Pris Hembatteri: Lönsamhet & Kostnad för Batterilager till villa

I den här artikeln går Hemsol igenom pris och lönsamhet för batterilager (batterier till villor utan solceller).

Sammanfattning av pris och lönsamhet för hembatterier

 • Pris: Ett normalstort hembatteri på 10 kWh kostar ungefär 140 000 kronor inklusive installation och en 10 kW växelriktare. Priset för endast ett batteri till ett hus, utan tillhörande växelriktare eller installation, är i regel 7 000–14 000 kronor per kWh lagringskapacitet.
 • Skatteavdrag: Batterier till hus utan solceller kvalificerar inte för skatteavdraget på grön teknik på 48,5 % av priset. Däremot går det att få ROT-avdrag på 30 % av installationskostnaden. Storleken på ROT-avdraget blir i regel 3 000–5 000 kronor.
 • Olika sätt att spara eller tjäna pengar: Med ett hembatteri kan pengar sparas eller intjänas genom försäljning av stödtjänster, att utnyttja dygnsvariationer i elpriset vid lagring av el, samt genom att få minskade kostnader för effekttariffer och huvudsäkring.
 • Lönsamhet: För att ett hembatteri utan solceller ska bli lönsamt bör det användas till att sälja stödtjänster. Hemsol uppskattar då återbetalningstiden till cirka 6 år, baserat på en årlig ersättning på 2 500 kr per kW batterieffekt. Livslängden för ett batteri som uteslutande används till att sälja stödtjänster förväntas samtidigt vara minst 10 år.
 • Svårigheter med att förutspå framtida lönsamhet: Lönsamheten för ett hembatteri beror framförallt på ersättningen för att hyra ut batteriet för försäljning av stödtjänster. Ersättningen för stödtjänster har historiskt sett varierat mycket. Därför är varje prognos över framtida lönsamhet osäker.

Se också: Så fungerar hembatterier (batterilager till villa)

Vad är priset för ett hembatteri till hus utan solceller?

Priset för ett hembatteri utan solceller är cirka 10 000 kr per kWh. Därtill kostar växelriktare cirka 3 000 kronor per kW och installation cirka 10 000 kr. Priset för ett batterilager till en villa med ett normalstort batteri på 10 kWh och en 10 kW växelriktare är cirka 140 000 kr inklusive installation.

Beräkning av priset för batteri på 10 kWh inklusive växelriktare på 10 kW och installation: 10 000 kr/kWh x 10 kWh (kostnad batteri) + 3 000 kr/kW x 10 kW (kostnad växelriktare) + 10 000 kr (kostnad installation) = 140 000 kr (totalpris).

Se också: Pris för solceller

Går det att få grönt skatteavdrag för ett hembatteri utan solceller?

Nej, grönt skatteavdrag (skattereduktion för grön teknik) medges inte för hembatterier utan solceller (batterier utan anslutning till en solcellsanläggning) eller batterier utan anslutning till annan typ av elproduktionsanläggning. Det går dock att få ROT-avdrag på 30 % av arbetskostnaden för installation av ett hembatteri.

För ett hembatteri anslutet till solceller medger Skatteverket däremot en skattereduktion för grön teknik på 48,5 % av batteriets pris inklusive installation. Ett villkor för att få skatteavdrag för grön teknik som gäller i skrivande stund (april år 2024) är dock att batteriet “uteslutande eller så gott som uteslutande ska användas till att lagra egenproducerad el” (1).

Det krävs alltså i regel någon typ av energiproduktionsanläggning, till exempel solceller, för att få nyttja det gröna skatteavdraget på kostnaden för batterier till ett hus.

Faktorer som påverkar priset för ett batterilager i ett hem?

Faktorer som påverkar priset för ett färdiginstallerat batterilager i ett hem är:

 • Kostnaden för själva hembatteriet.
 • Kostnaden för växelriktaren till hembatteriet.
 • Kostnaden för installationen av hembatteriet.

Kostnaden för ett hembatteri

Ett hembatteri med litiumjon-teknologi kostar i regel cirka 7 000–14 000 kronor per kWh inklusive moms, i april år 2024. Priset per kWh för ett hembatteri är relativt oberoende av batteriets totala lagringskapacitet. Således kostar ett batteri till en villa cirka 70 000–140 000 kronor. Ett 5 kWh hembatteri kostar cirka hälften av det.

Se också: Kostnad för solcellsbatteri

Faktorer som påverkar priset på ett hembatteri

Några av de viktigaste faktorerna som påverkar priset på ett hembatteri är:

 • Lagringskapacitet (kWh). Ett hembatteris lagringskapacitet är i regel den faktor som mest påverkar ett batteriets pris. Priset för ett hembatteri är i regel proportionellt med batteriets lagringskapacitet, givet allt annat lika.
 • Effekt (kW). Ju högre effekt ett hembatteri kan avge, desto högre pris har det i regel. Effekten står dock ofta i relation till batteriets lagringskapacitet. Detta innebär att ett batteris C-tal (kW/kWh) ofta är 0,5–1. Den effekt ett batteri har anges inte alltid direkt i batteriets datablad. Batteriets effekt kan då erhållas fram genom formeln: Nominell Spänning x Maximal kontinuerlig urladdningsström.
 • Varumärke. Liksom i många andra branscher har ett hembatteri från ett känt och välrenommerat varumärke i regel ett högre pris, givet allt annat lika.

Exempel på priser för olika modeller av hembatterier

I Tabell 1 visas priser för hembatterier inklusive batteristyrningssystem (april 2024).

Tabell 1. Priser för hembatterier inklusive batteristyrningssystem (april 2024)
ModellkWhkWC-talPris inkl moms (kr)*Pris /kWh*
SolarEgde home4,64,1**0,7864 40014 000
BYD HVS5,15,11,0067 40013 200
Goodwe Lynx Home F Plus+6,65,10,7855 6008 400
SolarEgde home9,25,00,54123 00013 400
Sungrow SBR9,65,80,6090 7009 500
Goodwe Lynx Home F Plus+9,87,70,7876 9007 800
BYD HVS10,210,21,00122 80012 000
Solax Power11,55,70,5082 5007 000
Sungrow SBR16,05,80,60145 7009 100
Goodwe Lynx Home F Plus+16,412,80,78119 5007 300
Sungrow SBR25,615,40,60228 0008 900

*Priser avrundade till närmaste hundratal.
**Gäller endast urladdning. Uppladdning har en effekt på 2,8 kW.

Kostnaden för växelriktaren till ett hembatteri

En hybridväxelriktare till ett hembatteri kostar cirka 2 000–4 000 kronor per kW exklusive skatteavdrag (april 2024). Ju högre effekt en växelriktare har, desto lägre är dock priset per kW. Till exempel kostar en 10 kW växelriktare ofta bara cirka 30–40 % mer än en växelriktare med en effekt på 5 kW.

Exempel på priser för olika modeller av växelriktare till ett hembatteri

I Tabell 2 visas exempel på priser (april 2024) för olika modeller av växelriktare till hembatterier.

Tabell 2. Priser på olika modeller av växelriktare till hembatterier.
ModellkWPris inkl. moms*Pris / kW*
Huawai-SUN2000-5KTL-M1-5kW517 0003 400
GroWatt - Growatt MOD 6KTL3 - XH617 9003 000
Huawei-SUN 2000-8KTL-M1819 5002 400
GroWatt - Growatt MOD 8KTL3 - XH819 8002 500
Solax Power X3 - Hybrid-8.0832 9004 100
Huawei-SUN2000-10 KTL1028 5002 900
GroWatt - Growatt MOD 10KTL3 - XH1021 8002 200
Solis-RHI-3P10K-HVES-5G1025 4002 500
Solax Power X3 - Hybrid-12.01237 4003 100
Solax Power X3 - Hybrid-15.01538 5002 600

*Priser avrundade till närmaste hundratal.

Installationskostnad för ett hembatteri

Att installera ett hembatteri kostar cirka 10 000–15 000 kronor enligt Hemsols undersökning.
Enligt Skatteverket medges dock, givet att vissa villkor är uppfyllda, ett skatteavdrag för ROT (Renovering Och Tillbyggnad) på 30 % av installationskostnaden (2).

Hur lönsamt har det varit historiskt med ett batteri utan solceller?

Historiskt har lönsamheten för ett batteri utan solceller varit låg och den förväntade återbetalningstiden har överstigit batteriets livslängd. Sedan år 2023 har dock marknaden för försäljning av stödtjänster öppnats upp för ägare av hembatterier. Det förväntas leda till avsevärt bättre lönsamhet i framtiden.

Se också: Lönsamhet för batteri MED solceller

Olika sätt att spara eller tjäna pengar på ett batteri till ett hus

Fyra olika sätt att spara eller tjäna pengar på ett batteri till ett hus är att:

 • Köpa in och lagra el när elpriset är lågt.
 • Minska storleken på fastighetens huvudsäkring genom lägre effektuttag från elnätet.
 • Sänka kostnaden för effekttariffer genom lägre maximalt effektuttag från elnätet.
 • Försäljning av stödtjänster för elnätet till Svenska Kraftnät.

Hur stora intäkter eller besparingar genererar ett hembatteri?

I Tabell 3 uppskattar Hemsol årlig besparing eller intäkt av ett hembatteri med 10 kWh lagringskapacitet och 10 kW effekt.

Tabell 3. Uppskattad årlig besparing eller intäkt av ett hembatteri med 10 kWh lagringskapacitet och 10 kW effekt.
AnvändningsområdeÅrlig intäkt eller besparingSlitage på batteriLönsamhet
Lagra el på natten för egen användning eller försäljning1 000–2 000 krHögOftast låg
Lägre effekttariffer*2 000–3 000 krLågKan bidra till lönsamhet
Sänkt huvudsäkring*2 000–3 000 krLågKan bidra till lönsamhet
Sälja stödtjänster25 000–30 000 krLågGod

*Besparing inte alltid möjlig.

Både intjäning och slitage påverkar hur lönsamt ett hembatteri är

Vid bedömning om ett hembatteri är lönsamt behöver hänsyn tas till både de intäkter eller besparingar som genereras och det slitage som användningen orsakar på batteriet. Enligt Hemsols uppskattningar förlorar ett hembatteri grovt räknat cirka 1–4 kronor i värde för varje kWh som laddas ur batteriet.

Vid beräkningen har utgåtts från den minsta mängd energi som tillverkaren garanterar att det ska gå att ladda ur från batteriet. I normala fall går det dock att ladda ur en större mängd energi ut batteriet, varför värdeförlusten per kWh i praktiken ofta är något lägre.

Spara pengar genom att ladda batterilager när elpriset är lågt

Ett sätt att spara pengar med ett batterilager är att ladda upp batterilagret under de timmar på ett dygn när elpriset är som lägst, vilket i regel är på natten. Den lagrade energin kan sedan antingen säljas eller användas till egen elförbrukning under timmar på dygnet när elpriset är högt.

En vettig strategi kan därför vara att ställa in ett batteri så att det alltid laddas upp på natten. Därefter kan den lagrade energin användas under påföljande morgon då elpriset i regel är högre.

Hur mycket går det att spara genom att ladda ett batterilager på natten?

Enligt Hemsols uppskattning bör under ett så kallat normalår det gå att spara cirka 100–200 kronor per kWh lagringskapacitet som ett batteri har. Det innebär att ett batteri med 10 kWh lagringskapacitet förväntas medföra en besparing på cirka 1 000–2 000 kronor per år.

Uppskattningen baseras på med en genomsnittsbesparing på 40 öre per kWh. Detta motsvarar ungefär den genomsnittliga variationen i spotpriset på el under perioden 2020-2023.

I Hemsols beräkning har inte hänsyn tagits till att upprepade i- och urladdningar minskar ett batterilagers livslängd. Vid alltför låga skillnader i spotpriset på el mellan tillfället då energin lagras respektive används, kan därför värdeminskningen till följd av slitaget på batteriet överstiga besparingen.

Att sälja lagrad el är endast lönsamt vid stora variationer i spotpris

Undantaget stödtjänster, är det endast lönsamt att sälja el vid stora variationer i spotpriset på el. Orsaken till det är att för el som köps in via elnätet ingår, förutom spotpris, även energiskatt, elnätsavgift och moms i priset. För den el som inte är egenproducerad, erhålls däremot i regel endast spotpriset för den el som säljs.

Enligt Hemsols beräkningar medför detta till exempel att det krävs ett spotpris på mer än cirka 140 öre/kWh för att det ska vara lönsamt att sälja el som köpts in för ett spotpris på 40 öre/kWh (3).

Ett batterilager kan minska kostnaden för en fastighets huvudsäkring

Genom att använda energin i ett batterilager när ett hushålls elanvändning är som högst, går det ibland att spara cirka 2 000–3000 kronor genom att minska storleken på tillhörande fastighets huvudsäkring.

Med ett batterilager som minskar den maximala effekt som köps in via elnätet med 3 kW, skulle till exempel ett hushåll med en huvudsäkring på 20 A kunna minska denna till 16 A. En sådan minskning av huvudsäkringen skulle innebära en besparing på cirka 2 000–3 000 kronor per år.

Ett batterilager kan minska kostnaden för effekttariffer

Genom att helt eller delvis använda energin som lagrats i ett batterilager när behovet av att använda el i hemmet är stort, kan kostnaden för effekttariffer minskas. Effekttariffer baseras på hur hög effekt av el en kund tar ut från elnätet under en månad. Ofta baseras effekttariffen på medelvärdet av de tre timmar under en månad när uttaget av effekt är som högst.

Hur mycket kan ett batterilager minska kostnaden för effekttariffer?

Hemsol bedömer att ett hushåll med en 16 Amperes huvudsäkring kan minska kostnaden för effekttariffer med cirka 2 500 kronor per år genom att använda ett batterilager. Hur mycket kostnaden kan minskas beror dock i hög utsträckning på hur hushållets elanvändning ser ut och vilka effekttariffer dess elnätsbolag tar ut.

Effekttariffen är cirka 30–120 kronor per kW toppeffekt och månad, men varierar beroende på elnätsbolag och tid på året. Vid Hemsols bedömning om en ungefärlig besparing på 2 500 kronor per år har antagits att ett batterilager kan kapa effekttopparna med 3 kW och att den genomsnittliga månatliga effekttariffen är 70 kronor per kW. (3 kW x 70 kr/kW x 12 = 2 520 kr).

Många elnätsbolag tar dock inte ut någon elnätsavgift alls. Enligt Energimarknadsinspektionen hade till exempel endast 20 av Sveriges 150 stycken elnätsbolag infört effekttariffer år 2022 (4). Energimarknadsinspektionen har dock beslutat att alla elnätsföretag i Sverige ska ha infört en ny prismodell baserad på effekttariffer senast den 1 januari år 2027 (5).

Ett batterilager som säljer stödtjänster (frekvenstjänster) ger intäkter

En ägare av ett hembatteri kan tjäna pengar på sitt hembatteri genom att hyra ut det till ett så kallat aggregatorföretag. Aggregatorföretaget kan sedan i sin tur använda batteriet till att sälja stödtjänster till Svenska Kraftnät.

Hur lönsamt är det att sälja stödtjänster med ett batterilager?

Hemsol uppskattar återbetalningstiden för ett hembatteri till cirka 6 år, baserat på en ersättningsnivå vid försäljning av stödtjänster på 2 500 kronor per kW och år. Det är således en lönsam investering. Priset för stödtjänster varierar dock mycket. Därför är lönsamheten för att sälja stödtjänster med ett batteri osäker.

Livslängden för batterier som används för att sälja stödtjänster är lång

Tack vare den sparsamma användningen slits ett hembatteri som enbart används till att sälja stödtjänster långsamt. De kan därför förväntas ha en livslängd på mer än 10 år. Det medför att ett hembatteri som används till att sälja stödtjänster kan bli lönsamt även om återbetalningstiden skulle överstiga 6 år.

Ett batteri som endast används till att sälja stödtjänster används relativt sällan, endast cirka 1–2 % av tiden enligt de aktörer Hemsol talat med. Därtill används batterier i regel korta perioder när de väl använts. För FCR-D ställer till exempel Svenska Kraftnät ett krav på hembatterier (resurser mer begränsad energireserv) att de ska klara av att leverera till full effekt i 20 minuter (7).

Vad är en stödtjänst och vilken koppling har det till ett batterilager?

En stödtjänst (frekvenstjänst) är en förbindelse från den förfogar över en resurs, till exempel ett batterilager, att producera eller konsumera el med en viss effekt vid en framtida tidpunkt om behovet skulle uppstå. Köparen av stödtjänster är Svenska Kraftnät (SvK).

Svk är ansvarigt för elnätet i Sverige och en av dess främsta uppgifter är att se till att elen i elnätet håller en konstant frekvens på 50 Hertz. Är produktionen av el större än efterfrågan vid ett givet tillfälle så stiger frekvensen. På motsvarande sätt sjunker frekvensen på el om efterfrågan är större än utbudet.

På elhandelsbörsen Nordpool matchas säljare och köpare av el med varandra med syftet att utbudet och efterfrågan på el ska vara i balans nästkommande dag. Oplanerade händelser kan dock inträffa som gör att balansen mellan efterfrågan och utbud rubbas.

Om till exempel ett kärnkraftverk måste snabbstoppas faller en stor mängd elproduktion bort och frekvensen sjunker då i elnätet. Måste å andra sidan till exempel en stor elkonsument såsom ett pappersbruk oplanerat stoppa sin produktion, kommer istället frekvensen på elen i elnätet att öka. För att säkra upp att frekvensen i elnätet ska hålla runt 50 Hz även vid sådana oplanerade händelser köper därför Svenska Kraftnät stödtjänster.

Aktörer som är inblandade vid försäljning av stödtjänster med ett batterilager

Den som vill använda sitt batterilager till att sälja stödtjänster kommer att komma kontakt med tre olika aktörer:

 • Installatörer av hembatterier. Installatörer säljer och installerar batterilager. De är ofta företag som huvudsakligen säljer solcellsanläggningar. Det finns således en stor mängd företag att välja mellan. Några exempel på sådana företag är GoSol, Svea Solar och Kopernicus.
 • Aggregatorer: företag som hyr hembatterier. Aggregatorer är företag som skaffar sig tillgång till energiresurser, till exempel genom att hyra batterilager från privatpersoner. Genom att samla ihop (aggregera) flera resurser skapar aggregatorerna ett paket av resurser. Dessa “paket” har vanligtvis en effekt på cirka 1 MW (1 000 kW), och används för att sälja stödtjänster till Svenska Kraftnät. Några exempel på aggregatorer är CheckWatt, Flower Hub, Greenely och Varbergs Energi.
 • Balansansvariga. Balansansvariga är i regel elhandelsföretag som ser till att efterfrågan och utbudet på el matchar varandra inom ett visst område. För att kunna sälja stödtjänster måste det elhandelsbolag som ägaren av ett batterilager använder ha tecknat avtal med Svenska Kraftnät om att få leverera stödtjänster. Även om allt fler elhandelsbolag sluter avtal med Svenska Kraftnät så ingår så har i skrivande stund, april år 2024, ännu inte alla elhandelsbolag gjort det. På Svenska Kraftnäts webbplats finns en lista över de bolag som har rätt att leverera stödtjänster (6).

7 faktorer som kan påverka framtida lönsamhet för ett hembatteri utan solceller

Hemsol har valt ut sju faktorer som kan påverka den framtida lönsamheten för ett hembatteri utan solceller:

 • Ändrade regler gällande skatteavdrag för hembatterier utan solceller.
 • Hur utbudet av stödtjänster utvecklas framöver.
 • Hur efterfrågan på stödtjänster utvecklas framöver.
 • Huruvida marginalprissättning införs vid försäljning av stödtjänster.
 • Huruvida ett batteri till ett hus möjliggör försäljning av både FCR och FFR.
 • Hur mycket spotpriset på el varierar i genomsnitt per dygn.
 • Huruvida hembatteriägarens elnätsbolag tar ut effekttariffer.

Hur reglerna för skatteavdrag kan påverka lönsamheten för hembatterier

Marknadens aktörer är inte helt eniga om hur de nuvarande reglerna för skattereduktion för grön teknik ska tolkas gällande batterier till hem (april 2024). Hemsol bedömer det därför inte som osannolikt att reglerna kan komma att ändras redan inom år 2024. Den som vill investera i ett hembatteri bör därför se till att kolla upp vilka regel som gäller vid den tidpunkt som investeringen görs.

Ökat utbud av stödtjänster kan minska lönsamheten för hembatterier

Att sälja stödtjänster för elnätet, till exempel från ett hembatteri, har varit en mycket lönsam affär de senaste åren. Detta har lockat till sig allt mer investeringar i resurser som kan sälja dessa tjänster. Detta har lockat till sig allt mer investeringar i resurser som kan sälja dessa tjänster. Om utbudet av stödtjänster ökar snabbare än efterfrågan bör det minska den framtida lönsamheten för en investering i ett hembatteri.

Till exempel ökade utbudet av resurser som säljer stödtjänsten FCR-D Upp med mer än 200 % under perioden 1 april 2023–1 januari 2024. Samtidigt var efterfrågan på FCR-D relativt konstant under samma period (8)(9)(10). Fortsätter denna utveckling bör priset på stödtjänster bli lägre framöver än vad det har varit de senaste åren.

Hur mängden sol- och vindkraft kan påverka lönsamheten för hembatterier

Ju högre andel av elproduktionen som kommer från källor vars produktion är relativt oförutsägbar, såsom vind- och solkraft, desto större är behovet av stödtjänster från till exempel hembatterier. En ökad efterfrågan på stödtjänster leder i sin tur, allt annat lika, till högre priser och bättre lönsamhet för hembatterier.

Andelen energiproduktion som är direkt väderberoende, och därmed svår att förutse, har ökat kraftigt i Sverige under senare år. År 2015 stod till exempel vindkraft för cirka 10 % och solkraft för 0 % av Sveriges elproduktion, enligt Statistiska Centralbyrån (11). År 2023 var motsvarande siffror cirka 20 % för vindkraft och 2 % för solkraft.

Hur marginalprissättning av stödtjänster kan komma att öka hembatteriers lönsamhet

Den 1 februari 2024 införde Svenska Kraftnät (Svk) marginalprissättning på stödtjänsten FCR. Detta bör, allt annat lika, öka lönsamheten för hembatterier eftersom FCR i dagsläget (april 2024) är den huvudsakliga stödtjänst som levereras av hembatterier (12).

Vid marginalprissättning kommer Svenska Kraftnät (Svk) att betala samma pris per MW till samtliga budgivare vars anbud Svk accepterat. Detta pris bestäms av den budgivare som lämnat det högsta priset bland de anbud som Svk accepterat. Det innebär att en budgivare i regel kommer erhålla ett högre pris för den erbjudna tjänsten än i dagsläget, då Svk betalar det pris som anbudsgivaren erbjudit (13).

Hur försäljning av både FCR och FFR påverkar lönsamheten för hembatterier

Hur snabbt ett batteri till ett hus kan aktiveras (börja laddas upp eller laddas ur) påverkar vilka stödtjänster som det är möjligt att sälja från hembatteriet, och därmed också batteriets lönsamhet. Ett batteris aktiveringstid bestäms i sin tur i regel av den växelriktare som är ansluten till batteriet.

I april år 2024 var framförallt två typer av stödtjänster tillgängliga för försäljning från hembatteriägare. Dessa två tjänster är “Frevenshållningsreserv för störd drift” (Frequency Containment Reserve Disturbance (FCR-D) på engelska) och “Snabb frekvensreserv” (Fast Frequency Reserve (FFR) på engelska).

Svenska Kraftnät, som är köparen av stödtjänster till elnätet, kräver dock en kortare aktiveringstid för FFR än FCR-D. Många växelriktare klarar dock i dagsläget inte av att leverera el med den korta aktiveringstid som krävs för FFR.

Hemsol rekommenderar därför att den som ska köpa ett hembatteri för att sälja stödtjänster att se till att, allt annat lika, batteriet tillsammans med växelriktare, klarar kraven för både FCR-D och FFR.

Ju mer elpriset varierar, desto lönsammare är energilagring i ett hembatteri

Ju högre dygnsvariation i spotpriset för el är, desto lönsammare är det att lagra energi i ett hembatteri när elpriset är lågt och att använda denna energi när elpriset är högt. Den genomsnittliga dygnsvariationen i elpris har dock varierat kraftigt de senaste åren. Till exempel var den för elområde 3 cirka 20 öre/kWh år 2020 och cirka 150 öre/kWh år 2022 (14).

Hur effekttariffer kan påverka lönsamheten för hembatterier

Lönsamheten för ett batteri till ett hem påverkas av om ägaren till batteriet har ett avtal med ett elnätsbolag som tar ut effekttariffer, och i sådana fall hur stora dessa avgifter är. Ju högre effekttarrifer en villa med ett batteri har, desto mer lönsamt förväntas batteriet bli.

Enligt beslut från Energimarknadsinspektionen kommer dock alla elnätsbolag i Sverige senast den 1 januari år 2027 att ha infört en ny prismodell baserad på effekttariffer (15).

Vanliga frågor

Behöver skatt betalas på inkomster från ett hembatteri?

Inkomster som är relaterade till en privatbostad, såsom försäljning av el från ett hembatteri, är skattebefriade upp till 40 000 kronor per år, enligt Skatteverket (16). På de inkomster från ett hembatteri som överstiger 40 000 kronor per år, betalas en skatt på kapital på 30 % (17).

Ett exempel: En privatbostad genererar ett år 25 000 kronor i hyresintäkter och 25 000 kronor från försäljning av el från ett hembatteri. För dessa inkomster behöver ägarna av privatbostaden betala 3 000 kronor i kapitalskatt (((25 000 + 25 000) – 40 000) x 0,3 = 3 000).

Hur erhålls ersättning vid försäljning av stödtjänster från ett batteri?

Vid försäljning av stödtjänster hyr ägaren av ett hembatteri ut batteriet till ett så kallat aggregatorföretag. Ersättningen som aggregatorn betalar för att få använda batteriet är antingen en fast månadsavgift baserad på batteriets effekt eller en andel av de faktiska intäkter som batteriet genererat.

Är det lönsamt att lagra el i ett hembatteri på natten?

Ja, att lagra (ladda) el i ett hembatteri på natten är ofta lönsamt eftersom spotpriset på el i regel är lägst klockan 00:00–05:00. Förvisso skulle det vara ännu lönsammare om el automatiskt lagrades när priset är som lägst under ett dygn. I april år 2024, saknade dock hembatterier i regel sådan funktionalitet.

Källhänvisningar

 1. Arbeten som ger rätt till skattereduktion för grön teknik, Skatteverket, Under fliken ”Installation av system för lagring av egenproducerad energi”, https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/gronteknik/godkandaarbetengronteknik.4.676f4884175c97df419290e.html (hämtad 2024-04-21).
 2. Så fungerar rotavdraget, Skatteverket, https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/rotarbeteochrutarbete/safungerarrotavdraget.4.5947400c11f47f7f9dd80004014.html (hämtad 2024-04-29).
 3. Hemsol har gjort följande antaganden: Energiskatt: 53,5 öre/kWh inklusive moms, Elnätsavgift: 37,5 öre/kWh inklusive moms, Spotpris köpt el: 40 öre/kWh. Beräkningen blir således: Spotpris såld el = Spotpris köpt el x (1 + moms) + Energiskatt + Elnätsavgift. Spotpris såld el = 40 x 1,25 + 53,5 + 37,5 = 141 öre. Vid beräkningen har bortsetts från allmänna påslag och påslag för elcertifikat.
 4. Effekttarifffer (effektavgift), Energimarknadsmyndigheten, https://ei.se/konsument/el/effekttariffer-effektavgift (hämtad 2024-04-29).
 5. Effekttarifffer (effektavgift), Energimarknadsmyndigheten, https://ei.se/konsument/el/effekttariffer-effektavgift (hämtad 2024-04-29).
 6. Leverantörer av stödtjänster, Svenska Kraftnät, 2024-04-03, https://www.svk.se/siteassets/aktorsportalen/bidra-med-reserver/leverantorer-av-stodtjanster.pdf.
 7. Hur länge ska FCR kunna levereras, alltså vad är uthållighetskravet?, Svenska Kraftnät,oktober 2023 ,https://www.svk.se/aktorsportalen/bidra-med-reserver/fragor-och-svar-om-reserver/fcr/hur-lange-ska-fcr-kunna-levereras/.
 8. Beslut om upphandlingsvolym för frekvenshållningsreserver (FCR) för 2023, Svenska Kraftnät, december 2022 Volymkrav FCR i det nordiska synkronomådet, https://www.svk.se/press-och-nyheter/nyheter/elmarknad-allmant/2022/beslut-om-upphandlingsvolym-for-frekvenshallningsreserver-fcr-for-2023/.
 9. Beslut om upphandlingsvolym för frekvenshållningsreserver (FCR) för 2024, Svenska Kraftnät, december 2023, Under Volymkrav FCR i det nordiska synkronområdet 2024, https://www.svk.se/press-och-nyheter/nyheter/elmarknad-allmant/2023/beslut-om-upphandlingsvolym-for-frekvenshallningsreserver-fcr-for-2024/.
 10. Utbud på marknaderna för reserver, Svenska Kraftnät, april 2024, under Förkvalificerade volymer tidigare år, Excel-dokumentet “Historiskt publicerade förkvalificerade volymer”, https://www.svk.se/aktorsportalen/bidra-med-reserver/behov-av-reserver-nu-och-i-framtiden/utbud-pa-marknaderna-for-reserver/.
 11. Eltillförsel i Sverige efter produktionsslag. Månad 1974M01-2024M02, SCB Statistikdatabasen, https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__EN__EN0108__EN0108A/EltillfM/ (hämtad 2024-04-20).
 12. Nu införs marginalprissättning av frekvenshållningsreserver, Svenska Kraftnät januari 2024, https://www.svk.se/press-och-nyheter/nyheter/allmanna-nyheter/2024/nu-infors-marginalprissattning-av-frekvenshallningsreserver/.
 13. Nu införs marginalprissättning av frekvenshållningsreserver, Svenska Kraftnät januari 2024, https://www.svk.se/press-och-nyheter/nyheter/allmanna-nyheter/2024/nu-infors-marginalprissattning-av-frekvenshallningsreserver/.
 14. Ekonomin i hemlagring av El? Vi har jämfört tre sätt att styra sitt batteri, Solcellskollen, april 2023, https://www.solcellskollen.se/blogg/ekonomin-i-hemlagring-av-el-vi-har-jamfort-tre-satt-att-styra-sitt-batteri
 15. Effekttarifffer (effektavgift), Energimarknadsmyndigheten, https://ei.se/konsument/el/effekttariffer-effektavgift (hämtad 2024-04-29).
 16. Mikroproduktion av förnybar el – privatbostad, Skatteverket, https://skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/mikroproduktionavfornybarelprivatbostad.4.12815e4f14a62bc048f41a7.html (hämtad 2024-04-29).
 17. Försäljning av produkter från en privatbostad, Skatteverket, https://skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/forsaljningavprodukterfranenprivatbostad.4.109dcbe71721adafd258f50.html (hämtad 2024-04-29)