HemSols solcellsindex 2019

Året 2019 var det året med högst potential hittills för Sveriges småhusägare. Från föregående år ökade den samlade potentialen med 5.6 %.

 


Hemsols solcellsrapport 2020 cover visar en solig äng, perfekt för solceller

Solcellsindex för hela Sverige

Vårt solcellsindex visar hur mycket solel som skulle kunnas produceras om Sveriges alla 2 087 965  småhus skulle haft solceller på taket. För 2019 innebär det att vi skulle kunnat producera ungefär 17.4 miljard kWh, vilket ger oss ett solcellsindex för 2019 på 174.

Det är tillräckligt för att täcka 65% av energibehovet för samtliga småhus i Sverige.

Tabell 1 visar en sammanställning av index för Sveriges län. Solcellsindex*100 000 000 anger hur många kWh/år regionen har potential att producera. Andel hus med solceller anger hur stor andel av regionens småhus som har en nätansluten solcellsanläggning.

Utförlig information hur vårt index är beräknat hittas längst ner på sidan.

Tabell 1: Solcellsindex och småhus per län 2019.
LänAndel hus med solcellerSolcellsindex
Västra Götalands län1.85%31.1
Skåne län1.94%24.7
Stockholms län1.65%22.8
Hallands län2.66%8.3
Östergötlands län2.44%8.2
Jönköpings län2.18%7.8
Uppsala län2.75%6.1
Dalarnas län1.29%6.1
Värmlands län1.63%6
Gävleborgs län1.03%5.9
Örebro län1.56%5.8
Kalmar län1.93%5.7
Södermanlands län2.42%5.2
Västernorrlands län0.86%4.9
Norrbottens län0.28%4.6
Kronobergs län2.15%4.4
Västmanlands län1.89%4.3
Västerbottens län0.67%4.3
Blekinge län1.84%3.5
Jämtlands län1.76%2.9
Gotlands län4.25%1.5
Total1.80%173.9

Vad påverkar solcellsindex?

I den metod vi har använt för att beräkna indexet så väger genomsnittlig anläggningsstorlek tungt. Det går att se en tydlig trend där den genomsnittliga anläggningseffekten för små anläggningar ökar kraftigt år till år.

Tabell 2: Den genomsnittliga anläggningseffekten för små anläggningar ökar kraftigt år till år.
2016201720182019
Anläggningar under 20 kWp8543 st12885 st21535 st37656 st
Genomsnittlig anläggningseffekt7,61 kWp8,06 kWp8,79 kWp9,22 kWp

Ökningen beror delvis på att tekniken blivit billigare och att det därmed finns incitament att installera större anläggningar. Men även att effektivare solpaneler leder till högre effekt på samma yta. Därmed kan man producera mer el på tak med begränsad takyta. Dessa är även anledningarna till att det pågår en rejäl solcellsboom i Sverige just nu.

Solinstrålning för året är också en faktor. Det skiljer sig kraftigt från år till år hur mycket en solcellsanläggningar kan producera.

Antalet småhus är också en faktor. Men från 2018 till 2019 ökade bara antalet med 0.3%, en försumbar skillnad med andra ord.

Kommuner och solcellsindex

Det finns såklart möjlighet för enskilda kommuner att ta initativ och på egen hand öka etableringen av solceller i den egna kommunen. Dessa initativ är i många fall finansierade av Energimyndigheten och projektleds ofta av kommunala energi- och klimatrådgivare.

 

Tabell 3: De 10 kommuner där potentialen för solceller är som absolut högst i Sverige.
KommunAndel hus med solcellerSolcellsindex
Göteborg kommun1.78%4.8
Stockholm kommun1.01%3.7
Uppsala kommun3.54%2.4
Malmö kommun1.33%2.3
Jönköping kommun2.18%2.3
Kungsbacka kommun2.63%2.2
Halmstad kommun2.08%2.2
Linköping kommun2.62%2.2
Helsingborg kommun1.42%2.2
Örebro kommun1.69%2.0

Siffrorna talar sitt tydliga språk. I Stockholm och Malmö ligger man 2019 rejält efter vad gäller solceller. Vad det beror på är svårt att utreda. Men en möjlig förklaring är att antalet hus med oskuggade lägen är färre i större städer.

Beräkning av index

Syftet med vårt index är att visa en bild av vilket potential Sveriges privatpersoner har att producera solenergi. Indexet är även en förenkling, eftersom dagens elnätet inte skulle kunna hantera att all el produceras under dagen eller att lagra den tills användning på ett effektivt sätt.

Solcellsindex för ett specifikt län eller kommun är enligt följande: ((Antalet småhus * anläggningsstorlek i kW) * globalinstrålning * effektförlust) / 100 000 000

Antalet småhus är hämtat från SCB och finns tillgänglig utbrutet på län och kommun.

Anläggningsstorlek är hämtat från SCB och anger genomsnittlig anläggningsstorlek för länet eller kommunen i fråga. I indexet dividerar vi total nätansluten effekt för anläggningar < 20 kWp i regionen med antalet småhus.

Globalinstrålning hämtas från Europakommissionens verktyg PVGIS och är siffror för 2019. Globalinstrålning för en given kommun är satt till ett genomsnitt för anläggningar monterat med 15 till 45 graders lutning i sydöst till sydväst i kommunens mittpunkt. För ett län är samma värde ett genomsnitt av länets samtliga kommuner

Effektförlust är satt till 14 %, vilket år 2020 bör anses vara ett realistiskt medelvärde.