HemSol Solenergitoppen 2024

En ny undersökning av HemSol visar att Hallands län (1 755 W) och Borgholms kommun (2 953 W) hade högst installerad effekt solenergi per småhus under 2023.

 


Hemsols solcellsrapport 2020 cover visar en solig äng, perfekt för solceller

I dessa kommuner och län ökade solenergi mest 2023

  • Hallands län var det län med högst installerad effekt per småhus (1 755 W/hus)
  • Borgholms kommun var den kommun med högst installerad effekt per småhus (2 953 W/hus)
  • Norrbottens län var det län med störst procentuell ökning av installerad effekt per småhus (+90 %)
  • Arvidsjaurs kommun var den kommun med störst procentuell ökning av installerad effekt per småhus (+267 %)


Undersökningen baseras på färsk statistik (2024-04-03) från Energimyndigheten för nätanslutna solcellsanläggningar 2023 kombinerat med data för boende i Sverige från Statistikmyndigheten SCB.

Syftet med undersökningen är att synliggöra vilka län och kommuner i Sverige som har gjort störst framsteg med omställningen till att producera förnyelsebar energi på privatbostäder. HemSol genomför denna undersökning årligen och presenterar resultaten i form av en ranking som benämns “Solenergitoppen”.

Hallands län är i undersökningen det län med högst installerad effekt per småhus 2023, 1 755 W per småhus. Den procentuella ökningen i länet jämfört med föregående år är 79 %.

För riket som helhet ökade den totala installerade effekten för solcellsanläggningar med en effekt under 20 kW med 78 %. Anledningarna till att Hallands län toppar ligan över län där utbyggnaden av solenergi på privatbostäder sker snabbast är sannolikt flera.

En delförklaring är troligtvis att Hallands kustremsa, som hyser merparten av Hallands befolkning, har bland Sveriges bästa förutsättningar vad gäller solinstrålning enligt SMHI.
Skillnaderna i solinstrålning är dock relativt små mellan mellersta och södra Sverige.

En annan förklaring skulle kunna vara att Hallands län hade näst högst disponibel inkomst per invånare 2021 enligt Statistiska Centralbyrån. En tredje möjlig bidragande orsak är att en av Sveriges största solcellsinstallatörer, Kopernicus, har sitt säte i Halmstad och har varit verksamma där sedan 2012.

Borgholms kommun är i undersökningen den kommun med högst installerad effekt per småhus 2023, 2 953 W/hus. Den procentuella ökningen jämfört med föregående år är 78 %.

En huvudförklaring till att Borgholms kommun har högst installerad effekt per småhus är sannolikt att kommunen har bland de bästa förutsättningarna i Sverige vad gäller solinstrålning. En annan bidragande faktor är att Borgholm tillhör det elområde i Sverige (elområde 4) som genomgående haft det högsta priset på el.

Enligt den rådande uppfattningen bland svenska solcellsinstallatörer tenderar därtill solcellsinstallationer att ske i kluster. Om till exempel en person genomför en installationen tenderar ofta flera personer i samma område att följa efter. Borgholms kommuns höga effekt per småhus skulle således kunna bero på att det i kommunen varit trendigt att installera solceller på sitt hus.

Elias Bülow, medgrundare av Hemsol, kommenterar: ”Det är intressant hur boende i Hallands läns kommun installerat hela 1 755 W per småhus. Denna effekt ger cirka 1 400 till 1 800 kWh per år, vilket motsvarar cirka 10 % av en genomsnittlig villas årsförbrukning av el. Det är definitivt en utveckling i rätt riktning för att kunna ställa om till mer användning av förnyelsebar energi.”

Installerad effekt solenergi i form av små anläggningar ökade totalt med 78 % i Sverige 2023

Total ansluten effekt för svenska solcellsanläggningar under 20 kW, dvs huvudsakligen privatanläggningar för hus, ökade med 78,2 % från 2022 till 2023 (1347 MW till 2 401 MW). Det är en större ökning än mellan 2021 och 2022 (70,7 %). Utifrån preliminär statistik över färdiganmälda anläggningar för 2023 och 2024 ser installationstakten ut att bromsas upp jämfört med de senaste åren. Underliggande anledningar tros av branschkunniga vara en försämrad ekonomi hos de svenska hushållen.

Även om 2023 var ett rekordår började efterfrågan på solcellsanläggningar vika under året. Branschorganisationen Svensk Solenergi räknar i sin prognos från mars 2024 att efterfrågan anläggningar med en effekt under 20 kW sjunker med cirka 33 % under 2024 jämfört med 2023 (från cirka 97 000 till cirka 65 000 anläggningar).

Anders Hammarstedt, skribent om solceller på Hemsol kommenterar: “Ur ett historiskt perspektiv är dock efterfrågan på solcellsanläggningar fortsatt stark. Skulle Svensk Solenergi få rätt i sin prognos för 2024 skulle det innebära att fler solcellsanläggningar kommer installeras i Sverige under 2024 än vad det gjordes under hela perioden 2019 till 2021.”

Grovt räknat halverades spotpriset på el och räntenivåerna fördubblades under 2023 jämfört med 2022. Därtill förbyttes en BNP-tillväxt på +2,8% under 2022 till negativ tillväxt för 2023. Med tanke på dessa yttre förutsättningar kan en nedgång i efterfrågan 2024 inte ses som alltför överraskande.

Anders Hammarstedt menar vidare att: “På sikt talar dock mycket för att efterfrågan kan återhämta sig eftersom solceller i grunden är en sund investering. Bland annat förväntas efterfrågan på el stiga kraftigt under den närmaste tioårsperioden. Enligt en nyligen släppt rapport från Svenska Kraftnät visar två av fyra scenarier på en ökad efterfrågan på el i Sverige med 60–70% till år 2035.”

Därtill visar analyser från Energimyndigheten att cirka ⅔ av Sveriges elproduktion av åldersskäl kommer att behöva bytas ut fram till år 2045. Kombinationen av ökad efterfrågan på el och stort behov av ersätta befintlig elproduktion talar för att elpriserna även framöver kommer att ligga på högre nivåer än vad vi sett i ett historiskt långtidsperspektiv.

Slutord

Om du refererar till denna undersökning, nämn gärna Hemsol och länka till https://www.hemsol.se. Vid frågor, kontakta Elias Bülow på elias.bulow@hemsol.se eller +46730289453.

Metod

För att genomföra denna undersökning har data från Energimyndighetens rapport om nätanslutna anläggningar (2024-04-03) och Statistiska Centralbyrån SCBs rapport om boende i Sverige (2023-05-31) använts. Undersökningen fokuserar på solcellsanläggningar för privatbostäder. För att kunna studera detta har vissa metodval gjorts, vilka är beskrivna nedan.

Energimyndigheten har i sin rapport delat in nätanslutna solcellsanläggningar i tre kategorier, baserat på vilken effekt en solcellsanläggning har:

  • < 20 kW: Anläggningar upp till cirka 50 solpaneler, dvs. primärt installationer på privatbostäder.
  • 20–1 000 kW: Anläggningar på kommersiella fastigheter eller ovanligt stora anläggningar på privatbostäder.
  • >1 000 kW: Anläggningar i form av solcellsparker.

Undersökningens resultat baseras på förändring av total installerad effekt i kategori ”< 20 kW” inom respektive kommun eller län. Denna kategori av nätanslutna solcellsanläggningar anses av Energimyndigheten primärt bestå av solenergianläggningar anslutna till privatbostäder, vilket är varför kategorin även använts i denna undersökning.

I undersökningen avser ”W / hus” toppeffekt (Wp) per småhus enligt SCBs definition av småhus. De definierar småhus enligt följande: ”Småhus avser friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus)”. Kategorin småhus inkluderar därmed den typ av fastighet som privatpersoner normalt installerar solcellsanläggningar på, vilket är varför kategorin använts i undersökningen.

Data över antalet småhus i Sveriges kommuner och län för 2023 var vid tiden för denna undersökning ännu inte publicerade av SCB. För data över småhus för respektive län och kommun har därför genomsnittsvärden för 2019–2022 använts. Beståndet av småhus är till skillnad från installerad effekt solenergi relativt konstant från år till år. Därför påverkar detta estimat inte undersökningens utfall nämnvärt.

Då inga transformeringar eller estimeringar har gjorts av tillhandahållen data, utöver estimatet för antalet småhus 2023, kan undersökningens resultat anses vara robusta.

Fullständig data