Pris på Solföljare: Kostnad, Lönsamhet & Återbetalningstid 2024

I den här artikeln går Hemsol igenom vad solföljare till solceller kostar och om det är lönsamt att förse en solcellsanläggning med solföljare.

 


Sammanfattande fakta om pris och lönsamhet för solföljare

 • Enaxlade solföljare ökar en solcellsanläggnings kostnad med cirka 50 %.
 • Solföljare till solceller är i normala fall inte lönsamma i Sverige.
 • Vid platsbrist och höga elkostnader kan solföljare i Sverige bli lönsamt.
 • Vid köp av solföljare medges i regel en skattereduktion på 20 %.
 • Dagens elpriser gör solföljare mer lönsamma i södra än i norra Sverige.
 • Kommersiella solcellsanläggningar utomlands förses ofta med solföljare.
 • Nyutvecklad teknik kan komma öka solföljares lönsamhet framöver.

Vad kostar solföljare till solpaneler i inköpspris?

Inköpskostnaden för enaxlade solföljare som vrider solpaneler från öster till väster är ungefär 4 000–5 000 kronor per installerad kW solceller (cirka 40 000–50 000 kr för 10 kWp med solceller). Enaxlade solföljare med horisontell axel är billigare och kostar ungefär 800–1 600 kronor per kW.

För tvåaxlade solföljare uppskattas inköpskostnaden av Hemsol till mellan 4 000–6 000 kronor per kW. Ovanstående inköpspriser för solföljare är hämtade från Alibaba.com och gäller för beställningar från Kina (november 2022) (1). Prisangivelserna är exklusive fraktkostnader, och är baserade på en omräkningskurs på 10 SEK per USD.

Tabell över prisbilden för enaxlade och tvåaxlade solföljare
Bild 1. Prisexempel på enaxlade och tvåaxlade solföljare.

Enligt en undersökning som Hemsol genomfört är inköpskostnaden för solpaneler cirka 3 000–4 000 per kW. Inköpskostnaden för tvåaxlade solföljare, även exklusive installation, är således högre (räknat per kW) än inköpskostnaden för solpaneler.

Vad kostar solföljare till solpaneler inklusive installation?

Enligt Ecoexperts ökar kostnaden för en 3,5 kWp solcellsanläggning i England med cirka 54 % om den förses med enaxlade solföljare (2). Baserat på detta uppskattar Hemsol priset för en enaxlad solföljare inklusive installation för en 3 kWp solcellsanläggning till cirka 23 000–31 000 kronor i Sverige.

Uppskattad kostnad för solföljare inklusive installation

I tabell 1 nedan listas uppskattade priser för solföljare inklusive kostnad för installation.

Tabell 1. Uppskattad kostnad i svenska kronor för en investering i solföljare.
Solcellsanläggnings effektKostnad för enaxlade solföljare inkl. montering enligt Ecoexperts*Hemsols uppskattade ungefärliga kostnad för enaxlade solföljare inkl. montering i Sverige**
1 kWp10 200 kr8 000 kr
2 kWp20 400 kr16 000 kr
3 kWp30 600 kr23 500 kr
4 kWp40 800 kr31 000 kr

*Vid omräkning av priset från brittiska pund till svenska kronor har omräkningskursen 1 GBP = 12 SEK använts.

**Vid beräkningen har hänsyn till svenska prisförhållanden tagits. Vidare har beaktas att kostnaden för solföljare (inklusive installation), räknat per kW solceller, sjunker något ju större en solcellsanläggning är.

Så har Hemsol uppskattat pris på solföljare inklusive installation

Hemsol har baserat sina prisuppskattningar för solföljare på information från engelska Ecoexperts. Prisuppskattningarna har dock reviderats med beaktande av svenska prisförhållanden. Hemsol har även beaktat att kostnaden per kWp för installation i regel sjunker ju större en solcellsanläggning är.

Orsaken till att Hemsol använt prisinformation från Ecoexperts som grund för prisuppskattningar är att endast ett fåtal solföljare installerats i Sverige hittills. Det är därmed svårt att uppskatta ett tillförlitligt totalpris för solföljare i Sverige baserat på endast svensk statistik.

Antaganden som applicerats på Hemsols prisuppskattningar för solföljare
 • Pris på solceller har jämförts mellan England och Sverige. Ecoexperts anger att en 3,5 kWp solcellsanläggning utan solföljare i England kostar cirka 18 000–19 000 kronor per kWp (3). Enligt Hemsols beräkningar kostar däremot en 3,5 kWp solcellsanläggning i Sverige cirka 14 000–15 000 kronor per kWp. Kostnaden för en solcellsanläggning i Sverige är därav cirka 75–80 % (14 500/18 500) av kostnaden för en solcellsanläggning i England.
 • Prisskillnaden för solceller appliceras på solföljare. En investering i solföljare i Sverige antas därför också kosta cirka 75–80 % av priset för en investering i solföljare i England.
 • Mängdrabatter har beaktas i pris för solföljare. Hemsol har tagit hänsyn till att kostnaden för att investera i solföljare, räknat per kW solceller, minskar något ju högre effekt en solcellsanläggning har.

Är det lönsamt att investera i solföljare till solpaneler i Sverige?

Nej, det är i regel inte lönsamt att investera i solföljare till solpaneler i Sverige. Priset för solföljare är för högt i förhållande till den ökade elproduktion de ger för att motivera en investering. Därav är det i regel mer lönsamt att investera i fler solpaneler istället för solföljare.

Enligt Hemsols beräkningar är återbetalningstiden för en tilläggsinvestering i solföljare ungefär 13–14 år vid ett spotpris på el på 100 öre per kWh. Lönsamheten för solceller är i regel högre då återbetalningstiden för en solcellsanläggning på 10 kWp utan solföljare enligt Hemsols beräkningar är 7–8 år.

Vid beräkningen av återbetalningstider ingår inga drift- och underhållskostnader och eventuell inflation har inte beaktas.

Antaganden vid beräkning av återbetalningstid för solföljare för solceller

Tabell 2 visar de antaganden som Hemsols beräkning av återbetalningstid för solföljare för solceller är baserade på.

Tabell 2. Återbetalningstid för solcellsanläggning med enaxlade solföljare.
VariabelVärdeEnhetNot
Solcellsanläggningens storlek10 kWp1
Besparing till följd av egenanvänd solel212öre/kWh2
Pris såld solel171öre/kWh3
Andel egenanvänd solel36%4
Andel såld solel64%4
Ökning av elproduktion till följd av enaxlade solföljare28procentuell ökning i % av antal kWh per år5
Investeringskostnad för solcellsanläggning exkl. solföljare130 000kronor6
Investeringskostnad för enaxlade solföljare65 000 kronor7
Återbetalningstid solcellsanläggning exkl. solföljare7,4år-
Återbetalningstid solföljare13,4år-
 1. En genomsnittlig solcellsanläggnings effekt i Sverige är cirka 10 kWp.
  År 2021 fanns det enligt statistik från Energimyndigheten 80 207 stycken solcellsanläggningar med en effekt under 20 kWp i Sverige (4). Enligt Energimyndigheten hade dessa solcellsanläggningar en total installerad effekt på 789,39 MWp (5). Den genomsnittliga storleken för solcellsanläggningar i Sverige (med en storlek under 20 kWp) var år 2021 således cirka 10 (9,84) kWp.
 2. Värdet på såld solel antas vara 171 öre per kWh. Värdet på 1 kWh solel innefattar spotpris (100 öre), skattereduktion (60 öre), nätnytta (5 öre), påslag från elbolag (5 öre) och ursprungsgaranti (1 öre).
 3. Besparing till följd av egenanvänd solel antas vara 212 öre per kWh. Värdet på 1 kWh egenanvänd solel innefattar spotpris (100 öre), nätavgift (30 öre), energiskatt (36 öre), påslag (2 öre), elcertifikatavgift (2 öre) samt moms på 25 %.
 4. Andel egenanvändning av producerad solel antas vara 36 %. Detta värde bygger på en studie av Bengt Stridh för Energimyndigheten över solcellsanläggningar i Sverige upp till 20 kWp (6). Eftersom solel som inte används i den egna fastigheten säljs blir andelen såld solel 64 %.
 5. Enaxlade solföljare antas öka en solpanels elproduktion med 28 %. Enaxlade solföljare kan enligt SolarReview öka en solcellsanläggnings elproduktion med mellan 25–35 % (7). Vid en studie av en solcellsanläggning i Västerås av Mälardalens Högskola (där viss mätdata saknades) ökade dock enaxlade solföljare elproduktionen med endast 23 % (8). Hemsol har därför valt att lägga sig något under medelvärdet av SolarReviews intervall.
 6. Kostnaden för en 10 kWp solcellsanläggning antas vara 130 000 kronor.
  Enligt Hemsols beräkningar är genomsnittspriset för en solcellsanläggning på 10 kWp 13 000 kronor per kWp.
 7. Enaxlade solföljare antas öka en solcellsanläggnings kostnad med 50 %.
  Enligt Ecoexperts ökar kostnaden för en 3,5 kWp solcellsanläggning i England med cirka 54 % om den förses med enaxlade solföljare (9). Hemsol har valt ett något lägre värde (50 %) eftersom den ökade kostnaden i procent för att förse en solcellsanläggning med solföljare minskar något med anläggningens storlek.

Solföljare kan vara lönsamma vid brist på plats för fler solpaneler

Solföljare kan vara lönsamma om det inte går att förse en solcellsanläggning med fler solpaneler, till exempel på grund av platsbrist. Hur lönsam en investering i solföljare blir vid fall av platsbrist beror på elprisets utveckling. Ju högre spotpris desto lönsammare blir investeringen i solföljare*.

*Att förse befintliga solpaneler med solföljare eller att utöka antalet solpaneler är två sätt att öka en solcellsanläggnings elproduktion. Det är i regel billigare att uppnå en viss produktionsökning genom att öka antalet solpaneler än att installera solföljare. Därav är det, oavsett elpris, mer lönsamt att utöka antalet solpaneler än att investera i solföljare.

I Sverige varierar elpriset vilket påverkar lönsamheten för solföljare

Lönsamheten för solföljare beror på i vilket av Sveriges elområden (se bild 2) de är placerade. Orsaken till det är att priset på el varierar mellan elområdena. Enligt data från Nordpool hade till exempel Elområde 4 ett spotpris som var 257 % högre än Elområde 1 för perioden januari–oktober 2022 (10).

 

Karta över Sveriges 4 elområden.
Bild 2. Sveriges fyra elområden.

Enligt data från Nordpool började skillnaderna i spotpriset på el mellan Sveriges elområden öka kraftigt under år 2020 (11). Under perioden 2012–2019 var till exempel den årliga skillnaden i spotpriset på el mellan Sveriges fyra elområden endast 2–8% (bild 3).

Graf över elpriser i svenska elområden.
Bild 3. Spotpris på el exklusive moms per elområde i Sverige baserat på data från Nordpool (12)(13).

*Värdena för år 2022 bygger på perioden januari till oktober. För 2022 är priset ett genomsnittligt dagspris som inte tar hänsyn till skillnader i elanvändning mellan olika dagar.

Så påverkar elpriset återbetalningstid för en investering i solföljare

Hemsol har beräknat hur olika spotpris på el påverkar återbetalningstiden för en investering i solföljare (tabell 3). Beräkningen av återbetalningstid för solföljare är baserad på de antagande för investeringar i solföljare som gjordes i tabell 2.

I tabell 4 visas det genomsnittliga dagliga spotpriset för el per elområde för perioden januari–oktober 2022. Informationen i tabell 4 kan användas för att välja lämpligt scenario (spotpris för el) för återbetalningstid i tabell 3.

Tabell 3. Återbetalningstid för solcellsanläggning respektive solföljare.
Spotpris på el (öre per kWh,exkl. moms)Enaxlad solföljareSolcellsanläggning 10 kWp
5018,9 år10,4 år
100*13,4 år7,4 år
15010,3 år5,7 år
2008,4 år4,6 år

*Hemsols grundscenario.

Tabell 4. Genomsnittligt spotpris för el per elområde januari–oktober 2022*.
Spotpris på el (exkl. moms)Elområde 1Elområde 2Elområde 3Elområde 4
Öre per kWh4144118145

*Värdena är baserade på grunddata från Nordpool där det genomsnittliga priset för respektive månad (januari–oktober) vägs med antalet dagar i månaden (14). De är således inte vägda efter aktuell elanvändning för respektive månad.

Solpanelers verkningsgrad påverkar lönsamheten för solföljare

För en solcellsanläggning med solföljare är det i regel mer lönsamt än för fast monterade solpaneler att välja solpaneler med hög verkningsgrad. Anledningen till det är att en enskild solföljare är dimensionerad för att vrida solpaneler med en given total yta oavsett solpanelernas verkningsgrad.

Ju högre verkningsgrad de solpaneler som styrs av en solföljare har, desto större blir därför ökningen i elproduktion som solföljaren ger. Priset per Watt för en solpanel ökar dock i regel med solpanelens verkningsgrad. Därför är det inte självklart att välja de solpaneler som har högst verkningsgrad även om en solcellsanläggning har solföljare.

Företag som erbjuder solföljare för solpaneler

Hemsol har endast hittat två mindre företag (Heliomotion och Nordiska solföljare) som erbjuder solföljare via svenskspråkiga hemsidor. Av dessa två är Heliomotion baserade i Storbritannien men marknadsför sig även i Sverige.

Tidigare har det svenska företaget Windforce sålt solföljare men de har nu upphört med detta. Windforces motivering till att de slutat sälja solföljare är: “Vi har slutat sälja solföljare då man i nästan alla situationer tjänar på att inte använda solföljare” (15).

Globalt finns emellertid ett antal stora företag som marknadsför och säljer solföljare. Några exempel på sådana företag är NEXTracker, Array Technologies och PV Hardware.

Lönsamhet med solföljare för stora kommersiella solcellsanläggningar

Solföljare för stora kommersiella solcellsanläggningar kan vara lönsamma. Avgörande för solföljares lönsamhet är i regel yttre faktorer som total solinstrålning och hur stor andel av solinstrålningen som är diffus solinstrålning.

För lönsamheten av solföljare i kommersiella solcellsanläggningar har Hemsol valt att skilja mellan två olika fall:

 1. Solföljare på solcellsparker i Sverige är i normala fall inte lönsamma.
 2. Solföljare på solcellsparker i områden med hög solinstrålning är ofta lönsamma.

Solföljare för solcellsparker i Sverige är i normala fall inte lönsamma

En studie av solföljare på Sveriges första MW solcellspark i Västerås från Mälardalens Högskola kom till slutsatsen att solföljare inte är lönsamt (16). Denna slutsats stöds av att solföljare enligt Hemsols kännedom inte har använts på någon av de större solparker som därefter installerats i Sverige.

Mer information om solcellsparker finns här: solcellsparker i Sverige.

Lönsamhet av solföljare för MW-solcellsparken i Västerås

För MW solcellsparken i Västerås översteg (procentuellt sett) den ökade investeringskostnaden för solföljare den ökning av elproduktion som solföljare bidrog till. Därtill medför solföljare också ökade underhållskostnader vilket ytterligare minskar lönsamheten av en investering i solföljare (17).

Enligt studien av MW-solcellsparken i Västerås ökade tvåaxlade solföljare investeringskostnaden med cirka 50 % jämfört med fast monterade solpaneler (18). För solpaneler som utrustades med enaxlade solföljare var den ökade investeringskostnaden några procentenheter lägre än 50 % (19).

För solpaneler utrustade med tvåaxlade solföljare ökade elproduktionen med 31–40 % jämfört med fast monterade solpaneler (20). För enaxlade solföljare blev motsvarande ökning i elproduktion cirka 23 %. För enaxlade solföljare saknades dock en del mätdata bland annat på grund av stöld av solpaneler (21).

Solföljare på solcellsparker i områden med hög solinstrålning är ofta lönsamma

Globalt har användningen av solföljare vuxit stadigt de senaste åren vilket indikerar att de, givet vissa yttre förutsättningar, är lönsamma. Till exempel utrustades över hälften av de markmonterade solcellsanläggningar som färdigställdes 2020 med solföljare enligt konsultfirman Wood MacKenzie (22).

Orsaker till att solföljare utomlands ofta är lönsammare än i Sverige

På de platser utomlands där lönsamheten för en investering i solföljare är högre än i Sverige är orsaken ofta att:

 • Mängden total solinstrålning är större.
 • Andelen av den totala solinstrålningen som är diffus är lägre.
 • Variationen i solvinkel under dygnet är större.
Större mängd total solinstrålning gör solföljare mer lönsamma

Ju högre den totala solinstrålningen är under ett år är, desto lönsammare är en investering i solföljare. Genom att en solföljare riktar en solpanel mot solen kan en större andel av solinstrålningen tillvaratas än om solpanelen är fast monterad.

Den extra elproduktion en solpanel kan producera genom att en solföljare riktar den mot solen blir därför högre ju större den totala solinstrålningen är i ett område. Områden som ligger nära solens vändkretsar erhåller, något förenklat, mest solinstrålning i världen enligt Solar Global Maps (23).

I tabell 5 jämförs data från Solar Global Atlas över solinstrålning för Enköping och Nevada i USA (24)(25).

Tabell 5. Data över solinstrålning - jämförelse mellan Nevada och Enköping.
Nevada (USA) Latitud: 28°49’21’ (Norr) Longitud:115°50’23’’ (Väst)Enköping (Sverige) Latitud: 59°38’40’’ (Norr) Longitud: 17°05’17’’ (Öst)
Förväntad produktion från solceller exklusive solföljare (kWh/kWp)1839,11056,4
Global horisontell solinstrålning* (kWh/m2)1908,9985,5
Diffus horisontell solinstrålning (kWh/m2)486,4483,5
Andel diffus horisontell instrålning av total horisontell instrålning (%)25,549,1

*Vetenskapligt uttryckt är total solinstrålning (Total Solar Irradiance) solenergi per ytenhet (över samtliga våglängder) vid övre delen av jordens atmosfär. I den här artikeln menas med total solinstrålning den solinstrålning som når en (horisontellt placerad) solpanel (Global horisontell solinstrålning).

Ur tabell 5 framgår bland annat att den totala horisontella solinstrålningen är cirka 94 % högre per år i Nevada jämfört med Enköping.

Ju lägre andel diffus solinstrålning desto lönsammare är solföljare

Ju lägre andel av den totala solinstrålningen som är diffus solinstrålning (solinstrålning reflekterad av moln), desto lönsammare blir solföljare. Orsaken är att diffus solinstrålning kommer från olika riktningar. Det gör att en solpanels position i detta fall har liten påverkan på dess elproduktion.

Enligt beräkningar baserade på data från Solar Global Atlas (se tabell 5) är till exempel den diffusa solinstrålningens andel av den totala solinstrålningen bara 25,5 % i Nevada. Detta kan jämföras med att den att diffusa solinstrålningens andel av den totala solinstrålningen är 49,1 % i Enköping.

Solföljare är mer lönsamma ju större variationen i solhöjd är under ett dygn

Ju större variationen i solhöjd är under ett dygn för ett område, desto mer lönsamma blir solföljare som har en horisontellt placerad vridaxel. Dygnsvariationen i solvinkel ökar ju längre söderut man kommer från nordpolen till dess att den norra vändkretsen nås (cirka 23 graders latitud).

För att illustrera hur solhöjden varierar beroende på latitud visas nedan grafer över solbanan (solhöjden) för Kiruna och Malmö. Av dessa framgår att variationen i solhöjd är cirka 10 grader större i det mer sydligt belägna Malmö jämfört med Kiruna.

Solbana för solstånden och dagjämning i Malmö.
Bild 4. Solbana (solhöjd) för Malmö vid solstånden och dagjämning.*

*Bild 4 är baserad på bild från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI) (26).

Solbana för dagjämning och solstånd i Kiruna.
Bild 5. Solbana (solhöjd) för Kiruna vid solstånden och dagjämning.*

*Bild 5 är baserad på bild från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI) (27).

En solföljare med horisontell vridaxel är därför effektivare om den är placerad i Nevada (38 graders latitud) än i Enköping (59 graders latitud). Enligt Hemsols observationer på Alibaba.com är därtill kostnaden för horisontellt enaxlade solföljare per Watt dessutom i regel lägre än för enaxlade solföljare med vertikal vridaxel.

Faktorer som kan göra solföljare mer lönsamma i Sverige framöver

Även om solföljare inte är lönsamma i Sverige idag finns det två faktorer som talar för att de kommer bli lönsammare framöver:

 • Andelen dubbelsidiga solpaneler förväntas att öka i framtiden.
 • Utveckling av lättare solföljare möjliggör montering på fler tak.

Högre andel dubbelsidiga (bifacial) solpaneler kan gynna solföljare

Enligt Point Load Power genererar deras solföljare på dubbelsidiga solpaneler 70 % mer energi än enkelsidiga fast monterade paneler (28). Även om mer forskning behövs antyder dessa resultat att solföljare i kombination med bifacial solpaneler kan komma bli lönsamma även i Sverige.

Enligt International Technology Roadmap for Photovoltaics (ITRPV) utgjorde dubbelsidiga solceller 50 % av världsmarknaden för solceller år 2021. ITRPV prognosticerar vidare att andelen dubbelsidiga solpaneler kommer uppgå till runt två tredjedelar år 2024 (29).

Utveckling av lättare solföljare möjliggör montering på fler tak

Parallellt med att den globala marknaden för solföljare växer har intresset för att utveckla mindre solföljare ökat. Framförallt fokuseras på att minska solföljares vikt och utveckla design som är mindre känslig för vind. Därigenom blir det möjligt att placera solföljare på fler ställen än idag.

Solföljare är särskilt intressanta för platta tak. Förutom att erbjuda högre elproduktion för befintliga solpaneler kan de i vissa fall även göra det möjligt att få plats med fler solceller på ett tak. Tack vare möjligheten att variera solpanelers lutning kan ibland panelerna placeras med mindre avstånd sinsemellan utan att skugga varandra.

Vanliga frågor

Vad är återbetalningstiden för solföljare?

Återbetalningstiden för solföljare är enligt Hemsols beräkningar ungefär 13–14 år. Vid dessa beräkningar har ett spotpris på el på 100 öre per kWh exklusive moms använts.

Finns möjlighet till bidrag för solföljare till solceller?

Nej, det finns för närvarande inget bidrag för en investering i solföljare till solceller. Däremot kan en skattereduktion på 20 % av kostnaden för material och arbete för så kallad grön teknik göras. Maximalt tillåts ett skatteavdrag för grön teknik på 50 000 kronor per person och år.

Sker en installation av grön teknik till fast pris (totalentreprenad) kan kostnaderna för arbete och material beräknas till 97 % av det totala priset. Bidrag för solceller fungerar på samma sätt som för solföljare, det vill säga möjlighet finns för skattereduktionen för grön teknik.

Finns andra sätt än solföljare att öka en solelanläggnings lönsamhet?

För att öka en solcellsanläggnings elproduktion är det idag i regel lönsammare att utöka antalet solpaneler än att investera i solföljare. En förklaring till det är att priset för solpaneler per Watt, enligt National Renewable Energy Laboratory, minskat med cirka två tredjedelar 2010–2020 (30).

Källhänvisningar

 1. Alibaba.com, Sökning: “solar trackers”, https://www.alibaba.com/trade/search?fsb=y&IndexArea=product_en&CatId=&tab=all&SearchText=solar+trackers&selectedTab=product_en (hämtad 2022-11-10)
 2. Clissitt, C., Solar Tracker Costs 2022, theecoexperts, september (juli) 2022, https://www.theecoexperts.co.uk/solar-panels/tracker-costs/
 3. Clissitt, C., Solar Tracker Costs 2022, theecoexperts, september (juli) 2022, Rubrik “How much does a solar tracker costs”, https://www.theecoexperts.co.uk/solar-panels/tracker-costs/
 4. Nätanslutna solcellsanläggningar, antal och installerad effket, fr. o. m. år 2016 -, Energimyndigheten, https://pxexternal.energimyndigheten.se/pxweb/sv/N%c3%a4tanslutna%20solcellsanl%c3%a4ggningar/N%c3%a4tanslutna%20solcellsanl%c3%a4ggningar/EN0123_1.px/ (hämtad 2022-11-30)
 5. Nätanslutna solcellsanläggningar, antal och installerad effket, fr. o. m. år 2016 -, Energimyndigheten, https://pxexternal.energimyndigheten.se/pxweb/sv/N%c3%a4tanslutna%20solcellsanl%c3%a4ggningar/N%c3%a4tanslutna%20solcellsanl%c3%a4ggningar/EN0123_1.px/ (hämtad 2022-11-30)
 6. Stridh, B.et al., Utvärdering av egenanvändning av solel i Sverige, juni 2020 Energiforsk AB , sida 4, http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1522260&dswid=-1727
 7. What is a solar tracker and is it worth the investment? SolarReviews, mars 2022, rubriken “Single axis solar tracker”, https://www.solarreviews.com/blog/are-solar-axis-trackers-worth-the-additional-investment (hämtad 2022-11-30)
 8. Stridh B. ,Utvärdering av Sveriges första MW-Solcellspark, Mälardalens högskola, januari 2016, sida 20, https://www.mdu.se/download/18.1112efe616fe8dd0586608f7/1582286650375/Utv%C3%A4rdering%20av%20Sveriges%20f%C3%B6rsta%20MW-solcellspark.pdf
 9. Clissitt, C., Solar Tracker Costs 2022, theecoexperts, september (juli) 2022, Inledande text, https://www.theecoexperts.co.uk/solar-panels/tracker-costs/
 10. Day-ahead-prices, Nordpool, https://www.nordpoolgroup.com/en/Market-data1/Dayahead/Area-Prices/SE/Monthly/?view=table, (hämtad 2022-11-29)
 11. Day-ahead-prices, Nordpool, https://www.nordpoolgroup.com/en/Market-data1/Dayahead/Area-Prices/SE/Yearly/?view=table (hämtad 2022-11-29)
 12. Day-ahead-prices, Nordpool, https://www.nordpoolgroup.com/en/Market-data1/Dayahead/Area-Prices/SE/Yearly/?view=table (hämtad 2022-11-29)
 13. Day-ahead-prices, Nordpool, https://www.nordpoolgroup.com/en/Market-data1/Dayahead/Area-Prices/SE/Monthly/?view=table (hämtad 2022-11-29)
 14. Day-ahead-prices, Nordpool, https://www.nordpoolgroup.com/en/Market-data1/Dayahead/Area-Prices/SE/Monthly/?view=table (hämtad 2022-11-29)
 15. Solenergi – Solföljare, Windforce, https://www.windforce.se/solenergi-solfoljare.php (hämtad 2022-10-01)
 16. Stridh B. ,Utvärdering av Sveriges första MW-Solcellspark, Mälardalens högskola, januari 2016, sida 3, https://www.mdu.se/download/18.1112efe616fe8dd0586608f7/1582286650375/Utv%C3%A4rdering%20av%20Sveriges%20f%C3%B6rsta%20MW-solcellspark.pdf
 17. Stridh B. ,Utvärdering av Sveriges första MW-Solcellspark, Mälardalens högskola, januari 2016, sida 3, https://www.mdu.se/download/18.1112efe616fe8dd0586608f7/1582286650375/Utv%C3%A4rdering%20av%20Sveriges%20f%C3%B6rsta%20MW-solcellspark.pdf
 18. Stridh B. ,Utvärdering av Sveriges första MW-Solcellspark, Mälardalens högskola, januari 2016, sida 3 stycke 6, https://www.mdu.se/download/18.1112efe616fe8dd0586608f7/1582286650375/Utv%C3%A4rdering%20av%20Sveriges%20f%C3%B6rsta%20MW-solcellspark.pdf
 19. Stridh B. ,Utvärdering av Sveriges första MW-Solcellspark, Mälardalens högskola, januari 2016, sida 89, stycke 1 och 3, https://www.mdu.se/download/18.1112efe616fe8dd0586608f7/1582286650375/Utv%C3%A4rdering%20av%20Sveriges%20f%C3%B6rsta%20MW-solcellspark.pdf
 20. Stridh B. ,Utvärdering av Sveriges första MW-Solcellspark, Mälardalens högskola, januari 2016, sida 3 stycke 6, https://www.mdu.se/download/18.1112efe616fe8dd0586608f7/1582286650375/Utv%C3%A4rdering%20av%20Sveriges%20f%C3%B6rsta%20MW-solcellspark.pdf
 21. Stridh B. ,Utvärdering av Sveriges första MW-Solcellspark, Mälardalens högskola, januari 2016, sida 20 tabell 3, https://www.mdu.se/download/18.1112efe616fe8dd0586608f7/1582286650375/Utv%C3%A4rdering%20av%20Sveriges%20f%C3%B6rsta%20MW-solcellspark.pdf
 22. Key findings and brochure – Global solar PV tracker landscape 2020, Wood MacKenzie, september 2020, Rubrik “An expanding market” https://www.woodmac.com/our-expertise/focus/Power–Renewables/tracker-landscape-2020/?utm_source=gtm&utm_medium=article&utm_campaign=pandr&utm_content=wmpr_trackersept20
 23. Global Solar Atlas Map, The World Bank Group, https://globalsolaratlas.info/map?c=11.523088,8.349609,3 (hämtad 2022-11-18)
 24. Global Solar Atlas Map, The World Bank Group, https://globalsolaratlas.info/map?c=59.64443,17.088151,11&s=59.64443,17.088151&m=site (hämtad 2022-11-30)
 25. Global Solar Atlas Map, The World Bank Group, https://globalsolaratlas.info/map?c=33.504759,-116.455078,3&s=38.822591,-115.839844&m=site (hämtad 2022-11-30)
 26. Sveriges Hydrologiska och Meterologiska Institut, https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.178695!/malmo%5B1%5D.png (hämtad 2022-12-05)
 27. Sveriges Hydrologiska och Meterologiska Institut, https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.178716!/kiruna%5B1%5D.png (hämtad 2022-12-05)
 28. Syliva T. ,Has the rooftop solar tracking market been created by Point Load Power? PV magazine, juni 2020, https://pv-magazine-usa.com/2020/06/01/has-the-rooftop-solar-tracking-market-been-created-by-point-load-power/
 29. Fischer M., Woodhouse M., Herritsch S., Trube J., International Technology Roadmap for Photovoltaic (ITRPV) Results 2021, VDMA mars 2022, sida 45, https://www.vdma.org/international-technology-roadmap-photovoltaic (hämtad 2022-09-05)
 30. Documenting a Decade of Cost Declines for PV Systems, National Renewable Energy Laboratory, https://www.nrel.gov/news/program/2021/documenting-a-decade-of-cost-declines-for-pv-systems.html (hämtad 2022-09-05)