatsen https://HemSol.se/ och är en webbaserad tjänst som hjälper privatpersoner (härefter benämnt som Användare) och tjänsteföretag (härefter benämnt som Kund/en/er) att hitta företag som utför installation av solenergianläggningar och annan relaterad utrustning. Som Användare är det alltid kostnadsfritt att använda HemSol och man förbinder sig aldrig till att välja något av de företag man kommer i kontakt med via tjänsten.

När Användare lägger in en förfrågan på HemSol så skickas den till matchande företag som ges möjlighet att besvara förfrågan. HemSol garanterar att enbart kontrollerade företag anslutna till HemSols tjänst får tillgång till förfrågan. När företaget tagit del av Användarens kontaktuppgifter är det upp till dessa två parter att gå vidare i sin upphandling.

 

2. Kontroll av företag och grundkrav

HemSol har anslutna företag som tillhandahåller tjänster inom ett stort antal områden indelat i olika kategorier. För att hjälpa Användare av HemSol att hitta trygga företag ställs det krav på samtliga företag som vill ansluta sig till tjänsten. HemSol genomför löpande kontroller av samtliga företag för att säkerställa att de är:

  • Godkända för F-skatt
  • Är skuldfria hos Kronofogden

 

3. Förfrågningar genom HemSol & skyldighet att följa svensk lag

På förfrågningar som publiceras via HemSol finns ingen ansvarig utgivare utsedd och varje Användare som väljer att göra en förfrågan på HemSol.se svarar själv straffrättsligt för innehållet av förfrågan. Innehållet får ej vara vilseledande och ska i övrigt vara förenligt med svensk lag och tillämpliga regler.

Användare och Kunder och ska uppträda professionellt och ansvarsfullt på HemSol.se, vilket bl.a. innebär att kränkande och/eller stötande inte får publiceras på HemSol.se. Missbruk av funktionerna på HemSol.se är absolut förbjudet, däribland att försöka bryta säkerhetsspärrar, sprida virus, använda andras inloggningsuppgifter eller på olika sätt störa eller förhindra andra Användare eller Kunders bruk av HemSol.se.

I de fall Användare eller Kunder företar handlingar i syfte att försämra HemSols tjänst, förstöra HemSols rykte eller missleda HemSol genom att t.ex. göra upprepade förfrågningar eller skapa förfrågningar med figurerade eller påhittade personuppgifter utan intresse att anlita ett företag har HemSol rätt att, förutom att stänga av Användaren eller Kunden, erhålla från Användaren eller Kunden ett skadestånd motsvarande ett prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller om skadan är större än så, det belopp som skadan beräknas till.

 

4. Ansvarsfrihet

HemSol är varken delaktig eller juridisk part i de affärsöverenskommelser som ingås mellan tjänstens Användare och Kunden. Det innebär att HemSol inte har något ansvar för eventuella tvister som kan uppstå mellan Användare och Kunden, t ex missförstånd i avtal, oenigheter gällande arbetet, skada, eller, men inte uteslutande, utebliven betalning.

Användare eller Kunden har ingen rätt att kräva HemSol på ersättning för ekonomisk eller annan skada, till följd av omständigheter som kan härledas till HemSol.se, exempelvis felaktiga uppgifter, bristfälligt utfört arbete eller avstängning från HemSol.

HemSol arbetar aktivt för att de uppgifter som publiceras på HemSol.se är korrekta men kan tyvärr inte garantera detta. Användare äger därför inte rätt att ställa ekonomiska krav på HemSol i de fall det förekommer material på HemSol.se som inte är korrekt.

 

5. Force majeure

Vi är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt dessa Allmänna Villkor om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet.

Befriande omständigheter är bland annat åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, brand, naturkatastrof, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel beslut om varningstexter, försäljningsförbud med mera eller en väsentlig onormal nedgång i marknaden.

 

6. Immateriella rättigheter

Samtliga immateriella rättigheter på HemSol.se inklusive allt innehåll ägs eller licensieras av HemSol eller associerat företag. Inget material på HemSol får användas utan HemSols medgivande. Användning av webbplatsen ger inte Användaren eller Kunden någon rätt eller licens att använda de immateriella rättigheterna utan HemSols medgivande.

HemSol äger rätt att nyttja texter, logos, bilder och annat material som publicerats av Kunden på HemSol.se. Äganderätten till dessa immateriella rättigheter består dock hos Kunden eller dess samarbetspartners. Vidare är HemSols databaser som sådan skyddad enligt upphovsrättslagen.

 

7. Sanktioner

HemSol äger rätt att, utan att ange skäl, stänga av Användare eller Kunder som bryter mot svensk lag eller som inte uppfyller dessa allmänna villkor. HemSol äger rätt att neka publicering eller avpublicera innehåll som upplevs stötande eller olämpligt i förhållande till HemSols verksamhet.

Det åligger HemSol att bedöma hur allvarlig en överträdelse är att anses. Vid mindre allvarliga överträdelser mot dessa regler utdelas en varning. Vid upprepade överträdelser eller vid överträdelser som som är att anses allvarlig kan Användaren eller Kunden stängas av med omedelbar verkan.

Om den information som Användaren publicerar på HemSol skulle leda till skadeståndsskyldighet för HemSol är Användaren skyldig att hålla HemSol skadeslös eller ersätta HemSol för den skada som uppkommit.

 

8. Ändringar

HemSol har rätt att utan förvarning ändra dessa allmänna villkor och göra gällande för Användare. Kundens fortsatta användande av tjänsten medför godkännande av ändrade villkor. Vid ändring av väsentliga betydelse ålägger sig HemSol att informera Kunden innan ändringarna görs gällande. Meddelande om ändring kan ske via e-post, telefon, SMS eller brev till av Kunden angiven till HemSol kontaktuppgift.

 

9. Tillämplig lag – tvist

Svensk lag ska tillämpas på dessa användarvillkor och tvister ska lösas i allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

 

10. Cookies

HemSol använder cookies när du besöker webbplatsen, eller någon annan webbplats kopplad till HemSol. Det medför att HemSol på besökarens dator kan lagra viss information i form av “cookies”, som ger HemSol möjligheten att anpassa webbsidorna efter besökarens preferenser.

Cookies identifierar dig inte personligen, däremot den enhet som används vid besöket. Cookien innehåller ingen information som kan skada din enhet. Du har rätt att välja bort cookies i din webbläsare, men det innebär att du inte kan använda HemSols webbplatser fullt ut.

HemSol använder cookies bland annat för att studera anonymiserad beteendedata och för att personalisera reklamkampanjer i andra kanaler, t.ex. social media och “displayannonsering”.

 

11. Externa länkar

På HemSols webbplatser finns länkar till andra webbplatser. HemSol ansvarar inte för tillförlitligheten och funktion på dessa webbplatser, eller skada som orsakas Kunden eller Användaren till följd av denna länkning.

 

12. Dataskydd

Personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). För närmare information om hur HemSol hanterar och behandlar dina personuppgifter, se HemSols Personuppgiftspolicy.

 

HemSol AB

Org nr: 559196-6675

Adress: Norra Agnegatan 38, 112 29, Stockholm

Tel: 08-121 325 99

E-post: kontakt@Hemsol.se