Solcellsanläggning: Allt som ingår i ett solcellssystem (2024)

I den här artikeln berättar HemSol om ett solcellssystems olika beståndsdelar, samt deras roll i produktionen av solel. Kompletta solcellsanläggningar säljs ofta i form av solcellspaket som inkluderar komponenter såsom växelriktare, solpaneler och i vissa fall optimerare.

 


Solceller solcellsanläggning

Solcellsanläggningens fem huvudkomponenter

I en solcellsanläggning ingår vanligtvis följande fem beståndsdelar:

 1. Solpaneler: Paneler med solceller som omvandlar solenergi till el.
 2. Montagesystem: Skenor och fästen som solpaneler monteras i.
 3. Växelriktare: Enhet som omvandlar solcellers likström till växelström.
 4. Optimerare (valfritt): Enhet som optimerar solpanelers elproduktion.
 5. Solcellsbatteri (valfritt): Enhet som lagrar solel från solceller.

1. Solpaneler omvandlar solenergi till el

Den viktigaste delen i en solcellsanläggning är solpanelerna. De omvandlar solenergi till el, och monteras antingen på tak eller mark. Solpaneler i en vanlig solcellsanläggning till villa har vanligtvis en effekt på 350–400 W per panel. För att skapa ett solcellssystem seriekopplar man panelerna.

När du väljer solpaneler till din solcellsanläggning är det viktigt att jämföra bland annat verkningsgrad, garantier och certifieringar på solpanelerna.

Hur mycket solpaneler behöver man till en solcellsanläggning?

Hur mycket solpaneler som behövs i en anläggning bestäms av bland annat ledig takyta, elförbrukning och huvudsäkring. Den genomsnittliga effekten på de solcellsanläggningar som installerades år 2021 var 10,4 kWp. Det motsvarar 27 st solpaneler á 385 W. Du kan ta hjälp av HemSol eller en installatör för att räkna ut hur många solpaneler som behövs till ditt hus.

Testa Hemsols solcellskalkyl!

2. Montagesystem fäster solpaneler i tak eller på mark

För att fästa solpaneler på ett tak krävs det montagesystem och infästningsanordningar. Montagesystem består vanligtvis av fästen anpassade till din taktyp och skenor som solpaneler kan fästas i. Monteras solcellsanläggningen på marken krävs en markställning antingen i metall eller trä.

Din taktyp avgör vilken typ av montagesystem som kan användas för att montera solpanelerna. På tegeltak används exempelvis takkrokar som man fäster under tegelpannorna, medan man fäster skenorna direkt i plåttaket med plåtskruv i TP20.

3. Växelriktare omvandlar likström till växelström

Växelriktaren är solcellssystemets hjärta och har två huvudsakliga uppgifter: att omvandla solcellernas likström till växelström samt att optimera produktionen i solpanelerna. All mjukvara som loggar till exempel elproduktion är vanligtvis kopplad till växelriktaren.

4. Optimerare minskar solpanelers känslighet för skugga

Optimeraren ser till att optimera varje solpanel på individuell nivå, istället för att göra det på strängnivå som växelriktaren gör. Med optimerare slipper du seriekoppla solpanelerna vilket gör dem mindre känsliga mot skugga. För vissa växelriktare såsom SolarEdge krävs det optimerare för att solcellssytemet ska fungera.

Bidrar träd, takkupor eller skorstenar till att din solcellsanläggning drabbas av skugga under delar av dagen, kan optimerare till solpanelerna vara behjälpliga.

5. Solcellsbatteriet lagrar el från solcellerna

En del solcellsanläggningar är även ihopkopplade med ett solcellsbatteri som används för att lagra solel. Vanligtvis lagras solel från dagen för att användas i hushållet under natten. Solcellsbatterier anses idag inte vara fullt lönsamma men med rätt förutsättningar kan det vara en bra investering.

Solcellsanläggningen kräver ett jordtag för att fungera vid strömavbrott

Om du har en solcellsanläggning med solcellsbatterier finns det möjlighet att kunna använda el även under strömavbrott. För att detta ska vara möjligt behöver du dock en hybridväxelriktare med system för ö drift och ett eget jordtag.

Jordtaget säkerställer elsystemets säkerhet när du använder solel under strömavbrott och elnätet är frånkopplat.

Vad kostar en solcellsanläggning?

En solcellsanläggning inklusive installation kostar i 10 000–15 500 kronor per installerad kW, inklusive moms och avdrag. Med grönt avdrag på 19,40 procent blir kostnaden för solceller på taket med 10,4 kW effekt cirka 130 000 kronor.

Prisexempel för kompletta solcellsanläggningar i paket

Kompletta solcellsanläggningar innefattar solpaneler, växelriktare, montagesystem, kablage och installation. Prisexemplen är inklusive moms och grönt avdrag på 19,40 procent.

Tabell 1: Prisexempel för kompletta solcellsanläggningar av olika storlek i effekt.
Storlek på solcellsanläggningPris
5 kW73 000 kr
10 kW124 000 kr
15 kW172 000 kr
20 kW221 000 kr
25 kW265 000 kr

Notera att exempelpriserna är baserade på genomsnittspriser i Sverige (statistik från Energimyndigheten). Bland annat märke på solpaneler, solcellsanläggningen storlek som montagesystem påverkar paketpriset för solceller.

Montagemöjligheter för solcellsanläggningar

Det finns flera olika möjligheter för montering av solcellsanläggningar:

 • Takmontering: Solceller monterade på tak.
 • Markmontering: Solceller monterade på markställning.
 • Företagsfastighet: Solceller monterade på kontor eller lagerhallar.
 • Bostadsrättsförening: Solceller monterade på bostadsfastigheter.
 • Lantbruksfastighet: Solceller monterade på maskinhall eller stall.

Solcellsanläggningar kan monteras antingen på tak eller mark. Normalt ser möjligheterna även olika ut vid installation av solcellsanläggningar för företag, BRF:er och lantbruk.

Solcellsanläggningar på tak

I normalfall installeras solcellsanläggningar på tak, till exempel på villor, bostadsfastigheter eller stora hallar. Solcellsanläggningar på upp till 25 kW installeras oftast på tak. Solceller på tak kan antingen monteras i takets lutning alternativt kan de placeras på ställningar som vinklas upp från takets form.

Solcellsanläggningar på mark

Både små och stora solcellsanläggningar kan monteras på marken. För markmontage används vanligtvis trä- eller metallställningar för att hålla fast solpanelerna. Priset för små markmonterade solcellsanläggningar är i normalfall högre än priset för takmonterade solcellsanläggningar.

Vid installation av stora solcellsanläggningar, det vill säga solcellsparker, monteras nästan alltid solceller på marken.

Solcellsanläggningar för företag

Företag som investerar i solcellsanläggningar kan exempelvis montera solceller på taket av en kontorsbyggnad, lagerbyggnad eller en annan företagsfastighet. De företag som investerat i en solcellsanläggning kan både minska sina driftskostnader (speciellt om verksamheten är elintensiv) samt visa sina kunder att de tar gröna initiativ.

Vanligtvis är en investering i solceller lönsamt för företag även om det idag inte finns något tillgängligt solcellsbidrag för solceller till företag.

Solcellsanläggningar för BRF

Solcellsanläggningar till bostadsrättsföreningar installeras i normalfall på taket av BRF:ens bostadsfastighet. Den solel som produceras av solcellsanläggningen kan antingen användas endast i fastighetens allmänna utrymmen (tvättstuga, hall etc.) alternativt av de boende i BRF:en.

Så länge en förening har ett relativt stort och lättillgängligt tak är solceller till BRF vanligtvis en lönsam investering.

Solcellsanläggningar för lantbruk

Lantbruk kan inkludera solcellsanläggningar på olika sätt i sin verksamhet; monterat på en lantbruksfastighet, på djurstallar utomhus eller på obrukbar åkermark. Att sälja el från solceller som lantbruk är speciellt lönsamt i och med att de i normalfallet betalar reducerad energiskatt.

3 saker att veta om driftsättning av ett solcellssystem

När ett solcellssystem driftsätts finns det normalt tre viktiga saker att tänka på:

 1. Installation och driftsättning ska utföras av en certifierad elektriker.
 2. Elmätaren behöver bytas ut innan du kan använda solcellssystemet.
 3. Du kan följa elproduktionen med automatisk övervakning.

1. Installation och driftsättning ska utföras av en certifierad elektriker

All driftsättning, kabeldragning och ihopkoppling av ett solcellssystem måste utföras av en certifierad elektriker. Du bör även kräva att få ett skriftligt intyg, som intygar att din solcellsanläggning fungerar felfritt.

Du är som beställare skyldig att kontrollera att det företag du anlitat får utföra arbetet. Mer specifikt måste installationsföretaget vara registrerade för elproduktionsanläggningar. Utöver det bör du även kontrollera att de komponenter som installeras (till exempel växelriktaren och solpanelerna) är CE-märkta.

2. Elmätaren byts ut efter installation av solcellssystemet

För att din elmätare ska klara av att mäta både köpt och såld el måste den i regel bytas ut. Utbytet är kostnadsfritt, och genomförs av nätägaren i ditt område. Om ditt nya säkringsabonnemang överstiger 63 ampere kan dock elnätsföretaget avkräva dig en avgift för byta elmätaren till solcellerna.

3. Automatisk övervakning ger möjlighet att följa elproduktionen

De flesta solcellsanläggningar innehåller ett övervakningssystem tack vare dess växelriktare. Det gör att du kan kontrollera anläggningens prestanda via en app för iOS och/eller Android. I appen visas den mängd ström din anläggning producerar i stunden, samt relevant produktionshistorik.

Vanliga frågor

Behöver jag bygglov för en solcellsanläggning?

Solcellsanläggningar som installeras på tak och följer takets lutning behöver inget bygglov. Bygglov kan dock krävas om solpanelerna vinklas eller om de installeras på detaljplanerad tomt. Solcellsanläggningar på mark kräver inget bygglov så länge de inte installeras på detaljplanerat område.

Skulle solcellsanläggningen kräva bygglov behöver du upprätta både en kontrollplan samt en kontrollansvarig. Det är dock ovanligt att det behövs bygglov för solceller.

Vilka skatteregler gäller för solcellsanläggningar?

När du säljer el från en solcellsanläggning behöver du främst ta följande skatteregler i beaktande: kapitalbeskattning, moms, skattereduktion och energiskatt. Vanligtvis behöver du inte betala skatt eller moms på din försäljning så länge din årliga försäljning understiger 40 000 kronor.

För en utförlig förklaring kring skatt på solel är vår artikel skatteregler för solceller bra att läsa.

Påverkar en solcellsanläggning min jordfelsbrytare?

Nej, forskare på Luleå tekniska universitet har påvisat att solcellsanläggningar inte har märkbar påverkan på närliggande jordfelsbrytare. Undersökningen testade hur likström från solceller kunde påverka jordfelsbrytare, och utmynnade i slutsatsen att likströmmen inte äventyrar jordfelsbrytarens funktion.

Vilka solpaneler passar bäst till solcellsanläggningar?

Solpaneler med över 350 W effekt passar bäst till solcellsanläggningar på över 5 kW effekt. Vanligtvis används idag solpaneler på runt 400 W till både villainstallationer och solcellsparker.

Det är viktigt att jämföra bland annat verkningsgrad, effekt och garantier för att hitta de bästa solpanelerna till din solcellsanläggning.

Är solcellsanläggningar lönsamma?

Ja, solcellsanläggningar är idag vanligtvis lönsamma i och med att investeringen hinner betala av sig själv innan solcellerna slutar fungera. Återbetalningstiden för en investering i ett solcellssystem ligger på 10–15 år på solcellsanläggningar med 10–20 kW effekt. Så länge förutsättningarna är rätt och avkastningskravet är lägre än 5 % är solceller lönsamt.