SolarEdge Optimerare vs Tigo Optimerare vs Huawei Optimerare

I denna artikel jämför Hemsol tre vanliga fabrikat av effektoptimerare för solceller i Sverige, SolarEgde, Tigo och Huawei. Bland annat beskrivs skillnader mellan optimerarna och under vilka förutsättningar respektive optimerare kan vara ett bra val. Därutöver behandlas eventuella problem med optimerare från SolarEdge, Tigo och Huawei samt vad de olika optimerarna kostar.

 


Sammanfattande fakta om optimerare från Solaredge, Tigo och Huawei

 • SolarEdge, Tigo och Huawei är vanliga fabrikat av optimerare i Sverige.
 • Priset för en optimerare är cirka 700–900 kronor oavsett fabrikat.
 • Med SolarEdges optimerare måste varje solpanel förses med optimerare.
 • SolarEdges optimerare är bara kompatibla med SolarEgde-växelriktare.
 • Vissa SolarEdge-optimerare har belagts med försäljningsförbud.
 • Med Tigos optimerare måste inte varje solpanel förses med optimerare.
 • Tigos optimerare är kompatibla med flertalet fabrikat av växelriktare.
 • Optimerare från Tigo kräver extra utrustning för 4 000–6 000 kronor.
 • Med Huaweis optimerare måste inte varje solpanel förses med optimerare.
 • Huaweis optimerare är bara kompatibla med Huawei-växelriktare.

Sammanfattning av skillnader: Optimerare från SolarEgde, Tigo och Huawei

I tabell 1 sammanfattas skillnader mellan optimerare från SolarEgde, Tigo och Huawei:

Tabell 1. Skillnader mellan optimerare från SolarEgde, Tigo och Huawei.
FunktionSolarEgdeTigoHuawei
Möjlighet att förse färre än samtliga solpaneler med optimerare?NEJJAJA
Kompatibel med flertalet fabrikat av växelriktare?NEJJANEJ
Fungerar utan tilläggsutrustning?JANEJJA
Cirkapris per styck (optimerare avsedda för en solpanel)800–900 kr700–900 kr700–800 kr
Garantitid25 år25 år25 år

Skillnader mellan optimerare från SolarEgde, Tigo och Huawei

Optimerare från SolarEdge måste, till skillnad från Tigo och Huwaei, placeras på alla solpaneler. De flesta växelriktare är kompatibla med Tigos optimerare men ej med SolarEdges och Huaweis. SolarEdges och Huaweis optimerare kommunicerar direkt med en växelriktare medan Tigos kräver extra utrustning.

Illustration över skillnaderna i utseende mellan SolarEdge, Huawei och Tigo optimerare.
Bild 1. Illustration över Solar Edge, Tigo och Huawei optimerare.

Skillnader i effektivitet mellan optimerare från SolarEgde, Tigo och Huawei.

Hemsol har inte hittat någon direkt jämförande studie om skillnader i produktionseffektivitet mellan optimerare från SolarEdge, Tigo och Huawei. Därtill kan vilken optimerare som är mest effektiv variera beroende på typ av solinstrålning (klart väder eller mulet väder).

Enligt en studie av University of Southern Denmark producerade två likvärdiga testanläggningar ungefär samma mängd el oavsett om de var utrustade med optimerare från SolarEdge eller från Tigo (1). Optimerare från Huawei undersöktes inte i detta test.

När är optimerare från SolarEdge, Tigo respektive Huawei bästa valet?

Huruvida optimerare från SolarEgde, Tigo eller Huawei är det bästa valet av optimerare beror bland annat på:

 • Optimerarens kompatibilitet med vald växelriktare.
 • Solpanelernas placering, främst deras fördelning på olika väderstreck.
 • Växelriktarens egenskaper, i synnerhet antalet strängar per MPPT.

Vid installation av en ny solcellsanläggning handlar det i praktiken om att välja en lämplig kombination av växelriktare och optimerare. Läs mer här: val av optimerare.

När kan optimerare från SolarEgde vara ett bra val?

SolarEdges optimerare kan vara ett bra val för att maximera elproduktionen. Deras optimerare placeras på samtliga solpaneler och SolarEdges tillhörande växelriktare har hög verkningsgrad. Eftersom växelriktare och optimerare är av samma fabrikat bör lösningen därtill vara robust med låg risk för fel.

När kan optimerare från Tigo vara ett bra val?

Optimerare från Tigo är oftast ett bra val när en solcellsanläggnings växelriktare varken är från SolarEdge ellet Huawei. Anledningen till det är att SolarEdges och Huaweis optimerare endast är kompatibla med deras egna växelriktare.

Med Tigos optimerare behöver inte heller alla solpaneler förses med optimerare. Till exempel kan de därför vara ett bra val när merparten av alla solpaneler är placerade i samma riktning och inte utsätts för skuggning. Orsaken är att det i detta fall i regel inte är lönsamt att förse samtliga solpaneler med optimerare.

När kan optimerare från Huawei vara ett bra val?

Optimerare från Huawei kan vara ett bra val om en solcellsanläggning har eller ska utrustas med Huawei-växelriktare. En fördel med Huawei är att inte samtliga solpaneler behöver förses med optimerare. Eftersom växelriktare och optimerare är av samma fabrikat bör lösningen därtill vara robust med låg risk för fel.

Pris för optimerare från SolarEdge, Tigo och Huawei

Enligt Hemsols undersökningar kostar en optimerare från SolarEdge, Tigo eller Huawei cirka 700–900 kronor inklusive moms men före grönt skatteavdrag. Det finns indikationer på att SolarEdges optimerare prismässigt ligger något högre än optimerare från Tigo och Huawei men skillnaderna är relativt små.

Se också: pris för optimerare.

Optimerare från Tigo medför en kostnad för extra utrustning

För att optimerare från Tigo ska kunna kommunicera med växelriktare krävs extra utrustning till en kostnad av cirka 4 000–5 000 kronor inklusive moms. Denna extra utrustning består av två typer av apparater, Cloud Connect Advanced (CCA) och Tigo Access Point (TAP).

För så gott som samtliga solcellsanläggningar för privat bruk är en CCA tillräcklig. TAPs kommunicerar med varandra på ett avstånd på maximalt cirka 35 meter. Är avståndet mellan solpaneler större än så krävs ytterligare en TAP. En TAP kostar cirka 900 kronor inklusive moms.

Kostnad för att förse en solcellsanläggning med optimerare från SolarEdge, Tigo eller Huawei

Hemsol uppskattar kostnaden för att förse en genomsnittlig solcellsanläggning till en villa (med 10,4 kW effekt) med optimerare från SolarEdge, Tigo eller Huawei till cirka 9 000–19 000 kronor. Kostnaden varierar främst beroende på hur stor andel av solpanelerna som behöver förses med optimerare.

Räkneexempel: Kostnad med optimerare från SolarEdge, Tigo eller Huawei

I tabell 2 ges ett räkneexempel på kostnaden för att förse en 10,4 kW solcellsanläggning med optimerare från SolarEdge, Tigo eller Huawei:

Tabell 2. Kostnad för att förse en 10,4 kWp solcellsanläggning med optimerare*.
Fabrikat på optimerareSolarEdgeTigoHuawei
Pris per optimerare inkl. moms800800800
Andel av solpanelerna som förses med optimerare100%50%50%
Kostnad för tilläggsprodukter (TAP och CCA) inkl. moms046000
Monteringskostnad (100 kronor per optimerare)2 6001 3001 300
Grönt skatteavdrag (20 %)4 6803 2602 340
Total kostnad inkl. moms18 72013 0409 360

* Solcellsanläggningen har antagits bestå av 26 stycken solpaneler på 400 Watt.

Eftersom det i regel är ett krav förses i räkneexemplet samtliga solpaneler med optimerare när SolarEdges optimerare används. För optimerare från Tigo och Huawei är däremot endast hälften av solpanelerna försedda med optimerare.

Hur stor andel av solpanelerna i en solcellsanläggning som det är optimalt att förse med optimerare varierar beroende på anläggningens utformning. I räkneexemplet fås dock med SolarEdges optimerare, till skillnad från Tigos och Huaweis, information om samtliga solpanelers elproduktion.

Elektromagnetiska problem för optimerare från SolarEdge, Tigo och Huawei

Undersökningar av Elsäkerhetsverket har visat att vissa modeller av SolarEdges optimerare har problem med elektromagnetisk strålning. Tigos optimerare (TS4-serien) ansågs däremot uppfylla kraven på elektromagnetisk kompatibilitet medan Huaweis optimerare ännu inte undersökts av Elsäkerhetsverket (2).

Orsaken till Elsäkerhetsverket undersökningar om elektromagnetisk kompatibilitet är att mätningar av Försvarsmakten visat att växelriktare och optimerare i vissa fall kan störa flygradio och signalspaning (3).

Har optimerare problem med elektromagnetisk kompatibilitet kan de, förutom att påverka flygradio, även störa radiokommunikation i det egna hemmet såsom mobiltelefoni och Wi-Fi.

Elektromagnetiska kompatibilitetsproblem med SolarEgde-optimerare

Undersökningar av Elsäkerhetsverket har visat att vissa modeller av SolarEdge-optimerare har problem med elektromagnetisk kompatibilitet. Därigenom finns en risk att dessa modeller stör annan elektrisk utrustning och berörda modeller har därför belagts med försäljningsförbud av Elsäkerhetsverket (4).

Elektromagnetiska kompatibilitetsproblem med Tigo-optimerare

Elsäkerhetsverket har undersökt Tigos nuvarande optimerare (TS4-serien) för elektromagnetisk kompatibilitet. Resultatet blev att Tigos optimerare anses uppfylla kraven på elektromagnetisk kompatibilitet och de är därför inte belagda med försäljningsförbud (5).

Elektromagnetiska kompatibilitetsproblem med Huawei-optimerare

Huaweis optimerare har ännu inte undersökts av Elsäkerhetsverket och således saknas information om eventuella elektromagnetiska problem. Elsäkerhetsverket har dock undersökt en växelriktare från Huawei (SUN2000-10KTL-MO/10kW) och den ansågs uppfylla kraven på elektromagnetisk kompatibilitet (6).

Skillnader mellan hur SolarEdge, Tigos och Huawei optimerare fungerar

Viktiga skillnader i hur SolarEgdes, Tigos och Huaweis optimerare fungerar är:

 • Möjligheter att välja vilka solpaneler som ska förses med optimerare.
 • Kompatibilitet med olika fabrikat av växelriktare.
 • Hur kommunikation mellan optimerare och växelriktare går till.
 • Hur optimeringen av en solpanels elproduktion görs.

Läs mer här: Hur fungerar optimerare till solceller.

SolarEdge, Tigo och Huawei: behöver samtliga solpaneler ha optimerare?

Med optimerare från SolarEdge behöver alla solpaneler i en solcellsanläggning förses med optimerare. Med Tigos eller Huaweis optimerare behöver däremot inte samtliga solpaneler förses med optimerare. Det finns dock ett antal begränsningar för hur både Tigos och Huaweis optimerare får placeras.

Normalt sett är en optimerare konstruerad för att optimera en enda solpanels elproduktion. SolarEdge erbjuder dock även optimerare som är avsedda för (gemensam) optimering av två solpanelers elproduktion. Används dessa optimerare räknas det också som att samtliga solpaneler är försedda med optimerare även om antalet optimerare då blir hälften så stort som antalet solpaneler.

Förses ej alla solpaneler med optimerare förloras viss funktionalitet

Förses inte alla solpaneler med optimerare förloras viss funktionalitet som snabbnedstängning av spänning och övervakning av varje solpanels elproduktion. Det medför att det inte är självklart att endast förse vissa solpaneler med optimerare även när det är möjligt (vilket det är för Tigo och Huawei) och lönsamt.

För att kunna övervaka en enskild solpanels elproduktion krävs i regel att solpanelen är försedd med optimerare. För snabbnedstängning av en solpanels spänning krävs däremot vanligtvis att samtliga solpaneler i en sträng är försedda med optimerare.

Tigo erbjuder dock moduler som erbjuder enbart snabbnedstängning av spänning, enbart övervakning eller en kombination av bägge. Dessa moduler kan till exempel placeras på de solpaneler i en sträng som saknar optimerare. Därigenom erhålls funktionerna snabbnedstängning och övervakning till en lägre kostnad än om samtliga solpaneler försetts med optimerare.

En växelriktares antal strängar per MPPT påverkar var optimerare kan placeras

Det antal strängar per MPPT en växelriktare har påverkar på vilka av de tillhörande solpanelerna som optimerare får placeras (givet att inte samtliga solpaneler måste förses med optimerare). Att endast ha en sträng (egentligen likströmsingång) per MPPT ger större valfrihet vid placering av optimerare.

Läs mer här: Så fungerar MPPTer och strängar för växelriktare.

Schema över en växelriktare med en sträng solpaneler per MPPT. Jämfört med en växelriktare med två strängar med solpaneler per MPPT.
Bild 2. Växelriktare med en sträng per MPPT jämfört med växelriktare med två strängar per MPPT.

Hur får optimerare från SolarEdge placeras?

SolarEdge optimerare måste placeras på varje solpanel i en solcellsanläggning. För 3-fas växelriktare från SolarEdge krävs därtill i normala fall att minst 16 stycken optimerare placeras på varje sträng. SolarEdge erbjuder dock mindre kortsträngsväxelriktare (med 3–5 kW effekt). För dessa växelriktare är minimiantalet optimerare per sträng 8–9 st.

Hur får optimerare från Tigos placeras?

Hur optimerare från Tigo får placeras beror bland annat på antalet strängar (likströmsingångar) tillhörande växelriktare har per MPPT. Har växelriktaren 1 sträng per MPPT kan en Tigo-optimerare i regel placeras efter eget val. Har växelriktaren däremot fler än 1 sträng per MPPT bör däremot i regel samtliga tillhörande solpaneler (eller inga alls) förses med Tigo-optimerare.

Placering av Tigo optimerare för växelriktare med 1 sträng per MPPT

Optimerare från Tigo kan placeras efter eget val om varje MPPT (Maximum Power Point Tracker) i den tillhörande växelriktaren endast har en (1 st) likströmsingång. Tigo rekommenderar dock inte denna lösning även om de stödjer den (7). En orsak till det är optimerares snabbnedstängningsfunktion inte fungerar i detta fall.

Som alternativ till att förse samtliga solpaneler i en sträng med optimerare erbjuder dock Tigo så kallas selektiv utplacering. Då placeras optimerare vid vissa solpaneler medan övriga solpaneler i en sträng förse med TS4 A-S moduler.

Denna lösning innebär att elproduktionen för alla solpanelerna i en sträng kan övervakas.
Eftersom en TS4-A-S modul kostar cirka hälften så mycket som en optimerare är detta en billigare lösning än att förse samtliga solpaneler i en sträng med optimerare.

Placering av Tigo optimerare för växelriktare med fler än 1 sträng per MPPT

För växelriktare med fler än 1 sträng per MPPT bör enligt Tigo alla solpaneler i de strängar som tillhör samma MPPT förses med Tigo optimerare (8). Detta medför ofta en begränsning på hur Tigo optimerare kan placeras eftersom växelriktare för solceller till villor ofta har fler än en sträng per MPPT.

Hur får optimerare från Huawei placeras?

Hur optimerare från Huawei får placeras beror bland annat på antalet strängar (likströmsingångar) tillhörande växelriktare har per MPPT. Har en växelriktare 1 sträng per MPPT kan Huawei-optimerare placeras relativt fritt. Har växelriktaren däremot fler än 1 sträng per MPPT bör däremot i regel samtliga tillhörande solpaneler (eller inga alls) förses med optimerare.

Placering av Huawei optimerare för växelriktare med 1 sträng per MPPT

Optimerare från Huawei kan placeras relativt fritt om varje MPPT (Maximum Power Point Tracker) i en växelriktare endast har en (1) likströmsingång. Om Huawei-optimerare används måste dock varje sträng förses med minst 4 eller 6 optimerare (beroende på modell av växelriktare).
Förses samtliga solpaneler med Huawei optimerare har dock Huawei en teknik som gör att antalet solpaneler som får placeras i en sträng ofta kan ökas.

Placering av Huawei optimerare för växelriktare med fler än 1 sträng per MPPT

För växelriktare med fler än 1 sträng per MPPT bör alla (eller inga alls) av solpanelerna i de strängar som tillhör samma MPPT förses med Huawei optimerare. Detta medför ofta en begränsning på hur Huawei-optimerare kan placeras eftersom växelriktare ofta har fler än en sträng per MPPT.

Därtill krävs att varje sträng som tillhör samma MPPT måste bestå av samma antal solpaneler. I annat fall bör inte optimerare placeras ut överhuvudtaget.

Fungerar SolarEdge, Tigo och Huawei optimerare med alla växelriktare?

Nej, SolarEgde och Huaweis optimerare fungerar endast för deras egna växelriktare. Tigo optimerare fungerar däremot med flertalet växelriktare på marknaden.

Läs mer: så fungerar växelriktare.

Hur kommunicerar SolarEdge, Tigo och Huawei optimerare med växelriktare?

SolarEdges och Huaweis optimerare kommunicerar direkt med växelriktaren. Det är logiskt eftersom dessa optimerare utvecklats specifikt för deras egna växelriktare. För Tigos optimerare krävs däremot tilläggsutrustning (en CCA samt och en eller flera TAP) för att kunna kommunicera med en växelriktare.

Hur SolarEgde, Tigo och Huawei optimerar en solpanels elproduktion?

Optimerare från SolarEdge, Tigo och Huawei väljer samtliga en kombination av spänning och ström som maximerar levererad effekt hos den solpanel optimeraren är kopplad till. Jämfört med Tigos och Huaweis erbjuder dock SolarEdges optimerare fler möjligheter att välja kombination av spänning och ström.

Tigo och Huawei: Optimering via höjning av ström (Buck)

Optimerare från Tigo och Huawei använder så kallad Buck-teknik för optimering av en solpanels elproduktion. Därigenom kan strömmen höjas samtidigt som spänningen minskas. Förses inte alla solpaneler i en sträng med optimerare bör optimerare därför placeras på de solpaneler som tål lägst mängd ström.

Användning av Buck teknik för jämförelse av effekt och optimerare.
Bild 3. Buck-teknik. Jämförelse av optimerare och IV-kurva (till vänster). Jämförelse av effekt (Optimerare och IV-kurva) (till höger).

SolarEgde: Optimering via höjning av ström eller spänning (Buck-Boost)

Optimerare från SolarEdge använder så kallad Buck-Boost-teknik för optimering av en solpanels elproduktion. Därigenom kan antingen strömmen ökas och spänningen minskas eller spänningen ökas och strömmen minskas.

SolarEdge använder i regel en relativt hög fast utspänning på 750 Volt från en sträng solpaneler. Fördelen med den utspänningen är att en växelriktares verkningsgrad ökar något ju högre spänningen är. Nackdelen med en hög spänning är att det kan ta längre tid innan en solcellsanläggning börjar leverera el på morgonen samt att den slutar levererar el något tidigare på kvällen.

Användning av Buck boost för jämförelse av effekt och optimerare.
Bild 4. Buck-Boost. Jämförelse av optimerare och IV-kurva (till vänster). Jämförelse av effekt (Optimerare och IV-kurva) (till höger).

Vanliga frågor

Går det att bara placera SolarEdges optimerare på vissa solpaneler?

Nej, SolarEgde lösning för optimering bygger att samtliga solpaneler förses med optimerare. För Huaweis optimerare finns större flexibilitet men som minst, beroende på modell av växelriktare, måste 4–6 optimerare placeras per sträng.

Tigo erbjuder störst flexibilitet vad gäller antalet optimerare eftersom det går att endast förse endast en solpanel i en sträng med optimerare. Med tanke på att optimerare från Tigo behöver viss tilläggsutrustning för att fungera är detta dock inte alltid en ekonomiskt försvarbar lösning.

Fungerar alla växelriktare med SolarEgdes, Tigos och Huaweis optimerare?

Nej, SolarEdges och Huawei optimerare fungerar enbart tillsammans med växelriktare från samma fabrikat. Tigos optimerare är däremot kompatibla med de flesta växelriktare från större tillverkare.

Hur lång är garantitiden för Tigos, Huaweis och SolarEdges optimerare?

SolarEgde, Tigo och Huawei erbjuder alla 25 års garanti på deras effektoptimerare. För Tigos Cloud Connect Advanced (CCA) och Tigo Access Point (TAP), som är nödvändiga tillbehör för att Tigos optimerare ska fungera, är garantitiden dock 5 år.

Se också: garantitider för optimerare.

Källhänvisningar

 1. Franke, T., The Impact of Optimizers for PV-Modules A comparative study, University of Southern Denmark, maj 2019, sida 21, läs också sida 9 (andra stycket), https://portal.findresearcher.sdu.dk/en/publications/the-impact-of-optimizers-for-pv-modules-a-comparative-study
 2. Solcellsutrustning som stör – Frågor och svar, Elsäkerhetsverket, (under fliken Vilka optimerare eller växelriktare har ni undersökt”), https://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/din-elanlaggning/bygga-och-renovera/solcellsutrustning-som-stor-fragor-och-svar/ (hämtad 2023-03-31)
 3. Elektromagnetiska störningar – regeringsuppdrag (Rapport framtagen som underlag till regeringsuppdrag Fi2020/02994/SPN), Elsäkerhetsverket, december 2020, sida 1,https://www.elsakerhetsverket.se/globalassets/publikationer/rapporter/elektromagnetiska-storningar-regeringsuppdrag-webb.pdf
 4. Solcellsutrustning som stör – Frågor och svar, Elsäkerhetsverket, (under flikenVilka optimerare eller växelriktare har ni undersökt”), https://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/din-elanlaggning/bygga-och-renovera/solcellsutrustning-som-stor-fragor-och-svar/ (hämtad 2023-03-31)
 5. Solcellsutrustning som stör – Frågor och svar, Elsäkerhetsverket, (under flikenVilka optimerare eller växelriktare har ni undersökt”), https://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/din-elanlaggning/bygga-och-renovera/solcellsutrustning-som-stor-fragor-och-svar/ (hämtad 2023-03-31)
 6. Solcellsutrustning som stör – Frågor och svar, Elsäkerhetsverket, (under flikenVilka optimerare eller växelriktare har ni undersökt”), https://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/din-elanlaggning/bygga-och-renovera/solcellsutrustning-som-stor-fragor-och-svar/ (hämtad 2023-03-31)
 7. TS4 Systems – Partial Deployment, Tigo Energy, https://support.tigoenergy.com/hc/en-us/articles/4618530325139-TS4-Systems-Partial-Deployment (hämtad 20203-03-31)
 8. TS4 Systems – Partial Deployment, Tigo Energy,https://support.tigoenergy.com/hc/en-us/articles/4618530325139-TS4-Systems-Partial-Deployment(hämtad 20203-03-31)