Självförsörjande hus: Kan en villa bli självförsörjande på el?

Det är en utmaning att vara helt självförsörjande, men att vara självförsörjande på el, vatten och avlopp är möjligt. Lär dig mer om utmaningarna och möjligheterna med att skapa ett självförsörjande hushåll i vår grundliga artikel nedan.

 


Solceller självförsörjande

Sammanfattande fakta om självförsörjande hus

  • Ett hus kan vara självförsörjande på el, vatten, värme och avlopp.
  • För att vara helt självförsörjande bör du även skaffa alla förnödenheter från naturen.
  • Att vara helt självförsörjande är en stor utmaning som sällan är möjligt.
  • Du kan vara självförsörjande på el med solceller, batterier och vätgas.
  • Att vara helt självförsörjande, med moderna bekvämligheter, är inte att rekommendera eftersom det vanligtvis inte är lönsamt och kräver en stor investering.

Vad är ett självförsörjande hus?

Ett hus räknas vanligen vara självförsörjande om framförallt el, vatten, värme och avlopp sker i egen regi. Det kan exempelvis innebära att du har solceller på taket, en värmepump som drivs av solcellerna, egen brunn och ett minireningsverk på gården.

Att ett hushåll är helt och hållet självförsörjande förutsätter ytterligare att du skaffar allt du behöver från naturen. Att bli helt självförsörjande är således en stor utmaning eftersom du antagligen kommer behöva köpa saker som mat, kläder och verktyg.

Kan ett hus vara självförsörjande på el?

Att vara helt självförsörjande på el innebär att hushållet endast förbrukar el från egen produktion. Hushållet är alltså frikopplat från det allmänna elnätet, och köper inte in el från en elleverantör. Istället används el från t.ex. solceller och/eller ett litet vindkraftverk för elproduktionen.

Självförsörjande på el kan även tolkas som att du under ett år producerar mer el än vad du förbrukar. Det är fullt möjligt utan att vara frånkopplad från elnätet. Genom att sälja el vid överproduktion och köpa in el när din egna elproduktion är knapp kan du på pappret bli självförsörjande på el.

Kan jag gå offgrid och vara självförsörjande på el?

Det är idag möjligt men ovanligt att gå offgrid och koppla bort elnätet för att vara självförsörjande på el. Även om man t.ex. med solceller producerar tillräckligt med el för att täcka sitt årliga energibehov hålls vanligtvis kopplingen till elnätet kvar.

Fördelen med att hålla kvar kopplingen till elnätet är att kunna sälja överskottsel och ha möjligheten att köpa el vid behov. Nackdelen är att du behöver ett stort system för energilagring och att du riskerar bli utan el. Att gå helt off grid är därför både riskfyllt och idag inte lönsamt.

Energilagring är ett måste om du vill vara helt självförsörjande på el

När du producerar egen el av sol- eller vindkraft är elproduktionen ojämn. Solceller producerar t.ex. mest el under dagen, medan elförbrukningen vanligtvis är störst under kvällen. Du blir därför tvungen att investera i energilagring för att kunna vara helt självförsörjande på el.

Batterier till solceller och vindkraft gör dig självförsörjande under korta perioder

Det uppenbara alternativet för energilagring är batterier. Batterier ger dig möjlighet att lagra el solceller och vindkraft som producerats under dagen. Du kan sedan använda elen under kvällen och natten. Vanliga storlekar på batterier till solceller ligger idag på idag 3 – 10 kWh.

Problemet med batterier är att de inte klarar av att lagra stora mängder el under långa perioder. En villa på 150 kvm har en elförbrukning på ca 18 000 kWh. Av elförbrukningen sker 70 % av konsumtionen under vintern och att lagra 12 600 kWh i batterier på 3 – 10 kWh är inte möjligt.

För att klara vintern behövs därför ett ytterligare system för energilagring.

Vätgas och bränslecell för säsongslagring av el

Vätgas i kombination med bränsleceller är det rimligaste alternativet för säsongslagring av el. Det finns idag hus i Sverige som är nära självförsörjande på el genom att lagra sommarens solel i vätgastankar och sedan omvandla den till el under vintern med bränsleceller.

Vätgas och bränsleceller är en dyr lösning som sällan är lönsam ur en ekonomisk synvinkel.

Lagra i allmänna elnätet genom att sälja el från solceller och vindkraft

Det enklaste och mest ekonomiska sättet att idag lagra egenproducerad el är att använda det allmänna elnätet som “lager”. Det gör du genom att sälja el från solceller till elnätet och köpa el när din egen elproduktion är knapp.

Om du då kan kallas självförsörjande på el eller inte är en tolkningsfråga, men så länge du får skattereduktionen på 60 öre/såld kWh el är detta alternativ mest lönsamt.

Kan en villa vara självförsörjande på el med solceller?

Javisst! Investerar du i nätanslutna solceller vars elproduktion täcker din årliga förbrukning kan du räknas som självförsörjande. Att vara helt självförsörjande och investera i ett offgrid solcellspaket är möjligt, men för en villa är det idag inte ekonomiskt lönsamt när kostnaden är så stor.

Med nätasnlutna solceller för villa köper och säljer du el till elnätet för att jämna ut skillnaderna mellan förbrukning och produktion. På så sätt blir du enkelt självförsörjande med solceller.

Vill du ta steget längre och vara helt självförsörjande, utan koppling till elnätet, blir det både svårt och ekonomiskt olönsamt. För att göra en villa självförsörjande på el behöver du investera i solceller som täcker långt mer än din årsförbrukning samt en lösning för långtids- och korttidslagring av el.

Notera! Ett icke nätasnlutet system med samma bekvämligheter som en normal villa kräver extra utrustning och kunskap som en vanlig solcellsinstallatör inte nödvändigtvis har kompetens för. Du behöver därför ta hjälp av ett specialistföretag samt lära dig mycket på egen hand.

Så mycket solceller behöver en villa för att vara självförsörjande

Vill du veta mer om dimensionering kan du kolla in vår heltäckande artikel om hur mycket solceller behöver man!

Tabell 1: Exempel på vilken utrustning som behövs för olika grader av självförsörjning med solceller. Storleken på anläggningen är beräknad att täcka det årliga elbehovet för en villa.
JämförelsetalHelt självförsörjande villa (offgrid)Självförsörjande villa el
Elbehov*9300 krWh9300 kWh
Solceller25 kW10 kW
VärmepumpJaJa
SolcellsbatterierJaNej
Vätgas + bränslecellJaNej
Pris**300 000 kr + kostnad för vätgastank och bränslecell115 000 - 130 000 kr

*Elbehovet är baserat på statistik från SCB. Elbehovet ökar vid långtidslagring i vätgas, du får ut 1 kWh el från 3 kWh lagrad el. I tabell 1 har vi räknat med antagandet att 50 % av elproduktionen sparas i vätgas från sommar till vinter. Detta ger ett egentligt elbehov på 18 600 kWh som solcellerna bör täcka, därav behövs en större solcellsanläggning.

**Priset är inklusive avdrag för grön teknik som ligger på 20 % för solceller. En solcellsanläggning som inte ansluts till elnätet ger inte rätt till grönt avdrag, därför anges priset för exempel 1 utan avdrag.

Testa Hemsols solcellskalkyl!

Värmesystem till självförsörjande hus

Nybyggda självförsörjande hus är vanligtvis byggda för att behöva så lite uppvärmning som möjligt. Tjock isolering och fyrglasfönster är därför standard. Istället för traditionell uppvärmning används till exempel värmeåtervinningssystem eller bränsleceller för att värma hus och varmvatten.

Solfångare till uppvärmning av självförsörjande hus

Vill du använda solenergi för att värma huset kan du investera i solvärme. Solvärme får du via en solfångare, en modul som tar vara på solens värme med hjälp av ett vätskebaserat medium och en värmeväxlare. Du får både uppvärmt tappvatten och hus med en solfångare på ditt tak.

Värmepump och solpaneler för uppvärmning av självförsörjande hus

Värmepumpar kan med fördel användas i självförsörjande hus. Med exempelvis jordvärme och bergvärme värmer du effektivt upp både hus och tappvatten. Värmepumpar drivs dock på el och behöver därför kombineras med till exempel solpaneler för att uppvärmningen av huset ska vara helt självförsörjande.

Självförsörjande vatten och avlopp

En del definierar självförsörjande hus som frikoppling från kommunalt vatten och avlopp. Detta är inte ovanligt och finns redan idag på platser där det är dyrt att dra VA-ledningar. Runt 15 procent av landets befolkning har idag egen brunn.

Det är vanligt att i nya självförsörjande hus även satsa på toaletter och duschar som kan hantera vattenåtervinning för att minska vattenanvändningen.

Egen brunn

En egen brunn ger dig dricksvatten direkt från din egen tomt. Idag installeras främst borrade brunnar eftersom de har ett gott skydd mot yttre påverkan på vattenkvaliteten. Att anlägga en brunn kräver vanligtvis inget tillstånd, men vissa områden har dock tillståndsplikt. Kolla därför med din kommun om du behöver ansöka om tillstånd.

OBS! Med egen brunn är du själv ansvarig att se till så att vattenkvaliteten är god, samt att vattnet testas kontinuerligt.

Enskilt avlopp

Fördelarna med att vara frikopplad från kommunalt avlopp är att det kan vara billigare samt som att du kan få en mer miljövänlig lösning. Ett enskilt avlopp är uppbyggt som ett minireningsverk med slamavskiljare och ett system för biologisk rening av avloppsvattnet.

För att få installera enskilt avlopp med WC bör du ansöka om tillstånd hos din kommun. Dina önskemål, din tomts förutsättningar och krav från myndigheterna avgör vilken typ av teknik du bör investera i.

OBS! Som ägare av ett enskilt avlopp är du ansvarig för att ansöka om tillstånd, se till att anläggningen byggs av sakkunniga samt löpande kontroll och underhåll av anläggningen.

Vanliga frågor

Kan man vara självförsörjande i Sverige?

Det är fullt möjligt att skapa ett hus som är självförsörjande på el, vatten, värme och avlopp i Sverige, men det kräver en idag stor ekonomisk investering som inte är lönsam. Att som tillägg vara självförsörjande på mat är möjligt men det är en utmaning speciellt om man inte vill göra stora uppoffringar i variationen på mat.

För att få inspiration på självförsörjande hus kan du exempelvis kolla upp Hans-Olof Nilssons hus i Göteborg eller projektet Hus utan Sladd.

Får man vara helt självförsörjande?

Svaret på denna är fråga är både jag och nej. Det finns exempelvis inget som hindrar dig från att vara självförsörjande på exempelvis el och värme. Vanligtvis kan du även ha eget vatten och avlopp bara din tomt tillåter det och kommunen inte kräver att du kopplar in kommunalt vatten och avlopp.

Det finns heller inga hinder för att vara självförsörjande på mat men det är en stor utmaning och du bör vara villig att göra stora uppoffringar i utbudet på mat. Att vara självförsörjande på mat kräver även kunskap och tid för att förverkliga.

Det finns dock flera hinder för att du ska kunna vara så självförsörjande att du kan leva ditt liv helt utan räkningar. Exempelvis kommer du inte undan fastighetsskatt. Samt som att det inte är rekommenderat att leva utan exempelvis hemförsäkring.

Vad behövs för att bli självförsörjande?

Vill du vara självförsörjande på el kan det räcka med en investering i t.ex. solceller och ett system för energilagring. För att vara självförsörjande på vatten och avlopp behöver du investera i en egen brunn samt enskilt avlopp (minireningsverk).

Att vara helt självförsörjande på mat kräver en relativt stor investering, speciellt om du vill kunna äta animaliska produkter. Men att vara delvis självförsörjande på mat kan du komma relativt enkelt undan med exempelvis en grönsaksträdgård och ett par höns.

Ett solcellspaket off grid gör dig självförsörjande med ödrift

Ett solcellspaket med off grid innefattar vanligtvis system för ödrift. Ödrift gör det möjligt för dig att koppla ifrån elnätet och fortfarande få ström från dina solceller. Solceller utan ödrift stängs av automatiskt när strömmen kopplas bort eftersom växelriktaren stänger ner.

Har du ett solcellspaket off grid som innefattar ödrift kan de dock hållas igång även när elnätet är frånkopplat.

Kan min sommarstuga vara självförsörjande på el med solceller?

Att göra en sommarstuga självförsörjande på el under sommarsäsongen är möjligt utan större investering. Ett paket med solceller till sommarstuga är relativt billigt och du täcker enkelt upp elbehoven för t.ex. lampor, tv och mobil under sommaren.